Långören Lotsplats

56° 03.800′ N 15° 49.215′ E

Fotografier Långören Lotsar

Sjökort ovan år 2022. Sjökarta till höger från 1768

Lotsstationen Långören

Grundandet av örlogsstaden Karlskrona 1680 bidrog till att farleden från Kalmarsund genom Torhamns skärgård fick stor betydelse. Långören låg då lämpligt till för en lotsplats. Lotsstationen tillkom omkring 1715 (äldsta kända belägg 1717). Långören blev ett s.k. lotshemman. Lotsplatsen lades ned 1960 och göromålen flyttade över till Bergkvara och Aspö lotsplatser.

De första lotsarna var Åke Elofsson och Sven Håkansson, svärson resp. son till Håkan och Annika Kraak, som bosatte sig på ön omkring 1706. Lotstraditionen som yrke fördes vidare av denna släkt fram till lotsstationens nedläggning 1960. De sista lotsförmännen på Långören var Peter Sjöström och Torsten Bergström.

Från 1724 hade landet tre Lotsdistrikt. Blekinge tillhörde Södra Lotsdistriktet indelat i 15 Lotsfördelningar.

I östra Blekinge fanns under 1700- och 1800-talet lotsplatser i Kristianopel, Sandhamn, Långören, Ungskär, Inlängan, Stenshamn, Hästholmen.

År 1878 fanns här totalt 22 lotsar. Långören var huvudstation med ansvar för dessa lotsplatser. Men 1878 drogs övriga lotsplatser in. Viss lotsuppassning förekom dock på dessa öar fram till 1937.

Förmanskapet över dessa platser utövades av en lotsålderman, bosatt å Långören. År 1877 indrogs lotsplatserna Sandhamn, Ungskär, Inlängan och Hästholmen, vars lotsar överflyttades till Långören. Lotsarnas antal här blev 22 stycken. Överlots av 2:a grad tillsattes, lotsuppassningsställe på Inlängan anordnades, bostad för överlotsen samt vaktrum och lotsutkik uppfördes och däckad lotskutter tilldelades lotsplatsen. Dess kryssningsområde blev farvattnet mellan Utklippan och Sandhamn.

År 1890 sökte och erhöll överlotsen transport till Karlskrona – Aspö, där han tidigare varit lots. Lotsförman tillsattes då på Långören, och lotsarnas antal har minskats till nuvarande 6, av vilka 2 tjänstgör vid Inlängan. Dessutom finns en extra lots, tillika båtbiträde, samt 3 lotslärlingar.

Från början av 1800-talet ha följande personer innehaft lotsförmanskapet på Långören:

 • Lotsåldermän
  • Håkan Pettersson
  • Petter Larsson
  • Petter Håkansson (son till Håkan Pettersson)
  • Jacob Andersson
 • Överlotsen Holger Andersson
 • Lotsförmännen
  • Sven Borgström (son till Petter Håkansson)
  • N. O. Borgström (son till S. Borgström)
  • O. M. Bergström (son till mästerlotsen Jonas Pettersson och sonson till Petter Larsson).

Fram till 1905 tillhörde Långören Kalmar Lotsfördelning, därefter Södra Lotsdistriktet med expedition och Lotskapten i Malmö.

Från 1905 och lång tid framöver hade Långöra 6 lotsar varav 4 bodde på Långöra och 2 på Inlängan. Vid sistnämnda plats är en utmärkt hamn som ofta anlitades av segelfartyg och därför var två lotsar stationerade där.
När Långörens lotsplats avvecklades 1960 övertog Aspö ansvaret för hela östra Blekinge (med lotsuppassning även i Karlskrona). Sedan 1988 ansvarar Karlshamns lotsplats för hela Blekingekusten.

I reglemente 1799 står: Under lotschefen såsom Upsyningsman för Carlscrona fördelning lyder följande lotsplatser under åldermannen i Långören: Breavik, Christianopel, Orranäs, Sandhamn, Långören, Ungskär, Stenshamn eller Inlängan.
På Långörens tjänstgör: 1 lotsålderman, 1 ordinarie lots, 2 utlärda ordinarie lotsdrängar,1 reservlotsdräng och en lotslärling. Vidare att Lotsarne uppassa wid Båken, emottaga från sjön att inlotsa till Långören eller till Aspö yttre vägen emellan Utklippan och Långan utlotsa till sjöss och till Orranäs, Sandhamn, Ungskär och Hästholmen

Ur 1820 års reglemente: Lots uppassa vid båken och möta i sjön utanför grunden, lotsa Till Kalmar, Sandhamn, Ungskär, Orranäs, Hästholmen sjöss eller från sjön vid Långören till Aspö. Lotsar= 1 ålderman, 1 mästerlots, 3 secundlotsar, 1 lotslärling

Ur reglemente 1863: lotsområde från Långören till Kalmar respektive Bergkvara, Kristianopel, Ytterösund, till sjöss eller från sjön och från sjön till Aspö.

