Lotsförordning 1820

Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning

Angående lots och Båtinrättningen i Riket.

Gifwen Stockholms slott den 20 juni 1820