Tjockö/ Söderarm Lotsplats

59° 45.060′ N 19° 6.645′ E

Söderarms lotsplats o fyr ca 1920
Söderarms lotsvaktstuga med signalstång, 1929
Söderarm fyr och Tyfskär 1898
Lots Anton Söderman och Fyrvakt Högström i sina båtar vid Söderarm
Söderarm 1928: Lotsar Zet Norman, Gunnar Söderlund samt fiskaren Birger Söderlund
1897 Söderarm: Lotsar Anton Söderman från Norröra, Lotsförman Jan-Erik Norberg, Mästerlots Jan-Erik Rosenberg, Lotslärlingen Vilhelm Berg från Tjockö
Johan Söderman 1811-1897 och Anna Greta född Norman 1815-1905
Familjen Jan-Erik Rosenberg ca 1920

Tjockö Lotsplats 1696-1895 därefter flyttades lotsningarna över till Arholma lotsplats.

Söderarm var uppassningsplatsen för Tjockölotsarna
59° 45.106′ N 19° 24.368′ E

Låg i Norra distriktet och Stockholms fördelning med lotsåldermannen i Arholma

1799 års reglemente:
Lotsarne uppaβa
1/ Wid Söderarms båken at emottaga från sjön til inlotsning
2/ Wid Tjockö at midt för Granhamn möta och lotsa til Arholma, til Stockholm, til Husarö och öfwer Ålands haf til Flisöberg, äfwen från Tjockö by norr på landet til Flisöberg. Til sjöβ wid Söderarmen. Fartyg som ämna sig til Sandhamn eller Berghamn men icke flyta genom Trutsundet lotsas till Trälhafwet, hwarifrån Stockholms lots hemtas som emottager.
3/ Wid Furusund och Köpmannaholmen at lotsa de fartyg som der ankra och gå öfwer hafvet til Flisöberg eller til sjöβ vid Söderarmen, äfwen äfwen böra de känna hamnen och inloppen till Granhamn och Kappelskär.

1844 års förordning:
Uppassa vid Söderarms båk, emottaga ¼ mil utanför och öster om båklandet och inomskärs seglande vester om detsamma samt lotsa från: Tjockö till sjös vid Söderarmen, Fliseberg öfver Ålands haf.
Från Söderarmen till Granhamn vid Tjockö, Kapelskär, Furusund, Styrjans hamn, sjös eller från sjön. Lotsplatsen har 6 mästerlotsar, 6 secundlotsar och 6 lotslärlingar

Finns även med i 1862 års reglemente.

1895 flyttade en del lotsar ut till Söderarm (andra flyttade till Arholma) som upptogs som lotsplats 1895 och kvarstod fram till 1954 (då många platser lades ned) och lotsarna flyttade då till Furusund.  

Sundius erinringar nedan

TJOCKÖ LOTSPLATS
Frågan om när lotsplatsen på Tjockö egentligen bildades är inte helt klart till datum och årtal, men det är ovedersägligt, att lotsning har förekommit därifrån sedan mycket lång tid tillbaka. Man vet, att Tjockö är en urgammal fiske- och lotsby och sjöfart i betydelsen fraktfart har nog förekommit sedan medeltiden, ön ligger i skärningspunkten mellan fyra gamla farleder och bevisligen fanns här s.k. styremän i kronans tjänst redan på 1500-talet och troligen ännu tidigare. Påståendet kan bäst bevisas genom att tjocköstyrmännen erhöll stadfästelse på beviljade förmåner utfärdade av Karl IX år 1614. Detta år fick nämligen tjocköstyremännen frihet från sina hemmans årliga utlagor, men med förbehållet att när ”utomordentliga gärder pålades, skulle två styremän tillsammans utgöra dem lika med en bonde.”

Det ursprungliga antalet lotshemman på Tjockö var sex, det är därför antagbart att kronans lotsar vid Söderarmsleden från början var lika många eller fler.

1776 företogs en ”Laga storskiftesdelning i Tjockö by, Frötuna skeppslag och socken, vilken by består av tre lika stora kronohem man och varje hemman ”kluvit” i sex lika stora delar. De sex huvuddelarna hade följande namn 1) Norrgården, 2) Olof Hans gården. 3) Österbacken, 4) Andergården, 5) Nystfwu Gården, 6) Södergården.

Laga skifte verkställdes åter på Tjockö år 1856 och fastställdes året därpå. Dylika förrättningar var inte alltid särskilt populära. Ty för Tjockös del fick åtgärden den konsekvensen, att den gamla bygemenskapen blev svagare och gårdarna spriddes ut över ön.

