Lotsplatser 1799

Det som är intressant här är att det inte fanns några officiella statliga lotsplatser norr om Gåsholma i detta reglemente. Det fanns lotsplatser i Norrland sen 1725 som Nils Strömcrona inrättade men dessa var privata och omfattade således inte av Statens reglemente. Så mellan finska Fiskö lotsplats och Gåsholma är det blankt papper i reglementet. Troligtvis är det så att eftersom Finland låg under Sverige på den tiden och hela Bottenhavet och Bottenviken betraktades som svenskt innanhav samt att det Bottniska handelstvånget upphävdes så sent som 1765 fann statsmakterna det inte nödvändigt att inrätta lotsplatser. Saken kom i en annan dager efter 1809 då vi förlorade Finland och därmed hela det Östra distriktet. Läs mer om detta under denna flik

Reglemente
För Tjänstgöringen och Oeconomien
Inom
Lotswerket
Samt
Fyr och Båkinrättningen
Utfärdat
Af
Commiterade Til Förwaltande af Arméens
Flottas ärender
Den 5 april 1799

Andra Afdelningen

Om lotsdistrikterna i allmänhet och deras fördelningar under Lotsuppsyningsmän och åldermän. De under hwarje district hörande lotsplatser med antalet af ordinarie lotsande wid warje lotsplats samt derunder hörande lotsnings farwatten

1 Art.
Lotsdistricten och deras fördelning samt antalet af lotsbetjente

§103: Lotsdistricten äro fyra till antalet, nemligen:

Det Östra Districtet innefattar skärgården ifrån ryska gränsen til Torneå med Åland
Det Norra Districtet sträcker sig från och med Torneå stad till och med Waldermarswik wid Bokö
Det Södra Districtet går från Waldemarswik till Halmstad med Öland och Gottland
Det Westra Districtet räknas ifrån och med Halmstad till riksgränsen mot Norrige

§104: Desse lotsdistricter äro afdelte uti särskilte lotsupsyningsmäns fördelningar, hwarunder lyda de lotsplatser och den lotsbetjening som här nedanföre beskriwes.

District

Östra Lotsdistrictet

Under lotsupsyningsman för Lovisa fördelning lyder som följer Samt Lotsplatsarne med deras tillhörande lotsmans farwatten

Boistö, Kymenegårds län
Lotsarna uppaβa och möta wester ifrån kommande fartyg vid Boisö men öster ifrån kommande wid Lofvö Refwet Lotsa till Pyttis-Fagerrön på Ryska sidan, till Orrengrund till Pelling, til SW Udden af Stor Pellinge, til Abborfors, til Kongshamn och derifrån enär så påfordras til Svartholms fästning, til Lovisa

Orrengrund
Lotsarne uppaβa på Båklandet emottaga från sjön inkommande fartyg och de utgående i Båksundet, inlotsa från sjön, utlotsa til sjöβs öster eller wester ut, lotsa till Boistö, til Pellinge til SW udden af Stor-Pellinge til Svartholms fästning, til Lovisa

Lovisa
Lotsarne uppaβa i staden, att lotsa til Svartholms fästning och widare til Wårtskär, til Pellinge til SW udden af Stor-Pellinge til Orrengrund til Boistö äfwen til ForsbyBruks lastageplats

Wårtskär(Våtskär)
Lotsarna utlotsa til sjöβs wid Diggskär til Svartholms fästning, Lovisa, Pellinge til SW udden af Stor-Pellinge

Pellinge
Lotsarna uppaβa 1/På Lill-Pellingelandet vid tullen då östlig vind blåser eller på björkholmen vid westlig vind. Utlotsa till sjöβs samt til Wårtskär, Borgå, Onas, Helsingfors Stad eller Sveaborgs fästning. 2/ Wid SW udden af Stor-Pellinge, at från sjön emottaga och inlotsa, utlotsa till sjöβs och till förr uppräknade ställen de fartyg som passera denna sida om Pellinge.

