Husarö Lotsplats

Anteckningar från Åke Öhman 1978 samt CG Sundius forskningar i lotsrullor

Öns historia går långt tillbaka i tiden. Egentligen heter ön Husarn. Namnet är av fornsvensk form och betyder ungefär hög klippa med hus på. Vid tiden för vår tidräknings början var Husarö en utskärgård med låga skär och klippor, delvis överspolade av havet.

På det största skäret, omkring det nuvarande lotsberget, kan ha legat en bod för tillfälliga besökare, jägare och fiskare från det avlägsna fastlandet eller från några av Ljusterö-öarna.

DEN ÄLDSTA HISTORIEN

Husarö omnämns i en dansk seglingsbeskrivning från slutet av 1200-talet. Ön ligger intill den farled som bl.a. danska sjöfarare använde vid sina sjöfärder till Finland och Estland. I slutet av 1400-talet omnämns ön i ett brev om fastighetsbyte. Husarö som tidigare tillhört släkten Trolle övergick tillsammans med en gård på lngmarsö i den under 1400-talet inflytelserika släkten Totts ägo.

DE FÖRSTA STYRMÄNNEN OCH 1600-talet.

Enligt bevarad familjetradition bedrevs lotsning på Husarö redan under 1400-talet. År 1568 finns på ön en styrman, förmodligen den tidigare nämnde Anders Birielsson, som är skattebefriad enligt kung Eriks “muntliga tillsägelse” därför att han lotsar kungens skepp. Han efterträdes som styrman av sin son Hans Andersson. Hans får privilegiebrev med befrielse från skatt av hertig Karl år 1602. Brevet förnyas av Gustav Il Adolf år 1613. Minnet av dessa tidiga styrmän har bevarats av deras ättlingar i lotssläkten Sjöberg.

Den äldsta farleden gick utanför Husarö, från Möja Västerfjärd genom Husarö holmar och förbi Hallonstenar till Blidösund. På Tippen låg en lotsutkik . Rester av denna finns fortfarande kvar på den sydvästra udden mot den del av leden som kallas Piggrännan. Omkring 1740 drogs farleden in genom Busström (Busk-ström) mellan Stora Jolpan (Jölpen) och den gamla Finnhamnan och vidare mot Lagnö ö. Uppgrundningen hade gjort det alltför besvärligt för större skepp att ta sig fram den gamla vägen.

LOTSPLATSEN

Husarö blev officiellt lotsplats år 1740. De första lotsarna var tre till antalet. Bonden på Östergården, den 53-årige Erich Ersson blev chef och lotsålderman. De övriga lotsarna var bonden på Västergården, Anders Mattsson och dennes måg Johan Ersson. Erich Erssons ättlingar kom senare att anta namnet Sjöberg och Anders Mattssons ättlingar namnen Sundström och Öhman. Lotsyrket liksom lotshemmanen kom sedan att gå i arv genom många generationer.

1700-talet innebar en begynnande storhetstid för Husarö. Befolkningen ökade starkt och uppgick vid århundradets slut till omkring 40 personer. Från början av 1800-talet fram till 1900-talets första decennier bodde mer än 50 personer året om på Husarö och kringliggande öar. Till viss del berodde uppgången på de försörjningsmöjligheter som lotsningen förde med sig.

Lotsarna på Husarö lotsade fartyg till Sandhamn och till Berghamns lotsplats på Runmarö. Norrut lotsade man till Oxhalsö och Furusund. Under vissa perioder kunde lotsningen utsträckas ända till Tjockö och Kappelskär. I äldre tider förekom lotsning även till Vaxholm.

Lotsplatsen var nödvändig på segelfartygens tid. När maskinkraften slog igenom kom Husarö mer och mer att bli en anhalt på vägen.

Antalet lotsar som vid 1800-talets början uppgick till omkring femton personer. utöver lotsåldermannen, mästerlotsar, sekundlotsar och lotslärlingar, sjönk stadigt under 1800-talets senare del. När lotsplatsen lades ner år 1912 fanns det bara två lotsar kvar, lotsförmannen Carl Sjöberg, 49 år, och mästerlotsen Reinhold Sundström, 46 år. De fick lämna sina fäders yrke med förtidspension.

Lotsarna skulle passa upp på fartygen vid farleden. Det kunde vara besvärligt i blåst och kyla. År 1865 byggdes därför på Västra Björkören, även kallad Lotskobben, ett uppassningshus för lotsarna. Det flyttades till Kyleijs lotsplats på Gotland 1912.

Husarö har haft tre lotsstegar. Den äldsta byggdes 1865 och stod vid lotsförman Gustaf Nilssons loge. År 1887 byggdes en ny stege på ett berg ovanför lotsförman Carl Sjöbergs hus. Från 1895 till 1912 stod lotsstegen på lotsberget. Det var den största av stegarna, 15 meter hög. Den flyttades 1912 till Bungenäs på Gotland.

SKOLAN

Lotsarna kunde i allmänhet både läsa och skriva. Barnen fick från början nödtorftig undervisning i hemmen. På de olika lotsplatserna inrättades efter hand s.k. lotsbarnskolor. Husarö fick sin lotsbarnskola 1874. Undervisningen omfattade sjuttio dagar och omväxlade med en av kommunen för öarna på 1850-talet inrättad ambulerande skola. Den hade från början undervisning sex veckor på varje plats. År 1890 upphörde den särskilda skolan för lotsbarnen och den av kommunen drivna skolan tog helt över undervisningen. Efterhand utökades också antalet lästimmar.

