Fårösund Lotsplats

57° 55.096′ N 19° 2.975′ E

2013 Fårösunds södra Lpl
Bungeörs hamn bygge

Fotografier Fårösunds lotsar

Fårösund med Norra och Södra gatt

Fårösunds norra gatt:

Under lotsuppsyningsman för Gotlands fördelning lyder Fårösunds lotsplats med 1 lotsålderman, 2 ord lotsar, 1 utlärd reservlotsdräng och 2 lotslärlingar. Lotsningsområde är detsamma som för Lutterhorn lotsplats.

Upptagande som lotsplats ca 1730? Osäkert datum
I reglemente för 1799 står endast Fårösund och samma 1862

Ur 1820 års förteckning: Till Ahr, Halshuk, sjöss eller från

Ur ”Den Svenske Lotsen 1853”
Lots ifrån Fårösund som uppassar vid norra gattet och möter utanför Svingrundet bör kallas i god tid.

Ur regelverket 1863: Lotsningsområde. Från Fårösunds norra gatt till Ahr respektive Halshuk, till sjöss eller från sjön. Från Fårösunds södra gatt till Lergrav respektive till sjöss eller från sjön

1884 byggdes lotsuppassningshuset

Ur rulla 1774:
Lotsålderman: Harald Hasselgren
Lotsar: Anders Söderberg, 37 år, 16 tj år
Michael Larsson Hamstedt, 43 år, 16 tj år
Nils Andersson, 52 år, 16 tj år
Lotslärlingar: Jons Söderberg, 30 år, 13 tj år
Nils Nilsson, 20 år 7 tj år

1818 års rulla
Ord lots Hamstedt och AA Söderberg
resrevlotsdräng AJ Söderberg
Lotslärling: LJ Hamstedt och CB Söderberg

Fårösunds södra gatt:

Ur 1820 års förteckning. Till Lergrav, sjöss eller från sjön vid Bungeör: 1 lotsålderman, 2 mästerlotsar, 2 secund lotsar, 1 lärling.

Ur ” Den Svenske Lotsen 1853”: Detta sund börjar mellan Bungenäs och Ryssnäs uddar och mitt i gattet ligger holmen Bungeör låg och beväxt med små lövträd. På samma holme står en känningsbåk av sten, vitrappad, liknande en port med två valv mellan tre pelare med överbyggnaden kremelerad.  Båken är 23 fot hög och 22 fot bred vid foten och har på mitten en flaggstång, på vilken en röd flagg hålles blåsande då fartyg är synliga till sjöss och lots gått ut att möta dem. På holmen finns även en vitrappad lotsuppassningsstuga.

Fårösunds lotsplats bildades 1903 genom sammanslagning av norra och södra gatts lotsplatser och nedlades 1 januari 1964 (eller 1967?)

1905 nedrevs Norra gattets lotsutkik

Enligt lotsledsförteckning 1916: Lots uppassa vid Fårösunds färjeplats, lotshusen vid norra gattet samt å Bungeör eller tillfälligtvis å Bungenäs och möta från sjön kommande fartyg utanför Svingrundet och Bungenäs. En från Bungeör eller Bungenäs hissad svart kula med vitt bälte och en vid lotshusen i norra gattet i topp hissad vit kula utmärka att lots finnes.
Lotsningsområde: från sjön vid Fårlsunds norra gatt till Kappelshamn eller Storugns till Bläs Ahr, Lutterhorn eller tvärtom. Fårösunds färjeläge eller redd eller tvärtom, Bungenäs eller tvärtom, sjön vid Bungenäs eller tvärtom, sjön vid Kylej.

1920 års båtbestånd:
1 däckad kutter 8,5×3,35 med 10 hk motor
1 motorbåt byggd 1912 i furu, klink, 7x 2,4 5 hk motor
1 motorbåt byggd 1915 i furu, klink, 6,7×2,1 5 hk motor
1 roddbåt byggd 1906 i furu, klink 5,4×1,6
1 roddbåt byggd 1918 i furu, 5×1,5

1929 fick Bungeörs lotsuppassning telefon och 1931 vid Fårösunds norra gatts lotsuppassning.
1929 anordnades en lotsbåtshamn vid Bungeörs lotsuppassning
1936 förbättrades hamnförhållandena vid lotsuppassningen i Fårösunds norra gatt.
1950 1 feb drogs lotssignalstången in å Bungeörs lotsuppassningställe
1952 Lotsarna uppassa vid lotshuset vid norra gattet samt å Bungeör och möta från sjön kommande fartyg utanför Svingrundet och Bungenäs. Lotsuppassning äger inte rum under mörker

