Kråkelund Lotsplats

57° 26.903′ N 16° 43.462′ E

Kråkelund lotsplats och tullstation

Lotsverksamhet sedan slutet av 1500-talet

Fogderäkenskaper från 1500- och 1600-talen visar att säsongsfiske bedrivits från Kråkelundsområdet. I Kråkelund låg en tullpostering som lydde under Spårösunds tullstation. Kråkelund eller Långö var namnet på styrmanshemmanet innan 1640 då det fick sitt lotsplatsnamn.

1640 minskades antalet styrmansorternas antal och Marsö anslöts då till Långö under det gemensamma namnet Kråkelund.
Nämns som ”Kracelund” på en fransk karta av Sanson från 1666.
Nämns som ”Kråkelund ” i Petter Gedda’s sjökarteatlas från 1694.
Nämns som” Kråklund ” i Petter Gedda’s sjökarteatlas från 1695.
Nämns som ” Kråkelund” i en tullkarta från 1700-talet.

År 1697 fanns 3 lotsar, 2 utlärda lotsdrängar och 1 lotsdräng i lära i Kråkelund

Craelius skriver 1772 om lotsgården Kråkelund

“Vid Kråkelund, varest är säker och god hamn, för större och mindre fartyg fartyg till 18 fot och stora järnringar fastgjorda i bergen, att fästa fartyg vid, samt ett vakthus, i vilket en tullbetjänt eller jaktbåtsman bor vilken tager emot de där hamnande fartyg och bevakar„ till dess någon tulljakt möter» äro 4 lotsar och 6 drängar» som hålla 7 båtar» 26 ökor» samt lotsa och skjutsa till:
Wållöö, 6
Strupö 1 ½
Figeholm 2
Döderhultsvik 3 ¾
och Saltvik 3 ¾ mil

jämväl underhåller remmare i
Föleskär 3
Saltbo 1
Sobom 1
Sörhult 1
Lilla Örskär 1
Österbom 1
Munkeböle 1
Stenboskär 1

och förmenas även vara nödigt, att vid inloppet till Figeholm, remmare borde vara vid Johans Häll, Tallkubben Tåsseholmen och Oxelholm.

På Kråkelunds skär underhålles städse en stor vårdkase till landkänning, såväl för sjöfarande som fiskare, Även är en sådan på Hunö Böte. Dessa vårdkasar hava i krigstider varit nyttjade, att sätta eld uti till tacken av fiendens annalkande eller landstigning

Under åren 1799-1862 hörde lotsplatsen till Södra lotsdistriktet under lotsuppsyningsmannen för Västerviks lotsfördelning. Fördelningen kvarstod till 1881 då Kråkelund kom under Norrköpings fördelning. Lotsplatsen var alltid självständig med egen lotsålderman och lotsförman.

1799 var bemanningen, Lotsålderman, 3 ordinarie lotsar, 4 utlärda ordinarie lotsdrängar, 1 utlärd reservlotsdräng och 3 lotslärlingar.

Enligt 1820 års reglemente ska lotsarna som uppassar vid Kråkelund: Mottaga fartyg från sjön utanför grunden, inlotsa, till sjöss och förbi Örö och Strupö till Idösund samt söderut till Wållö.

Enligt 1820 års förteckning över lotsområden skulle lotsarna vid Kråkelund lotsa till: Västervik, Idösund, Wållö, Starsundet eller Figeholm. Döderhultsviken, Saltviken, Glosta, Figeholm, till och från sjön.

År 1825 upptogs vid Kråkelund, ½ mil ut i sjön, på 4 alnars djup, en guldprydnad till 13 2/3 lods vigt. Vid Hamne, Winö och Kråkelund i denna socken äro vårdkasar, och vid Hamneskär ett Sjömärke af träd.

Ur Tuneld Geografie över Konungariket Sverige 1823

”Syd och Vestvardt om Kråkelunds Båk är skären ren på några kabels afstånd, men Ostvardt ut ligger feremot en kådja af farliga Grund, öfver 3/4 mil till sjöss, och i allmenhet är det ej rådeligt att nalkas klipporna inom detta afstånd, till dess man fått känning och rättelse af Spårö Båk.

En half mil vester om Kråkelunds Båk ligger Ekerumshamn, emellan Öfverön och fasta landet.
Dess inlopp går VNV och är helt kort, men äfven ovanligt trångt. Hamnen kan derföre ej begagnas af stora Fartyg ehuru minsta djupet är 18 á 20 fot.

Norr om Öfverön är äfven hamn för 10 & 12 fot fartyg uti Marholms Sund 1/8 mil nära Kråkelunds Båk.
Det ena inloppet går utmed Kråkelunds sundet och det andra längs Öfverön NVtV. Ankarstället har 3 f :rs djup.

För fartyg af 12 till 14 fots djupgående är en liten god hamn emellan Kråkelund och Långön, vars inlopp går Vest a VtN tätt norr om båken.
Hamnen har 3 á 4 famnars djup, men är mycket trång.
Man förtöjer derföre utmed Tullstugan, som ligger vid den norra stranden.”

Nämns i en seglingsbeskrivning av Gustav Klint från 1830-talet.

”Rännan får derföre ej nalkas inom ½ mil då det är i NNV eller Kråkelunds båk bringas ostligare an NtO 1/20 emedan trenne grund Rönskärs båda af 12 till 14 fot ligga ¼ mil ostvart från detta skär.