Borgå
Lotsarne uppaβa i staden at lotsa til Pellinge til SW uddeb af Stor-Pellinge til Onas, Helsingfors eller Sveaborg

Under lotschefen såsom Upsyningsman för Hellsinfors fördelning lyder

Onas, Nylands och Tawastehus Län
Lotsarne lotsa til Pellinge, til SW udden av Stor-Pellinge, Hellsingfors, Sveaborg och Borgå

Hellsingfors
Lotsarne uppaβa på Båklandet, möta i sjön at inlotsa, utlotsa till sjöβs, äfwen til Onas, Borgå, Pellinge, SW udden av Stor-Pellinge, Porkala inre och yttre leden äfwen til Westerkulla och Sibbo Kalkbruk

Porkala
Lotsarne uppaβa 1/ På Rönnskär enär båken blir färdig och emottaga från sjön att inlotsa 2/ Wid hamnen på en liten holmeat utlotsa til sjöβs samt til Helsingfors eller Sveaborg, Barösund äfwen vid Pickala och till Fagerwiks Bruks Lastage plats

Barösund
Lotsarne uppaβa på Åkerholmen at utlotsa till sjöβs öster eller söder ut, äfwen til Porkala, Ekenäs, Busö och Tvärminne

Busö
Lotsarne uppaβa på Busö holme att utlotsa till sjöβs wid Jusari äfwen til Barösund, Tvärminne

Jusari under Busö
Jusari uppaβa at från sjön emottaga och inlotsa til Busö

Ekenäs
Lotsarne uppaβa i Staden at lotsa til barösund, Tvärminne, äfwen til Åminne

Tvärminne
Lotsarne uppaβa wid byen emottaga från sjön och inlotsa, möta wid Björkskärshamn at utlotsa til sjön äfwen til Ekenäs, Busö, Barösund, Hangöudd

Hangö Udd
Lotsarne uppaβa 1/ på Båklandet för de från sjön ankommandeoch utgående til in och utlotsning 2/ För inomskärs gående på Tulludden, lotsa til Tvärminne, Jungfrusund

Under Lotsupsyningsman för Åbo fördelning lyder

Jungfrusund i Åbo och Björneborgs län
Lotsarne uppaβa vid Lindholmen eller lindholms redden at utlotsa til sjöβs wid Rotsala eller wid Wånö, lotsa äfwen till Hangöudd, Gullkrona, Åbo, Ruotalais til Corpoström

Gullkrona
Lotsarne lotsa till Jungfrusund, Corpoström

Corpoström
Lotsarne uppaβa på Killingholmen at lotsa til Utö till sjöβs wid Utö, Gullkrona. Jungfrusund, Åbo Ruotalais, Berghamn, Såttungarne

Berghamn
Lotsarne uppaβa wid Byen at lotsa til Corpoström, Åbo och Såttungarne

Utö
Lotsarne uppaβa wid båken emottaga från sjön at inlotsa utlotsa till sjöβs samt til Corpoström

Åbo
Lotsarne uppaβa på Beckholmen at derifrån eller från staden til Jungfrusund, Ruotalais förbi Hangakramp til Ruotalais, Nådendahl och derifrån enär åstundas til Corpoström och Berghamn

Ruotalais
Lotsarne uppaβa SW sidan af Ruotalais at lotsa til Corpoström, Jungfrusund, Åbo til Lypörtö

Lypörtö
Lotsarne uppaβa wid byen at lotsa til Ruotalais, Fiskö, Enskär, Nystad, til Lökö

Enskär
Lotsarne uppaβa på SW udden af Enskär emottaga från sjön at lotsa til Enskär utlotsa til sjöβs äfwen til Lypörtö, Nystad, Lökö

Nystad
Lotsarne uppaβa i Staden at lotsa til Lypörtö,Enskaär til Lökö

Lökö
Lotsarne uppaβa nära Lökö emottaga från sjön at inlotsa utlotsa til sjöβs samt til Enskär, Lypörtö, Nystad, Raumo, Luvia til Räfsö

