Lotsplatser 1844

Handlande och Sjöfarande

Af juridiskt administrativt och ekonomiskt innehåll

O.M. Dreutzer

Örebro

N.M. Lindhs Boktryckeri, 1844

På P.M. Lindhs förlag

Förteckning på lotsdistrikterne, lotsfördelningarne och lotsplatserne i Riket, äfvensom de ställen hvarest lotsarne böra uppassa och till lotsning emottaga fartygen, lotsarnas antal till hvarje plats samt farlederne, som från hvarje lotsplats lotsas samt afstånden i tyska eller sjömil, emellan hvarje lotsombyte, jemte anvisning till den lotstaxa enligt hvilken lotspenningarne betalas.

Lotsplatser med dess lotsmansvatten (lotsleder) 1844

Å= Ålderman, M=Mästerlots, S= sekundlots, Ll= Lotslärling

Norra lotsdistriktet
Från Ryska gränsen till Waldermarsvik vid Bokö
1 fördelningschef vid varje fördelning 1 Ålderman vid Åldermansplats  
Län och FördelningLotsplatsÅlderman  MästerlotsSekundlotsLotslärlingLeder
Norrbottens län Luleå fördelningMalörenLiggskär  122Uppassa på sjön och där emottaga och lotsa till: Haparanda, Sangis, Näsby i Calix elf, Töre
Jemtösund111Lotsa vid kallelse: Töre, Liggskär, sjös från Töre
Liggskär112Uppassa på Liggskär och lotsa till: Rödkall, Jämtesund, Töre, Luleå stad Jemtösund, Afva by från Luleå stad til sjös södra vägen från Gäddvikssund till sjös södra vägen Från Afva till sjös södra vägen
Rödkall121Uppassa vid fiskarehusen, emottaga fartygen ¼ mil utanför skäret samt lotsa till: Luleå stad, Liggskär, Rönnskär, Gäddvikssund, Trundön, Malören, till sjös eller från sjön.
Piteå stadRönnskär011Uppassa i staden och lotsa till Rönnskär, Jäfre sjön eller Bondokallarne
Rönnskär111Uppassa på Rönnskär och möta utom undervattensgrunden samt lotsa till: Piteå södra leden, Romelsö, Rödkall, Åby, Jäfre, Byske till eller från sjön
Vesterbottens län Luleå FördelningRommelsö121Uppassa på Rommelsö östra udde, taga emot fartygen utanför Klofvarskär samt lotsa till: Skellefteå lastageplats, Rönnskär, Byske, Åby, Kågensfjärden samt till sjös eller från sjön
Luleå FördelningBjuröklubb122Uppassa vid Bjurö kapell emottaga ytterom grunden samt lotsa till: Kallviken, Skellefteå, Ratan, Gumboda, Sikåfjärden, sjös eller från sjön.
Umeå FördelningRatanBredskär  122Uppassa vid båken, emottaga vid såväl norra som södra inloppen samt lotsa till: Bjuröklubb, Kallviken, Gumboda, Sikåfjärden, Bjuren eller Tawastören, Bredskär, Säfvars lastageplats, sjös eller från sjön. 
Bredskär  122Uppassa vid Spirbåkarne, emottaga vid Åbolssten och Lillhaddingen samt lotsa till: Ratan, Säfvars lastageplats, Bjuren eller Tawastören, Järnäs udde, Kalmar och ifrån Umeå, sjös eller från sjön.
Jernäs udde111Uppassa på fasta landsudden och möta utanför Klubben samt lotsa till: Skagen, Bredskär, Nordmaling, till sjös eller från sjön.
Vesternorrlands län Umeå FördelningSkagenUlfö111Uppassa vid högsta stället vid hamnen och emottaga utanför Flasen samt lotsa till: Ulfön, Jernäs udde, Utåsviken, Bergön, Trysund, till sjös eller från sjön
Ulfön121Uppassa på Holmen emellan norra inloppet och Barkarhållet, emottaga utanför Flasen och de yttersta grunden samt lotsa till: Härnösand, Skagen, Trysund, till sjös eller från sjön
Nylands lastageplats i Ångermanelfven011Uppassa på stället och utlotsa till Hernö, sjös nord om Hemsö
Hernö122Uppassa i tur såväl i Hernösand  som på Hernö nordöstra udde och emottaga i öppna sjön derutanför samt lotsa till: Ulfön, Nylands lastageplats Solum, Lungösund, sjös eller från sjön
Åstholm eller TynderösundBremö111Uppassa på Åstholms östra udde emottaga i sjön utanför Åstholmen eller Tynderösund samt lotsa till: Sundsvall, Bremön, Solum, Lögdö bruk, Åvik, Wifsta varv, Svartvik, Skönvik förbi Sundsvall, sjös eller från sjön.
