Karlskrona Lotsplats

56° 09.751′ N 15° 35.237′ E

Ur CG Sundius anteckningar

Karlskrona lotsplats (Carlscrona) se även Aspö

1696 är lotsplatsen nämnd i en lotstaxa

Ur reglemente 1799:

Under lotschefen såsom lotsuppsyningsman för Karlskrona fördelning lyder Karlskrona lotsplats: 1 lotsuppsyningsman, lotsningen ombesörjes av amiralitetets styrmän. Dito 1820.

Lotsningsområde: Amiralitetets styrmän utlotsa till sjöss vid Aspö samt till sjöss förbi Arpö, även till Hästholmen, Aspö och Arpö

Karlskrona finns ej med i 1863 års reglemente

From 1881 upphörde Karlskrona att vara lotsfördelningsort och försvann som lotsplats ur tabellerna för åren 1881-1883.