Under lotsupsyningsman för Flisöbergs fördelning lyder

Mushaga i Åbo och Björneborgs län
Lotsarne uppaβa vid byen at lotsa til Fiskö, Castelholm, Såttungarne, Flisöberg äfwen till och från Lappo enär så påfordras

Såttungarne
Lotsarne uppaβa vid byen at lotsa til Berfhmna, Corpoström, Mushaga, Flisöberg inre eller yttre leden

Flisöberg
Lotsarne uppaβa vid byen at lotsa til Såttungarne inre eller yttre leden, Mushaga til och från Castelholm, Saggö, Ledsund, til sjöβs wid Ledsund, Marsund öfwer Ålands hav til Tjockö by til Granhamn wid Tjockö och til Furususnd enär Tjockö lots ej möter vid Granhamn

Ledsund
Lotsarne uppaβa vid Björkö emottaga från sjönat inlotsa til Ledsund eller til Flisöberg utlotsa enär så påfordras til β äfwen til Rödhamn

Marsund
Lotsarne uppaβa vid Hammarudda emottaga från sjön at inlotsa, mäta i sundet at utlotsa till sjöβ dessutom til Flisöberg, Dånö, til Arholma öfwer Ålands hav

Emskärssund
Lotsarne möta i sundet at lotsa til sjöβ norr eller söderut äfwen til Dånö , til Arholma öfwer Ålands hav

Signilsskär
Lotsarne uppaβa vid byen emottaga från sjön at inlotsa til Emskärssund

Dånö
Lotsarne uppaβa vid byen emottaga från sjön at inlotsa til Dånö utlotsa til sjöβ samt til Marsund, Emskärssund til Saggö

Saggö
Lotsarne uppaβa på hemlandet emottaga från sjön at inlotsa till Saggö utlotsa til sjöβ dessutom til Dånö, Fiskö

Fiskö
Lotsarne uppaβa på Nötholma at lotsa till Saggö til Mushaga til Lypörtö

Norra Lotsdistrictet

Under lotsupsyningsman för Gefle fördelning lyder

Gåsholma i Gefleborgs län
Lotsarne uppaβa på fasta landsuden midt öfwer Gåsholma, emottaa fartyg från sjön at inlotsa til ankarplats under Gåsholma eller Kusön, utlotsa till sjöβ, möta midt för Gåsholma at lotsa til Agön, Söderhamn, Storjungfrun och Gefle

Gefle i Gefleborgs län
Lotsarne uppaβa i staden at lotsa till sjöβ, Gåsholma Öregrun äfwen til Rödhäll

Öregrund i Stockholms län
Lotsarne uppaβa i Öregrund emottaga fartyg i sundet midt för Öregrund at lotsa til sjöβ wid örskärs båk äfwen til Gefle til sjöβ wid Måsesten til sjöβ wid Swenska Högarne, til Arholma. Lotsa dessutom til och från Forsmarks Bruks lastageplats enär så påfordras äfwen til Rödhäll

Måsesten
Lotsarne uppaβa å Måsestens Kubben emottaga frånsjön at inlotsa och lotsa äfwen til Öregrund

Under lotsupsyningsman för Stockholms fördelning lyder i Stockholms län

Arholma
Lotsarne uppaβa i wid Arholma båken emottaga från sjön alla som wilja söka hamn wid Arholma eller gå vidare in i skären, utlotsa til sjöβ. Möta äfwen i hamnen midt för båkenat lotsa til Tjockö by, til Granhamn wid Tjockö, til Öregrundsamt öfwer Ålands haft il Marsund eller Emskärssund, til ochifrån Norrtelje enär så påfordras äfwen til Kappelskär.

