Landsorts Lotsplats

Ur Minnesalbum 1914-1924 Lotsverkets personal

Belägen i Torö socken, Stockholms län. Fyren lyser över sjön samt leder södra inloppet till Stockholm.

Upptogs som lotsplats den 10 mars 1535. Fyr byggdes år 1669.

Enligt ett föredrag hållet i Krigsvetenskapsakademien den 12 november 1823 av översten, lotsdirektören N. Bruncrona;

”lät kung Gustaf I genom öppet Brev av den 10 mars 1535 upplåta åt sin hejduk Anders Bertilsson till evärdelig ägo åt honom och hans avkomma Öja kronohemman i Sorunda socken, allmännare känt under namnet Landsort, mot skyldighet för honom och dem (avkomman) att styra och ledsaga konungens skepp och farkoster, då behov gjordes.”

Landsort torde sålunda kunna betecknas som vår första och tidigaste officiella lotsplats. Ön har genomgått växlande ägarskap, men är nu åter definitiv i statens ägo.

År 1828 byggdes det första lotsvaktrummet. Dessförinnan hade lotsarna hållit utkik från en vårdkas, byggd av stående, sex famnar långa rundtimmer.

År 1838 byggdes den optiska telegrafen, som användes till år 1876, då den elektriska telegrafen uppsattes på Landsort.

Redan år 1651 lämnades rättighet åt en herr Gardiner att uppföra en fyr, men tillståndet återkallades, troligen med anledning av att år 1652 tillsyn över fyrarna uppdrogs åt en statens myndighet

År 1669 byggdes fyr på Landsort av Johan von der Hagen, med kungligt privilegium för honom och hans barn att inneha densamma utan avgift i åtta år. Fyren, som var av trä, nedbrann år 1686.

Genom kontrakt med Amiralitetet den 10 mars 1687 förband sig fru Margareta von der Hagen (mannen var då död) att uppbygga en ny fyrbåk av sten. Under fyra år hade änkan den avgiftsfritt, därefter skulle en tredjedel av inkomsten, som upptogs av passerande fartyg, tillfalla staten. År 1695 inkasserades för Landsort i fyr- och båkpenningar 2,454 daler.

År 1839 inlöstes fyren av statsverket.

År 1870 sprängdes en övre del bort och ersattes med den nuvarande järnkonstruktionen. År 1873 började mistsignalering medelst kanonskott var 15:de minut. År 1902 ändrades mistsignalen till knallsignal var 5:e minut. Knallsignalerna avfyras från fyrtornet.