Sjöbefälsskolorna

Navigationsskolorna

Rikets ständer godkände 1841 ett av en särskild kommitté utarbetat förslag till organisation av statliga navigationsskolor i landet för utbildning av befäl för handelsflottan och anvisade erforderliga anslag härför. Med anledning av riksdagens beslut fastställde K. Maj:t 1841-04-07 reglemente för de fem navigationsskolor, som skulle inrättas i Stockholm, Göteborg, Gävle, Malmö och Kalmar. Staten betalade i löner och expenser, medan borgerskapet fick stå för anskaffning av lämpliga lokaler.
Närmaste tillsynen med skolorna tillkom jämlikt 1841 års reglemente en lokal direktion. Antalet medlemmar i denna och tillsättningsförfarandet förändrades något under årens lopp. Direktionens befattning med skolan inskränktes 1912 till att i huvudsak omfatta tillhandahållandet av lokaler och förvaltning av fonder. Genomgripande blev också de förändringar, som föranleddes av den nya stadgan för navigationsskolorna 1931. Såsom överstyrelse för navigationsskolorna har kommerskollegium fungerat utom 1877-1919, då förvaltningen av sjöärenden, sedermera marinförvaltningen, hade översynen däröver.

Från 1951 ändrades benämningen på navigationsskolorna till sjöbefälsskolor. Direktionen för navigationsskolan i Malmö sammanträdde första gången 1841 09-13. Provisoriska lokaler för skolan erhölls i gamla skjutsinrättningens hus i nordöstra hörnet av kvarteret Spinneriet, vid korsningen mellan Djäkne- och Baltzarsgatorna, där skolan i oktober 1842 började sin verksamhet. Följande år kunde skolan flytta till egen fastighet vid Västergatan, gammalt nummer 405 och 406, nu gatunummer 3. Skolan var kvar där, tills i oktober 1884 kunde flytta in i en nyuppförd byggnad i kvarteret Flintrännan i Östra hamnområdet.

1905

SJÖBEFÄLSSKOLORNA 1961

Sjöbefälsskolan i Stockholm

Direktion

Av Kungl. Maj:t utsedda ledamöter

 • Salén Sven G, Generalkonsul
 • Bernelius, Erik G, Chefsingenjör
 • Bråkenhielm G.A

Rektor
Strömberg  Axel Edvin,

Lektorer

 • Hammarström Karl Hjalmar Amandus
 • Uhr, Vilhelm 

Adjunkter

 • Hilding Gustaf
 • Eresund John Erik
 • Holmberg Karl Herbert Bertil
 • Wiberg Einar Jakob
 • Ridderström Henry Emanuel
 • Högberg Hadar
 • Ericson Bo Ossian
 • Nyberg Karl-Anders

Sjöbefälsskolan i Göteborg

Direktion

 • Lindén Anders Rolf Direktör
 • Boldt-Christmas  Gustaf Emil Ferdinand
 • Parkfelt Carl Nils Lennart

Rektor
Bernung Carl Bernhard

Lektorer

 • Magnusson Elis
 • Falklind Otto
 • Andén Anders Folke

Adjunkter

 • Pettersson Johan Wilhelm
 • Rosenqvist Åke Daniel
 • Evermark Nils Gottfrid
 • Toshach James William
 • Lindh Johan Oscar
 • Wåhlander Nils Lennart
 • Lind Karl-Gustav
 • Sernhag Ned Albert Stanley
 • Lindblad Torsten

Sjöbefälsskolan I Malmö

Direktion

 • Hansen Anton Redare
 • Kockum Gunnar/ Direktör
 • Jacobsson Gösta v. Ordf

Rektor
Holm Torsten

Lektorer

 • Lundqvist Sten Magnus Zackau
 • Holmström Stig Rune

Adjunkter

 • Alsterlund Sven Justus
 • Petersson Bertil Christian
 • Tegnér Bjarne Herbert
 • Hansson Bengt Erik
 • Trägårdh Bertil

Sjöbefälsskolan I Kalmar

Rektor
Wiberg Einar Jakob

Adjunkter

 • Högbom Bo Johannes
 • Tenggren Inge Gunnar
 • Norling Axel Otto

Sjöbefälsskolan i Härnösand

Rektor
Heyman Ture

Lektor

 • Enander Lars Erik
 • Sernhag Sven Eddy Verner

Adjunkter

 • Lindberg Helge
 • Gentschein Tomas Gillis
 • Edberg Carl Erik
 • Larsson Carl Evert