Ny lotsbåt 1877

1878 Signalkula uppfördes på Långören

Båtbestånd 1920:
1 däckad kutter, ek, kravell,10×3,75, 15 hk
1 däckad motorbåt, 7 m 5 hk
1 segelbåt, byggs 1906, ek, klink, 6×2,28
1 segelbåt ek, klink 6,2×1,9
1 segelbåt byggd 1898, ek, klink, 6×1,9
1 segelbåt byggd 1904, ek, klink, 6,2×2,7

Under 1943 Installerades elektriskt ljus i lotsuppassningshuset och tjänstebostäderna.

1950 påbyggdes lotsutkiken

CG Sundius erinrar med sina anteckningar följande:

Under 1800-talet och kanske även in i vårt århundrade utdelades ibland premier för, som det då hette: ”Lotsstyrelsen funnit sig böra utdela belöningar för visad rådighet och självuppoffring vid försök att bispringa lotsbehövande fartyg eller förolyckat fartygs besättning.”

Vissa lotsplatser var av geografiska och andra skäl ofta föremål för denna uppmärksamhet och extrainkomst, och en av dessa var Långörens lotsplats i Karlskrona östra skärgård. Långören tilIkom som lotsplats i början av 1720-talet och indrogs 1960. Lotsningsområdet omfattade skärgården i sin helhet samt inre leden till Karlskrona. S.k. distanslotsningar längs kusten upp mot Kalmar förekom även. Tack vare sitt läge i raden av ofta stormpiskade/ låga öar i blekingeskärgårdens ostligaste del, var Långörens lotsar ofta inblandade! Sjöräddningsföretag och svåra bordningar. Ett urval av dessa skall här presenteras, dock med modern stavning men med ursprunglig ordalydelse.

Händelserna är ett urval som kanske i någon mån kan återge vad lotsar måste utstå emellanåt, särskilt vid utsatta lotsplatser. Fler exempel från andra stationeringar finns att läsa om hur man gick till väga förr i tiden med det båtmaterial som då stod till buds, odäckade segel- och roddbåtar av olika typer, beroende på landsända samt s.k. kronolotskuttrar som fanns på vissa lotsplatser och tillhörde staten, däckade och mer sjövärdiga farkoster än lotsarnas egna båtar. Beträffande premierna eller belöningarna som de även kallades, var det, enligt dåtida penningvärde i förhållande till den allmänna lönesättningen i Lotsverket, tämligen generösa ersättningar. En mästerlots t.ex. på 1860-talet uppbar en årslön av c:a 160 kr samt lotslott, vilken varierade från plats till plats.

Den 12 maj 1882: Tre mästerlotsar en lots och en lotslärling, alla från Långörens lotsplats utgick i stark storm och avlämnade med livsfara lots åt norska slupen GAMLE NORGE som därefter inlotsades till Sandhamn i Blekingska skärgården varför dem tilldelades tillsammans 100 kr

Den 16 nov. 1882 gick 5 mästerlotsar till sjöss under ostlig vind, revad märssegelskultje och så ovanligt hög sjö, att lotsbåten under utkryssning genom det grunda farvattnet två gånger fick svåra grundbrott över sig, varvid två av lotsarna höll på att gå överbord. Lots sattes ombord i svenska slupen ALBERT som på så sätt sannolikt räddades från undergång. Lotsarna erhöll en belöning om l00 kr.

Den 25 okt. 1883. 2 mästerlotsar, 1 lots och 1 lotslärling utgick med däckade kronolotsbåten under regntjocka och hård SSV storm med hög sjö samt avlämnade med egen livsfara, efter upprepade försök lots till svenska ångaren YSTAD/ som inlotsades i Inlängans hamn.  Belöning: 80 kr.

