Råå lotsplats

55° 59.699′ N 12° 44.643′ E

Fotografier Råå Lotsar

Lotsplats mellan åren 1902-1961 då göromålen flyttade över till Hälsinborgs lpl

Finns inte med 1863 eller 1875

Råå blev lotsplats då hamnen togs i anspråk av Kopparverket i början av seklet. 1902 blev AR Råwall den förste lotsen med uniform, tidigare hade lotsningen utförts av honom och andra ”kände män”, privata lotsar, Nu gick staten och lotsverket in och bemannade.

Lots uppassa vid Råå för såwäl hamnen där som Kopparverkshamnen i Helsingborg samt möta från sjön kommande fartyg på udden, Ej lotsuppdrag i mörker (1934)

Dyker upp först i 1916 års lotsledsförteckning

1939 Byggdes nytt Lotsuppassningshus

Slogs samman med Helsingborg 1 okt 1961

Från Minnesalbum 1914-1924 Lotsverkets personal

Råå hamn är byggd i Råå åns mynning, och utgör dess yttersta, vidgade och fördjupade del. Den hade länge använts som fiskehamn innan den byggdes ut till handelshamn. Redan innan några anordningar och utbyggnader företagits hade ån i sitt ursprungliga naturskick använts till tilläggsplats, varom vittna kvarlämningar av gamla fartyg, funna vid Raus kyrka, belägen cirka 1/4 mil från åns mynning.

I mitten av 1800-talet utbyggdes första delen av hamnen samt försågs med två parallella hamnpirar. År 1857 uppsattes den första fyren. På 1880-talet utbyggdes norra hamnpiren ytterligare. Under de följande tjugo åren genomgick hamnen flera betydande ombyggningar och förbättringar.

Råå hamn används nu liksom förr huvudsakligen som fiskehamn och uppläggningsplats för vinterliggare, vartill den genom sin naturliga daning och sitt skyddade läge är synnerligen lämpad. En del smärre industrier ha dock ännu sin trafik över hamnen. Vidare finns upphalningsslip på fartyg upp till 600 tons jämte ett mycket anlitat skeppsvarv och ett välrekommenderat båtbyggeri. Bunkers och skeppsförnödenheter av alla slag kan erhållas, ävenså brännolja från särskild oljecistern.

År 1900 började Helsingborgs Kopparverk lägga sin import och export över Råå. De följande 18 åren var hamnens glansperiod. Kajerna förbättrades och försågs med moderna lossnings- och lastningsanordningar, och djupet förstorades. År 1918 hade kopparverket byggt sin egen hamn färdig, belägen vid Knähaken, omedelbart invid fabriken. Trafiken flyttades då från Råå till den egna hamnen.

Kopparverkshamnen är byggd av och för Helsingborgs Kopparverks egen räkning. Hamnen som togs i bruk hösten 1918, är belägen vid Knähaken och har 7 meters djup. Trafiken är livlig året runt.