Ulvö Lotsplats

63° 01.341′ N 18° 39.095′ E

Fotografier Ulvö Lotsar

Julle Söderberg och överlots Harry Wisten ca 1965
Ulvö lotsstuga
Utsikten

Ulfö eller Ulvö

Lotsplatsen bildades 1725 och lades ned 1 jan 1967. Den låg i Nedre Norra distriktet och Umeå fördelning mellan 1862-1880 och under Sundsvalls fördelning efter 1881. Låg under Lotsåldermannen i Skagen 1868. Efter 1923 överförd till Norra Distriktet

Placeringen av lotsar på Ulvö och upprättandet av en lotsstation därstädes sammanhänger med den naturliga, väl skyddade och lättillgängliga hamn som bildas av sundet mellan de två Ulvöarna.

Detta sund har i söder ett buktande och grundfyllt in- och utlopp och i norr ett av en mindre ö, Åskäret, i två grenar delat in- och utlopp. Sundet / ankarsättningen är genom de skyddade inloppen helt landomslutet och likväl genom sina tre in- och utlopp lätt tillgängligt med alla vindar.

Ulvöhamn är en av våra få naturliga hamnar och på vår kust tämligen enastående. Ulvöhamn användes på segelfartygens tid dels som nödhamn, dels som natthamn för kustseglare.

På sommaren 1725 genomförde lotsdirektören Nils Strömcrona en expedition längs Norrlandskusten för att dels göra sjömätningar och dels inrätta lotsplatser. På Ulvön tillsatt han sju lotsar och fyra lotsdrängar, vilka alla kom från olika bondehemman på Ulvön. Dessa s.k. allmogelotsar hade ingen fast lön. Deras enda ersättning vid de fåtaliga lotsförrättningarna var en ringa lotspenning. Vid denna tid var det föga attraktivt att vara lots.

Lotsarna var:
Ålderman Peer Ericksson, Johan Persson, Erick Ericksson, Uno Persson, Nils Unosson, Östen Jöransson och Johan Olofsson.
Lotsdrängar blev: Pelle Persson, Jon Nilsson, Hans Persson och Rolands Olsson alla i Läran.

Om lotsplatsen på Ulvön utfärdades 1768 ett memorial där man får veta att lotsarna var skyldiga att lotsa söderut till Härnöklubb och norrut till Skag. “Lotsarnas upwachtining är hela tiden på åhret då skiärgården är för is öppen” lotstaxan var i allmänhet 8 öre kopparmynt för varje fot fartyget var djupgående. Lotslönen föreslås utgå av häradskistan med 18 daler kopparmynt om året ” då tilgång fins”

Inom Umeå lotsfördelning vilket Ulvö lpl lydde under, hade lotsåldermannen vid Ulvö under sitt huvudmannaskap även lotsplatserna Skag, Barsta och Härnösand.

1768 års lotsar var: Roland Lundberg och Johan Norelius

Enligt 1820 års reglemente: Lotsarna uppassa på holmen som är belägen emellan norra inloppet och det sk. Barkarhålet och emottaga fartygen utanför yttersta grunden och Flasen.

Lotsning till Barsta, Skagen, Örnsund, till sjöss och från sjön.
Lotsplatsen skulle ha 1 ålderman, 1 mästerlots och en sekundlots. Lönen var 30,10 resp 5 rdr.
Antalet lotsningar 1820 var endast fyra.  Den förste Mästerlotsen var finländaren Isac Tjäder.

1821 utsågs Daniel Schörling till lotsålderman

Genom 1820 och 1827 års lotsreglementen tillkom en ny och fastare organisation med s.k. kronolotsar. Lotsarna fick nu utöver lotspenningen en fast lön som dock vid denna tid var mycket låg. Det är först med sågverksindustrins framväxt längs Norrlandskusten från mitten av 1800-talet som sjöfarten ökade påtagligt och lotsarnas ekonomiska villkor successivt förbättrades.

Som det var svårt, att under den första tiden efter lotsplatsens upprättande, erhålla män som var villiga att sköta lotsbefattningen blev vissa naturaförmåner dem tillerkända år 1821, bestående av vedbrand, mulbete för en ko, rätt till fiske med nät och krok samt nyttjanderätt till ett inhägnat område om två tunnland.