Den 3 dec. 1885 märktes i sydost omkr. ½ mil till sjöss från Långörens Ips en jakt, som med ovanliga segel låg bidevind inåt Sandhamns-landet. Det blåste full SV storm. 3 mästerlotsar och 1 lots begav sig genast ut i kronolotsbåten till fartyget, som befanns vara tyska jakten CARL ifrån Kiel och som under stormen föregående natt förlorat sitt storsegel, varför gaffeltoppseglet måst användas såsom storsegel, till följd varav också fartyget manövrerade mycket illa och faran att nalkas detsamma i den höga sjön ytterligare förökades. Icke desto mindre lyckades det lotsbåten att efter stora svårigheter och med verklig livsfara sätta lots ombord, vilken införde jakten i hamn. Lotsarnas båtlag tilldelades för denna oförskräckta handling en belöning av 80 kr.  

Den 6 dec. 1886 i dagningen observerades i sydost omkr. 1 mil till sjöss en ångbåt styrande nordost hän med lotsflagga på toppen. Den däckade lotsbåten, bemannad med 4 mästerlotsar, gick genast till sjöss och uppnådde ångbåten, som befanns vara ODIN från Oskarshamn på väg till Danmark och vilken för överhandtagande storm och sjö måst vända utanför Utklippan för att länsa till Kalmar. Som emot förmodan lotsarna från Långören vågade sig ut i den ovanligt svåra stormen och lyckades, ehuru med stor svårighet och livsfara, sätta lots ombord, kunde denne bärga fartyget till hamn vid Sandhamn. Lotsarna tilldelades for sitt ådagalagda mannamod en belöning av 100 kr.

Den 27 maj 1887 gingo 4 mästerlotsar och 1 lotslärling under svår NO storm med hög sjö ut i båt och lämnade med egen livsfara lots åt skonerterna AMOR från Ekenäs och JOHANNA från Brantevik. Båtlaget tilldelades för sitt synnerligen berömvärda förhållande en belöning av 100 kr.

Den 24 sept. 1887 under NNO storm med hög sjö gingo 3 mästerlotsar i öppen båt till sjöss och lämnade med egen livsfara lots till Skonerten AMANDA från Gamleby varefter fartyget bärgades i hamn. Båtlaget tilldelades en belöning av 75 kr.

Den 11 nov. 1887 utgingo 3 mästerlotsar och 1 lots till skonerten BRAGE från Oskarshamn och lyckades med fara för egna liv, under mycket hård storm och hög sjö, lämna erforderligt lotsbiträde. Det mannamod och den självuppoffring dessa lotsar därvid ådagalade föranledde att dem tilldelades en belöning av 80 kr. 

30 juli 1888, Sedan jakten EMMA CHRISTINA från Figeholm på morgonen under hård SV storm och regntjocka vid försök att utan lots komma in i Inlängans hamn tagit miste om farleden och måst ankra utanför grunden några famnar från bränningarna gingo följande natt en lots från Långörens lotsplats och en fiskare ombord och bragte fartyget oaktat mörkret efter flera slag mellan bränningarna lyckligt i rätta farleden och i hamn. Lotsen och fiskaren tilldelades tillsammans 30 kr.

Den 28 nov 1888 utgingo 4 mästerlotsar i lotskuttern under SV storm med ovanligt hög sjö till eng. ångfartyget DUDLEY som sökte nödhamn. Enär fartyget i den höga sjön manövrerade illa, var det med stor fara förenat att sätta lots ombord, vilket dock slutligen lyckades, varefter ångaren infördes till Aspö. Belöning= 80 kr.

Den 23 okt. 1889 hade 2 mästerlotsar med ett biträde utgått under ONO storm med regntjocka och hög sjö samt emellan Utlängan och Utklippan med livsfara lämnat lots åt ångfartyget YSTAD, som där efter inlotsats i nödhamn. Båtlaget erhöll en belöning av 60 kr

Den 30 okt. 1890 befann sig svenska skonerten FÖRENINGEN under orkanlik storm med sönderblåsta segel och läck, i sådan nöd i närheten av Utklippan, att fartyget sattes rätt mot bränningarna att, om möjligt, bärga besättningens liv, då en mästerlots följd av fyra man, satte ut med båt och lyckades först medelst signaler leda fartyget mellan grunden och därefter sätta lots ombord, som förde fartyget i hamn. Båtlaget tilldelades 100 kr.

Den 25 juni 1892 utgingo från Inlängans lotsuppassning 2 mästerlotsar och 2 fiskare under orkanlik V storm och hög sjö i öppen båt emot svenska jakten SEX SYSKON och lyckades med fara för egne liv, tvärs för V. Bådan sätta lots ombord, som förde fartyget i hamn, varför båtlaget erhöll en belöning av 100 kr.