Sundsvall112Uppassa i staden och lotsa till: Åstholmen eller Tynderösund, Bremön och ifrån Lögdöbruk, Wifsta varv, Svartvik, Skönvik
Bremön122Uppassa vid hamnen uppå inomskärs seglande och på kalfven uppå från sjön kommande fartyg samt lotsa till: Sundsvall, Åstholm eller Tynderösund, Agön, Galtströms bruk, Gnarps masugn, Arnövik, Wifsta varv, Svartvik, Skönvik, Lögdö bruk, sjös eller från sjön.
Gefleborgs län Öregrunds fördelningAgönAgö122Uppassa på Innerstö östra udde emottaga på norra sidan Kråkesund eller på den södra utanför Tihällen samt lotsa till Söderhamn, Lilljungfrun, Iggesund, Långvind, Bremön, Galtström, Jättendahl, Gnarp, Ström, Gåsholma, och ifrån Huddiksvall till och från sjön
Lilljungfrun112Uppassa på Lilljungfrun möta utanför kringliggande grund samt lotsa till: Gåsholma, Agön, Ljusne bruk, Axmars bruk, Maråker, Långvind och från Söderhamn, sjös eller från sjön.
GåsholmaGefle111Uppassa på Gåsholma, möta utanför så norra som södra inloppen eller Kusön samt lotsa till: Gefle, Agön, Lilljungfrun, Söderhamn, Axmar, sjös eller från sjön
Gefle242Uppassa efter tur så i staden som på Limön emottaga ¼ mil utanför sistnämnda ställe samt lotsa till Öregrund, Örskär samt Gåsholma, Sjös eller från sjön, flere lopp
Stockholms län Öregrunds fördelningÖrskärÖregrund222Uppassa vid fyren emottaga ¼ mil utanför båklandet i öppna sjön samt lotsa till: Gefle, Öregrund, sjös från Örskärssund eller från sjön
Öregrund352Uppassa i staden och lotsa till Gefle, Skutskär, Arholma, Forssmarks lastageplats, sjös vid Orskärs båk, sjös vid Måsesten
Måsesten212Uppassa vid Svartklubbs fyrbåk, möta från sjön kommande fartyg utanför grunden, men inomskärs seglare i farvattnet samt lotsa till: Öregrund, Arholma, från sjön till ankarsättningen vid Måsesten eller till sjös.
Stockholms fördelningArholmaArholma253Uppassa vid båken, möta inomskärs seglare i leden utanför och vester om hamnen och de från sjön kommande ¼ mil utanför Skomakaren eller Skräddaren samt öster om Spiran och lotsa till Öregrund, Måsesten, Furusund, Norrtelge, Granhamn vid Tjockö, Kapelskär, Marsund öfver Ålands haf, Euskärssund, Gisselhamn sjös eller från sjön flere lopp
Tjockö666Uppassa vid Söderarms båk, emottaga ¼ mil utanför och öster om båklandet och inomskärs seglande vester om detsamma samt lotsa från: Tjockö till sjös vid Söderarmen, Fliseberg öfver Ålands haf.
Från Söderarmen till Granhamn vid Tjockö, Kapelskär, Furusund, Styrjans hamn, sjös eller från sjön.
FurusundFurusunds666Uppassa vid vårdkasen på Köpmanholmen emottaga i sundet midtför densamma samt lotsa till: Stockholm, Husarö. Från Furusund till: Trälhafvet, Waxholm, Söderarmen, Arholma
Svenska Högarne222Uppassa på högsta klinten vid hamnen, möta efter omständigheterna, norr, söder eller öster om densamma samt lotsa till Sandhamn, Söderarmen, till sjös eller från sjön.
SandhamnSandhamn7107Uppassa på Sandö, taga emot utanför Stålbådan eller Österskärsbådarne samt lotsa till Stockholm, Dalarö, Husarö, Berghamn, Trälhafvet, sjös eller från sjön.
Husarö232Uppassa vid byn emottaga midtför lilla Räfskär samt lotsa till: Furusund, Berghamn, Sandhamn, Waxholm
WaxholmStockholms222Uppassa i staden och möta fartyg som gå från Stockholm till Furusund på Waxholmsfjärden men de som gå emellan Furusund till Dalarö eller Sandhamn enär de äska lots, på Trälhafvet samt lotsa till Stockholm, Furusund, Sandhamn, Dalarö, Berghamn
Stockholm142814Uppassa i staden och lotsa till Sandhamn, Dalarö, Waxholm, Södertelge
Berghamn212Uppassa vid hamnar eller på Rundbolandet och emottaga i sundet emellan dessa ställen samt lotsa till: Dalarö, Sandhamn, Husarö, Trälhafvet, Waxholm.
