Agö och Bolsö Lotsplatser

61° 32.359′ N 17° 25.834′ E

Fotografier på Agö Lotsar

Mästerlots Karl Högbom

Från Hälsinglands museums hemsida

Lotsverksamheten är uråldrig, men den ökade sjöfarten under 1800-talet ställde större krav på sjösäkerhet. En mängd fyrar uppfördes längs södra Norrlandskusten, tidigare fick ju fartygen ankra upp vid mörkrets inbrott. Agö fick sin första fyr 1860, i början av 1900-talet bodde här fyrmästare och fyrvaktare med familjer samt sju eller åtta lotsar. Den förste fyrmästaren, kapten Couleur, var nära att svälta ihjäl med sin familj, hade inte förstått att vintern innebar total isolering, saknade mjöl i veckor.

1869 byggdes en ny lotsstation, på taket fanns en utkik för spaning över havet. En svart-vit upphissad lotskula visade sjöfarande att ”lots finnes å platsen”. Här fanns lärlingsstuga, drängstuga och en mängd uthus. På sommaren bodde här som mest ett fyrtiotal personer, nästan ett litet samhälle.

Lotskuttrarna låg förtöjda nere vid Tärnösundet, Agö lotsplats räknades som svårskött eller rent olämplig. Hamn- och vindförhållandena var svåra. Lotsningen var ett hårt, ibland livsfarligt arbete, särskilt i höst- och vinterstormarna när fartyg ofta råkade i sjönöd.

Men här för en stund idyll och kaffe på klipporna. Som om Högbom förstod att fartygen i framtiden skulle navigera efter satellit och elektronik, lika tryggt som en kaffetår på klipporna.

Jan-Olov Nyström

Fotografier på Lotsar

Agö Lotsplats Inrättades någon gång i början av 1800 talet Nedlagd 1/11 1932 och flyttades då in till Hudiksvall

I 1820 års förteckning står det Agön eller Kråkesund därefter endast Agön. Lotsningsområdet till Hudiksvall, Söderhamn, Storjungfrun, Iggesund, Långvind, Bolsön, eller Kuggörshamn, Gåsholma till och från sjön. 1 ålderman, 1 mästerlots, 1 secondlots, 2 lärlingar. Lots uppassa på Innerstöns östra udde och mottaga fartyg på norra sidan utanför Kråkesund eller på den södra utanför Tihällan.

Lotsplatsen låg i Norra lotsdistriktet Öregrunds fördelning fram till 1862 då det blev Sundsvalls fördelning. Lotsåldermannen var på Agö.

1831 byggs en lotsuppassningsstuga på Innerstön för Agö lpl

Ur reglemente 1863: Lotsningsområde: från Agö till Lilljungfrun respektive Iggesund, Långvind, Bremö, Galtström, Gnarp, Jettendal, Ströms bruk, Delånger, Hudiksvall, Gåsholma, till sjöss

1874 byggdes en lotsutkiksställning på Innerstön.

Ur reglemente 1868: Lots uppassa vid Agö fyr, Kråksundet och i Hudiksvall stad samt möta fartyg ¼ mil utanför Agö fyr och ¼ mil söder om Tihällan. Vid lotsplatsen finns en däckad kronolotsbåt vars kryssningsområde är utanför Agö och Horns uddar. En vid Agö fyr på en signalstång hissad svart kula med vitt bälte utmärka att lots finnes. Utökad lotsningsområde Stockviken, Arnöviken, Snäckmora, Enånger, Storjungfrun.

1886 byggdes en signalstång vid Agö lotsplats

Lotsledsförteckning 1916: Lots uppassa vid Agö fyr och i Hudiksvall samt möta inkommande fartyg 1 mil utanför Agö fyr. Däckad motorbåt finnes vid lotsplatsen.

Båtbestånd 1920: 1 däckad kutter byggd 1902, järnspant i furu kravell 9.2×3 med 10 hk Avance
1 motorbåt byggd 1919 i furu 7.8×2.5 med 6 hk Dux
1 roddbåt byggd 1906 i furu, 4.2×1.5
1 roddbåt byggd 1909 i furu, 4×1.5
1 roddbåt byggd 1918 5.5×1.6

1928 levererades en järnmotorbåt byggd på Härnösands varv 10,93×3,5 djg 1,42 Avance motor om 30 hk. Ritning gjord av lotsarna.

1932 efter nedläggningen flyttades lotsstationen till Hölicksskär och lotsarna in till Hudiksvall. 1986 lades lotsstationen ned.

HÄNDELSER

1883: Åtal mot lotsålderman vid Agö lotsplats Gustaf Lindman för felaktig redovisning av lotspenningar och oriktig förd dagbok. Disciplinstraff av 15 dagars vaktarrest.
Åtal mot kronolotsen C. Henriksson för grundstötning med engelska S/S Gazelle. Böter 25 kr.

