Visby Lotsplats

Ur Minnesalbum 1914-1924 Lotsverkets personal:

Fotografier på lotsar

Redan på den tid, då Visby under 1200- och 1300-talet var en betydande handelsort och sjöfartsstad, torde lotsar ha funnits där, dels för att lokalt betjäna fartygen, dels för att lotsa dem till olika hamnar och platser inom Östersjöbäckenet med Finska Viken. Därom finns emellertid inga skriftliga urkunder kvar. De ledsagare och styrmän som omnämns i Visby lagar, torde allesammans ha varit långvägslotsar.

Visby hamn var på den tiden belägen norr om den nuvarande hamnen, på det område där nu varmbadhuset m. fl. byggnader och tomter är belägna. Där fanns en av naturen danad liten bukt, skyddad av en krans utanför belägna små holmar, alltså ur trygghetssynpunkt ett utmärkt läge. Att hamnen ej hade något vidare stort djup var, med hänsyn till storleken och djupgåendet hos den tidens farkoster, ej så farligt med.

Då staden, efter Valdemar Atterdags plundring år 1361 samt handelns avtagande av även andra orsaker, började gå tillbaka i makt och välstånd, tilläts hamnens uppgrundande. Rivaler om handelsförbindelserna uppges ha seglat in sandlastade farkoster i hamnen samt sänkt dem där avsiktligt. Slutligen började hamnen användas som avstjälpningsplats och försvann totalt.

Då hamn skulle byggas på nytt, lades den sydligare, där djupförhållandena var gynnsammare. Denna fördel köptes emellertid på bekostnad av tryggheten, och man har flera gånger haft anledning att tänka tillbaka på gamla tiders förhållanden. Nu är emellertid hamnen utbyggd så, att den i sina inre delar erbjuder skydd under alla förhållanden.

Då Gotland var eget lotskaptensdistrikt med lotskaptens expeditionen förlagd till Visby, var överlotsen av 1:a grad tillika lotsförman i Visby. Enligt kunskapskällan Orion Öbergs rulla år 1890 hade en lots i Visby i uppmuntringspengar 480 kronor om året samt en lotslott om 600 á 700 kronor, således 1,280 á 1389 kronor i allt. Lotslotten steg årtiondet 1891 – 1900 till i medeltal 1,100 kronor, 1901 – 1910 till 1,350 och var i genomsnitt de fyra åren före 1915 1,662 per år, till vilket belopp kom de uppmuntringspengar, som kunde år för år bli bestämda. Full lotslott skulle år 1927 ha varit 2,062 och år 1928 kr 1,760.

Överlots av 1:a grad var Carl Orion Öberg, far till fyrmästare Öberg, initiativtagaren till föreningen. Förste lotsförman blev Nils Friberg år 1910.