Dalarö med UtöDalarö181818Uppassa turvis såväl vid Dalarö Brygga som på Grönskär vid Utön emottaga fartygen, i förra fallet på redden och i sednare fallet utanför grunden samt lotsa till: Stockholm, Sandhamn, Berghamn, Härhamra, Elgsnabben, Waxholm, Utö grufvor, sjös vid Landsort och Utö, från sjön vid Utö, till Dalarö.
Landsort med HärhamraLandsort121812Uppassa vid Landsorts fyrbåk och emottaga i öppna sjön utanför Bredgrundet äfven uppassa de på Krokskär och emottaga inomskärs gående midtför och utanför Krokskär samt lotsa;
Från Landsort: Dalarö, Härhamra Elgsnabben, till Enskär vid Hartzö yttre leden och Södertelge.
Från Härhamra till Dalarö,  Södertelge, Säfvesund, Elgsnabben, Utö grufvor, Hållsviken, sjös vid Landsort.
SödertelgeSödertelge342Uppassa i staden, emottaga vid slussen samt lotsa till Stockholm, Strengnäs, Härhamra, Säfvesund, Trosa, sjös vid Landsort.
Nyköpings län Stockholms fördelningStrengnäsStrengnäs111Uppassa i staden emottaga fartygen i segelleden derutanför samt lotsa till Stockholm, Södertelge, Westerås, Kongsör, Köping
Wästerås011Uppassa i staden och lotsa till Strengnäs och Kongsör
Kongsör101Uppassa på Kongsör emottaga vid Rödko samt lotsa till Westerås, Strengäs.
Norrköpings fördelningSäfvesundHartzö232Uppassa på Långölandet vid sundet och emottaga på ankarredden samt lotsa till Härhamra, Oxelösund, Södertelge, Nyköping, Nyköpings skans, Oxelvik, Hållsviken, djupsundet vid Hartzö, sjös emellan Lacca och Landsort
Hartzö232Uppassa på Hartzölandet och taga emot från sjön kommande fartyg utanför Enskär samt lotsa till Landsort utom Enskär, Häfringe, Nyköpings skans, Nyköping, Oxelösund, Säfvesund, sjös utom Enskär eller från sjön vid Enskär till ankarplatsen vid Djupsundet.
NyköpingOxelö101Uppassa i staden och lotsa till Nyköpings skans, Säfvesund, Djupsundet vid Hartzö, Häfringe, Oxelösund.
Oxelö353Uppassa vid Häfringe båk och möta utanför grunden, äfven emottaga de fartyg vid Näfveqvarn samt sådane som icke flyta genom Oxelösund enär så påfordras samt lotsa från sjön vid Häfringe till: Djupsundet vid Hartzö, Norrköping, Ramshäll vid Norrköping, Pampus, Nyköping, Nyköpings skans, Oxelösund, Näfveqvarn, Sandvikens lastageplats, Arkö, ankarsättningen på Ålöfjärden, vid Oxelösund eller derifrån till sjös vid Häfringe, sjös eller från sjön till ankarsättningen under Båklandet, Från Ålöfjärden vid Oxelösund utom Grässkären till Näfveqvarn, Sandviken Ramshäll vid Norrköping.
Oxelösund121Uppassa vid sundet på Oxelö östra udde och lotsa till Nyköping, Nyköpings skans, Norrköping, Säfvesund, Gränsö, Näfveqvarn, Sandviken, Djupsundet vid Hartzö, Arkö, Häfringe, sjös vid Häfringe.
Linköpings Län Norrköpings fördelningNorrköpingNorrköping211Uppassa i staden och lotsa till  Gränsö, Oxelösund, Pampus, Sandviken, Näfveqvarn, sjös vid Häfringe.