1898: den 3 dec utseglade från Agö lotsplats under mycket hård storm och snötjocka en lots och en lotslärling och lyckade under synnerligen svåra omständigheter borda samt till Hudiksvall inlotsa S/S CARL från Helsingborg. Lotsarna erhöll en belöning om tillsammans 70 kr.

1899: 25 okt observerades från Agö lpl en pråm drivande i sjön och förande en nödsignal. Oaktat den rådande orkanlika NV stormen begav sig en mästerlots, en lots och en fyrvaktare med lotsbåt ut till pråmen medhavande på släp en mindre båt. Efter det vraket uppnåtts därvid två man blivit synliga  gick lotsen ensam i den mindre båten och räddade de skeppsbrutna genom att föra dem en och en över till lotsbåten. Lotsen som sedermera av Kungl. Maj:t tilldelades medalj för denna sin behjärtansvärda handling erkännande en penningbelöning av 40 kr, varjämte de båda övriga deltagarna även tillerkändes belöning till enahanda belopp= 120 kr.

1909 18 dec: En mästerlots och en lotslärling vid Agös lpl under svåra väderleksförhållanden lämnade S/S VÄSTERNORRLAND lotsbiträde erhöll härför vardera en belöning av 20 kr.

1912 den 2 okt utgick en mästerlots och två lotsar vid Agö lpl samt fem fiskare under orkanlik storm och bärgade besättningen å strandade svenska skonertskeppet BLENDA. För vid rådande tillfälle å mod och rådighet tillerkännes den av lotsarna som ledde bärgningsarbetet 25 kr och envar av de övriga deltagande personerna 20 kr.

1921 11 nov: Genom beslut har lotsstyrelsen tillställt lotsförman JG Borgström samt envar av lotsarna PF Pousard, JB Lagerberg, KS Nordqvist och PO Kolberg samt extralotsen O Löjdström samtliga vid Agö lpl skriftligt erkännande samt envar tillerkännes en belöning å 100 kr för visat mod och rådighet vid räddningen av besättningen å strandade skonaren CHARLOTTE den 24 okt 1921

1912 11 maj: lyckade med fara för egna liv 1 lots och en lotslärling vid Agö lpl gående på isstycken komma ombord på och bringa hjälp åt med isen drivande S/S Wellamo från Helsingfors varför de som belöning tillerkändes 25 kr vardera

Från Minnesalbum 1914-1924 lotsverkets personal:

Agö lots- och fyrplats ligger på sydöstra udden av Agö, omkring 15 distansminuter sydost om Hudiksvall. Ömsom är ganska bergig och rikt skogbevuxen, äges av Hudiksvalls stad.

Före år 1869 var lotsplatsen förlagd till Kråksundet och på Innerstön å den s.k. Lotsudden var uppförd en mindre lotsvaktstuga samt en stor träställning, från vars topp lotsarna höll utkik.

Allteftersom sjöfarten ökade och fartygen byggdes större blev det nödvändigt att flytta lotsplatsen längre ut, varvid valdes Agön. Det var år 1869. På Agön uppfördes en stor byggnad, vilken senare tillbyggts så att den nu innehåller sex rum å nedre samt fyra rum å övre våningen.

Lotsarna, vilka nu är åtta till antalet, lotsförman inberäknad, bebor vardera ett rum med ungefär 17 m2 golvyta. På taket byggdes en utkikskur, varifrån man har den bästa utkiken över sjön. Lotsbåtshamnen förlades till södra sidan av Agön, 15 minuters väg från lotsvaktstugan, innanför en liten holme, Ternören.

Förr voro utlagda bojar, i vilka lotsarna förtöjde sina segelbåtar. På norra sidan byggdes en mindre slip för upphalning av roddbåtar. Sedermera byggdes på norra sidan en vågbrytare, till skydd för SO och ostliga vindar, men den blev illa åtgången av sjö och is och är nu endast ungefär hälften så lång som då den byggdes. Densamma är nu ombyggd med betong.

Då Ternöhamnen ej var någon god hamn måste lotsarna vid hårt väder lämna Agön och uppassade då vid den 6 distansminuter NV om Agön belägna Tuna-Olmen. En mindre kaj byggdes i Olmsundet, och år 1882 flyttades Kråksundsstugan till Tuna-Olmen.

Under första världskriget, då de tyska malmångarna gingo under konvoj av svenska örlogsfartyg enligt en plan, uppgjord av högsta befälhavaren över kustflottan måste konvojerna under den mörka delen av dygnet ankra upp vid bestämda platser. En av dessa platser var Hornslandet – Agö.

Men som denna plats var oskyddad skedde ankringen mellan Gräsö – Långören – Ljusgrundsbanken. Där möttes de norr- och sydgående fartygen, och vid ett tillfälle voro där uppankrade 32 fartyg. Lotsarna vid sådana konvojstationer hade det brått med att skifta från ett fartyg till ett annat, och vid mörker kunde det hända att man bordade samma fartyg flera gånger. Historierna från den tiden äro många.