I öfrigt har den vid Kråkelund uppresta Spiribåken, som är 40 fot hög, blifvit beklädd med hvitfärgade bräder i form av en pyramid och utgör således en god rättelse då man är nära intill denna Skärgård.

Ur ’Den svenske lotsen” från 1853:
Vid Kråkelund fås lots, som möter på given signal utanför Knuts- och Bredgrunden

Enligt 1863 års förteckning är lotsområdet följande: Från Kråkelund till Strupö resp. Vållö, Storgrundet eller Figeholm, Oskarshamn, Saltviken, Glosta, till och från sjön.

1874 gick 13 barn (10 pojkar och 3 flickor) i lotsbarnskola i Kråkelund. Totalt hade undervisning skett under 81 dagar. 1875 var det endast 6 barn i skolan och året därpå (1876) var elevantalet uppe i 12 barn. 1879= 19 barn i lotsbarnskolan.

1875 genomfördes 193 lotsningar av lotsarna i Kråkelund.

1882 fick två lotsar och en lotslärling 60:- i belöning för att man den 27 november 1881 gått ut till den svenska skonerten Emania. Fartyget lotsades i svår storm in till nödhamn vid Kråkelund.

1882 uppfördes ett uppassningshus och en materialbod på Munkbötet (vid Kråkelund) av Lotsstyrelsen.

1903 byggdes två stenkistor av Lotsstyrelsen.

År 1915 genomfördes 51 lotsningar av lotsarna på Kråkelund

Vid fastläggande av budgeten vid 1942 års riksdag anslogs 32000 :- för ”Ny hamn vid Kråkelunds lotsplats”.

Båtbeståndet 1920:
1 motorbåt byggd 1913 6.9×2.1 5 hk Säffle
1 segelbåt byggd 1901 5.4×1.8

1943 byggdes en ny båthamn och båtslip. Lotsuppassningshuset målades utvändigt.

1944 inköptes 10 040 m2 med tillhörande vattenområde för hamnen. Området förvärvades efter Kunglig Maj:t medgivande av 1 december 1944.

1946 byggdes en agafyr på Ekudden NV om Kråkelunds Båk. Fyren benämns Kråkelund.

1946 begärde Lotsstyrelsen 8000 kr ”Anordnande av fyrbelysning för angöring av Kråkelunds nya lotshamn m.m.

1946 träffades avtal om upplåtelse av mark för fyrarna Kråkelund och Kråkelunds lotshamns nedre och övre fyrar.

1947 byggdes en fyr-enslinje för att underlätta angöringen till lotshamnen, Bägge fyrarna var agafyrar och benämndes Kråkelunds nedre och övre.

1950 genomfördes 130 lotsningar av lotsarna vid Kråkelund.

1953 skedde en om- och tillbyggnad av lotsuppassningshuset samt borrning av en ny brunn.

Den 1 juni 1953 drogs in som självständig lotsplats och blev därefter lotsuppassningsplats

Den 1 juni 1968 drogs Kråkelunds lotsuppassningsplats in och så småningom förvandlades Kråkelund till sjöräddningsstation i Sjöfartsverkets regi.

MARSÖ

Är en ö strax norr om Utlångö och Kråkelund som hade lotsverksamhet fram till 1850 talet men lotsbarnskolan fanns kvar till 1870. Lotsplatsen låg helt under Kråkelunds och finns inte med i några förteckningar eller reglementen.

1582 fanns 1 styreman på Marsö och 1601 var Marsö fortfarande styremansort.

Kända lotsar stationerade på Marsö var Anders, Per och Lars Jönsson, Olof Andersson samt lärlingen Sante Santesson, samtliga lotsade i mitten av 1700 talet

Lotsar
Lotsplats 2EfternamnEfternamn 2Förnamn 1Förnamn 2Förnamn 3FöddAntagen i lotsverket
AcklingErikTage19071926
AnderssonJan1759
AnderssonAnders1770
AnderssonOlof1774
AnderssonJon1773
AnderssonOlofMarsö1774
AnderssonP1817
AnderssonJ1817
BorgstedtSvenssonAndersPeter18501868
ElfvingPerOscar18761898
GabrielssonAnders17141763
GabrielssonA1817
JonassonS1817
JönssonLarsMarsö17361754
JönssonAndersMarsö1774
JönssonPerMarsö1760
JönssonMats1817
JönssonSante1744
KarlssonHansBertil19211952
KarlssonNilsKnutLeonard19261954
LarssonCarlJohan18421865
LarssonJ1817
LindströmLarssonNilsJohanAugust18541874
LundquistAnderssonAndersPeter18361854
MorénJohnAlbert18781900
MånssonA1817
NilssonHugo18951913
NilssonAnders1759
NilssonGabriel1744
NilssonA1817
OhlssonJarlGunnarValdemar19031923
OlofssonJöns1744
OlofssonNils1744
OlssonAndersPeter18381862
OlssonHansErnstVilhelm19181940
OlssonA1817
PehrssonA1817
PehrssonN1817
PehrssonA1817
SantessonJöns1771
SantessonSanteMarsö1774
SjödoffJohanValdemar18731898
OskarshamnSjödoffVeiner18981915
SundströmAnderssonAndersPeter18531874
SundströmCarlAugust18791894
TillmanKarlAlbert18891905
WidegrenAlexander1774
WidgrenEmanuel1744
OskarshamnVirenJosefWilhard18861907
ÖhlinIvanLuther19101931
ÖrdénHansEmil19121931
Lotsar vid Kråkelunds lotsplats