Gränsö Under denna lotsplats höra Lindölja: Lindö:Gränsö122Uppassa vid Gränsö och halfva Lindölja och Lindö 2:ne turar då Lindö har 4 samt lotsa till Norrköping, Ramshäll, Pampus, Oxelösund, Näfveqvarn, Barösund vid Kettelö, Sandviken och ifrån Söderköping, sjös eller från sjön vid Arkö
Arkö322Uppassa vid byn och emottaga utanför grunden vid Brändö; de lotsa äfven fartyg hvilka gå nya farleden till eller ifrån Oxelösund. Arkö lotsar biträda Gränsö lotsar med inomskärs lotsning så ofta det af särskilda omständigheter kan påfordras, samt lotsa till: Oxelösund, Häfringe, Barösund, Harstena och ifrån Söderköping, sjös eller från sjön
KettelöKettelö342Kettelö lotsar uppassa på utkiksberget och möta fartygen vid Barösund midt för byn alla söderifrån och uppå fjärden alla norrifrån kommande fartyg
Håskö121Håskö lotsar möta norrifrån kommande fartyg midt för sin by  och biträda Kettelö lotsar hvarannan tur med de till Gränsö gående samt lotsa från:  Barösund vid Kettelö till: Bokö, Söderköping, Gränsö, Norums lotsplats, Waldemarsvik, Håskö, sjös vid Häradsskär
Häradsskär242Uppassa vid båken och emottaga i sjön utanför grunden samt lotsa till: Bokö, Torrö från sjön till Barösund vid Kettelö
Bokö221Uppassa vid byn och möta på fjärden midt för Bokö inomskärs gående , men utanför grunden de fartyg som från öppna sjön söka inlöpa samt lotsa till: Waldermarsvik, Torrö, Barösund vid Kettelö, Häradsskär, till sjös eller från sjön
Södra lotsdistriktet
från Waldermarsvik till Halmstad med Öland och Gottland
Calmar Län Westerviks fördelningTorröWesterviks222Uppassa vid Torrö by och emottaga utanför Skallen efter förra vanligheten kommande fartyg från sjön, men på fjärden emellan Torrö och Askö inomskärs seglande samt lotsa till: Bokö, Stedsholmen, Waldemarsvik, Winlebo, Häslerö, Vindö, sjös eller från sjön
Stedsholmen212Uppassa vid byn, emottaga från sjön kommande fartyg utanför grunden och inomskärs seglande i segelleden derutanför samt lotsa till: Torrö, Idösund, Windö, Lerboholm, Hofrika, Ed, Casemirsborgs glasbruk, sjös eller från sjön
Idösund242Uppassa vid Stångskär och emottaga från sjön kommande fartyg utanför grunden, men vid Idö by på inomskärs seglande samt lotsa till: Örö, Stedsholmen, Spårösund, Casemirsborgs glasbruk, Lerboholm, Hofrika, Ed, Värkebäcksvik, Strupö, sjös utom Stång eller från sjön
Westervik211Uppassa i sin tur såväl i staden som vid Spårö båk  och lotsa från Westervik till Strupö, Stedsholmen, sjös utom Stång,
Från Spårösund till Westervik. Örö, Idösund, Strupö, sjös utom Stång.
ÖröKråkelunds122Uppassa vid Örö by att inlotsa från sjön och möta utanför grunden, äfvensom inomskärs gående fartyg i segelleden midt för byn samt lotsa till: Spårösund, Idösund, Kråkelund, Saltviken, Helgerum, Slingsviken, sjös eller från sjön
Strupö122Uppassa vid Strupö by och möta utanför grunden de fartyg som från öppna sjön vilja inkomma men inomskärs gående i segelleden midt för byn samt lotsa til: Kråkelund, Idösund, Spårösund, Värkebäcksvik till sjös eller från sjön
Kråkelund363Uppassa vid Kråkelund och emottaga inomskärs seglare i segelleden och de som komma från öppna sjön utanför grunden samt lotsa till: Strupö, Wållö, Starsundet eller Figeholm, Döderhultsvik, Saltviken, Glosta, sjös eller från sjön
Calmar fördelningFigeholmWållö101Uppassa i Köpingen emottaga fartygen vid Fogelö samt lotsa till: Wållö, Döderhultsvik, Saltviken, Kråkelund, sjös eller från sjön
Döderhultsvik101Uppassa i Köpingen möta utanför grunden samt lotsa till: Figeholm, sjös eller från sjön
Wållö332Uppassa vid Wållö emottaga utanför grunden både vid norra som södra inloppen från sjön kommande fartyg men inomskärs seglande midt för byn samt lotsa till: Kråkelund, Figeholm, Mönsterås, Pataholm, Skägganäs, Påskalavik, Döderhultsvik, Timmernabben, Borghamn, Ekrumnshamn, sjös eller från sjön
