Stockholm Lotsplats

59° 19.342′ N 18° 6.256′ E

Stockholms lotsarna: Lotsarne uppassa i staden och lotsbeställning emottages på lotskontoret.

Lotslederna äro:
Stockholm till Furusund, Sandhamn, Dalarö eller Trälhafvet. Samtliga antingen genom Ko-eller Oxdjupet
Stockholm till Käppala
Käppala till Sandhamn eller Dalarö

Carl Gustavs Sundius anteckningar:

En notis i Svensk Lots- och Fyrtidning nr 2, januari 1926 tilldrar sig särskild uppmärksamhet, särskilt för de generationer av Stockholmslotsar som hade Skeppsbron 42 B som tjänstgöringsort och replipunkt under åtskilliga år.

STOCKHOLMSLOTSARNA ha från och med nyåret fått nytt vaktrum i det åt lotsverket upplåtna gamla riksbankshuset Skeppsbron 42 B. Lotsverket disponerar hela huset, som består av ett helt litet kvarter runt en ljusgård. Kvarteret bildas av Skeppsbron, Järntorget samt Södra och Norra Bancogränd.

Huset har bottenvåning, inrymmande nu tills vidare samlingar av Kungl. flottans fartygsmodeller och vapentyper från äldre tider, portvaktsrum m.m. entrésolvåning, inrymmande åt Järntorget vaktmästarbostäder samt åt Skeppsbron lotskaptensexpeditionen för Mellersta lotsdistriktet m.m. samt två fullhöjdsvåningar för lotsstyrelsens räkning. I den understa av dessa våningar har kansli- och lotsbyrån, kamrer m.fl. sina tjänsterum. I den översta har generallotsdirektören, fyringenjörsavdelningen m.fl. sina rum, varjämte i denna våning finns en förtjusande stor sal som är lotsstyrelsens sessionsrum.

Hade lotsstyrelsen det trångt och påvert förut så råder motsatsen nu rymligt och vackert, omkring ett fyrtiotal rum. Generallotsdirektören har för sitt ämbetsrum fått en konstnärlig möbel, likaså sessionsrummet. Priserna på dessa båda har statsrevisorerna gjort anmärkning på. Ej att de ej behövdes, ty det torde även sparsamhetsivrare erkänna utan på upphandlings- och underhandlingssättet. Men där de nu står pryder de sin plats.

Men det här var en utvikning. Stockholmslotsarnas flyttgille försiggick den 29 december 1925. De får nu två rum och ett litet förrum åt Skeppsbron i bottenvåningen (som mot Skeppsbron blir en halvtrappa upp beroende på nivåskillnaden mellan Järntorget och Skeppsbron), samt ett rum åt Norra Bancogränd avsett för gästande lotsar från Sandhamn, Landsort, Dalarö, Furusund o.s.v. Rummen har gjorts förstklassigt i ordning, linoleummattor har pålagts golven, toalettrum och garderober har inretts och allt ställts väl i ordning. Till lotsarnas vaktrum finns direkt ingång från Skeppsbron. Återstår nu att få lite hemtrevlig utrustning till dagrummet, så fyller de nya lokalerna alla önskningar.

Ursprunget

Frågan om när Stockholms lotsplats bildades, alltså fick status av självständig lotsstation i likhet med exempelvis Landsort eller Dalarö lotsplatser, vilka båda var av äldre datum, var från början svårare att svara direkt på men kan anses vara besvarad i och med följande text.

De enda tillförlitliga officiella uppgifter som kan ge ett entydigt svar på frågan, förutom eventuella svårlästa handskrifter i Krigsarkivet, är vad man kan få ut av ”Lotsstyrelsens år 1874 i underdånighet afgifna berättelse.” I denna ganska detaljerade och omfattande skrift, har man bl.a. behandlat lotsinrättningens uppkomst och utveckling baserat på handlingar från dåvarande Lotsverkets arkiv, dels från ett under åren 1870 – 1880 av lotsdirektören Wallman upprättat historiskt sammandrag rörande lots- och fyrväsendet m.m dels även på författningssamlingar från äldre tider, med andra ord, ett mycket omfattande material. Man har säkerligen utnyttjat alla tänkbara källor.