I by- och skifteshandlingarna för åren 1856-57 finns åtskilligt material om denna förändring. Om Söderarms fyrplats, tjockölotsarnas uppassningsställe, står det sålunda: ”Hela Thorskäret, hvarest fyr, båken och telegraf äro anlagda, uteslutas ur skiftesdelningen för att tillika med rättighet för fyrmästaren, att såsom tillförene skett mot betalning, samfällt fiska med jordegarne, Kungl. Maj:t och Kronan till inlösen hembjudas”. Det påstås på Tjockö, att skäret ifråga ännu ej är inlöst av staten.

En annan optisk telegraf fanns även på Fårholmen, alldeles syd om Tjockö. Grundstenarna till dess byggnader finns ännu kvar uppe på holmens krön.

Historia i allmänhet Ur reglementet för år 1799 utläses, att tjockölotsarna hade sin uppassning vid Söderarmsbåken ”att emottaga från sjön till inlotsning” och vid Tjockö mitt för Granhamn (holmen rakt syd om Tjocköviken) möta och lotsa till Arholma, till Stockholm, till Husarö och över Ålands hav till Flisöberg (lotsstation på den åländska sidan, innanför Ledsund på Föglöfjärd

Vidare hade de en lotsuppassning vid Norrviken eller Tjockö by, som det uttrycktes och därifrån lotsades även fartyg till Flisöberg och till sjöss vid Söderarm och norrut.

Det är lätt att se, att tjockölotsarna hade ett mycket stort lotsningsområde, troligen ett av skärgårdens mest omfattande, särskilt sedan Furusunds lotsplats lades ned året innan nämnda lotsreglemente (1799) blev gällande och Tjockö lotsplats lotsningsområde utökades. Vid en radikal lotsreglering 1798 indrogs nämligen både Furusunds, Vaxholms och Svenska Högarnas lotsplatser och hela ansvaret för den nordgående sjöfarten överfördes på Stockholms och Tjockö lotsplatser.

Det skulle dock visa sig att denna åtgärd var minst sagt, förhastad och dåligt genomtänkt enligt en skrivelse 1810 från överdirektören för Lotsverket N.G. af Schulten:

”Att tolv års erfarenhet nogsamt bevist, att denna indragning varit för sjöfarten skadelig.”

Att Oxhalsö och Furusund, som tillsammans utgjorde en lotsplats, båda hade goda och väl utnyttjade hamnar, men att det vid Tjockö ej fanns någon god hamn och att lotsombyte där i hårt väder och sjögång var högst besvärligt. Man hade visserligen försökt att täcka bristen vid Furusund med att förordna några tjockölotsar dit, men dessa förslog ju inte alls, när det ofta samlades upp till 50 fartyg där, eftersom denna hamn var den säkraste och bästa ankarsättningen för de seglare som skulle vidare över Ålands hav eller nordvart.

”när vinden inträffar/ går man härifrån till sjöss klockan 1 á 2 om nätterna, de som då finna lotsar kunna komma över havet, men den som på 2 mils avstånd skall skaffa sig en sådan kommer ingalunda den dagen över. Att fastän tjockölotsarna ”själva begärt den lotsning som tillförne tillhörde lotsarna vid Furusund, så hade de under 12 års övning så litet beflitat sig om att lära känna denna fart, så att de sistförlidna höst icke tilltrodde sig att gå med Kronans örlogsskepp och fregatter ifrån Furusund till Trälhavet, utan skeppen måste, ehuru vinden var god, bliva kvarliggande till dess några av de ännu kvarstående furusundslotsarna kom tillbaka ifrån annan lotsning.

Och slutligen;

”att tjockölotsarnas rätta och naturliga uppassningsplats var Söderarm, som var deras skärgård, där de hade sina fisken och fiskebodar”

en uppassning som var så mycket angelägnare som efter det senaste fredsslutet Finland inte längre var svenskt och de som kom därifrån alltså kom från utrikes ort

Detta var ord och inga visor och 1811 återinrättades Furusunds lotsplats och tjockölotsarnas område krympte till vad det var dessförinnan, alltså med gräns vid Furusund.

Missnöjet med tjockölotsarna kom också till synes i lotsrullan för år 1810, i en anteckning om lotsåldermannen på platsen:

‘’Nykter och välvillig men icke så skicklig och duktig ålderman som Tjockö lotsar behöva, vilka alla äro mer eller mindre opålitliga uti lotsningen”

Nedanstående är taget ur boken ”Rådmansö 11”, innehållande ett antal uppsatser av olika författare, tryckt 1978.

”På Thorskäret, å Tjockö bys ägor, finnes den s.k. Söderarms båk egentligen en blänkfyr, äro engagerade, utom en fyrmästare och en fyrvaktare, 6 mästerlotsar, 6 secundlotsar samt 6 lotslärlingar från Tjockö by/ varav 6 alltid ligga vid båken till hands för att lotsa. Varje mästerlots har i lön 250 rdr, var och en av secundlotsarna 150 rdr och lärlingarna vanligen en gratifikation av 30 rdr, allt riksgälds. Dessutom del i lotspenningarna.