Den 10 okt. 1892 hade lotsförmannen och en kustroddare under SSV storm med hög sjö i öppen båt utgått till sjöss utanför Utlängan och med livsfara lyckats inlotsa norska jakten SÖPLOVEN till Inlängans hamn vilket företag varit förenat med så mycket större våda som lotsen, enär fartyget kommit från kolerasmittad ort, ej hade rättighet gå ombord, utan måste med båten släpa längs fartyget. Lotsen och kustroddaren tilldelades tillsammans 5o kr.

Den 31 okt. 1894 hade tre mästerlotsar vid Långörens lotsplats samt en yngling under hård NO storm i båt utgått till sjöss utanför Inlängan för att lämna bistånd åt skonerten ULTIMUS. Sedan de med fara för egen säkerhet lyckats sätta lots ombord å fartyget blev detta inlotsat till Inlängan. Båtbesättningen tilldelades för denna synnerligen berömvärda handling en belöning av 100 kr.

Den 21 september 1897 begav sig tre mästerlotsar från Långörens lotsplats under hård SV storm i öppen båt ut mot svenska skonerten PER och lämnade med fara för egen säkerhet lotsbiträde åt fartyget som därefter inlotsades till Inlängans hamn, för vilken djärvhet och offervillighet envar av mästerlotsarna med 20 kr.

Den 26 augusti 1900 begav sig tre lotsar och en lotslärling under hård NO storm och regntjocka i öppen båt från Långörens lotsplats och lämnade med verklig livsfara lotsbiträde åt skonerten GUSTAF som därefter inlotsades till Aspö. För denna bragd tillerkändes en av lotsarna 30 kr samt var och en av de övriga 20 kr.

Den 26 augusti 1900 under enahanda förhållanden utseglade en mästerlots och två lotsar i lotsbåten från Långörens lpl och lyckades med livsfara lämna lotsbiträde åt svenska galeasen ANNA som därefter lotsades till stora farleden till Aspö. Med hänsyn till kronolotsarnas vid ifrågavarande tillfälle ådagalagda raskhet och självuppoffring tilldelas var och en av dem 20 kr

Den 8 okt 1901 begav sig en mästerlots en lots och två andra personer ut från Långörens lpl samt lämnade lotsbiträde åt skonaren SPES från Figeholm vilken därefter lotsades in till Inlängans hamn. Mästerlotsen tilldelades 25 kr och envar av de övriga 15 kr.

Den 13 januari 1902 utseglade under NV storm med hög sjö lotsförman, två lostar och en lotslärling från Långörens lpl samt lämnade lotsbiträde åt finska S/S bALTIC som därefter inlotsades till Aspö. En av lotsarna tillerkändes 90 kr och alla de övriga 15 kr.

Den 3 sept 1903 utgick 2 lotsar från Långörens lpl och lämnade under svår storm och med verklig livsfara biträde åt svenska skonaren KNUTENBORG som därefter inlotsades i hamn. Den ene av lotsarna tillerkändes 40 kr och den andre 30 kr.

Den 21 nov 1904 utseglade en mästerlots vid Långörens lpl åtföljd av en fd mästerlots samt tre fiskare vid full V storm samt hög sjö och lämnade med fara för egna liv lotsbiträde åt skonerten CHRISTIAN som därefter inlotsades till Inlängans ankarsättning. Mästerlotsen tillerkändes 25 kr och envar av de övriga 15 kr.

Den 9 mars 1905 lämnade lotsförman och en lots från Långörens lpl samt en sjöman under mycket svåra väderleksförhållanden med livsfara lotsbiträde åt i Stettin hemmahörande tyska jakten KÄTKE och tilldelades härför en belöning av 10 kr vardera.

Den 20 aug 1907 lämnade en lots från Långörens lpl samt en fd mästerlots och två fiskare från samma platsunder särdeles svåra väderleksförhållanden utanför Inlängan lotsbiträde åt svenska skonerten INGEBORG. Lotsen tillerkändes en belöning av 30 kroch envar av de övriga 15 kr.

Den 15 dec 1907 lämnade 2 lotsar båda vid Långörens lpl samt tre fiskare från Långören under mycket svåra väderleksförhållande utanför Inlängan lotsbiträde åt tyska fiskekvassen ANNA. För deras vid tillfället ådagalagda mod och rådighet tillerkändes lotsarna 25 kr var och envar av de övriga 20 kr.

Den 24 sept 1910 lämnade under mycket svåra väderleksförhållanden lotshjälp från Långörens lpl åt i Groningen hemmahörande jakten GEZIENA. Var och en i detta företag deltagande. Kronolotsar, lotsförman samt 3 mästerlotsar erhöll för visat mod och rådighet belöning av 15 kr.