NÅGRA DATA UR BYGDENS HISTORIA

1738 Synings- och delningsmän upprättar rågång mellan Öster- och Västergårdarna. Det första kända skiftet mellan gårdarna.

1740 Husarö blir lotsplats.

1761 Byn får i stort sett sin nuvarande form och utsträckning genom ”tomt- och husdelning”

1795- 96 Storskifte företas på Husarö. S.k. råstenar har bevarats och kan återfinnas ute i markerna.

1820 Farleden, som sedan omkring 1740 gått igenom Trutsundet vid Lagnö ö, får sin nuvarande sträckning ”det nya farvattnet”.

1837 Sekundlotsen Jan Westerberg förolyckas. 47 år, ”drunknar på svag is”. Lotssläkten Westerberg försvinner ur rullorna.

1846 Den siste lotsen av släkten Ekroth, Johan Fredrik Ekroth, tar avsked och flyttar till Ingmarsö.

1851 Laga skifte förrättas varvid Särsö får fast bebyggelse.

1858 Den siste lotsåldermannen, Jan Persson-Sjöberg på Östergården, går ur tiden, 86 år gammal. “Gubben Ållerman” slutade lotsa vid 79 års ålder. Han hade då varit lots i sextiofem år, varav fyrtiofyra år som ålderman.

1912 Lotsplatsen läggs ner den 1 januari.

1942 Den siste mästerlotsen Reinhold Sundström går ur tiden, 76 år gammal.

1952 Lotsplatsens siste förman Carl Sjöberg går ur tiden, 89· år gammal.

Se även Husarö lotsmuseum

PERSONAL VID HUSARÖ LOTSPLATS UNDER 1800-TALET:

Jan Jansson Sundström f. 12/1 1801, lotslärl. 3/8 1810, sek.-lots. 29/5 1826, mästerlots 6/10 1837, avsked 5/3 1862 med pension 90 rdr

Gustaf Nilsson, f. 16/5 1822, Iotslärl 3/3 1843, sek.-lots 12/6 1846, mästerlots 27/6 1862

Johan Gustaf. Sundström, f.15/8 1834, lotslärl. 1/7 1854, styrsedel 29/7 1856, lots 27/12 1888 död 27/11 1890.

Victor Leonard Sjöberg, t. f. 21/2 1846, lotslärl. 23/1 1857, avskedad 28/6 1864 för bristande håg.

Karl Anton Sjöberg f. 21/9 1863, lotslärl. 24/11 1888, styrsedel 23/12 1889, lots 30/2 18

Gustaf Reinhold Sundström, f. 1/1 1866, lotslärl. 1/6 18 911 styrsedl 25/7 1891 lots 14/7 1893, död 1942

August Alfred Öman, f. 31/8 1873, lotslärl. 18/7 1894

Carl Emanuel Lind, f. 26/3 1873, lotslärl. 16/7 1896.

LOTS ÅLDERMÄN OCH LOTSFÖRMÄN VID HUSARÖ LOTSPLATS

Johan Ersson Westerberg 63 år gammal vid visitationen 1766 och i tjänst sedan 1740, då lotsplatsen bildades. Efter honom tycks det ha varit Jan Persson Sjöberg som var ålderman. Han föddes 1772 och blev ålderman 1808. Han kvarstod i tjänst som lotsålderman till 1852 nära 80 år gamma. Han doq 1858.

Carl Eric Jansson, f. 26/ 9 1823, styrsedel 11/6 1846, sek.-lots 23/8 1849. Mästerlots 1881, lotsförman 26/4 1881, död 23/10 1888. Silvermedalj 1884 silvermedalj för nit och redlighet. 1861: 6 rdr böter för underkända prickar. 10/5 1887 25 kr böter för grundstötning med s/s HILDING

Anders Gustaf Sjöberg född 4/4 1833, lotslärl 11/6 1846, styrsedel 25/7 1850, sek.lots 2/9 1852, mästerlots 22/9 1881, lotsförman 16/1 1888 z avsked 1888. S.å. silvermedalj av 8:e storl. För nit och redlighet.

Karl Anton Sjöberg, f 21/9 1863, lotslärl 24/11 1888, lotsförman 6/6 1893. Förtidspension pga lotsplatsens indragning 1 januari 1911. Död 1952 Död 1952.

PERSONAL VID HUSARÖ LOTSPLATS 1751:

Platsen löd då under lotsåldermannen i Furusund Anders Ersson. Lotsar: Erich Ersson, 68 år, Johan Ersoon , Jan Jansson, Erich Olsson;(död)
Utlärda lotsdrängar: Pähr Andersson, Matts Nilsson
Lotslärlingar: Jan Andersson, Anders Pährsson

PERSONAL VID HUSARÖ LOTSPLATS 1766:

Lotsålderman Johan Ersson Westerberg, 63 år, i tjänst sedan 1740
Lotsar: Jan Jansson,45 år i lotstjänst sedan 1741
Mats Nilsson, 46 år i lotstjänst sedan 1754
Jan Andersson, 33 år i lotstjänst sedan 1756
Lotslärlingar: Eric Jansson 28 år i lotstjänst sedan 1754

PERSONAL VID HUSARÖ LOTSPLATS 1816:

LotsåIderman J.P. Sjöberg
Ordinarie lotsarna: A0 Öman och J. Sundström
Ordinarie lotsdrängarna: J. Westerberg, C.J. Sjöberg och N.J. Ekroth
Reservlotsdrängen; Sjöberg
Lotslärlingarna: A.A Öman J.J Sundström och E.J. Vesterberg