Hästholmen Lotsplats

56° 05.868′ N 15° 46.979′ E

Ur CG Sundius anteckningar

Lotsplatsen tillkom i slutet av 1680 talet samt indrogs 1 mars 1878.

Ur stadgarna 1697: Lotsarna vid Hästholmen hade att föra fartygen till Aspö och Karlskrona.

”Alla officerare och amiralitetsbetjänter som förde kronans fartyg skulle vara förbundna att angiva sig för lotsarna på Aspö och Hästholmen. Om man utförde lotsning åt stormdrivna farkoster eller sådana som råkat ut för oväder, hjälpte till att bärga deras medförda gods, hade de att erhålla en ersättning efter överenskommelse. Kronans fartyg skulle de emellertid vara skyldiga att utan ersättning biträda ifall man så önskade.”

1697 hade lotsplatsen 1 lotsdräng och 1 lotslärling

Ur rulla 1736:
Lots Jon Andersson, 51 år, i tjänst 1710
Lots Lars Larsson, 42 år, i tjänst 1712
Lots Gabriel Nilsson i tjänst 1734
Lotsdräng Jon Olufsson

Ur Rulla 1744:
Lotsar: Lars Larsson, Gabriel Nilsson och Oluf Arvidsson
Lotsdrängar: Jon Olsson och Oluf Matthisson

Ur rulla 1817:
Lotsålderman O Olsson
Ordinarie lots S Olsson och A Olsson
Ordinarie lotsdräng: P Andersson, O Andersson, O Arildsson
Reservlotsdräng: O Larsson och P Andersson
Lotslärling: Oluf Andersson och O Mattsson

I reglemente för Lotsverket 1799 finns antecknat: Under lotschefen såsom uppsyningsman för Carlskrona fördelning lyder Hästholmens lotsplats. Personal: 1 lotsålderman, 2 ordinarie lotsar, 3 utlärda lotsdrängar 2 reservlotsdrängar samt 2 lotslärlingar

Enl. reglemente 1820: Lots uppassa vid lotsgården, emottaga de fartyg som passerat Långören och ärna sig genom ? Gåsafjorden, vid yttersta ändan av Ytterön på de fartyg som komma ifrån Karlskrona och ärna sig till sjöss genom Yttersund.

Enligt reglemente 1820: 1 Ålderman, 2 mästerlotsar, 5 secondlotsar, 2 lotslärlingar

Bestraffningar på 1800-talet

Secund Lotsen Anders Nilsson
År 1831 den 7 de Nov, straffad med åtta dagars arrest i Carlskrona häkte uti låst rum, utan sällskap etz: för våldsamt och otidligt uppförande emot d: v: tillhörande Lots åldersmannen Öfverstyrman Flaggjunk. A. Tilosi

Secund Lotsen Anders Olsson
År 1827 den 15 de December, straffad med Fyra dagars arrest i Carlskrona häkte uti låst rum, utan sällskap etz: för tjensteförsummelse.

Nedanstående är utdrag ur publikationen:
Karlskronas yttre skärgård
av Hjalmar Berglund.

Lotsstationen på Hästholmen hade gamla anor. Den fanns redan i slutet av 1600-talet. Inloppet vid Inlängan och farlederna genom Hållöfjärden och Gåsfjärden var sedan lång tidtillbaka kända, varför Hästholmen hade ett för sjöfarten gynnsamt läge. Genom dessa farleder kom man in i skärgården och följande djuprännan från Gåsfjärden kunde ganska djupgående fartyg komma ända in till Hammarbyfjärden som numera kallas Hallarumsviken där det fanns en av östra Blekinges mest kända och berömda hamnar i äldre tider.

På Hästholmen var på 1820-talet en efter den tiden ganska stor lotsstation och hade en lång tid åtta lotsar. Hästholmen var ett kronohemman som var delat mellan lotsarna som i regel hade vardera 1/8 del hemman. Lotsarna var på ett eller annat sätt tillförsäkrade så stor jordareal att de kunde föda minst en ko. De hade denna förmån för att deras lön och deras lotspenningarna var så knappt tilltagna. De hade för att i stor utsträckning leva av fiske.

