Kylej Lotsplats

57° 45.196′ N 18° 56.948′ E

Fotografier Kylejs Lotsar

Kylej eller Kyllaj upptogs som lotsplats någon gång runt 1730 och nedlades 1 okt 1964

Redan omkring 1740 finns flera officiella lotsplatser i Hellvi. Den större omfattade Kyllaj med Lergrav och Vallwik, men Lergrav upphörde 1880.

Kyllaj lotsstation är känd från åtminstone 1731 då en David Möller är lots på Kyllaj (död 1751), och from 1733 med lotsdrängen Anders Dynisson, vilken 1740 flyttar till Lergrav. Samma år tillträder Per Knutsson Giedda, vilken 1741 förs över till Hide. Från 1748 kompletterad med lotsdrängen Michael Sörensson. Dessutom fanns lotsen Lars och tiondelistans noteringar antyder ännu flera lotsdrängar. Hela Vallevik sorterade under Kyllaj.

Släkten Wallin känd från 1752, och fortsatte i många led. Som lotsarna bodde i egna hus finns idag fem hus på Kyllaj där olika lotsar bott (och ett sjätte är rivet). Till deras boplatser på bergskanten ovanför Kyllaj ugnar hörde även vissa åkrar, samt en lotsutkik. Petter Wallin (1807-63) ska även ha varit en av traktens spelemän.

På 1870-talet fanns 4 lotsar, JP Östergren, Anton Vallin, Mårten och Olof Klintberg, men de två senares tjänster drogs in. 1885 fanns Östergren och Wallin. 1895 Wallin, MN Klintberg och PA Wallin samt lärlingen OP Klintberg. 1925 omkom lotsarna Alfred Harthon och KA Nilsson vid räddningsförsök å Smöjen.

1908-10 innehar Kyllaj Hamn respektive lotsstationen Kyllajbolagets telefonnummer Lärbro 10, vilket sedan tycks försvinna. 1930 har lotsarna istället Lärbro 31b (Tullstationen 31a), men småningom istället Hellvi 92.

Under 1920 talet var Kyllaj en tid Gotlands mest anlitade lotsstation. Ännu på 40-talet hade man ca 40 båtar per månad, men genom den minskade trafiken lades verksamheten ned 1/10 1964 och överflyttades till Slite. Sista anställda var Einar Persson med båtmännen Per Fagerlund och Einar Karlsson.

Hide. Från 1741 års mantalslängd antecknas lotsen Per Knutsson Giedda tillsammans med strandridare Johan Landtbom på Hijde hamngård. Giedda var 1740 lotsdräng på Kyllaj. 1749 bokförs Giedda istället på Lörje.

Lörje. Från 1749 stationeringsort för strandridare Hans Eneqvist, lotsen Per Knutsson Giedda och lotsdrängen Jacob Norrby. 1826 dör lotsänkan Brita på Lörje, 62 år.

Lergrav. Lotsdräng Anders Dynisson, som länge tjänstgjort under Möller på Kyllaj flyttar 1740 med hustru från Kyllaj till Lergrav. 1743 kompletterad med lotsdrängen Lars Sörensson och från 1748 även lots Lars Hindriksson. Mot slutet av 1700 talet främst lotssläkten Sjöberg. Stationen upphör 1880.

En äldre lotsutkik ersattes under 1880 talet av att lotsarna kunde använda den högbana som byggdes till ”Törners ugn” och på1900 talet Gibsons tegelugn. När högbanan försvunnit vid tiotalets slut sattes en ny lotsutkik upp 1923, som fördes hit från Husarö i Stockholms skärgård, där 1923, där lpl lagts ned 1912.

När båtar flaggade eller blossade efter lots ropade vakthavande ”flaggen blåsart, flaggen bliksar” så det hördes över havande ”flaggen blåsart, flaggen blåsar”

……………………………..