SkägganäsCalmar222Uppassa vid Refsudden emottaga från sjön kommande fartyg utanför grundet Hatten men inomskärs gående midtför näset samt lotsa till: Wållö, Mönsterås, Pataholm, Calmar inre leden, Ljungnäs, Hästenäs, Timmernabben, Ekerumshamn, Borghamn, Djuphamn sjös eller från sjön
Calmar242Uppassa i staden, möta dels vid och utanför Nyckeln dels vid och utanför Grimskär samt lotsa till : Bergqvara, Långören, Nyckelen, Skägganäs, Färjestaden, Ölands fyrbåk, Björnö, Rödhälla, Stora Rör, Djuphamn, Degerhamn, Botorp, Wärnanäs  till sjös vid Refsudden förbi Nyckelen, sjös eller från sjön vid Grimskär
Bergqvara121Uppassa i hamnen taga emot fartygen utanför Garpen samt lotsa till Calmar, Långören, Bredvik, Christianopel, sjös eller från sjön
Borgholm101Uppassa vid Borghamn möta utanför grunden samt lotsa till: Wållö, Skägganäs, Ekerumshamn, sjös eller från sjön
Degerhamn101Uppassa i hamnen och emottaga utanför grunden samt lotsa till Calmar, Christianopel, Bergqvara, sjös eller från sjön
Blekinge Län Carlskrona FördelningChristianopelLångören011Uppassa i Köpingen, möta utanför grunden och lotsa till Bergqvara, Bredvik, Orranäs, Långören, sjös eller från sjön
Sandhamn122Uppassa vid byn emottaga fartygen utanför grunden samt lotsa till Orranäs, Calmar, Långören, sjös eller från sjön
Långören 232Uppassa vid båken, möta från sjön kommande fartyg utom grunden och inomskärs seglare i leden midt för byn samt lotsa till: Calmar, Bergqvara, Sandhamn, Christianopel, Ungskär, Orranäs, Hästholmen, sjös eller från sjön, från sjön vid Långören till Aspö
Ungskär121Uppassa vid Ungskär emottaga från sjön utanför grunden  samt lotsa till Långören, Stenhamn förbi Utlängan, sjös eller från sjön
Stenshamn eller Inlängan112Uppassa vid lotsplatsen och emottaga från sjön utanför Eldsten samt lotsa till Ungskär, Aspö, sjös eller från sjön
HästholmenAspö242Uppassa: 1/ vid lotsgården att lotsa fartyg som passerat Långören genom Kolla eller Gåsafjärden, 2/ vid yttersta änden af Ytterön ¼ mil från station, på fartyg,  som ärna sig till sjös vid Yttersund från Carlscrona samt lotsa till Carlscrona, Långören, sjös genom Kolla eller Gåsafjärden.
AspöAspö232Uppassa vid båken emottaga i sjön utanför Aspösten och föra från kastellen till sjös. De möta äfven när så påfordras Kronans fartyg på Carlscrona redd  och lotsa dem till sjös förbi Aspö samt lotsa till : Carlscrona, Stenshamn, Aspö, sjös eller från sjön.
Arpö222Uppassa vid Arpö mottaga från sjön kommande fartyg  utanför Högskärsbådan samt lotsa till: Carlscrona, Aspö, Gökalf, Matvik, Järnavik, Guovik, sjös eller från sjön.
Gökalf och Ekö122Uppassa vid lotsplatsen äfvensom på  Ekö, turvis, emottaga från sjön utom grunden och inomskärs gående i leden midt för lotsplatsen samt lotsa till Arpö. Matvik, Runnabym sjös eller från sjön. Från sjön vid Ekö till Runnaby och Matvik
CarlscronaCarlscrona121Uppassa i staden och emottaga i hamnen samt lotsa till Hästholmen, Arpö, Aspö, sjös vid Arpö och Aspö. Anmärkning Flottans styrmän fortfara att lotsa som hittills intill kronolotsar blifvit anställde.
Matvik och TernöCarlshamns232Uppassa turvis såväl i hamnen som på Ternö, emottaga från sjön utanför grunden men inomskärs seglande i segelleden samt lotsa till: Carlshamn, Arpö, Gökalf, Hanö, Guovik, Järnavik, sjös eller från sjön. Från sjön vid Ternö till Carlshamn och Gökalf samt Ekö inre leden.
Carlshamn121Uppassa på Svartskär och i staden emottaga i sjön utom Sternöudd samt lotsa till: Matvik, Pugavik, Hanö, sjös eller från sjön utom Sternöudd
Pugavik011Uppassa på stället möta vid mynningen av viken och lotsa till Carlshamn, sjös eller från sjön.
Hanö111Uppassa på Hanö och emottaga i sjön derutanföre samt lotsa till Carlshamn, Matvik
Sölfeitsborg101Uppassa i staden, möta utanför skären vid inloppet från sjön och lotsa till sjös eller från sjön.
