Långörens Lotsbarnskola

Lotsbarnskola ( ambulerande skola) på Långören

Utdrag ur: ”Handlingar rörande skolan på Långören”

Originalet på Krigsarkivet i Stockholm

Handling: Södra Lotsdistriktet 508A, FI,vol. 168

Brev från chefen för Karlskrona lotsfördelning lotskapten Gustaf F. Hahn till chefen för Södra lotsdistriktet J. Melander.

Ink. Den 14/2 1846

Till Herr Chefen för Södra Lots Distriktet.

Till följd af Herr Distrikt Chefens skrifelse af den 24 sistl. Januari, rörande inrättandet af en Ambulerande skola å Långören, har jag efter Lotsåldermannens derstädes, samt den t. f. Skollärarens hörande inhemtadt att för ändamålet passande local är att tillgå hos nämde Ålderman Petter Larsson, som har bästa utrymmmet för både Lärare och skolan; men som en del lotsplatser inom detta Åldermanskap är temligen af läge från Långören såsom Hästholmen och Inlängan, hvaraf vid inträffande blåsväder hinder uppstår att derifrån få barnen överförde, och det icke synes lempligt att de kunna qvarhållas vid skolan längre tid än öfver dagen eller från morgonen till aftonen, får jag föreslå att den bestämda skolterminen delas så att läraren upphåller sig 2ne månader på Långören för att undervisa dessa Lotsars barn jämte Ungskärs och resten af tiden på Hästholmen der tillgång till local finnes hos endera af Mästerlotsarne, föratt gifva undervisning åt dennas och Inlängas Lotsbarn.

Skulle åter samma öfverenskommelse kunna tillvägabringas med skärgårdens fiskare som fasta landets åbor, nemligen att hvarje mantalsskrifven person erlade en viss årlig afgift såsom lön till lärare och hvarom Kyrkohedern i Thorhamns församling gifvet Sven Andersson en säker förhoppning, då komma skolinrättningen att vinna betydligt, dels genom lärarens förbättrade lönevillkor och dels deraf att han kunde använda sin tid året om oafkortadt 3 à 4 månader på hvarje serskilda ställe; – emellertid får jag äran föreslå att skolan må taga sin början med den 1:a nästkommande Maj, på Långören hos LotsÅldermannen Petter Larsson.

Uppgift på antal Lotsbarn å nämde 4:a Lotsstationer inom Långörens Åldermanskap får jag härjämte öfverlämna.

Carlskrona den 14 Februari 1846

Gustaf Hahn

Uppgifter på de Lotsbarn som kunna begagna sig af den Ambulatoriska skolinrättning å Långören

Originalet på Krigsarkivet i Stockholm.  Handling: Södra Lotsdistriktet 508A, FI, vol. 168

Bilaga till brev från chefen för Karlskrona lotsfördelning lotskapten Gustaf F. Hahn till chefen för Södra lotsdistriktet J. Melander.

Långören
Ålderman P. Larsson:
Sonen Jonas 1830 Juni, Anders 1832 Decemb, Nils 1841 Junii, Dottern Maria 1838 Julii

Mäster Lotsen Petter Håkansson:
Sonen Sven 1835 Aprill, Anders 1838 Julii, Dottern Elin 1840 Novemb.

Secund Lotsen Petter Andersson:
Sonen Jonas 1834 Aprilm Håkan 1837 Maj

Ungskär
Mäster Lotsen H. Andersson:
Sonen Måns 1830 Decemb. 27, Dottern Anna 1838 Januari 5

Secund Lotsen Lars Andersson:
Sonen Pett. 1830 Mars 24, Anders 1834 Deccemb. 17, Ola 1836 Mars 16

Secund Lotsen Måns Andersson:
Sonen Ola 1836

Inlängan
Mäster Lotsen Blasius König:
Sonen Carl Johan 1832 Decemb. 15, Gustaf 1836 Maj 15, Dottern Cecilia 1838 Maj 11

Sec Lot. P. König:
Sonen Gustaf 1838 Maj 18, Jonas 1842 Junii

Lots lärlingen Jonas König:
Dottern Kjerstin 1839 Aprill 11

Hästholmen
Mäster Lotsen Swen. Pettersson:
Sonen Anders 1834 Septemb. 29, Jonas 1837 Aprill 15, Ola 1840 Aprill 2

Mäster Lotsen Swen Olsson:
Dottern Elin 1835 Jannuari 7, Botilla 1838 October 7

Secund Lotsen Anders Svensson:
Sonen Anders 1833 Novemb 28, Ola 1837 Augusti 22, Holjer 1842 Aprill 10

Secund Lotsen Jonas Andersson:
Sonen Ola 1835 October 12,Johan Gust 1841 Maj 6, Dottern Christina 1838 Maj 8

Secund Lotsen And. Pettersson: Sonen Swen 1838 Novemb 27,Petter 1840 Julii

Carlskrona Lots förd. Kontor den 14 Februari 1846 , Gustaf Hahn

Svarsbrev från chefen för Södra lotsdistriktet J. Melander till chefen för Karlskrona lotsfördelning lotskapten Gustaf F. Hahn.

(Originalet på Krigsarkivet i Stockholm. Handling: Södra Lotsdistriktet 508A, FI, vol. 168)

Till Lotskapten Hahn.

Sedan numera Läraren S. Andersson blifvit antagen till den anbefalda Ambulatoriska Skolan å Långören; och Tit. uti Skrifaden av den 14:de sistl. Februari anmält att tjenligt Skolrum finnes att tillgå hos Lots Ålderman P. Larsson derstädes, och således icke något hinder synes möta för berörde skolas början, har jag härgenom velat bestämma tiden för dess öppnande på Långören den 1:e nestkommande Maj; med anledning hvaraf Tit. äger att härom underrätta så väl lärarens som Lotsarne på Långöra och närliggande Lotsplatser. Kommandes genom min försorg att lämpligt antal Läroböcker, Griffel taflor m.m. att anskaffas och hvad beträffande Tit. hemställan att Läraren uppehållade på Långören under 2 månader och de twenne andra sednare månaderne af Skolterminen på Hästholmen, vill jag framdeles besluta och kommer att höra till skolan en början att förblifva på Långören.

Carlskrona den 5 April 1846, JM