På nämnda ö Thorskäret ävensom på Fårholmen, belägen strax vid Tjockö-landet, bägge tillhörande Tjockö by, finnes telegrafen och äro vid den förstnämnde engagerade två personer, en äldre och en yngre, utom fyrmästaren, som har överinseendet och därför uppbär 30 rdr bco i månaden i avlöning då vardera av de andra har 16 rdr bco. På Fårholmen är även två personer engagerade med samma lön.

På Tjockö underhålles en skola tre månader årligen på Lotsverkets bekostnad varuti lotsarnas barn njuta fri undervisning, men för andra barn betalas något.

På Söderarm var telegrafen anbringad på fyrtornet. Här fanns ingen möjlighet att inkvartera telegrafisterna varför förslag om lämplig bostad föreslogs. Något bygge blev dock aldrig av. Redan den 20 december 1808, under det ryska kriget, lämnade telegrafpersonalen ön efter att ha nedtagit anläggningen. När den åter uppsattes i maj 1809, blev det en fristående station. I en skrivelse av den 18 november 1811 omtalas att engelska sjömän stigit iland och gjort åverkan på telegrafen.

Händelsen inrapporterades av lotsarna / som vid ifrågavarande tillfälle höll utkik vid båken. Fyren var ännu inte byggd på skäret, utan här fanns endast en gammal s.k. känningsbåk. Telegrafen på Stora Fårholmen invid Tjockö togs i bruk 1854 och nedlades den 1 september 1871.

Författaren Evert Wallert skriver bl.a. följande i samma bok: ”Den gamla känningsbåken på Söderarm, som har spelat en stor roll vid in- och utsegling revs 1842, alltså tre år efter fyrens tillkomst. Man kan fråga sig varför, ty välplacerade båkar var av största betydelse när inga fyrar vägledde vid farliga inseglingsleder. Den första båken ödelades 1719, när ryssarnas galärer först härjade skärgården men byggdes åter upp efter freden 1721.

Naturligt nog kom det bofasta fyrfolket att trycka sin prägel på Söderarm. Lotsarna kunde mera betraktas som tillfälliga gäster i sin avsides belägna passningsstuga – de kom och for ideligen, det var inte gott att hålla reda på dessa rörliga herrar som än vistades högt uppe på en fartygsbrygga, än hade fridagar hemma på Tjockö, där det var mycket att bestyra med gård och mark.

Händelser

1842 14 sep. Svenska skonerten NEPTUNUS grundstötte vid Gesslinge. Lotsning: Gesslinge karantänshamn-till sjöss. Lots: Secondlots Gabriel Söderberg (40 år). Påföljd: 8 dygns fängelse vid vatten och bröd för okunnighet.

1858 31 aug. Skonerten PANDORA från Luleå grundstötte i Söderarmsleden. Lotsning: Söderarm-Furusund. Lots: Anders Fredric Norman (43 år). Secondlots.

1870 16 sept. Svenska skonerten LARS JOHAN grundstötte i Norrtäljeleden. Lotsning: Norrtälje-Söderarm. Lots: Kronolots Johan Erik Norberg (31 år). Påföljd: Frikännande

1872 10 maj. Finska galeasen OLIVIA grundstötte på Perlagrundet i Söderarms leden. Lotsning: Söderarm-Furusund. Lots: Kronolots Jan Erik Rosenberg (25 år). Påföljd: 50 riksdaler i böter eller 3 veckors fängelse för vårdslöshet samt ersättningskostnader om 300 riksdaler.

Söderarm Lotsplats 1895-1954

59° 45.106′ N 19° 24.368′ E

När Tjockö lades ned 1895 övertog Söderarm rollen som lotsplats som varade fram till 1954. En del lotsar flyttade med till Söderarm, andra lotsar flyttade till Arholma.

Ur 1896 års reglemente:

Stockholms/lotsfördelning. Söderarm: Lotsarne uppassa vid Söderarms fyr och möta från sjön kommande fartyg 1 minut utanför båklandet. En vid platsen hissad svart kula med i hvitt midtelbälte visar, att lots finnes.

Lotsning till:
Styrjans hamn eller tvärtom
Tjockö eller tvärtom
Fejan eller tvärtom
Furusund, Norrtelje och Väddökanal

Ur seglingsbeskrivningen ”Den svenske lotsen”, författad av kaptenlöjtnanten August Olivecrona och utgiven av Kongl. Svenska Sjökartekontoret år 1853 står följande beträffande Söderarm:

Ifrån Söderarm fås lots, som möter utanför Norrgryndan, eller ½ mil utanför båken. Går man väster om Tjelfven, kan lotsen ej på räknas förrän man kommit söder om detta skär.