Om ett äventyr berättar lotsförman Högbom:

Den 17 augusti 1916 lotsade jag ångaren Desterro med Kapten Dreier, hemmahörande i Hamburg, från Bremön till Lilljungfrun. Som det rådde svår tjocka måste vi ankra under Klacköarna. Där blevo vi den 18 aug. på fm. kapade av en rysk U-båt, förande svensk örlogsflagg av den gamla typen.

Vi måste medfölja, först till Åland, sedan till Åbo, jag ombord på U-båten, Desterro på skot efter oss. Jag blev kvarhållen två dagar under förhör, varefter jag fick tillåtelse resa hem och erhöll 100 finnmark (omkring 70 kronor svenskt mynt) till respengar.

Senare blev Desterro med besättning frigiven och jag hade nöjet att flera gånger senare lotsa kapten Dreier.”

År 1910 anskaffades den första motorn till lotsplatsen och installerades i lotsen Bergströms båt, vilken inköptes av lotsarna gemensamt. De gamla segelbåtarna slopades i och med motordriften och år 1920 anskaffades ytterligare en mindre motorbåt för tjänstgöring från staden. År 1922 byggdes å Ternö en slip för upphalning av den större lotskuttern, och i sinom tid blir hamnen där avsevärt förbättrad: förslag är nämligen uppe att få Ternösundet igenbyggt med en stenpir.

Tjänstgöringen vid Agö har ofta varit svår att ordna på grund av att telefon saknats. Men på initiativ av hamnstyrelsen i Hudiksvall samt med ekonomiskt stöd av Lotsverket, Telegrafverket, Hudiksvalls stad, lotsarna själva och fyrmännen m. fl. blev telefon till lotsplatsen anlagd år 1926.

Bolsöns (Bålsön) lotsplats

61° 43.325′ N 17° 31.892′ E

Enligt 1820 års förteckning och låg under Lotsålderman på Agö lotsplats. 1 mästerlots 1 secondlots och 2 lärlingar. Lotsning till Hudiksvall, Agön, Bremön, Galtström, Jättendal, Gnarp, Ström, Bergö. Lots uppassa vid Bolsön eller Kuggörshamn och möta fartygen efter deras destination norr eller söder om Bolsön

De första lotsarna tillsattes 1725 och var: Oloff Påhlsson och Carl Ericksson

Finns inte med i 1844 års förteckning.

Alla kända lotsar på Bolsö

LotsplatsEfternamnFörnamnFöddAntagen i lotsverket
Bolsö/BålsöErickssonCarl 1725
Bolsö/BålsöForslinSalomon17461780
Bolsö/BålsöPåhlssonOloff 1725

Agö Lotsar efter anställningsår

Lotsplats 2Lotspla. 3EfternamnFörnamn 1Förnamn 2FöddAntAvskedDöd
HolmgrenPer18501865
  LundqvistJohan 18481869 
  LundenbergCarlGustaf18421870 
  HenrikssonChristoffer 18421873 
  IdénPerErik18501873 
  Persson/HolmgrenPer 18431873 1912
  RosbergJohanWalfrid18471873 
  HögbomCarlFredrik18591882 
PetterssonCarlAugust18611882
Schilling-HolmgrenAnders18841884
Schilling-HolmgrenAlgot18841884
  BergströmPerErik18601887 
Lilljungfrun öl HolmgrenJohnKristian18711889 
ÖregrundHudiksvallBorgströmJohanGustaf18671889
Öfre norra ld lk BohmJohanEmil186218911927
  HenrikssonHenrikWilhelm187318911898
  IdénPerAlbert18791893 
  WassbergEmil 18721893 1898
  HenriksenSethKristofer18791894 
Hudiksvall PousardPerFredrik1879189419391961
  LundenbergCarlGustaf18801895 
  RosbergIvarWaldemar18791896 
Bredskär SjödinErik 18811902 
  LundenbergOttoFredrik18861905 
Hudiksvall Henriksson/HenriksenAronHilmer189119061957
  EkholmJohanConrad18891909 
  ElfforsLarsConrad18881912 
Hudiksvall HenriksenJoelEmanuel18931912 1944
Hudiksvall LagerbergJanBrynolf18881912 1959
Hudiksvall KolbergPerOlof18931913 1952
Hudiksvall SundbergAlfredViktor18921913 1950
Hudiksvall NordquistKarlSamuel18891914 
  EdmanEdvin 18941917 
Hudiksvall LöjdströmOskar 18971918 
  KålbergJohanGustaf19001919 
  BergströmNilsErik19031920 
  LarssonKarlJohan19021922 
  HörlinCarlBernhard19011925 
Hudiksvall MolinAxelValter19011926 
Hudiksvall AnderssonErikAlfred19051928 
Hudiksvall BergströmErikJohan19081930 
HudiksvallSundsvall WixnerJohanArne191019321969
Söderhamn AnderssonOlle 19471978 
Överlots