Ur ovannämnda ”Berättelse” citeras följande i avsikt att belysa när egentligen Stockholms lotsplats blev en fungerande civil lotsorganisation för handelssjöfarten:

Genom utfärdade författningar och vidtagne åtgärder under tiden från 1660 till och med år 1696 grundades ett för den allmänna sjöfarten mer än dittills afsedt lotsväsende. Benämningen ”lots” blef den allmänna i stället för ”ledsagare” och ”styreman”. Amiralitetsstyrmän egde dock företrädesrätt till lotsning af fartyg från örlogsflottans stationer i Stockholm och Carlskrona.

Uti 1667 års sjölag stadgades, att sjöfarande vore skyldig att betjena sig af lots och att denne skulle på eget ansvar kommendera fartyget samt vara berättigad att derför uppbära lotspenningar samt kost ombord m.m. 1671 förbjödos ”besökare” (lägre tulltjänstemän) att lotsa, och genom 1674 års plakat stadgades likaledes för ”besökare” vid Stora sjötullen samt andra, förbud att till förfång för ”styremännen” vid Amiralitetet i Stockholm samt lotsarne verkställa lotsning.

Notis: Stockholms- eller Amiralitetets “styremän” synas hafva framför lotsarne haft rättighet att verkställa lotsning, i synnerhet utlotsning från städerna. Först sedan Amiralitets-Collegium år 1691 förflyttades till Carlscrona lära lotsar blifvit anställda i Stockholm i styremännens ställe.

Ovannämnda text utvisar klart, att före 1691 skötte amiralitetsstyrmännen all utlotsning från Stockholm av örlogsfartyg. Övrig lotsning ombesörjdes tydligen av tullpersonal och andra personer med kännedom om skärgården samt, efter vad som antyds, i någon mån av lotsar, troligen från någon lotsplats i anslutning till stockholmssjöfarten. Sannolikt Dalarö, som redan då var en fungerande lotsplats sedan 1675 och vars lotsning i huvudsak gick till Stockholm. Det blev s.k. returlotsning i viss mån.

Det tomrum som uppstod i samband med att amiralitetskollegiet förflyttades från Stockholm ned till Karlskrona 1691, måste självfallet uppfyllas och då tillkom en civil lotsplats i huvudstaden i likhet med vad som i övrigt organiserades längs kusten under 1690-talet i allmänhet. Därmed kan anses fastslaget att år 1691 är den tidpunkt då Stockholms lotsplats bildades med hänsyn taget till det faktum, att den allra första personalrullan är daterad den 10 oktober 1691. Med tanke på detta tämligen sena datum och den instundande vinterperioden som omöjliggjorde all seglation från och till Stockholm, är det därför rimligare att fastslå året 1692 som det år som lotsplatsen började fungera.

Nedan följer de 265 lotsar jag hittat som tjänstgjort vid Stockholms lots fram till år 2000. Sorterade i anställningsår.

Lotsplats övrigaEfternamnFörnamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketAvskedDöd
 AnderssonAndersSödersunda  1751 
 AnderssonErichSolberga  1751 
 AnderssonErichSöderby  1751 
 AnderssonJanDjurö  1751 
 AnderssonMattsSödersunda  1751 
 AnderssonStaffanBjörkvik  1751 
 ErichssonErichSödersunda  1751 
 ErssonAndersGatan  1751 
 ErssonErichLångvik  1751 
 ErssonErichStavsnäs  1751 
 ErssonErichStyrsvik  1751 
 ErssonHansLångvik  1751 
 ErssonJanGatan  1751 
 ErssonJanStyrsvik  1751 
 ErssonNilsBerghamn  1751 
 ErssonNilsStyrsvik  1751 
 ErssonPeterVindö  1751 
 ErssonStaffanEknö  1751 
 HanssonErichLångvik  1751 
 HanssonMattsStavsnäs  1751 
 HanssonNilsStavsnäs  1751 
 HindrichssonMattsBullandö  1751 
 JanssonHansLångvik  1751 
 JanssonJanLångvik  1751 
 JanssonJanStyrsvik  1751 
 JanssonStaffanNorrsunda  1751 
 JanssonMattsFridsvik  1751 
 JohanssonNilsStyrsvik  1751 
 JonssonJonBerghamn  1751 
 JönssonErichEknö  1751 
 JönssonErichKärret  1751 
 JönssonStaffanKanholma  1751 
 LarssonJanSödersunda  1751 
 MattssonAndersNorrsunda  1751 
 MattssonErichSöderby  1751 
 MattssonHansStavsnäs  1751 
 MattssonMattsPålsudden  1751 
 MattssonMichelSöderby  1751 
 MattssonPährStavsnäs  1751 
 MichelssonStaffanNorrsunda  1751 
 MichelssonStaffanSöderby  1751 
 NilssonErichNorrsunda  1751 
 NilssonJanStavsnäs  1751 
 NilssonNilsLerkila  1751 
 NilssonNilsSolberga  1751 
 NilssonOlofStavsnäs  1751 
 PaulssonErichSolberga  1751 
 StaffanssonAndersRunö  1751 
 StaffanssonJohanNorrsunda  1751 
 StaffanssonStaffanNorrsunda  1751 
 Norman/ JanssonNils  180218121862
 SjöblomJohanPeter 180218131862
 ForsbergCarlMagnus 180118151864
 RunstenJohanErik 180318151865
 Öman/ StaffanssonStaffan  18011820 
 RunstenEric  181218211865
 BomanGustafEric 181018221865
 BomanCarlGustaf 181218221867
 SöderströmAndersGustaf 181118221866
 SundbergGustafFrans 181818251871
 BomanEric  181518261876
 WickbergGustafEric 18151826 1863
 SödergrenGustafEric 181718301862
 SundbergCarlJohan 18201831 
 SödermanJohanEric 182018311875
 NormanJohan  182018331864
 Wallerman/ WickbergAbraham  1821183318661866
 BomanJohanVictor 18261837  
 WickbergJohanWilhelm 1828183818671867
 ForsbergCarlAnders 1829184018771877
 NormanCarlGustaf 18291841 1864
BerghamnWesterbergCarlPeter 182918411889
 GäddaCarlGustaf 183018441873
 ÖmanEricGustaf 183018441865
 SjöblomJohanFredrik 183118461886
 ÖhmanAlexander  183318471871
 RunstenJohanEric 18321848 1875
 ÖmanCarlEric 18281848 
 ForsbergJohanGustaf 18371849 1871
 SjöblomAndersPeter 183618491865
 SundqvistAndersGustaf 18351851 1882
VaxholmSundströmJohanGustaf 18361851 
 BomanAlexander  183718521876
 SödergrenCarlAlexander 18381852 1866
 WickbergSamuelEugen 183818531876
 ÖmanJohanAlexander 183718531897
 RönnlöfJohanGustaf 184018541875
 SjöblomGustafEngelbert 1839185418991908
Svenska Högarna/ WaxholmSjögrenAnders  18381854 
 SöderströmCarlEric 183518541865
 SundgrenCarlErik 1840185619001902
 SundbergAndersGustaf 18361857 
 SöderströmJohanGustaf 184018571866
 WickbergCarlGustaf 184418571866
BerghamnSundgrenJohanAugust 184218621902
 BlomqvistJohanGustaf 18351865 1920
VaxholmByhrströmJohanErik 18401865 
 PihlFransTheodor 18391865 1888
 SöderbergAndersGustaf 18441865 1903
 BlomqvistJohanEdward 18431866 
 LindqvistGustafReinhold 1839186619061914
 WesterbergWilhelm  1843186619061912
