Lilljungfrun/ Storjungfrun Lotsplats

61° 14.873′ N 17° 17.815′ E

Lilljungfruns lotsplats
Norra lotsdistriktet, Sundsvalls fördelning. Under lotsålderman på Lilljungfrun. Lotsplatsen uppläts som lotsuppassningsställe 1830 i samband med etableringen av de stora sågverkens lastageplatser som låg längs skärgårdsområdet. Nedlagd 1972.

Lotsplatsen låg inte på ön Lilljungfrun utan på grannön Rönnskär. Förklaringen till detta är att lotsstationen fick namnet Lilljungfruns lotsplats, eftersom namnet Rönnskär redan var knutet till Rönnskärs lotsstation i Byske, Västerbotten.

1830 byggdes det första lotsuppassningshuset

Ur reglemente 1863. Lotsningsområde från Lilljungfrun till Gåsholma resp. Agö, Ljusnehamn, Axmars bruk, Maråker, Långvind till och från Söderhamn dito Sandarne från Stugsundet till Ljusnehamn till och från sjön.

Ur reglemente 1868: Lots uppassa på Rönnskär och i Söderhamn och möta ankommande fartyg utanför Käll- och Yttergrunden. Lotsningsområde: Stugsund, Långrör, Prästholmen, Nyhamn, Sunnäs.

1901 ur UFS nr 29: Lotsarna vid Lilljungfrun lotsplats utanför Söderhamn skall uppassa på Rönnskär och i Stugsund samt emottaga ankommande fartyg från däckad kronolotsbåt mellan Häll- och Storgrundet samt utanför Yttergrund. Lots för fartyg utgående från hithörande hamnar erhålles efter beställning å lotskontoret i Stugsund. En vid lotsplatsen hissad svart kula med vitt bälte utmärker att lots finnes.

Ur lotsledsförteckning 1916: Lotsuppassa på Rönnskär samt emottaga ankommande fartyg från däckad lotsbåt mellan Häll- och Storgrund samt utanför Yttergrund. Kula på Rönnskär.

Lotsbåtsbestånd 1920:
1 däckad kutter byggd 1907 i ek, 10.4×3.5 med 15 hk Ellwe
1 däckad kutter byggd 1909 i furu, 7.6×2.8 med 6 hk Höörs MV
1 motorbåt byggd 1914 i furu, 7.6×2.3 med 5 hk Skandia
1 segelbåt byggd 1908 i furu, 5.6×1.7
1 segelbåt byggd 1915 i furu, 5.3×1.8

1924 skaffade sig lotsarna en ny båt. Den byggdes så långt söderut som vid B. Pålssons varv i Råå. Motorn var en Säffle på 15-20 hkr. L:11m B:4m D:1,3 m. Båten var installerad med elektriskt ljus och strålkastare för mörka nätter

Lilljungfruns kutter som levererades i januari 1938 var en järnkutter på 12,2x 4,5 och djg 1,6 m. Motor= 70 hkr

1941 om- och tillbyggdes lotsuppassningshuset på Rönnskär
1949 byggdes nytt lotsuppassningshus i Stugsund
1951 vinterbonades lotsuppassningshuset på Rönnskär
1953 kom VHF till lpl
1972 blev Söderhamns lotsstation flyttad till Ljusne där nytt lotsuppassningshus m.m. byggdes.

Uppgifter från förre överlotsen vid Lilljungfruns lotsplats; Herbert Holmgren:

I mars månad 1721 befalldes, av konung Fredrik I, Söderhamns stad att tillsätta tvenne lotsar till örlogs och transportfartygens beledsagande.

Det vara samma år som ryssarna härjade längs våra kuster som i maj månad brände bl.a. Söderhamn och Hudiksvall. Det var ett väldigt hårt slag för Söderhamns stad men som konung Fredrik I befallt så var det ingenting annat än att sätta till lotsar.

Den 6 april hölls allmän rådstuga i staden och sedan det noga efterfrågats och undersökts om några voro tjänliga till lotsande öfver sjön befanns det finnas två: Lars Pryss och Måns Norling som ansågs ha den västra sjöstranden (av Bottenhavet) sig bekant dock icke längre än mellan Gefle och Agön utanför Hudiksvall. Båda hade haft sina lärospån till sjöss på de stora haven och varit fiskare och de var enligt vad jag kan utfinna de första lotsarna i Söderhamnsdistriktet. De stationerades på Storjungfrun.

Söderhamn med flera städer klagade emellertid jämmerligen över de pålagor som hållande av lotsar innebar, En gammal klagoskrift daterad 3/8 1738 börjar: ”De Wästra Norrländske Wäster-och Österbottniske städerna måge wäl räkna sig ibland de olyckligaste undersåtarne i Sveriges rike”. Staden blev då efter några år befriad från att hålla lotsar.

Men så kom ånyo ett kungligt beslut att staden skulle hålla lotsar igen. Åter klagade städerna på ömse sidor om Bottenhavet och från Söderhamns stad ingick en skrivelse till Kronan, detta var 1810, att förutom bostad och fiskeförmåner hade lotsarna av staden uppburit 300 riksdaler. Detta var tydligen för hårt för den goda sjö och stapelstaden som var så fattig, ja utarmad av pålagor och andra besvärligheter.

HÄNDELSER

1875: Åtal mot kronolots JG Runström och E Berglund samt lotslärlingen PO Strandlund och extra lots CG Carlsson för att de tagit för mycket betalt. Böter 25 kr vardera.

1881 Åtal mot kronolotsen Gustaf Axner för grundstötning med S/S Söderhamn II. Straff 2 mån fängelse
Åtal mot kronolots PO Strandlund för grundstötning med engelska skeppet ECLIPSE. 1 mån fängelse

1883 8 aug: Under svår NO-lig storm och regntjocka kryssade en lots med lotsbåten genom genom brott och bränningar med fara för eget liv de lotssökande svenska skonerterna FRAMÅT och LINCOLN till mötes samt inlotsade dem till Ljusne, 50 kr i belöning.

1901 den 15 dec utgingo 2 mästerlotsar, 2 lotsar och 1 lotslärling från Lilljungfruns lotsplats och sökte under överhängande livsfara lämna lots åt S/S TYR från Gävle. Lotsarna tilldelas härför 30 kr vardera.

1950: Lotsstyrelsen har tilldelat dels envar av följande befattningshavare vid Lilljungfruns lotsplats nämligen mästerlotsen E Berglund, lots EB Röstlund och extra ord lots BE Elffors en penningbelöning om 200 kr från Westermarks fond dels ock lotsen vid samma lotsplats JA Elffors en belöning av 100 kr. Belöningarna har tilldelats vederbörande för visat mod och ådagalagt rådighet i samband med räddandet den 4 jan 1950 av besättningen å det vid Källgrund strandade holländska S/S BERKEL. Styrelsen har härjämte uttalat sitt erkännande för ådagalagd rådighet och gott sjömanskap till följande i samma räddningsföretag deltagande befattningshavare vid lotsplatsen nämligen mästerlotsarna JO Strömgren och FW Lund, lotsen STE Nordlund samt lotsaspirant KA Elffors.