I ersättning för dessa förmåner fingo jordägarna från Lotsverket 10 riksdaler banco årligen samt befrielse från inkvartering av krigsfolk och från väg- och brobyggnader, dessa naturaförmåner utgå alltfort till lotsarna, vilka emellertid till statsverket få göra motsvarande avdrag på sin lön, beräknat efter ortens pris.

Ur 1829 års lotsvisitationsprotokoll: ” Lotsarna som här äro fulltaliga bebo egna fiskarekojor, här är ett stort fiskeläge. Hamnen är god och rymlig samt har 3 inlopp omgifne av höga berg och kullar. denna hamn säker till det mästa för storm och i detta farvatten ofta inträffande tjocka.”
Samma år avsattes D Schörling och Anders Sätterberg tillsattes. Han omkom under tjänsteutövning en höstnatt 1834. Hans son Per Sätterberg som efterträdde fadern rönte samma öde året därpå 1835 endast 32 år gammal.

År 1835 uppfördes en lotsuppsyningstuga på Barkarholmen (nuvarande Åskäret) vid Ulvöhamns norra inlopp. Den beskrivs på följande sätt i ett syneförrättningsprotokoll år 1836 från lotsdistriktschefen:

”Att den Wagtstuga som af Lotsarne blifvit uppsatt här på Åskeret, 9 Aln lång, 7 Aln bred och 6 fot under takfestet, är nu färdig med golf och teckt med Näfwer och Takwed, ett Fenster med dubbel dörr med Lås, en spis av Tegel, en bänk 4 alnar lång samt utwendigt Römålat. Wilket warder till bewis Lämnat Ulfön d 25 Junij 1836 Olof Söderberg Johan G Ågren”

1845 tillsattes lotsarna Johan Nordqvist (som dog redan 1850) och Jonas Öman. 1852 utses Jonas Gustaf Söderberg född 1810 till ålderman.

På vintern 1850-51 flyttade mästerlotsen Jonas Öman lotsuppassningsstugan från Åskäret till dess nuvarande plats på Södra Hamnberget, även kallat Lotsberget. Med blotta ögat ser man härifrån Skags lotsplats i norr och fyren Högbonden i söder. Den uppfördes på ny stenfot, höjdes med tre varv timmer, fick brädpanel utanpå timret, nytt tak, nya skorstenar, nya golvbjälklag med trossbotten samt färgades med tjära och rödfärg. Upp till lotsvakthuset leder nu en väg med sammanlagt 190 trappsteg.

Den förste mästerlotsen som permanent bodde på Ulvö lotsplats var Jacob Söderberg. som senare efterträdde Per Sätterberg som ålderman. Olof Kjellström Norling blev mästerlots 1835 men omkom redan 1843.

Ur reglemente 1863: Lotsningsområde, Från Ulvö till Härnösand, Skagen, Tysund, Örnskldsvik, Näske, Domsjö, Dogsta, Ulånger, Köpmansholm, til och från sjön.

Ur reglemente 1868: Lots uppassa å det höga berget vid hamnen och emottaga fartygen utanför de yttersta grunden vid södra och norra inloppen.

1874 pensioneras JG Söderberg och då flyttades åldermanstjänsten över till Skag lpl. Söderberg släkten fanns kvar i rullorna fram till mitten av 1900 talet vilket även gällde släkterna Öhman och Wisten.

P. W. Öhman utövade därefter förmanskapet till år 1880.

Lotsningarna från Ulvön har huvudsakligen varit inriktade på Köpmanholmen och Örnsköldsviksfjärden. I äldre tider även till bland annat sågverk i Nordingrå, Ullånger och Vibyggerå. Vid lotsuppassningen användes till en början fiskarnas egna skötbåtar.

1890 installeras telefon förbindelse mellan utkiken och lotsarnas bostäder.

1901 fick Ulvö lotsplats sin första kronolotsbåt, en norskbyggd koster, gaffelriggad cirka 10,5 meter lång. Denna ersattes senare av en lotsbåt byggd av bröderna Axel och Konrad Dahlin i Ulvöhamn och en båt av båtbyggaren Nils Sundin i Docksta. Den sistnämnda båten ”Sampo” kallad var 6,5 m lång med 4 hk Westman motor och kom upp i 6 knop. 1939 fick Ulvö lotsplats sin första järnbåt, 11,2 m lång 3,6 m bred. Från 1956 med en 80 hk Scania Vabis motor.