 ÖhmanJohanFredrik 184118661906
 JohanssonErikGustafBernhard1846186719071928
 JohanssonAugustConrad 1848186719081915
 OllongrenJohanReinhold 184618671907
 Forsberg/ AnderssonJohanFredrik 1846186919091913
SandhamnLindströmGustaf  18481870 1890
VaxholmSjöblomAlfredJulius 184318751905
 WesterbergKarlHelmer 1860187919221947
VaxholmLindströmAxelFerdinand 18471881 
 ÖmanGustafAlbertAlexander1861188219211941
Mellersta lotsdistriktetSmithEmilAlbin 18481882 
 BlomqvistJohanOskar 1862188319201930
 SundströmJohanHenrik 186418851924
 WesterbergAlfredWilhelm 1871188719321951
Sandhamn/ ArholmaSkog/ JanssonAlfredAxelTeodor18701888 
DalaröÖhmanWilliamHugo 187018901927
 ÖhmanJohanAxel 187518921899
 BlomquistEinarReinhold 1872189419361962
 BomanAxel  1873189419381957
 SundgrenCarlConrad 18761894 1935
 SundgrenCarlRudolf 18781894 
 SundgrenRudolfWilliam 1875189419351951
 SundquistErnfridHjalmar 1875189419351959
 WahrenbergCarlAxel 18671894 
 ÖhmanFritzRiktor 18791894 
 BlomqvistJoelRickard 18761895 
Nedre, mell och öfre ld/lkÖstrandBengtSamuel 18701895 
 RoosKarlEdwardLeonard18781896 
 LinderAxelBernhard 18811897 
 WesterbergKarlEdwin 18761897 
 ÅkerströmCarlGustafEdvard18651897 
 SundquistGustafHerman 18801899 
 SundquistHermanGustaf 18801899 
 SöderbergKarlAxel 18821899 
 WestermanJoel  18851899 
FurusundRosenbergPetrusHesekiel 18811901 
 BomanGustafEfraim 18851902 
SandhamnBomanPetrusElof 18871902 
 BlomqvistAdolfAlexander 18821903 
SandhamnÖhmanEdvinGustavAlexander18881903 
SandhamnSjöblomKarlAxelLeonard18851906 
 ÖhmanKonradElner 18911906 
 SundströmKarlAlfred 18891908 
FurusundGustafssonAndersEmil 18831908 
SandhamnWahrenbergKonradAnders 18961910 
SandhamnBrownJohnEbbe 18971911 
SandhamnKvistArturKonrad 18961911 
Dalarö/ HuvudskärHagströmOlger GerhardRomeoVitalis18931912 
SandhamnHögbergRickardAlexander 18801912 
SandhamnHafvströmFredrikAlexander 1892191519521967
SandhamnWesterbergKarlTore 19011918 
SandhamnWinbergKarlHjalmar 19011918 
SandhamnSundgrenBrynolfGustafAdolf19001920 
Furusund/ SöderarmSödermanValterHjalmar 19061920 
SandhamnLinderArneBernhard 19041921 
SandhamnSödermanRubenJohanAlbert19031921 
SandhamnPihlArneIngemar 19061924 
SandhamnWestinJohnVilhelm 19061924 
SandhamnSjöblomGustavWilhelmSigurd19071925 
FurusundLindströmOlovLudvigGösta19061925 
SandhamnMattssonNilsGustavAlbin19041926 
SandhamnStarckKarlVictorWilhelm190519261969
LandsortBerglundKarlSune 1911192670
Landsort/LoftahammarHagströmGustafAdolfAlgot19021926 
Bredskär/ öls StockholmStrömgrenBengtJohan 19081926 1999
Dalarö/ RatanEdstedtFolke  19101927 
SandhamnRydbergBengtHarry 190919271970
SandhamnStåhlErikGustafYngve19031927 
SandhamnBrandtNilsRudolf 19101927 
ArholmaLindströmJohnOlofTorsten19121928 
SandhamnLundbergToreValdemar 19071928 
SandhamnStarkAxelFelix 19111929 
SandhamnSundgrenStigErik 19111929 
 SöderbergKarlArne 19121929 
Södert/ Mälaren/ SandhamnBlomquistRickardAlexander 19131929 
SandhamnKarlssonKarlGustavAlbert19101930 
DalaröFagerlindOscar  19091931 
SandhamnSjöblomPerIvan 19071931 
FurusundSjöblomAndersGunnar 19161932 
FurusundEklundPerErik 19101938 
SandhamnSjöblomToreWilliam 19201939 
Furusund/ SöderarmErikssonSuneKarlGustaf19161943 
DalaröErikssonGertAlbert-mauritzMauritz19171944 
Arkö sjörädd/ arholmaStenmarkKarl-Henning  19281946 
SandhamnWallskogFilipHansGabriel19191946 
DalaröSjöbergKnutHarry 19221947 