Nedanstående ur reglemente 1799: Under lotsuppsyningsman för Gotlands fördelning lyder lotsplatsen Wallvik med Kylej. 1 Lotsålderman, 1 ord lots, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling

Lotsningsområde: Lotsarna emottaga från sjön att inlotsa, utlotsa till sjöss och till Lörje, Hejde och S:t Olofshamn

Ur regle. 1863: Lotsningsområde Från Vallvik till Fårösund resp Kylej, till sjöss eller från sjön. Från Kylej och Lörje till Lergrav resp. Slitehamn till och från sjön

Ur lotsledsförteckning 1916: Lots uppassa vid hamnen och möta från sjön kommande fartyg utanför Britgrund

Ur rulla 1774: lotsålderman Jon Stare
Lots Abraham Olsson, 51 år 15 tj år
Lars Hindrichsson, 63 år, 16 tj år
Lotslärling: Olof Larsson, 20 år, 3 tj år

Ur rulla 1818:
Lotsålderman: J Alexandersson
Ord lots J.P. Klintbom
Reservlotsdrängen J. Wallin
lotslärlingen Albr. Klintbom

Ur 1820 års förteckning: Till Lergrav, Lörje eller S:t Olofshamn, Slite sjöss eller från: 1 secund lots och 1 lärling

1913 flyttades lotsuppassningshuset från Husarö fd lotsplats till Kylej.
1929 fick lotsplatsen telefon

Händelse

En tragedi på Gotlands kust. Vid den lilla, vackert belägna lotsplatsen Kylej å Gotlands östra kust, strax norr om Slite, skedde den 21 december 1925 en olyckshändelse, som krävde tre människoliv.
P. A. Wallin, lotsförman berättar:

Den 20 december på aftonen började en orkanartad sydostlig snöstorm att blåsa, och strax efter midnatt slet vid Smöjehamn alldeles intill Kylej tyska ångaren Poseidon sina förtöjningar. Den försökte att komma till annan säkrare ankarplats med den olyckliga påföljden, att den strandade alldeles bredvid Smöjehanm — på yttersidan av Lörjeholmen.

Till följd av mörkret och snöstormen blev händelsen ej känd vid lotsplatsen förrän vid åttatiden på morgonen. Haveristen låg 150 meter utanför stranden, och sjön bröt svårt över hela skrovet. Livräddningsmaterielen som kom från Visby transporterades till yttre sidan av holmen, där redan den första raketen förde linan ombord på ångaren, och det dröjde ej länge, innan stjärtblocket var fastgjort vid stormasten. Men när man hala ut kabeln, fördes den ena parten av uthalningslinan av de svåra brotten in under en stenhäll och fastnade där. Två av lotsarna vid Kylej, vilka biträdde vid arbetet, nämligen Knut Fritz Victor Nilsson och Karl Alfred Rutger Hansson Harthon, hoppade nu ut på hällen för att få loss linan, men samtidigt kom ett svårt brott rullande in mot stranden och sopade bort de behjärtade männen.

Extralotsen Wallin och roddaren Hed lyckades emellertid efter några minuter få tag i Nilsson och få honom i land. Upplivningsförsök gjordes omedelbart men tyvärr förgäves, och det återstod endast att föra hans av kölden stelnade kropp i land,  där hustru och barn väntade.

I räddningsarbetet deltog sjökaptenen Hörberg, och när han vid ett tillfälle skulle ensam ta sig i land från Lörjeholmen, kantrade hans båt, varvid även han drunknade.

Minnesalbum 1914-1924 Lotsverkets personal:

Tidpunkten för platsens upptagande som lotsstation äro ej känd. Första nämnda lotsar var:

Jonas Wallin, född år 1780, död år 1846
Abraham Klintbom född år 1794, död år 1879
Jonas Petter Wallin, född år 1806, död år 1863.

Genom kontrakt av år 1827 förvärvades plats för lotsstationen från Wiflings hemman.

Kylejs hamn, vid vilken lotsstationen är förlagd, hade på 1880 talet en livlig trafik, vilken nu (1925) emellertid i det närmaste helt har upphört, beroende på det ringa djupet i hamnen.

Istället har under de senare åren uppstått en del lastplatser och lastbryggor i närheten av lotsstationen, såsom

Wallvikens cementfabrik
Fjaugens lastageplats
Furillens kalkbrott
Smöjens kalkbrott
Olofholms lastageplats

Lotsning till samtliga dessa platser åligger lotsarna vid Kylejs lotsplats att utföra.

Den 2 juli 1915 kunde man från lotsplatsen se striden mellan tyska och ryska sjöstridskrafter, som slutade med tyska minkryssaren Albatross sättandes på land vid Östergarns fyr.