Söderarms farvatten med Styrjans hamn: Söderarms farled ifrån sjön går in mellan TolIskär, där fyrtornet står, och skäret Tjelfven, 2/3 mil i NtV ½ V ifrån båken; går härifrån V till S-ligt igenom en bred, men på flera ställen oren lång fjärd in till Furusund, varifrån farvattnet vidare går till Stockholm. Detta lopp är segelbart för vad djupgående som helst.

Man träffar första hamn vid Styrjan, ½ mil i SSV ifrån Söderarms båk samt ankarsättning nära söder om TolIskär, men med lägenhet att fortsätta vägen emot Furusund träffas hamnar vid Gisslinge, Södra Feijan samt Granhamn nära Tjockö.

Söderarms fyrtorn är av sten, vitrappat och står på Tollskär vid inloppet genom Söderarmsfjärden till Furusund. Tornet är 50 fot högt ifrån grunden till altanen och grunden 42 fot hög över havet. Utmed fyrtornet står tvenne rödfärgade boningshus samt ett uthus, vilka byggnader, belägna på det alldeles kala skäret, synas väl till sjöss.

Kusten vid Söderarm består av kala skär och klippor, vilka svårligen kunna särskiljas på avstånd, fyrtornet är därför en så mycket dyrbarare känningspunkt. Skäret Tjelfven norr om Söderarm visar tre små hymplar vid angöringen och är därav märkbar på ett par mils avstånd. Utanför Söderarms inlopp ser man i övrigt ingenting utmärkande av den södra skärgården, men den norra delen av kusten är skogbetäckt och i denna ser man tydligt Arholma båk då man angör Söderarm. Denna känningsbåk är av sten, vit med rött tak, 52 fot hög och står 96 fot högt på ett berg.

Norra eller lotsfarvattnet till Styrjan: Detta börjar väster och nordligt vid Söderarm och går igenom en trång ränna vid Alskären och Alskärskubbarna, där Lillstyrjans hamn träffas, och vidare sydligt till Storstyrjan. Inga prickar utvisa de inre grunden på de trängsta ställena varför ock lotsbiträde är ovillkorligen nödvändigt. Till Lillstyrjan kan 15 och till Storstyrjan 12 fots djupgående fartyg gå denna väg.

Ifrån Söderarm fås lots, som möter utanför Norrgryndan, eller ½ mil utanför båken och med dess biträde kan man med 12 fots djupgående gå in i den vida säkrare hamnen Storstyrjan. Lots fås ifrån Söderarm och möter allmänast på ½ mils avstånd mitt för inloppet om signal i tid gives och han kan komma ut.

PERSONAL VID SÖDERARMS LOTSPLATS

Petter Rosenberg, f. 1/9 1834 (lotsson), lotslärl. 1/7 1854, styrsedel 23/5 1856, sek.-lots 20/8 1862, mästerlots 7/3 1881/ Iptsförman 26/4 1881. Bosatt på Tjockö och tillhörde tidigare Tjockö f.d. lotsplats. 10/7 1857 permission för sommaren att idka inrikes sjöfart. 1858 likaledes, återkom 28/11. (13/6 1862: 6 dygns vaktarrest för försummad lotsuppassning. 5/6 1866: 5 rdr böter för underkända prickar. 13/1 1892: ett års mistning av tjänsten för försummad lotsuppassning.

Johan Peter Söderlund, f. 13/12 1925 (bonde), lotslärl. 27/6 1862, styrsedel 1862, sek.-lots 30/5 186Lön = 60 rdr. Tidigare vid Tjockö f.d. lotsplats. Bosatt på Tjockö. Avsked 17/11 1882.

Johan Eric Norberg, f. 3/12 1839, lotslärl. 28/5 1868, lots 19/6 1868, mästerlots 19/5 1887, lotsförman 22/12 1894. Bosatt på Tjockö. Tillhörde tidigare f.d. Tjockö lotsplats. 24/4 1880: 8 dygns vaktarrest för bristande lotsuppassning.

Jan Eric Rosenberg, f 14/5 1847 (lotsson), lotslärling 28/5 1868, lots 1868, mästerllots 1887. 1872 50 rdr böter för grundstötning med ålandsgaleasen OLIVIA samt ersätta skador

Carl Eric Norman, f 29/4 1847, lotslärling 1868, styrsedel 1870, lots 1881, mästerlots 1889. 1879: 2 dygns arrest för förbrytelse mot tullstadgan.