Christianstad Län Landskrona fördelningÅhus med LandöÅhus???Uppassa på stället emottaga i sjön utom grunden samt lotsa från Åhus till Landöhamn, till sjös eller från sjön, Från Landöhamn till Åhus till sjös eller från sjön.
Malmöhus län Landskrona fördelningYstadYstad122Uppassa i staden och möta ¼ mil i sjön utanför hamnen och lotsa till Trelleborg, Skanör, till sjös eller från sjön.
TrelleborgSkanörs111Uppassa på stället och möta i sjön utanför grunden samt lotsa till Ystad, Skanör, till sjös eller från sjön
Skanör222Uppassa efter väderlekens och vindens beskaffenhet dels i staden dels vid Fallsterbo fyr och dels under kryssning utanför refvet och möta derutanför samt lotsa till: Höleviken, Malmö, Drakö tunna, Ystad, Trelleborg
MalmöMalmö232Uppassa i staden vid hamnbryggan emottaga fartyg utanför redden samt lotsa till Köpenhamn, Helsingör, Skanör eller Falster, Drakö tunna, Lomma tegelbruk, Skogshufvud på danska sidan, Limhamns kalkbruk, sjös norrut eller från sjön, sjös söderut förbi Trindeln.
LandskronaLandskrona242Uppassa i staden emottaga emellan Pilbaken och Hveen samt lotsa till Köpenhamn, Helsingör, Drakö tunna, Skogshufvud, sjös eller från sjön
Helsingborg111Uppassa vid stadens brygga och möta ¼ mil utanför utanför yttersta brokaren samt lotsa till sjös eller från sjön.
Viken101Uppassa i byn emottaga utanför grunden samt lotsa till Torekou, Helsingör, sjös eller från sjön.
Höganäs101Uppassa i hamnen och emottaga utanför grunden samt lotsa till Torekou, sjös eller från sjön
Christianstad Län Landskrona fördelningTorekou eller Hallands VäderöTorekou222Uppassa efter tur dels i byn och dels på Väderö och möta så norrut som söderifrån kommande fartyg i öppna sjön ¼ mil norr eller söder om Väderön samt lotsa Helsingör, Halmstad, Halsahamn, sjös eller från sjön.
Gottlands Län Gottlands fördelningWisbyWisby121Uppassa i staden och möta utanför hamnen samt böra då svår sjö och hårdt väder hindra dem att utkomma i god tid hissa en röd flagga för att underrätta ankommande seglare om omöjligheten att i hamn inlotsa. De lotsa till: Vestergarn, Halshuk eller inloppet till Capelshamn, Clintehamn, sjös eller från sjön
Capelshamn eller HalshukCapelshamn eller Halshuk122Uppassa på Halshuk och emottaga i öppna sjön derutanföre äfvensom vid hamnen samt lotsa från sjön till: Wisby, Capelshamn, Ahrs hamn, Fårösund, Lutterhorn
LutterhornFårösunds101Uppassa i hamnen möta i sjön derutanföre samt lotsa till Halshuk, Ahr, sjös eller från sjön
Fårösund222Uppassa vid norra gattet och på Bungeaur emottaga derutanföre ¼ mil i öppna sjön inkommande fartyg äfvensom i Fårösund samt lotsa :
Från Fårösund norra gattet ; till Ahr, Halshuk, till sjös eller från sjön.
Från Fårösund södra gattet; till Lergraf sjös eller från sjön vid Bungeaur
LergrafKylley011Uppassa i hamnen emottaga utanför Furillen samt lotsa till Fårösund, Wallvik, Kylley, sjös eller från sjön
Kylley, Wallvik, Wärne och Lörje121Uppassa vid hamnarne efter tur, emottaga utanför grunden samt lotsa: Från Wallvik och Wärrne; Fårösund, S:t Olofshamn, Kylley sjös eller från sjön Från Kylley och Lörje; Lergraf, Lörjehejde, S:t Olofshamn, Slitöhamn, sjös eller från sjön
S:t Olofshamn101Uppassa vid hamnen samt möta som vanligt och lotsa till: Wallvik, Kylley, Slitöhamn, sjös eller från sjön
SlitöSlitö111Uppassa vid hamnen samt möta i god tid ¼ mil utanför inloppet samt lotsa till S:t Olofshamn Kylley och Lörje, Katthammarsvik, sjös eller från sjön förbi Magö
Härvik eller ÖstergarnssundKatthammarsvik111Uppassa vid hamnen samt möta i god tid i öppna sjön  så i norra som södra gattet samt lotsa till: Katthammarsvik, Ljugarn  sjös eller sjön genom Östergarnssund
Katthammarsvik011Uppassa i hamnen och möta i god tid utanför grunden samt lotsa till: Slitöhamn och Härvik, sjös eller från sjön
LjugarnLjugarn111Uppassa i hamnen och möta i god tid utanför grunden samt lotsa till: Östergarnssund, Ronehamn, När, sjös eller från sjön
RonehamnRonehamn111Uppassa efter tur såväl vid hamnen som Götlingeboudde, möta i god tid vid norra och södra inloppen utanför grunden samt lotsa till: Ljugarn, När, Gransvik, Enevik, Stockvik, sjös eller från sjön, norra som södra farvattnet
Stockvik101Uppassa i hamnen möta i sjön utanför refven samt lotsa till: Ronehamn, Enevik, sjös eller från sjön
Enevik101Uppassa i hamnen möta i sjön utanför grunden samt lotsa till: Ronehamn, Bursvik omkring Hoburg, sjös eller från sjön
BursvikBursvik122Uppassa efter tur vid Nybro skans och möta utanför grunden. De uppassa äfven vid hamnen och lotsar till: Klintöhamn utom Näsrefvet, Enevik utom Hoburg, sjös eller från sjön.