Tjockö
Lotsarne uppaβa 1/ Wid Söderarms båken at emottaga från sjön til inlotsning 2/ Wid Tjockö at midt för Granhamn möta och lotsa til Arholma, til Stockholm, til Husarö och öfwer Ålands haf til Flisöberg, äfwen från Tjockö by norr på landet til Flisöberg. Til sjöβ wid Söderarmen. Fartyg som ämna sig til Sandhamn eller Berghamn men icke flyta genom Trutsundet lotsas till Trälhafwet, hwarifrån Stockholms lots hemtas som emottager. 3/ Wid Furusund och Köpmannaholmen at lotsa de fartyg som der ankra och gå öfwer hafvet til Flisöberg eller til sjöβ vid Söderarmen, äfwen äfwen böra de känna hamnenoch inloppen till Granhamn och Kappelskär.

Husarö
Lotsarne uppaβa wid byen emottaga midt för Husarö at lotsa til Sandhamn, til Berghamn, til Granhamn wid Tjockö, äfwen böra de känna hamnen och inloppet vid Kappelskär

Sandhamn
Lotsarne uppaβa på Sandhamns landet, emottaga från sjön at inlosta äfwen til Berghamn, til Stockholm til Husarö, utlotsa från Sandhamn til Sjöβ. De fartyg som wilja til Furusund och icke flyta genom Trutsundet lotsas til trälhafvet hwaifrån los´ts hemtas från Stockholm til Furusund.

Berghamn
Lotsarne uppaβa på Runbolandet emellan Norr- och Södersunda emottaga midt för torpet Wintergata at lotsa til Sandhamn, til Husarö och til Trälhavet de fartyg som ämna sig til Furusund men icke kunna passera genom Trutsundet; äfwen til Dahlarö.

Stockholm
Lotsarne uppaβa i staden, lotsa til Dahlarö til Sandhamn, til Granhamn wid Tjockö til Furusund de fartyg som der ankra och ämna sig til Flisöberg eller til sjöβ wid Söderarmen äfwen enär så påfordras från Trälhafwet til Berghamn, Sandhamn eller Granhamn wid Tjockö.

Dahlarö
Lotsarne uppaβa i Dahlarö och emottaga at losta til sjöβ vid Landsort til Härhamra, til Berghamn, til Stockholm; äfwen til och från Utö enär så påfordras: de böra också känna hamnen och inloppet wid Elgsnabben.

Landsort
Lotsarne uppaβa 1/ Wid Landsorts båk emottaga från sjön at inlotsa til ankarplats wid Härhamra, til Dahlarö til Enskär utom Hartzö. 2/ Wid Härhamra och Krogskär at derifrån lotsa til sjöβ wid Landsort, til Lacca, til Säfvesund til Hålsviken, til Södertelje, til Utö och til Dahlarö, äfwen böra de känna hamnen och inloppet til Elgsnabben

Under lotsupsyningsman för Norrköpings fördelning lyder i Södermanlands län

Lacca
Lotsarne uppaβa wid byen emottaga från sjön at inlotsa, lotsa äfwen til Hålsviken och til Säfvesund, utlotsa från Lacca til sjöβ; lotsa enär så påfordras från Hålsviken til Härhamra, emottaga wid Lacca af Landsorts eller Säfvesund lotsar enär så påfordras at lotsa til Säfvesund eller Härhamra.

Säfvesund
Lotsarne uppaβa på Långö landet wid sundet lotsa genom Rågösund til Oxelösund til Nyköpings skants, til Nyköping, til Lacca, til Härhamra. Mera djupgående och de som wilja gå til sjöβ söderåt, ledsagas til Djupsundet wid hartzö, äfwen lotsas til Hålsviken, til Oxlevik, til Södertelje, Jemwäl emottag fartyg vid Hålsviken il lotsning åt här förut nämnde platser utom til Hårhamra.