Personal vid Söderarms lotsplats 1897

Lotsförman Johan Erik Norberg
Mästerlots Jan Erik Rosenberg
Lots Carl Johan Söderman, f 1868 antagen 1884
Lots Anton Erhard Söderman f 1868, antagen 1894, lots 1896
Lärlingar:
Johan Alfred Norberg, f 1874 ant 1893
Cornelius Södergren, f 1870, ant 1894
Johan Abel Rosenberg, f 1877, ant 1894
Erik Wilhelm Berg, f 1870, ant 1894
Erik Edvin Norberg, f 1878, ant 1894
Victor Norberg, f 1870 ant 1895

FÖRTECKNING ÖVER TJOCKÖLOTSAR UNDER 1800-TALET I TIDSORDNING

Ur CG Sundius anteckningar:

I denna förteckning är lotsåldermän och lotsförmän undantagna.

Per Pehrsson Norberg, f. 20/10 1803, lotslärling 28/3 1817, sekundlots 31/3 1824, mästerlots 21/5 1832, avsked 7/12 1863. Bosatt på Tjockö. Lön= 120 rdr. 13/8 1862: erh. rysk silvermedalj för räddning av skeppsbrutna.

Gabriel Söderberg, f. 24/3 1802, lotslärling 9/2 1818, sekundlots 1/12 1825, mästerlots 8/7 1854, avsked med pension, 72 rdr, 30/1 1863.Bosatt på Tjockö. (29/10 1842: 8 dygns arrest på vatten och bröd för grundstötning med skonerten NEPTUNUS).

Anders Fredrik Norman, f. 27/12 1815, lotslärling 9/6 1827, styrsedel 12/7 1837, sekundlots 23/8 1849, avsked på egen begäran 12/9 1862. Bosatt på Tjockö. (16/7 1861: 6 dygns vaktarrest för försummad lots uppassning).

Erik Jansson Söderman, f. 10/1 1805, lotslärling 8/12 1831, sekundlots 11/7 1853, mästerlots 27/6 1862, avsked med pension 23/1 1865. Lön=120 rdr. Bosatt på Tjockö. (26/4 1842: 4 dygns arrest för felaktigt uppförande mot sin förman mästerlots E. Berg).

Per Nilsson Norberg, f. 6/9 1812, lotslärling 23/4 1833, styrsedel 12/7 1837, sekundlots 8/7 1854, mästerlots 27/6 1862, avsked med pension, 72 rdr, 10/6 1868. Lön= 120 rdr. Bosatt på Tjockö. Rysk silvermedalj 1862 för räddn. av skeppsbrutna. (5/6 1866: 5 rdr i böter för underkända prickar).

Erik Persson Sjöblom, f. 29/9 1814, lotslärling 23/4 1833, styrsedel 12/7 1037, sekundlots 14/8 1856, mästerlots 14/4 1863, avsked med pension 13/12 1869 (genom nervslag otjänstbar). Bosatt på Tjockö. Lön= 120 rdr. Pension= 72 rdr. (13/6 1862: 4 dygns arrest för försummat uppdrag).

Jan Peter Sjöblom, f. 9/12 1821, lotslärling 16/6 1835, styrsedel 13/ 1839, sekundlots 7/7 1857, mästerlots 14/4 1863, lön= 120 rdr. Bosatt på Tjockö.

Johan Peter Persson Westerberg, f. 9/9 1820, lotslärling 16/6 1835, styrsedel 13/6 1839, sekundlots 7/7 1857, Avsked 19/2 1877. Lön= 60 rdr. Bosatt på Tjockö. Rysk silvermedalj 1862 för räddning av skeppsbrutna.

Johan Magnus Westerberg, f. 8/5 1825 (lotsson), lotslärling 11/8 1853 styrsedel 22/5 1854, sekundlots 20/8 1862, mästerlots 21/8 1868, avsked med pension 14/6 1869. Bosatt på Tjockö. 7/2 1865: rysk silvermedalj för bärgning av den åländska postbåten. (6/12 1859: 6 dygns arrest för olovlig avvikelse från lotsplatsen. 26/6 1862: 6 dygns arrest på vatten och bröd för obehörig inblandning och självtagna uppdrag i tjänsten).

Petter Rosenberg, f. 1/9 1834 (lotsson), styrsedel 23/7 1856, sekundlots 20/8 1862, lön= 60 rdr, bosatt på Tjockö. 1857-58 permission för att idka inrikes sjöfart. Se vidare Söderarms lotsplats. (13/6 1862: 6 dygns vaktarrest för försummad lotsuppassning. 5/6 18G6: 5 rdr böter för underkända prickar).

Eric Ersson Berg, f. 7/5 1824 (bonde), lotslärling 23/1 1857, styrsedel 13/6 1857, lön= 50 rdr. Avskedad 2/6 1866 för oförmåga att taga lotsexamen.