Furusund/ DalaröMalmströmPaulReinhold 19191948 
FurusundSödermanBoHerbert 19301948 
DalaröHolmgrenGöstaMauritz 19221948 
SandhamnPeterssonAntonSigurd 19221949 
DalaröBlomanderSvenAndersViktor19181949 
Dalarö/ landsortMuntheSigerErikÅke-Ludvig19231950 
 SandströmSaulPer 19241950 
DalaröArvidssonGunnarArvidHarry19231952 
DalaröLarssonSvenArvidHugo19211952 
FurusundWesterbergErikOskar 19261952 
DalaröEklundJohnOscar 19191952 
SandhamnNormanRuneOlofLinus19261953 
SandhamnSemanLeopold  19171953 
FurusundJohannessonKarlAxel 19281953 
DalaröLundKarlErikAlexander19171955 
DalaröGrundelGöstaBrorHarry192819561991
FurusundJanssonLarsAxelGunnar19311956 
SandhamnJanssonTryggveKarlFredrik19271956 
SandhamnBullSuneAugust 19221957 
DalaröFribergHelgeIvar 19221957 
DalaröJanssonLennartOlov 19311957 2022
DalaröPontanOlleBengtAxel19251957 
Göteborg/landsort/ DalaröGlimnertKnutEdvinArne19181957 
SandhamnCarlssonErnestNils 19291958 
Landsort/ DalaröEkelundLars-ErikWillner 19291958 
DalaröKjellströmRolandKarl 192719581990
FurusundNormanGöran  19311958 
Södertälje / Dalarö/ LandsortSundiusCarlGustavLeonard1931195919941994
Sandhamn/ lpc o cto StoMyrbergDanAndersAdrian1929196019941994
SandhamnAnderssonSvenTore 19361961 
 ArholmaErikssonHansOlof 1935196120002020
SandhamnMalmBrunoKonradVerner19211961 
SandhamnStenhammarGerhardSten 19331961 
SandhamnJakobssonKarl-Hugo  19351962 
 GustafssonFolke  19301966 
OxelösundOlssonLars  19441969 
 BrafHans-Erik  19451970 
 PetterssonLars-OlavMöjapelle 19431974 
OxelösundJonssonStaffan  19401977 
 ArkrotEinar  19281978 
 HellgrenDorje  19421979 
 PetterssonBenny  19481980 
 AraskogBo  19531984
 MetsoJorma  19451989 
 ModéeHåkanW 19561990 
Skagerrak ctoSvedbergUlfLennart 195219902021
 AdlerJanne  194919922009
 BerggrenJohan  19621993 
 CarlssonBjörn   19962000
 BlomquistThomasBlomman  1997 1997
 LewenhagenJoakim   1998 
 GabrielssonPer     
 GrändLasse     
 HafströmS     
 JanssonPer     
 JohanssonMikaelMicke    
 JohnssonIngemar     
 LagerMikael     
 LindströmG     
 LindströmJ     
 LundgrenK     
 SjöbergErik     
 SjöblomAxelE    
 SjögrenLennart     
 SkoogJanne     
 SterbyGöran     
 SundbergA      
 SundströmKarlAxel    
 SöderTorsten     
 SödermanBjörn     
 SödermanWilliam     
 VedsmandJonas     
 WiklundJohnny     
 WinbergGeorg     
 ZetterbergWilliamWille    
 ÅseliusHans     
Stockholm lotsarna
Lotsningsstatistik vid Stockholms lotsplats
ÅrLotsningar
18731938
18741734
18751500
18761773
18771933
18781530
18791138
18801482
1881732
1882903
1883900
1884953
1885987
1886789
1887755
1888731
1889865
1890842
1891886
1892802
1893758
18941322
18951406
18961364
18971449
18981388
18991473
19001418
19011234
19021350
19031342
19041493
19051422
19061390
19071303
19081419
19091314
19101307
19111308
19121443
19131535
19141589
19151718
19161641
19171410
19181328
19191420
19202410
19212173
19222002
19232093
19241782
19251822
19261701
19271984
19282074
19292077
19302058
19311973
19321749
19331615
19341671
19351781
19361870
19372149
19382153
19392222
19401500
19411424
19421139
19431925
19441892
19452345
19462691
19472340
19482629
19492497
19502885
19513282
19523240
19532686
19542905
19553368
19563153
19573529
19583420
19593718
19603682
19613617
19623726
19633634
19643618
19653696
19663075
19675230inkl Sandhamn och Dalarö
19684599inkl Sandhamn och Dalarö