Hartzö
Lotsarne uppaβa på Hartzölandet emottaga från sjön utanför Enskär at inlotsa til ankarsättning i Djupsundet derifrån til sjöβ, äfwen wid Säfvesund, til Oxelösund, til Nyköpings skants, til Nyköping, Til häfringen och utom Enskär til Landsort

Oxelö
Oxelö och Hummelsviks lotsar uppaβa wid Häfringe båk, emottaga från sjön at inlotsa til ankarplats under Häfringe eller Ålöfjerden, derifrån til sjöβ äfwen inåt Bråviken til

Oxelösund under Oxelö

Norrköping i Östergötlands län

Gräntzö

Lindöija under Gränntzö

Lindö

Arckö

Håskö under Kjettelö

Bokö

Häradskär

Södra Lotsdistrictet

Under lotsupsyningsman för Westerviks fördelning lyder i Calmare län

Torrö

Stedsholmen

Idö

Westervik

Örö

Strupö

Kråkelund

Under lotsupsyningsman för Calmare fördelning lyder

Figeholm

Döderhultsvik

Wållö

Mönsterås

 Pataholm

Skägganäs

Calmare
Lotsarne uppaβa 1/ Wid Nyckelen at lotsa til Calmar, til sjöβ söderut wid Grimskär, emottaga från sjön wid grimskär at lotsa til Calmare eller genom Calmaresund antingen til sjöβ wid Räfsudden norrut eller til Skägganäs 2/ I Calmare Stad at lotsa til sjöβ söderut wid Grimskär til sjöβ norrut wid Räfsudden, til Skägganäs inre leden, til Bergquara, äfwen lotsas til Färjestaden, til Degerhamn, til Ölands fyrbåk, til Björnö, Rödhälla, Stora Rör, Djuphamnen, Botorp, Värnanäs och derifrån enär så påfordras.

Bergquara
Lotsarne uppaβa wid Bergquara emottaga från sjön at inlotsa, utlotsa til sjöβ, äfwen til Grimskär Breavik, Christianopel.

Under lotsupsyningsman för Carlscrona fördelning lyder Blekinge Län

Breavik
Lotsarne uppaβa wid Trolleboda en fjerdedels mil från hamnen, emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ och til Bergquara, til Christianopel

Christianopel
Lotsarne uppaβa på Milsten en åttondedels mil ifårn hamnen, emottaga från sjön at inlotsa, utlotsa til sjöβ och til bergquara, til Breavik, til Orranäs

Orranäs
Lotsarne uppaβa vid Orranäs emottaga från sjön at inlotsa utlotsa till sjöβ och dessutom Christianopel, til Sandhamn, til Långören

Sandhamn
Lotsarne   wid Sandhamn, emottaga från sjön at inlotsa utlotsa til sjöβ samt til Orranäs til Långören

Långören
Lotsarne uppaβa wid båken emottaga från sjön at inlotsa til Långören eller til Aspö, Yttra wägen emellan Utklippan til Längan utlotsa til sjöβ och Orranäs, til Sandhamn, til Ungskärt il Hästholmen

Ungskär
Lotsarne uppaβa wid Ungskär, emottag från sjön at inlotsa, utlotsa til sjöβ, äfwen til Långören til Stenshamn eller Inlängan förbi Utlängan

Stenshamn eller Inlängan
Lotsarne uppaβa  wid lotsplatsen emottaga från sjön at inlotsa, utlotsa til sjöβ och til Aspö

Hästholmen eller Yttresund
Lotsarne uppaβa 1/ wid lotsgården på de fartyg som komma ifrån sjön och passera förbi Långören eller ärna sig genom Kålla eller Gåsafjerden 2/ Wid yttersta ändan af Ytterön en fjerdels mil från Station på de fartyg som komma från Carlscrona och ärna sig til sjöβ genom Yttrasund utlotsa til sjöβ genom Kålla-och Gåsa fjerden äfwen til Långören til Carlscrona

Aspö
Lotsarne uppaβa wid båken, emottaga från sjön at inlotsa til Carlscronaoch til Aspö, möta äfwen enär påfordras kronans fartyg på Carlscrona redd at utlotsa förbi Aspö til sjöβ

Arpö
Lotsarne uppaβa wid Arpö emottaga från sjön at inlotsa til Arpö eller til Carlscrona utlotsa til sjöβ, samt til Aspö til Gjökalf, til Matvik, äfwen til Jernavik och til Guevik