Johan Peter Söderlund, f. 13/12 1825 (bonde), lotslärling 27/6 1862, styrsedel 13/8 1862, sekundlots 30/5 1863. Lön= 60 rdr. Bosatt på Tjockö.

Johan Fredrik Norman, f. 20/3 1841 (lotsson), lotslärling 17/9 1862, styrsedel 16/5 1863, avsked 19/12 1866. Bosatt på Tjockö.

Carl Axel Norberg, f. 26/8 1843, (lotsson), lotslärling 3/12 1863, styrsedel 19/6 1864, avförd 22/9 1868 för oförmåga att ta lotsexamen. Bosatt på Tjockö.

Erik Magnus Söderman, f. 30/1 1840, lotslärling 7/6 1865, styrsedel 2/6 1866.

Johan Eric Norberg, f. 3/12 1839, lotslärling 28/5 1868, lots 19/6 1868. Bonde på Tjockö.

Jan Eric Rosenberg, f. 14/5 1847 (lotsson), lotslärling 28/5 1868, lots 19/6 1868. (30/5 1872: ålagd 50 rdr böter för grundstötning med ålands galeasen OLIVIA samt ersätta skador). Se nedan Mål i Krigsrätt

LOTSÅLDERMÄN VID TJOCKÖ LOTSPLATS:

År 1751 hette lotsåldermannen Pähr Pährsson.

År 1766 eller 1769 hette lotsåldermannen Olof Persson, 52 år gammal och hade varit i lotstjänst sedan 1741. Huruvida dessa båda är släkt framgår ej ur rullorna, vilka inte var så detaljerade under 1700-talet.

År 1816 hette lotsåldermannen E.O. Sjöblom.

Pehr Pehrsson Rosenberg, f. 5/8 1797, lotslärling 3/7 1816, sekundlots 28/9 1820, mästerlots 21/5 1832, t.f. lotsålderman (inga datum eller årtal angivna), avsked 10/2 1862. Pension= 90 rdr. Bosatt på Tjockö (3/7 1857: 4 dygns arrest för försummelse i tjänsten).

Johan Söderman, f. 14/10 1811, lotslärling 24/5 1824, sekundlots 18/12 1832, mästerlots 7/7 1857, lotsålderman 13/3 1865, avsked 20/3 1872 Lön= 400 rdr. Bosatt på Tjockö. Rysk silvermedalj 1862 för räddning av skeppsbrutne. (16/7 1861: 6 dygns vaktarrest för försummad lotsuppassning).

Johan Eric Rosenberg, f. 1/11 1823 (lotsson), lotslärling 22/12 1835, styrsedel 22/2 1841, sekundlots 20/8 1862, mästerlots 13/3 1865, befordrad till ålderman (inga datum eller årtal angivna). Bosatt på Tjockö. (13/6 1862: 6 dygns vaktarrest för försummad lotsuppassning

PERSONAL VID TJOCKÖ LOTSPLATS ÅR 1751:

Lotsålderman Pähr Pährsson

Lotsar:
Erich Ersson, Johan Ersson, Olof Pährsson d.ä. Olof Pährsson d.y. Erich Mattsson, Pähr Mattsson,  Erich Pährsson, Olof Jansson, Erich Ersson, Nils Nilsson, Olof Mattsson, Erich Andersson

Utlärda lotsdrängar:
Anders Svensson

Reservlotsdrängar vid Oxhalsen:
Johan Andersson, Anders Pährsson, Anders Jansson, Anders Ersson, Erich Ersson, d.ä. Pähr Ersson

Lotslärlingar: Pähr Pährsson, Pähr Ersson, Pähr Olsson, Pähr Pährsson, Anders Mattsson, Erich Ersson Johan Olsson

PERSONAL VID TJOCKÖ LOTSPLATS 1766 eller 1769:

Lotsålderman Olof Persson, 52 år, Tjockö i tjänst sedan 1741

Lotsar:

Eric Andersson, 56 år, Tjockö, i tjänst sen 1743
Per Olsson, 45 år, Tjockö i tjänst sen 1753
Anders Mattsson, 47 år, Tjockö i tjänst sen 1758
Per Persson, 49 år, Tjockö i tjänst sen 1758
Matts Mattsson, 50 år, Tjockö i tjänst sen 1758
Jan Olsson, 47 år, Tjockö i tjänst sen 1758
Olof Olsson, 45 år, Tjockö i tjänst sen 1760
Eric Ersson d.ä., 35 år, norra Tjockö i tjänst sen 1760
Eric Ersson d.y., 28 år, norra Tjockö i tjänst sen 1760
Per Samuelsson, 29 år, norra Tjockö i tjänst sen 1758
Per Olsson, 38 år, Granhamn i tjänst sen 1758

