Gävle Lotsplats

Minnesalbum 1914-1924 Lotsverkets Personal:

Fotografier på Platsens lotsar lotsa till Gävle, Skutskär och Harnäs. Upptogs som lotsplats sannolikt kort efter 1696. Första lotsen var Jonas Sjöö år 1712.

Gävle hamn består av tvenne större bassänger, den yttre fjärden eller Gävle redd samt den inre fjärden där Gävle å utmynnar. Å båda sidor av ån äro kajer anordnade med ett vattendjup av 5 meter.

År 1905 anlades en ny hamn med ett vattendjup av 6,5 meter på den västra ändan av yttre fjärden belägna Skansholmen. Denna hamn (Skanshamnen) står i förbindelse med staden och järnvägsnätet medelst en järnvägsbank, 1,930 meter lång, byggd rakt över den inre fjärden.

Hamnen är skyddad mot ostliga vindar av en 390 meter lång vågbrytare, som är byggd över grundet Varvabådan. Förbindelsen med Gävle hamn och havet går igenom norra och södra farlederna, båda genom kostbara sprängningar och muddringar fördjupade till 6,5 och 4,5 meters djup.

Det är sannolikt att Gävle lotsplats upprättades åren närmast efter 1696, då den första förordningen angående Lotsverket utkom. Omkring år 1700 omnämns lotsar som varit bosatta i Gävle och år 1712 får lotsen Jonas Sjöö, som lotsat Kongl. Maj:ts Brigantin till Öregrund av staden betalt härför.

År 1725 fanns i Gävle 5 lotsar och 1 uppsyningsman. År 1870 funnos 1 lotsålderman, 2 mästerlotsar och 4 sekundlotsar, om vilka det är antecknat att 4 ägde gårdar i staden. Då dessa lotsar icke kunde påräkna större inkomst än 250 riksdaler banco årligen, tillerkändes de av staden värdet av avkastningen för 1 tunnland jord per år, med 15 riksdaler banco under tillhopa 105 riksdaler banco, vilket belopp ännu utgår.

År 1822 upprättades lotsstation å Linön (Limö), varifrån utifrån kommande fartyg skulle erhålla lots. Genom landhöjningen i dessa trakter, vilken förorsakar uppgrundning av vattendjupen, blev Linön mer och mer svårtillgänglig för lotskutter, så att denna, de senare åren lotsstationen varit förlagd därstädes, i all synnerhet vid stormigt väder, icke kunde angöra hamn. Stationen flyttades därför år 1912 till Bönan, där den nu (år 1929) är förlagd.

Den här omnämnda landhöjningen – enligt beräkning 1 centimeter på 50 år – är till stor olägenhet och kostnad för trakterna häromkring med sina grunda hamnar. Säkerligen skall en generation efter denna knappt tro att man kunnat gå med medelstora bogserbåtar genom Lähalssundet eller att en hamn funnits på nordvästra sänkan på Eggegrund. Eggegrund omnämnes också i hamnarna från 1800-talet som den låga klippan, som knappast höjer sig över vattenytan.

Som några hamnar i yttre havsbandet icke finnas vid inloppet till Gävle har lotsstationen måst förläggas till Linön och sedermera Bönan. Dessa stationer äro dock belägna så långt in i inre havsbandet att uppassningen därifrån icke kan ske, utan sker densamma från lotskuttern, som har sin kryssningsstation vid Eggegrund. Lotskuttern kan därför sägas vara den egentliga lotsstationen och kryssar där så länge is inte hindrar.

Under den tid kuttern ligger på sitt pass äro lotsarna inkvarterade ombord och ha gemensam mathållning med särskilt avlönad kock. Samtliga lotsar äro bosatta i Gävle och tjänstgöra turvis i Gävle för utlotsning och i lotskuttern samt Skutskär.