Mem Lotsplats

58° 28.764′ N 16° 24.999′ E

Häradsekonomisk karta 1868

Lotsplatsen finns inte med i 1799 års reglemente. Eller i 1817 års rulla eller i 1820 års lotsplatsförteckning. Troligen påbörjades lotsningarna några år innan Göta kanal kom i drift, 1832

Tillhörde Norra Distriktet och Norrköpings fördelning

Lotsplatsen upphörde 1929-07-01

I 1820 års Reglemente för lotsningen framgår dock att det fanns lotsuppassning i Söderköping. Man lotsade till Gränsö, Barösund, Harstena, till sjöss vid Arkö.

I rulla från 1830 står att Anders Thyrsson Sandström har 10 riksdaler i lön på stat samt att han antogs genast till Mästerlots. Namnet är överstruket med följande kommentar: ”Utstruken på Distrikts Chefens anmälan för fylleri och oanständigt förhållande 1833-04-01”

Vid Mem börjar Göta kanal. Kanalen börjar med en sluss och en hamnbassäng. Den första slussen kallas ” Bengt Erland Sparre”. Både hamnbassäng och sluss var klara 1832. Under 1800-talet växte ett litet samhälle upp för att serva kanalsjöfarten. Vid Mem fanns bl.a ett packhus, fyrmästare, slussvakt, tull och lots. Miljön från kanalsjöfartens tid är i stort sett bevarad.

Lotsstationen var från början belägen på Göta kanals och Mems säteri´s mark.

Den 2 november 1834 upprättades ett kostnadsförslag för lotsplatsen.

”Enligt beslut den 18 mars 1834 årliget åt vardera av de vid Mems lotsplats tjänstgörande lotsarna af lotsmedlen kontant ersättning för 2 famnar tallved, 2 lass hö om 40 ? och ett tjog halm å 2 ? kärven efter markegång samt för mull? År en ko hvarjemte två utgången av uppkommen rågångstvist vpro huruvida den av lotsarna 1857 begagnade jordutrymme av 2238 alnar2 utöver de 868 tillhörer kanalbolaget eller säteriets egoområde.”

1862-63 tillhörde Mem Norra lotsningsdistriktet, Norrköpings fördelning. Lotsningsområdet var: ”Från Mem till Gränsö respektive Arkö, Kettilö, till sjöss förbi Arkö, från Gropviken till Kettilö, från Strandviken till Kettilö”

Ur reglementet från 1868: Mem lyder under lotsåldermannen i Gränsö. ”Lots uppassar och emottager fartyg vid slussen. Lotsningsområde = Husby, Stegeborg, Ettersundet och Degerhov, Bottevik, till sjöss förbi Arkö, Från gropviken resp Strandviken, till sjöss förbi Arkö.”

1868 stod Mems lotsplats under lotsåldermannen vid Gränsö lotsplats.

1875 inreddes en ny bagarstuga och en ny källarbyggnad av sten uppfördes vid lotsplatsen.

1875 genomfördes 122 av lotsarna i Mem

1899 fick lotsförmannen Sven Peter Lindström medalj i silver av  8:de storleken med inskriptionen “för nit och redlighet i rikets tjänst”.

1908 fick J. F. Ramstedt medalj i silver av 8:de storleken med inskriptionen “för nit och redlighet i rikets tjänst”.

Ur lotsplatsförteckningen från 1916 framgår att lotsen uppassar å platsen dock ej under mörker.

Enligt personalmatriklama för åren 1915, 1921 och 1925 fanns endast en lots vid Mems lotsplatsen, Johan Victor Boqvist.

1920 var båtbeståndet: 1 motorbåt klinkbyggd (1912) 7,1 X 2,1 m. 4 hk Västerviksmotor.

Lotsplatsen drogs in i mars 1928 enligt regeringsbeslut

Lotsplats 1Lotsplats 2Lotsplats 3EfternamnEfternamn 2Förnamn 1Förnamn 2FöddAntagen i lotsverketAvsked
MemKrögerströmAugust18421872
MemLindströmSvenPeter18411861
MemThyrssonSandströmAnders18301833
HäradskärMemBoqvistAdolfVictor18671890
BoköMemHäradskärBoqvistJohanVictor18611890
ArköMemKrögerströmAntonMauritz18761892
ArköMemRamstedtJohanFredrik18481875
Kända lotsar på Mems lpl