HÄNDELSER:

1910 1 nov hade en mästerlots och en lärling vid Furusunds lotsplats utseglat under svår storm samt lyckats lämna lotsbiträde åt galeasen THOR. För det mod och den rådighet kronolotsarna visat tilldelas mästerlotsen 30 kr och lärlingen 25 kr

1918 23 aug: beger sig 2 lotsar vid Furusunds lotsplats under synnerligen svåra väderleksförhållanden och med fara för egna liv ut för att lämna lotsbiträde åt skonertskeppet HENRIK från Åhus. Såsom belöning härför tilldelas lotsarna 20 kr vardera.

1926 11 okt räddade lotsen KMK Hamstedt och extra lotsen LJAE Söderlund besättningen å belgiska motorseglaren POLARIS som strandat söder om Lutterhorn på Fårö. Av Lotsstyrelsen fick de 150 kr var.

År 1927-28?: Lotsen EOD Hamstedt, extra båtbiträde K Broberg och extra lotsen LE Stuxberg vid Fårösunds lotsplats har av Tysklands ? tilldelats respektive ett guldur, ett silverur och ett cigarettetui av silver för lämnat bistånd till tyska motorseglaren KATHES besättning

1957 3 aug: examinerade lotsen L.A.B. Hakanen omkom under tjänsteutövning

Ur Minnesalbum för Lotsverkets personal 1914-1924

Tidpunkten för Fårösunds upptagande som lotsplats är ej känd med säkerhet, men av gamla anteckningar från år 1829 av en lots vid namn Thornberg framgår att i dennes barndom fanns en redan pensionerad lots, Söderberg. Kyrkböckerna i socknen ha tyvärr gått förlorade genom eldsvåda, men lotsförmannen anser att lotsstationen förskriver sig från 1600-talet.

Fårösunds minnesrika dagar, dess guldålder, är emellertid förknippad med Krimkriget, då engelska och franska sjöstridskrafter opererade i Östersjön, bombarderade och nedsköt de ryska befästningarna på Åland samt sände några skott in i Sveaborgs fästning m. m.

I Fårösund var – med eller utan vår regerings goda minne – anordnad kolstation för de utländska örlogsfartygen. Vad det betydde för lotsningen framgår av följande utdrag ur dagboken:

Den 7 april 1854 inkom en engelsk ångskonare Lightning med kapten Sullivan, och avgick åter dagen därpå. Besöket tycks närmast ha haft till ändamål rekognoscering av hamnen. Den 15 april i samma månad inkom fyra briggar och ett barkskepp med kol, och till den 20 i samma månad hade redan inkommit 17 fartyg med kol, de flesta briggar. Den 19 april började örlogsfartygen anlända. De två första var ångskonaren Porcupine och ångkorvetten Wallaroo.

Under det närmaste året besöktes Fårösund av följande engelska och franska örlogsfartyg:
40 ångfregatter, 42 ångkorvetter, 7 ångbarkskepp, 8 ångbriggar, 20 ångskonerter

En del av de här uppräknade torde ha varit transportskepp. Den 4 december avgick sista örlogsfartyget för året från Fårösund. Det var ångkorvetten Drouge.

År 1855 den 18 april återkom flottorna med ångkorvetterna Cassack och Tartar som första för året. Som den sista för året inkom ångkorvetten Archer.

Under 1855 besöktes hamnen av följande örlogsfartyg:
12 linjeskepp
16 fregatter
63 korvetter, alla med få undantag försedda med ånga
11 barkskepp
1 ångbrigg
11 kanonbåtar
32 ångkorvetter
2 mörsare slupar
1 mörsare skonert
Största antalet på en dag inkomna fartyg är den 10 oktober 1855, då linjeskeppet Hogue jämte 20 ångare från Nargö inkom i hamnen. De 20 ångarna stå ej antecknade som örlogsfartyg men ha troligtvis tillhört den engelska eskadern. Alla stå hemmahörande i England. För de flesta fartygen står dräktigheten ej anförd (lotspenningarna utgick då efter djupgående), men det största antecknade är ångfregatten Arrogant om 4,880 läster och ångfregatten Erryaules om 2.355 läster.