Gjö
Lotsarne uppaβa wid Gjökalf emottaga från sjön at inlotsa utlotsa til sjöβ; samt til Arpö, Matvik äfwen til och ifrån Runnaby enär så påfordras

Carlscrona
Amiralitets styrmän utlotsa til sjöβ wid Arpö samt til sjöβ förbi Arpö äfwen til Hästholmen, til Aspö, til Arpö

Matvik
Lotsarne uppaβa dels på Mjöön dels på Bockön emottaga från sjön at inlotsa utlotsa til sjöβ dessutom til Arpö, til Gjökalf, til carlshamn, til Hanö äfwen til och från Guevik och Jernavik enär så påfordras

Carlshamn
Lotsarne uppaβa på Svartskär, emottaga från sjön utom Sternöudd at inlotsa, utlotsa til sjöβ samt til Matvik til Pugavik, til Hanö

Pugavik
Lotsarne uppaβa wid sjelwa mynningen af wiken emottaga från sjön at inlotsa, utlotsa til sjöβ samt til Carlshamn

Hanö
Lotsarne uppaβa på Hanö, emottaga från sjön at lotsa til Carlshamn, til Matvik

Sölfvitsborg
Lotsarne uppaβa dels i Kyrkotornet dels på et litet skär wid fasta landet en half mil från staden, emottaga från sjön at inlotsa, utlotsa til sjöβ

Under lotsupsyningsman för Malmö fördelning lyder i Christianstads län

Åhus
Lotsarne uppaβa i staden emottaga från sjön at inlotsa til Åhus och til Landöhamn, utlotsa från dessa ställen til sjöβ äfwensom från Åhus til Landöhamn och tvärtom

Cimbritshamn
Lotsarne uppaβa wid stationen emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ

Ystad i Malmöhus län
Lotsarne uppaβa wid stationen emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ

Skanör eller Falsterbo
Lotsarne uppaβa wid stationen, lotsa til Drakötunna (Dragör tunnan syd om Saltholmen)

Malmö
Lotsarne uppaβa wid stationen emottaga från sjön at inlotsa, utlotsa til sjöβ samt til Skanör och Falsterbo, til Drakötunna, til Helsingör, til Köpenhamn, äfwen til och från Lomma och Limhamns tegelbruk enär så påfordras jemwäl til Skogshufvud på Danska sidan

Landskrona
Lotsarne uppaβa wid stationen emottaga från sjön at inlotsa, utlotsa til sjöβ samt til Drakötunna, til Köpenhamn, til Helsingöhr, til Skogshufvud (Skovshoved)  på Danska sidan

Under lotsupsyningsman för Torekou fördelning lyder i Malmöhus län

Hellsingborg
Lotsarne uppaβa wid stationen möta i sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ

Wiken
Lotsarne uppaβa wid stationen möta i sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ

Höganäs
Lotsarne uppaβa wid stationen möta i sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ

Hallands Wäderö eller Torekou Christianstads län
Lotsarne uppaβa wid stationen möta i sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ, utlotsa til sjöβ och til Helsingöhr; äfwen til och från Halsahamn (nuvarande Jonstorp, Görslövs åmynning) enär så påfordras

Båstad Christianstads län
Lotsarne uppaβa wid stationen möta i sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ

Under lotsupsyningsman för Gottlands fördelning lyder i Gottlands län

Härstädes uppaβa lotsarne wid sina stationer

Wisby
Lotsarne emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ och til Westergarn, til Halshuk eller inloppet til Capelshamn

Capelshamn/ Lotsarne wid Halshuk emottaga från sjön at inlotsa til Capelshamn til Arshamn, til Lutterhorn, til Fårösund, Lotsarne wid Capelshamn utlotsa til sjöβ wid Halshuk

Ahr
Lotsarne emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ äfwen til Capelshamn, til Fårösund norra gattet, til Lutterhorn

Lutterhorn
Lotsarne emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ samt til Ahr, til norra gattet, emottaga från sjön wid norra gattet at inlotsa tils lotsarne i sundet ombyta, utlotsa til sjöβ norr ut. Lotsarne i sundet uppaβa 1/ I Fårösundet at utlotsa til sjöβ, söderut wid Bungar och til Lergraf.  2/ Wid Bungar at från sjön utom Bungar emottaga och inlotsa i sundet.