KlintöKlintö111Uppassa vid hamnen möta utanför Carlsöarne samt lotsa till: Bursvik, Westergarn, Wisby, sjös eller från sjön
Westergarn101Uppassa i hamnen och möta utanför Kronoholmen samt lotsa till Wisby, Klintöhamn sjös eller från sjön
VESTRA LOTSDISTRIKTET Från Halmstad till Norrska gränsen
Hallands län Onsala fördelningHalmstadHalmstad111Till Hallands Väderö, Falkenberg, sjös eller från sjön
Falkenberg???Uppassa i hamnen möta i sjön norr eller söder om Stutarna samt lotsa till: Halmstad, Warberg, sjös eller från sjön
WarbergWarberg111Uppassa på Warbergs fästning möta i sjön ¼ mil utanför Skrifvareklippan samt lotsa till: Falkenberg, Bua eller Rya, Malöhamnar, Kongsbacka fjärd, Baljö, Båtefjärden, Wendelsöarne, sjös eller från sjön
Rya eller BuaMönster111Uppassa på Norra Hertan, emottaga utanför grunden samt lotsa till: Warberg, Kongsbackafjärd, Malöhamnar från sjön, Tistlarne, Wendelsöarne, Båtefjärden, Klosterfjärden, Baljö, Wrångö, sjös eller från sjön
Mönster eller Onsala232Uppassa å Mönster möta i öppna sjön i god tid utanför Malön och Bredgrundet samt lotsa; Från Kongsbackafjärd  till Malöhamnar till sjös eller från sjön. Från Malöhamnar till Warberg, Rya eller Bua, Kongsbackafjärd, Wendelsöarne, Båtefjärden, Baljö, Tistlarne, Wrångö, Keholm, sjös eller från sjön.
Götheborgs och Bohus Län Götheborgs fördelningWrångö och TistlarneWrångö464Uppassa turvis dels vid byn Hvarest fartygen utanför Stenskär emottagas och dels på Tistlarne varifrån lotsarna möta ankommande fartyg så norr så söder om desamma i öppna sjön, äfven emottaga de söder om Warö samt lotsa från Tistlarne: Till Rya eller Bua, Kongsbackafjärd, Mönster från sjön, Keholm, Wrångö, Winga båk, Götheborg yttre leden, Känsösund eller Wargöhåla, sjös eller från sjön Från Wrångö till: Winga, Rifvefjord, Götheborg inre leden, Kalfsund, Keholm, Mönster, Bua, sjös eller från sjön
Brännö och WingaBrännö797Uppassa vid Winga båk och i sjön ¼ mil utom båken äfvensom utanför Räfsund, Wargö och Känsö samt lotsa från Rifvefjord till; Götheborg, Wrångö, Kalfsund, Känsösund, Wargöhåla, sjös vid Winga, dito vid Hönö.