Extra lotsar:
Eric Andersson, Tjockö, i tjänst sen 1761
Eric Jansson, Tjockö, i tjänst sedan 1761
Per Persson, Tjockö, i tjänst sen 1761
Per Persson 2, Tjockö, i tjänst sen 1761

Utlärda lotsdrängar:
Anders Persson, 37 år, Tjockö, i tjänst sen 1760
Eric Jansson, 32 år, Tjockö, i tjänst sen 1762

Lotslärlingar:
Olof Ersson, 31 år, Tjockö, i tjänst sen 1760
Sven Svensson, 38 år, Tjockö, i tjänst sen 1760
Anders Ersson, 27 år, i tjänst sen 1763
Eric Andersson, 25 år, i tjänst sen 1763
Per Persson, 24 år i tjänst sen 1763
Olof Persson, 21 år i tjänst sen 1763
Mats Mattsson, 20 år, i tjänst sen 1763

PERSONAL VID TJOCKÖ LOTSPLATS 1816:

Lotsålderman: E.O. Sjöblom

Ordinarie lotsar:
E.E. Berg, S.O. Vesterberg, J. E. I-Nyman, P.E. Rosenberg, H.O. Nordberg, O.E. Sjöblom, A.A. Söderberg

Ordinarie lotsdrängar: P.A. Nordman, P.Östedt, E.P. Rosenberg, P.E. Nyman, A.P. Holm, E.P. Söderman

Reservlotsdrängar: J.P. Sjöblom, E.J. Vesterberg, E.E. Berg

Lotslärlingar: E.E. Sjöblom, J.E. Söderman, P.E. Vesterberg, J.J. Nyman, P.P. Rosenberg, J.P. Holm P.P. Nordberg, O. Nordberg

Mål i Krigsrätten:

mot kronolots Jan Erik Rosenberg vid Tjockö lotsplats angående grundstötning den 10 maj 1872 med finska galeasen OLIVIA (skeppare K.Söderbäck).

Uppgifter från lotskontoret: Jan Erik Rosenberg, född 14 maj 1847. lotslärling 28 maj 1868, kronolots juni 1868. Rosenberg är ostraffad och känd för gott uppförande.

Grundstötningen skedde på Perlagrund i Söderarmsleden

Skepparen anger: Att enär hans fartyg på resa från Karis i Finland, med last av ved, under kommando av kronolots, stött på grund i närheten av Söderarm och sprungit läck. Under uppgift att grundstötningen inträffade fredagen den 10 maj omkring klockan 10 på aftonen, kort efter det att lotsen Rosenberg kommit ombord och tagit kommandot i galeasen för vidare inlotsning till Stockholm och vinden blåst friskt från nord och N t. 0.

Galeasen gjorde omkring 8 knops fart och det småregnade. Lotsen kommenderade flaggans hissande under gaffeln såsom signal åt några andra fartyg som skulle följa samma kurs, varefter lades bi till dess att nämnda fartyg hann upp galeasen.

Så snart dessa ankommit, kommenderade lotsen till bästeman, som stod till rors. Att falla VSV hän på kompassen, vilket verkställdes, varefter lotsen tillfrågade bästeman om denne kunde styra efter kompassen, samt förklarade, sedan han sett i kompassen, att det gick ganska bra. Emedan galeasen gjorde starkare fart än de andra fartygen gigades aktertoppseglet.

När de andra fartygen hann ifatt kommenderades flaggans nedhalande. Lotsen gick nu förut samt ropade genast därefter ”lova till VtS”(väst till syd) och sprang tillbaka mot aktern, sägande ”det går aldrig bra med oss”. Bästeman lovade på ögonblicket ett streck, men genast därpå och innan fartyget hunnit lova tillräckligt, stötte det på grund, mot vilket sjön bröt, med sådan våldsamhet att samtliga var nära att falla.

Galeasen stannade ej på grundet utan drev akter över. Stöten inträffade ungefär ¼ timme efter lotsens ankomst ombord och land hade synts hela tiden om babord samt förut om styrbord, vid anslåendet av pumpen befanns fartyget som förut varit tätt, vara läck och intog betydligt med vatten, men kunde hållas från att sjunka genom ytterst ansträngd pumpning. Omkring midnatt anlände fartyget till Furusund där folk erhölls till hjälp med pumpningen och läckan, genom anbringande av myrstack så mycket tätades, att fartyget kunde länspumpas. Den 11 maj på morgonen fortsattes resan till Stockholm.