Fårösund

Lergraf
Lotsarne emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ samt til Wallvik eller Kyllej

Wallvik med Kyllej
Lotsarne emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ och til Lörje, Hejde och S:t Olofshamn

S:t Olofshamn med Lörje och Hejde
Lotsarne emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ och til Slitöhamn

Slitö
Lotsarne emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ dessutom til S:t Olofshamn, Hejde eller Lörje, til Katthammarsvik

Katthammarsvik
Lotsarne emottaga utlotsa til sjöβ och til Slitöhamn til Härvik eller Östergarnssund

Härvik eller Östergarnssund Lotsarne emottaga från sjön at inlotsa genom Sundet, utlotsa til sjöβ samt til Katthammarsvik och til Sandvik

Sandvik
Lotsarne emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ och til Härvik wid östergarnssund samt til Ljugarn

Ljugarn
Lotsarne emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ och til Sandvik, til Nåhr

Ronehamn
Lotsarne wid Ronehamn emottaga från sjön wid norra farvattnet at inlotsa, utlotsa til sjöβ norr ut samt til Nåhr; Lotsarne wid Grötlingebo-udde emottaga från sjön söder ut at inlotsa til sjöβ söderut samt til Stockvik och til Garnsvik

Enevik
Lotsarne emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ samt til Bursvik söder om Hoburg

Bursvik
Lotsarne emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ och dessutom til Klintö utom Näsrefvet samt til Enevik söder om Hoburg.

Klintö
Lotsarne emottaga från sjön under Carlsöarne at inlotsa, utlotsa til sjöβ samt til Bursvik, til Westergarn.

Westergarn
Lotsarne emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ och til Wisby

Westra Lotsdistrictet

Under lotsupsyningsman för Onsala fördelning lyder i Hallands län

Halmstad
Lotsarne uppaβa i staden emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ

Falkenberg
Lotsarne uppaβa i staden emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ

Warberg
Lotsarne uppaβa på Skrifvare-klippan emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ äfwen til Baijö til Båtefjerden til Onsala hamnar, til Wendelsöarne, til Kongsbackafjerd.

Onsala med dess hamnar
Lotsarne uppaβa wid Mönster emottaga från sjön at inlotsa til Onsala hamnar eller Kongsbackafjerd  utlotsa til sjöβ så wäl från Onsala hamnar som Kongsbackafjerd, lotsa äfwen til Wrångö

Under lotsupsyningsman för Götheborgs fördelning lyder i Götheborgs och Bohus Län

Wrångö
Lotsarne uppaβa wid Wrångö emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ Tistlarna ut, äfwen til Onsala hamnar til Rifve fjord, til Kalfsund, til Götheborg

Götheborg
Lotsarne uppaβa i staden utlotsa til sjöβ wid Winga och dessutom Rifvefjord, til Wrångö, til Tjensösund, til Warjehåla, til Kalfsund.

Brännö
Lotsarne uppaβa wid Winga båk emottaga från sjön at inlotsa Rifvefjord, Götheborg, Tjensösund, Warjehåla, Kalfsund, lotsa från Rifvefjord til sjöβ wid Winga til Wrångö, Götheborg, Kalfsund, Tjensösund, Warjehåla, äfwen lotsa från Warjehåla ochTjensösund enär så påfordras til ofwannämnde ställen.