Då lotsväsendet organiserades i slutet av 1600 talet blev Hästholmen en av de första lotsstationerna i östra Blekinge. 1692 brukade lotsarna kronohemmanet Hästholmen för lotstjänsten, varför den kallas lotshemman. Lotsarna här hade ej haft någon lön men då utverkade chefen för lotsväsendet i Sverige styrmansdirektör P. Gedda åt dem en årlig lön av 5 daler silvermynt vardera. Härtill kom lotspenningarna men även dessa var ringa. För sitt uppehälle hade de huvudsakligen att räkna med vad jorden och fisket gav.

1878 nedlades Hästholmen som lotsstation. Kvarvarande lotsar skulle tjänstgöra på Långören. Redan 1881 fick de tre lotsarna O Petersson, N Andersson och A Nilsson avsked, pensionsbrev och resolution å avlöning på indragen stat. Två lotslärlingar fick avsked med motiveringen ”saknar fallenhet för yrket”. Kvar var endast Jonas Svensson som befordrades till lots med tjänstgöring vid Långörens lotsplats. Härmed var en nära 200 årig lotstradition bruten. I släktled efter släktled hade far och son tjänat kronan. De var nämligen under denna tid kronolotsar och lydde under amiralitetet. De fick hjälpa många nödställda sjömän i hamn. Det talades ej mycket om deras farofyllda gärningar. Ej heller gav det så stor ekonomisk vinst. Men för dem var det nog att under svåra förhållanden ha utfört sin plikt.

Hästholmens lotsar hade skyldighet att rusta med båtsman vid 2:a indelningskompaniet men de var befriade från utskrivning för sig själv och sitt folk. Vidare var de befriade från inkvartering, vägröjning, bro-, gästgiveri- och tingshusbyggnad, krono-, gästgiveri- och fångskjuts samt skallgång.

Så sent som 1846 fick lotsarna alltjämt sin utkomst huvudsakligen från jordbruket och fisket, ty 8 lotsar på Hästholmen hade vardera en årlig lotsförtjänst av endast 11 riksdaler banco enligt lotsrullan för detta år.

Vid laga skifte 1867 var lotshemmanet delat i 16 brytningsdelar. Här var då 11 lotsbetjänter. Men Hästholmen kom snart härefter att ligga vid sidan av de stora trafikstråken till sjöss. Långören ryckte upp som den viktigaste lotsstationen i östra Blekinge Av de 11 lotsbetjänterna avgick 2 lotsar med pension och en med döden år 1868. Samma år drunknade 2 lotslärlingar.

Anm: Numera kallas ön Östra Hästholmen för att skilja den från Västra Hästholmen vid Hasslö. Ön är belägen mitt emellan Sturkö och Torhamns udde och kan nås idag med bilfärja

Utdrag ur: ”Rulla på Lotsarna inom Carlskrona Fördelning 1846”

Hästholmens Lotsplats
Mäster Lots Sven Pettersson
Födelse: 1798
Antagen i Lotsverkets tjenst: 1819 16/4.
Uppförande: godt
Tjenstbarhet: skicklig
Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 11
Gift/Ogift: gift Barn: Gossar: Flickor: Födelse år: Anders 1834 Jonas 1837 Ola 1840
Egare af 1/8 hemman Hästholmen, är något skuldsatt – har mindre bra hustru.

Mäster Lots Sven Olsson
Födelse: 1800
Antagen i Lotsverkets tjenst: 1821 10/3.
Uppförande: godt
Tjenstbarhet: skicklig
Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 11
Gift/Ogift: gift 9 Barn: Gossar: Flickor: Födelse år: Ola 1843 Elin 1835 Botilda 1838
Egare af 1/16 hemman och bergar sig bra, har 300 RiksBco kapital. – Hustrun är utan anmärkning

Secund Lotsen And. Svensson
Födelse: 1800
Antagen i Lotsverkets tjenst: 1821 14/4.
Uppförande: godt
Tjenstbarhet: skicklig
Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 11
Gift/Ogift: gift Barn: Gossar: Flickor: Födelse år: Anders 1833 Ola 1837 Holjer 1842
Eger 1/16 dels hemman men har derå mycket skuld och således fattig. – Hustrun är bra

Secund Lotsen Jonas Andersson
Födelse: 1807
Antagen i Lotsverkets tjenst: 1825 16/9
Uppförande: godt
Tjenstbarhet: skicklig
Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 11
Gift/Ogift: gift Barn: Gossar: Flickor: Födelse år: Ola 1835, Joh. Gustaf 1841, Christina 1838
Egare af 1/16 dels hemman men å hvilket har han 400 RiksBco skuld. – Hustrun har på senare åren blifvit svagsint, och är det derföre fattigt och svårt för dem.