Lotsen Rosenberg medgav, att grundstötningen inträffat under hans kommando, men ansåg att olyckan icke skett genom hans förvållande utan varit en följd av rorsmannen ombord som ej efterkommit Rosenbergs befallningar i avseende å de kurser som bort styras; och uppgav Rosenberg, i sådant avseende, att sedan, efter det han, nästan mitt i farvattnet mellan Söderarmsbåken och Tjärven kommit ombord i galeasen, lotsflaggan blivit nedhissad och Rosenberg, för att vara säker för grunden i lä eller Båtskärsgrund, anbefallt rorsman att styra VtS, och denne såsom bevis på att han hört och rätt uppfattat samma befallning, upprepat densamma för Rosenberg, som emellertid till följd av uppkommen tjocka, gått förut i fartyget för att bättre skönja land, helst han då ännu haft känning av Söderarms fyr, rorsman ändock icke, bättre efterkommit förutnämnda befallning, än att då tjockan efter 5 á 6 minuter skingrat sig, Mjölskärsgrunden befann sig rakt akter ut och rorsman sålunda styrt mycket sydligare kurs än som tillsagts.

Utslag: Rätten ansåg att Rosenberg redan i början av lotsningen hade låtit fartyget ligga alltför länge på orätt kurs vilket så småningom orsakade grundstötningen. Lotsen Rosenberg dömdes att böta 50 rdr eller 3 veckors fängelse samt att ersätta skepparen med 300 rdr för bärgningskostnader m.m.

LotsplatsÖvriga LplEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverket
Tjockö AnderssonJohan   
Tjockö ErssonAnders   
Tjockö ErssonErich   
Tjockö ErssonJohan   
Tjockö ErssonPähr   
Tjockö JanssonAnders   
Tjockö JanssonOlof   
Tjockö MattssonErich   
Tjockö MattssonOlof   
Tjockö MattssonPähr   
Tjockö NilssonNils   
Tjockö OlssonJohan   
Tjockö PährssonAnders   
Tjockö PährssonErich   
Tjockö PährssonOlofDy  
Tjockö PährssonPähr   
Tjockö PährssonPährDyy  
Tjockö SvenssonAnders   
Tjockö PährssonOlof17141741
Tjockö AnderssonErich 17101743
Tjockö ErssonErichDää 1751
Tjockö OlssonPähr 17211753
Tjockö MattssonAnders 17191758
Tjockö MattssonMatts 17161758
Tjockö OlssonJan 17191758
Tjockö OlssonPer 17281758
Tjockö PährssonPährDy17171758
Tjockö SamuelssonPer 17371758
Tjockö ErssonErichDyy17381760
Tjockö ErssonErich17311760
Tjockö ErssonOlof 17351760
Tjockö OlssonOlof 17211760
Tjockö PerssonAnders 17291760
Tjockö SvenssonSven 17281760
Tjockö AnderssonEric  1761
Tjockö JanssonEric  1761
Tjockö PerssonPerDy 1761
Tjockö PerssonPer 1761
Tjockö JanssonEric 17341762
Tjockö AnderssonEric 17411763
Tjockö ErssonAnders 17391763
Tjockö MattssonMats 17461763
Tjockö PerssonOlof 17451763
Tjockö PerssonPer 17421763
Tjockö BergEE 1816
Tjockö HolmAP 1816
Tjockö HolmJP 1816
Tjockö NordbergNO 1816
Tjockö NordbergO  1816
Tjockö NordmanPA 1816
Tjockö NymanJE 1816
Tjockö NymanJJ 1816
Tjockö NymanPE 1816
Tjockö RosenbergEP 1816
Tjockö RosenbergPE 1816
Tjockö RosenbergPP 1816
Tjockö SjöblomEE 1816
Tjockö SjöblomJP 1816
Tjockö SjöblomOE 1816
Tjockö SöderbergAA 1816
Tjockö SödermanEP 1816
Tjockö SödermanJE 1816
Tjockö VesterbergEJ 1816
Tjockö VesterbergPE 1816
Tjockö VesterbergSO 1816
Tjockö ÖstedtP  1816
Tjockö Norberg/ PehrssonPer 18031817
Söderarm NorbergJohanErik18391867
Söderarm RosenbergJanErik18471868
FurusundNorbergJohannes 18471868
Söderarm SödermanCarlJohan18681884
Söderarm NorbergJohanAlfred18741893
Söderarm BergErikWilhelm18701894
Söderarm NorbergErikEdvin18781894
Söderarm RosenbergJohanAbel18771894
Söderarm SödergrenCornelius 18701894
Söderarm SödermanAntonErhart18681894
Söderarm NorbergVictor 18701895
Söderarm NormanErikSeth18861903
Söderarm SödermanJohanHerman18901905
Söderarm KarlssonRickardIsidor18881910
Söderarm SöderlundAxelGunnar18951916
SöderarmFurusund/ SthlmSödermanValterHjalmar19061920
SöderarmFurusundNormanKarlErik19131932
SöderarmFurusund/ SthlmErikssonSuneKarl19161943
Lotsar vid Söderarm och Tjockö sorterade efter anställningsår dock är de första okända årtal