Kalfsund
Lotsarne uppaβa wid Kalfsund, utlotsa til sjöβ wid Winga äfwen til Rifvefjord, Götheborg, Wrångö, Warjehåla,Tjensösund, Bovik, Kjeppholmen Kongelf, Rörö, äfwen til Öfwerön och Kjersö samt derifrån enär så påfordras

Bovik
Lotsas til Kalfsund och til Rörö

Rörö
Lotsarne uppaβa wid Rörö utlotsa til sjöβ samt til Kalfsund, Bovik, Rörholmen, Marstrand äfwen til Brunskär och til Långö

Under lotsupsyningsman för Marstrands fördelning lyder

Rörholmen
Lotsarne uppaβa wid Rörholmen utlotsa til sjöβ samt til Rörö, Hättan, Marstrand äfwen til Stora Brattön, til Bastuviken

Marstrand
Lotsarne uppaβa wid Carlstens fästning emottaga från sjön at inlotsa möta wid eller utanför hamnen, at utlotsa til sjöβ samt til Rörholmen, Rörö, Hättan, Klädesholmen äfwen til Brunskär

Hättan
Lotsarne uppaβa wid Hättan at utlotsa til sjöβ dessutom til Rörholmen, Marstrand, Stora Askerön, äfwen til Brattön

Stora Askerön
Lotsarne uppaβa wid Askerön at lotsa til Hättan och Uddevalla

Uddevalla
Lotsarne uppaβa i staden at lotsa til Stora Askerön, til Matholmen; från Matholmen böra de äfwen kunna lotsa til Hättan och til Uddevalla

Klädesholmen
Lotsarne uppaβa wid Klädesholmen emottaga från sjön at inlotsa, utlotsa til sjöβ samt til Marstrand, Hättan til Kyrkosund.

Kyrkosund
Lotsarne uppaβa wid Kyrkosund emottaga från sjön at inlotsa, utlotsa til sjöβ och til Klädesholmen samt til Mollösund.

Mollösund
Lotsarne uppaβa wid Mollösund emottaga från sjön at inlotsa, utlotsa til sjöβ samt til Kyrkosund och til Käringön

Käringön
Lotsarne uppaβa wid Käringön emottaga från sjön at inlotsa, utlotsa til sjöβ dessutom til Mollösund, Gullholmen, Marstrand genom Pater Noster skären

Gullholmen
Lotsarne uppaβa wid Gullholmen utlotsa til sjöβ dessutom til Käringön, Lysekil äfwen til Mahlström och derifrån enär så påfordras

Lysekil
Lotsarne uppaβa wid Lysekil utlotsa til sjöβ dessutom til Gullholmen, Kungshamn eller Smögen äfwen til Saltkällan eller Saltkil och derifrån enär så påfordras.

Kongshamn eller Smögen
Lotsarne uppaβa wid Hållö emottaga från sjön at inlotsa, möta wid Kongshamn at utlotsa til sjöβ äfwen til Lysekil, til Dyngö

Under lotsupsyningsman för Strömstads fördelning lyder

Dyngö
Lotsarne uppaβa wid Dyngö emottaga från sjön at inlotsa, utlotsa til sjöβ äfwen til Kongshamn eller Smögen til Hafsstenssund

Hafsstenssund
Lotsarne uppaβa wid Hafsstenssund emottaga från sjön at inlotsa, utlotsa til sjöβ samt til Dyngö, til Koster, til Strömstad

Warg eller Wäderöarna
Lotsarne uppaβa wid Wäderöarne emottaga från sjön at inlotsa, utlotsa til sjöβ och samt til Kongshamn eller Smögen til Dyngö, til Hafsstenssund  

Koster
Lotsarne uppaβa wid Koster emottaga från sjön at inlotsa, utlotsa til sjöβ dessutom til Strömstad, til Hafsstenssund äfwen til Dynkilen, til Salbo Backen, til Långanäs, til Spånvik och til Fredricshall i Norrige.  

Strömstad
Lotsarne uppaβa wid staden emottaga från sjön at inlotsa, utlotsa til sjöβ dessutom til Hafsstenssund, äfwen til til Långanäs, til Fredrichall och Spånvik i Norrige