Den 3 april 1911 utgick lotsförman en mästerlots och en lots vid Långörens Lpl samt två sjömän under hård storm och bärgade besättningen å strandade skonerten KARIN. För ifrågavarande räddningsföretag som var förenat med fara tillerkändes envar av dem 20 kr.

Den 3 sept 1913 bringade under storm, mörker och svåra bränningar lotshjälp från Långörens lpl åt strandade barkskeppet SELMA från Brantevik. De i detta företag deltagande personer, lotsförman, mästerlots en lots och 2 fiskare erkändes var och en 15 kr.

Den 23 aug 1918 lämnade lotsförman och två mästerlotsar vid långörens lpl under orkanartad storm och hög sjö lotsbiträde åt S/S CYRENE från Göteborglotsförman belönades med 25 kr och envar av de båda mästerlotsarna med 20 kr.

Den 30 december 1949: Långörenlotsar Carnegie belönade med silvermedalj för räddningen av TRIONS besättning i hård storm och under uppenbar risk för livet räddade som bekant Långören lotsarna besättningen på Karlskrona galeasen som efter motorskada höll på att driva in mot bränningarna vid Långören. Den djärva och resoluta räddningsbragd som lotsförman Peter Sjöström lotsarna Torsten bergström och Lennart Nydén samt båtmannen Anders Andersson utförde har nu belönats. Trion var på väg från Karlskrona till Degerhamn då motorn började krångla ett stycke in i Kalmarsund. Alla försök att komma in i farleden misslyckades. Fartyget drev allt närmare bränningarna vid Långören trots att båda ankarna fälldes en fiskebåt från Torhamn kom först till undsättning men den bogsertross som kastades över till TRION höll inte för påfrestningarna. I denna situation kom lotsarna till hjälp. Det var ytterst svårt att i den våldsamma sjögången och begynnande kvällsmörkret manövrera lotsbåten så nära att de nödställda, kapten Adolfsson och en tysk besättningsman Mayer och hans maka kunde tas över. Trion låg vid denna tidpunkt endast ett 20 tal meter från bränningarna. Hade lotsbåten med detta knappa svängrum fått grundkänning eller motorfel hade den slungats mot strandklipporna och de ombordvarande skulle knappast haft någon utsikt att komma iland med livet i behåll. Lotsstyrelsen gav de fyra lotsarna skriftliga erkännanden för deras mod och rådighet och dessutom belönades vardera med 200 kr från GE Westermarks belöningsfond. Galeasen bärgades sedermera, reparerades och återinsattes i trafik.

Lotsar på Långören

Lotsplats övrigaEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketAvskedDöd
 ElofssonÅke  1715 
 HåkanssonSven  1715 
 Olofsson/ ElofssonÅke  1734 
 HåkanssonSven 16981735 
 AnderssonHolger  1800 
 AnderssonJacob  1800 
 BorgströmNO 1800 
 HåkanssonPetter  1800 
 LarssonPetter  1800 
 PetterssonHåkan 17611800 1865
 AnderssonP  1817 
 NilssonA  1817 
 NilssonO  1817 
 PehrssonH  1817 
 PetterssonA  1817 
 PetterssonO  1817 
Stenshamn-InlänganKönigGustavEric18381844 
 KönigGustavErik183818481898
 JönssonAnders 184018501899
 Borgström/ PetterssonSven 18351851 
 SvenssonJonas 18371855 
 Sjögren/ MånssonOla 183618701897
 BergströmOlofMagnus1866188919271939
 Landgren/ JohanssonPetterJohan18671889 
 BorgströmNilsOlof18711892 
 BerglundPerAlfred18701893 1930
 BorgströmWalfridTheodor18771893 
 König/ PetterssonJonas 18421894 
 LarssonOlof 18361894 
 SjöströmOla 18711896 
 BergströmJohnVilhelm18761898 1936
 KönigPerAlfred18771898 
 ThorénGustafRobert188019041940
 KönigGustafFabian18891908 
 SjöströmPeterRudolf18991922 
Aspö ÖLSBergströmErikJonas/ Valdemar1904192519651993
 BergströmTorstenFredrik/ Edvard19101932 
 OlofssonAxelGottfried/ Ture19101932 
BergkvaraNydénHelgeAlrik/ Lennart19161946 
Karlskrona/ AspöNilssonNilsIngvar/ Rune19281952