Sec. Lotsen And. Pettersson Födelse: 1814
Antagen i Lotsverkets tjenst: 1840 30/9
Uppförande: bra
Tjenstbarhet: duglig
Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 11
Gift/Ogift: gift Barn: Gossar: Flickor: Födelse år: Sven 1838 Petter 1840 Anders 1842
Egare af 1/8 dels hemman utan skuld – något stridsint och ej utan böjelse för starka drycker.
Hustrun bra.

Sec. Lotsen Olof Pettersson
Födelse: 1821
Antagen i Lotsverkets tjenst: 1841 10/11.
Uppförande: godt
Tjenstbarhet: duglig
Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 11
Gift/Ogift: gift
Egare af 1/16 dels hemman utan skuld.

Lots Lärling Nils Andersson
Födelse: 1826
Antagen i Lotsverkets tjenst: 1843 17/6.
Uppförande: godt
Tjenstbarhet: bra Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 11
Gift/Ogift: ogift. Är utan hemman, bor hos svärfadern

Lots Lärling Anders Andersson
Födelse: 1826
Antagen i Lotsverkets tjenst: 1843 23/12
Uppförande: godt
Tjenstbarhet: obefaren
Gift/Ogift: ogift Son till framlidne Sec. Lotsen Anders Olsson.

Utdrag ur: Kunskaps Rulla öfver Lotsarne inom Carlskrona

Lotsfördelning 1850-55. (Originalet på Krigsarkivet i Stockholm.
Handling: Södra Lotsdistriktet 508A, bunt 50)

Hästholmens Lotsplats

Sven Pettersson
Födelse: 1798 1/8
Lotslärling: 1819 16/4. Secundlots 1820 28/9. Mästerlots 1844 23/7
Barn minderåriga: 2; öfver 12 år: 3.

Anders Svensson
Födelse: 1800 11/10
Lotslärling: 1821 14/4. Secundlots 1840 24/8
Barn minderåriga: 2; öfver 12 år: 3.

Jonas Andersson
Födelse: 1807 28/8
Lotslärling: 1825 16/9. Secundlots 1844 22/7.
Minderåriga barn: 2. Barn öfver 12 år: 2.
Död 1852 Med döden afgången.

Anders Pettersson
Födelse: 1814 2/1
Lotslärling: 1840 30/9. Secundlots 1845 22/7
Barn minderåriga: -; öfver 12 år: -. 19
Död den 24/11 1854 med döden afgången

Ola Pettersson
Födelse: 1826 18/3
Lotslärling: 1841 10/11. Secundlots 1846 23/9

Nils Andersson
Födelse: 1826 10/1
Lotslärling: 1843 17/6

Anders Andersson
Födelse: 1828 22/10
Lotslärling: 1843 23/12
Den 24/11 1854 med döden afgången

Anders Nilsson
Födelse: 1823
Lotslärling: 1844 20/5
Barn minderåriga: 3; öfver 12 år

Lotsar vid Hästholmen

EfternamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketDöd
AnderssonJon16851710
LarssonLars16961712
NilssonGabriel 1734
OlufssonJon 1736
ArvidssonOluf 1744
MatthissonOluf 1744
OlssonJon 1744
AnderssonO 1817
AnderssonOlof 1817
AnderssonP 1817
AnderssonP 1817
ArildssonO 1817
LarssonO 1817
MattssonO 1817
OlssonA 1817
OlssonO 1817
PetterssonSven17981819
OlssonSven18001821
SvenssonAnders18001821
AnderssonJonas180718251854
PetterssonAnders18141840
PetterssonOlof18211841
AnderssonAnders182618431854
AnderssonNils18261843