Lotstaxa 1748

Lotseka under segel

Kongl Maj:ts förnyade lotstaxa för Skjärleden norr om Stockholm hwad the inhemske fartyg angår alt i silfwermynt beräknat, hwarwid i alt tages, at the fartyg som gå öfver 4 fot djupt anses till 5 fot och de som ligga något djupare än 5 fot räknas till 6 fot och så widare.

För öfrigit bör Kongl Maj:ts förnyade nådige förordning af thetta dato, angående Lotswärket i riket för wilka delar härwid i underdånighet efterlefvas.

Stockholm i Rådkammaren then 27 Aprilis 1748

(Konung var Fredrik I)