Winga från sjön; Götheborg, Rifvefjord, Känsösund, Wargöhåla, Wrångö, Kalfsund, Tistlarne
GötheborgGötheborg6106Uppassa i staden och lotsa till: Rifvefjord, Känsösund, Wargöhåla, Wrångö, Kalfsund, sjös vid Winga dito vid Hönö
HönöHönö343Uppassa på Hönö och möta norr och söder ifrån i öppna sjön ¼ mil utom grunden och Hönöbåda samt lotsa från sjön till: Götheborg, Rifvefjord, Känsösund, Wargöhåla, Wrångö, Kalfsund
KalfsundHönö222Uppassa i Kalfsund midt för platsen och lotsa till Götheborg, Rifvefjord, Wrångö, Wargöhåla, Känsösund. Från Kalfsund: Kongelf, Bovik, Käppholmen, Öfverön, Kärsö, Rörö, sjös vid Winga dito vid Hönö
Rörö222Uppassa på Rörö möta i öppna sjön ¼ mil utom Pölsan norr och söderifrån samt lotsa till: Brunskär, Långö, Rörholmen, Kongelf, Kalfsund, Marstrand, sjös eller från sjön. Från sjön till Bovik dito till ankarsättning Källöfjord
Marstrands fördelningMarstrandMarstrands242Uppassa på Marstrands berget möta inkommande fartyg i sjön utom samt norr och söder om Kråkorna och Grässlingarne. De lotsa till Rörö, Hättan, Klädesholmen, Rörholmen eller Långö, Brunskär, sjös eller från sjön.
Hättan122Uppassa vid hamnen samt lotsa till: Marstrand, Rörholmen eller Långö, Klädesholmen, Brattön, Stora Askerön, sjös
Stora Askerön111Uppassa vid Tullhusen på Kalfven möta derutanföre samt lotsa till: Hättan, Uddevalla, Mollösund, Kyrkesund, Stigsfjärden
Uddevalla111Uppassa i staden och lotsa till: Stora Askerön, Lilla Kornö eller Lysekil norra leden, Gullholmen norra leden, Matholmen, Malström, Stumpeskagen
Klädesholmen och WanholmenKlädesholmen444Uppassa på Klädesholmen och emottaga i sjön utom Pater Noster skären äfvensom vid kringliggande hamnar samt lotsa till Marstrand, Hättan, Kyrkesund, sjös eller från sjön
Kyrkesund eller Altarholmen222Uppassa på Staffansholmen äfven på Altarholmen och möta i sjön utanför Grönskären samt lotsa till: Stora Askerön, Klädesholmen, Mollösund, Stigsfjärden, Marstrand, Gullholmen, Lysekil, Käringö, sjös eller från sjön
KäringöKäringö242Uppassa vid hamnen och Moseskär emottaga inkommande fartyg utanför Svarten samt lotsa till Marstrand yttre leden, Kyrkesund eller Altarholmen, sjös eller från sjön.
Lilla Kornö eller Lysekil222Uppassa i tur på Lilla Kornö och Lysekil emottaga fartygen i sjön utom Fiolbrotten och Gäfven men inomskärs seglare i segelleden. De lotsa till Uddevalla norra leden, Kyrkesund, Kungshamn eller Hållö, Stumpeskagen, Saltkällan, sjös eller från sjön
Kungshamn och HållöKungshamns232Uppassa på Hållö och möta från sjön kommande ¼ mil utanför inloppet, men inomskärs seglare i segelleden utanför platsen samt lotsa till Lysekil, Dyngö, Väder eller Wargöarne, sjös eller från sjön
Strömstads fördelningDyngöVäderö111Uppassa vid Fläskö och möta inomskärs emellan Fläskö och Dyngö. Från sjön emottaga utanför grunden samt lotsa till Kungshamn eller Hållö, Hafstensund, Väderöarne, till sjös eller från sjön
Varg eller Väderöarne242Uppassa på Väderöarne och möta i sjön utom samt norr och söder om Väderöarne samt lotsa till hamnarne deromkring. De lotsa äfven till Dyngö, Kungshamn och Hållö, Hafstensund, Ramsö, sjös eller från sjön
Hafstensund111Uppassa vid Hafstensund och emottaga från sjön utom grunden, men inomskärs vid lotsplatsen samt lotsa till: Dyngö, Wäderöarne, Ramsö, Koster, Strömstad, sjös eller från sjön
KosterKoster242Uppassa på Nordkoster och emottaga från sjön utanför grunden och inomskärs i segelleden midtför lotsplatsen samt lotsa till: Hafstensund, Ramsö, Strömstad, Dynekilen, Salbobacken, Långanäs och Spånvik (norrska sidan) i Svinesund, Fredrikshall, sjös eller från sjön vid Koster, sjös vid Ramsö
Strömstad111Uppassa i staden och lotsa till: Ramsö, Koster, Hafstensund, Långanäs, Spånvik, Fredrikshall, sjös
DistriktLotsdirektörLotsdistriktschefLotsfördelningschefLotsåldermänMästerlotsSekundlotsLotslärling
Norra distriktet 1521131181140
Södra distriktet 1524739184
Vestra distriktet 1414547355
Totalt131459258345279