1820 Lotsförordning

Artikel II

Om Lotsars skyldigheter, rättigheter och förmåner samt om lotshemman

§17 En lots bör känna alla till platsen hörande farleder, hamnar och ankarsättningar, deras beskaffenhet, beqwämligher och djup, landets utseende om dagen och natten samt de olika course eller compass streck som böra följas, så att han icke allenast på ljusa dagen under klar luft och öppen wind, utan också nattetid eller under sjömörker, samt genom kryssning, då motvind inträffar, med säkerhet må kunna ledsaga det honom anförtrodde fartyg.

Om alla, icke allenast nära leden belägna, utan också för kryssning hinderliga underwattens grund, deras märken, sträckning och djup, bör han äfwen då prickar saknas, må kunna akta sig för dem och weta huru nära de kunna tagas.

En lots måste också weta huru man med fartyg af olika tackling bör manueuvrera under segling, wändning till segels eller till ankars gående, wid warpning eller förtöjning samt om ström finnes, huru den är beskaffad och hwad därwid är att iakttaga.

§21. Lots bör i tjenstgöring wara försedd med bricka af messing som bäres på bröstet, betecknad med krona och underskrift Krono Lots, till utmärkande att han är behörig Lots. Utom denna bricka medtages alltid den i 16 § anbefallte tryckte Lotsningsdagbok så wäl som tryckta blanquetter till qwittence för erhållne lotspenningar.

§26 Lots som wid ankomsten till fartyg finnes af starka drycker öfwerlastad plikte sex riksdaler trettiotvå shilling första gången. Denna plikt fördubblas andra gången, men tredje gången lots dermed beträdes skall han från tjensterullan utstrykas

§30 Den lots som af okunnighet, wårdslöshet eller oredigt förhållande under sin tillträdde lotsning sätter fartyget å grund, det må wara krono eller privat fartyg skall oaktat ingen skada derigenom händer, plikta första gången med fängelse wid watten och bröd från åtta till sexton dagar, men andra gången med tjenstens förlust. Sker skada bör lotsen dessutom straffas med arbete å fästning från tre månader till ett år, efter domarens prövning och erlägga ensamt den ersättning som på samma grund med hwad i 18§ stadgar efter allmän lag kan blifwa honom ådömd. Sker sjöskada eljest under lotsning dock utan lotsens förwållande så är lotsen fri från allt answar. Äfwenledes åligge lotsen att ställa sig till noga efterrättelse hwad författningen mot lurendrägeri och tullförsnillning samt Seglations Ordningen föreskrifwa.