Under 1820-talet uppgick antalet lotsningar till i medeltal 3-4 per år. På 1850-talet hade antalet stigit till i medeltal 45 per år. Under 1900-talets första decennium hade antalet stigit till i medeltal ca 240 per år. Under första världskriget når antalet lotsningar sitt maximum; 1917 redovisas inte mindre än 1162 lotsningar från Ulvö lotsplats. Under första världskriget och konvojtrafiken var Ulvöhamn en flitigt anlitad ankringsplats.

1920 års båtbestånd:
1 däckad kutter byggd 1908 i ek/gran klink, 7.7×2.4 med 5 hk Avance
1 motorbåt byggd 1906 i gran, klink, 7.1×1.9 med 6 hk Solomarin
1 motorbåt byggd 1916 i ek/gran, 7.7×2 med 6 hk Solomarin
1 motorbåt byggd 1914 i gran, klink, 7.4×1.9 med 3 hk Solomarin

Under 1900-talet fanns också vid Ulvö lotsuppassningstuga en stormvarningsstation.

1938 installerades el. ljus i lotsuppassningshuset och gatubelysning mellan bostäder och uppassningen.

Under 1900-talets senare del har fartygens navigering underlättats genom en rad tekniska uppfinningar. Som följd härav har lotsbehovet minskat och en rad lotsplatser lades ner den 1 januari 1967, bland annat Ulvö lotsplats. Lotsuppassningsstugan på Lotsberget och trappan upp till denna stuga ägs numera av Ulvö Kapellag, en ideell förening med uppgift att bland annat bevara Ulvöns traditioner och särprägel.

Källa: Kjell EO Söderberg, Lotsarna på Ulvön (1975)

Från lots Museet på Ulvön

se även mer på http://www.ulvomuseum.com/salterier-och-andsa-naringar-lotsvasendet1-lotsarna-pa-ulvon

Nedan alla lotsar på Ulvön sorterade efter anställningsår samt annan lotsplats de tjänstgjort vid

LotsplatsEfternamnEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketAvskedDöd
 Ericksson Peer  1725 
 Ericksson Erick  1725 
 Jöransson Östen  1725 
 Nilsson Jonas  1725 
 Olofsson Johan  1725 
 Olsson Roland  1725 
 Persson Johan  1725 
 Persson Uno  1725 
 Persson Pelle  1725 
 Persson Hans  1725 
 Lundberg Roland  1768 
 Norelius Johan  1768 
 Tjäder Isac 17671820 1829
 SchörlingLåmDaniel 1764182118291835
 SätterbergLåmAnders 17731821 1834
 SätterbergLåmPer 18031822 1835
 SöderbergLåmJacob 18031823 1843
 NorlingKjellströmOlof 18081831 1843
StrömbergIvarMattias182218361839 
WennströmJohanDaniel1815184318451860
NordqvistJohan180118451850
ÖmanJonas180518451874
ÖhmanPerWilhelm1834184818891911
 Söderberg JonasGustaf1810185018741874
 SöderbergLfmOlofAugust1837185218981916
 Öhman JonasGustaf1841185219011915
 Wistén JohanGustaf1841187319031920
 WibergLfmJohanAlfred18521874 1911
 Öhman PW18741880
SöderbergLfmCarlAugust1866188819281956
SöderbergGustavRobert187418931895
 Öhman GustafTheodor18781895 1924
 Wistén GustafWalfrid1877189719371961
 Wisten JonasAlbert1880189819401950
SundsvallÖhman JonasHenrik1884190419141965
 Engström T  1913 
 Öhman PerFerdinand189319161954
 Söderberg Ernst 19071925 1953
 Wisten GustafHarry190719251967
 Wisten JohanHarald191019271966
Kalix lpcBlombäck PerSune19111938 
ÖrnsköldsvikHansson SvenOskar19291953 
ÖrnsköldsvikHansson SvenOskar19291953 
ÖrnsköldsvikJakobsson SvenOla/ helmer19241950 
RönnskärLindqvist EmilWilhelm19011916 1945
Örnsköldsvik/ skagNordlund JonTeodor187518971933
ÖrnsköldsvikSöderberg CarlAugust18661888 
ÖrnsköldsvikVestin LennartPer/teodor19321957