Göteborg Lotsplats

57° 40.889′ N 11° 52.294′ E

Tångudden

Grundades före 1697 troligen 1680

Göteborgs omnämns i 1696 års lotstaxa

1697 Fanns i Göteborg och Brännö: 12 lotsar, 6 lotsdrängar och 4 lärlingar. Käringberget hade 3 lotsar och Hindberget 1 lots

Ur artikel och reglemente 1697:

I Götheborg voro äfven lotsar stationerade. Deras uppgift var att hålla en stadig vakt vid Vinga och att lotsa de från ankommande fartygen in till staden och den där belägna hamnen. Lotsarna på Brännö skulle jämväl i detta avseende vara dem behjälpliga. Vidare skulle man uppvakta vid det södra inloppet och det där belägna Vrångö samt Tistlarna.

Vidare från Götheborg till Kalvesund och Marstrand. Alla från Vrångö och Tistlarna kommande fartyg hade de att lotsa in till Göteborg samt att dependera dessa under uppsyningsmannen som var boende på Brännö.

Lotspenningarna på varje lotsning betalades sålunda: Norrifrån från Vinga samt genom södra gattet vid Vrångö och Tistlarna för en farkost om 5 a 6 fot; 2 daler 16 öre s:f samt skepp och farkoster gående däröver till 10 fot 12 öre s:f och de som gingo däröver till 14 fot 15 öre samt de ännu större 18 öre s:f.
Detta för var fot samt lika mycket för utlotsningen till Vinga och Tistlarna. För lotsning i den inre farleden igenom Kalvesund från Göteborg till Marstrand beräknades för en liknande farkost 3 daler s:f samt för de farkoster som vor liggande däröver till 10 fot 16 öre s.f och från 10-14 fot 20 öre och där över gående 24 öre för var fot. Likartat betalades för styrningen från Göteborg från Kalvesund, 1 daler 16 öre s:f samt andra däröver gående 12 öre s:f för varje fot.

(s:f = shilling franco/ Red Anm.)

1729 Fanns det 1 ålderman, 4 lotsar, 3 lotsdrängar och 2 lotslärlingar vid Käringberget

Lotsålderman: Johan Arvidsson
Lotsar: Anders Christophersson, Anders Andersson, Lars Larsson, Arvid Christophersson
Extra lotsar: Bengt Andersson Rääf, Nils Andersson, Anders Torbensson
Lotsdrängar: Lars Andersson, Jan Larsson

1736 års rulla (Käringberget och Hinsholmen)
Lotsar:
Bengt Andersson i tj 1717
Anders Christoffersson i tj 1717
Arwed Christoffersson i tj 1717
Anders Andersson i tj 1721
Anders Torbjörnsson i tj 1721
Lars Larsson i tj 1728
Nils Andersson i tj 1728
Lars Andersson i tj 1730

1744 fanns 8 lotsar och 2 lotsdrängar nämnda vid Käringberget och Hindsholmen
Lotsar: Bengt Andersson, Lars Larsson, Nils Andersson, Anders Andersson, Arvid Christophersson, Lars Andersson, Jon Andersson, Christopher Arvidsson
Lotsdrängar. Jon Larsson och Erich Hansson

Ur Rulla 1744:

   ÅlderTj- år
LotsuppsyningsmanMagnusBerg4427
ord lotsLarsNilsson4016
JohnLarsson5130
NilsOlsson447
ChristopherLarsson4117
AndersLarsson3717
LarsJonsson4928
JohnAndersson6138
NilsArfwidsson4929
SvenPehrsson5224
PehrAndersson5723
LarsJansson323
utlärd lotsdrängArfwidPersson371
LarsLarsson353
AndersPehrsson311
BörgieLarsson260

Ur reglemente för lotsverket 1799

Under lotschefen såsom lotsuppsyningsman för Göteborgs fördelning lyder Göteborgs lotsplats. 1 lotsuppsyningsman 1 lotsålderman, 8 ordinarie lotsar, 4 secondlotsar, 3 utlärda ordinarie lotsdrängar 3 utlärda reservlotsdrängar, 8 lotslärlingar.

Lotsningsområdet: Lotsarna uppassa i staden utlotsa till sjöss vid Vinga och dessutom till Rivöfjorden till Vrångö till Känsösund till Varjehåla och Kalvsund.

Chefen för västra lotsdistriktet, C J Hierta, avsände till Kungl. Förvaltningen för Sjöärenden en rapport den 22 juli 1807 över tillståndet inom lotsdistriktet:

Göteborgs eller Kärringbergets och Hinsholmens lotsplats

Här äro anställda 8 ordinarie lotsar, 2 secundlotsar, 3 ordinarie drängar och 5 lärlingar. Vakanta äro 12 secundlotsar, 3 reservdrängar och 3 lärlingar, vartill skickliga och hågade personer ej kunnat erhållas. Lotsarna bo på lotshemmanen Kärring berget, Hinsholmen samt Tranered.

Lotschefen gör framställning om förbättrade villkor för lotsarna i det han anser att lotsantalet bör ökas till 12, som alla böra få en från 3 till 5 rdr banko ökad lön. Han finner detta vara enda sättet att dels kunna tillgodose lotssökande fartyg, dels få lotsbefattningarna besatta.

Samt vidare att vid lotsplatsen tillsättes en ålderman, enär överåldermannen ej hinner med att utom sina övriga göromål tillse ordningen bland lotsarna så att bland annat ”de liderlige bland dem i stället för att gå till det fartyg, som de erhållit uppdrag att lotsa, ej gå till krogen”.

Till erhållande av denna åldermansbefattning föreslås ordinarie lotsen i Tranered, Anders Pährsson, som under sina 34 tjänsteår varit en heder för lotsarna, och som vore en man av det ”mest utmärkta conduit”. Han kan skriva och räkna och med främmande skeppare meddela sig på vilket språk som helst.

Samtidigt föreslår lotschefen, att Pährsson måtte tilldelas Kungl. Patriotiska sällskapets medalj. Lotsarna voro fattiga, vilket föranlett överåldermannen att ej uttaga den lotslott av den gemensamma lotskassan som han enligt reglementet varit berättigad till mot skyldighet att hålla kontors- och uppassningsrum med ljus och värme samt erforderliga skrivmaterialier. Lotschefen å sin sida har i anledning härav på egen bekostnad hållit vaktrum med ljus och värme samt skrivmaterialier för lotsarna.

Båtar
År 1779, då utsyning av ekar ägde rum i Slottsskogen, erhöllo lotsarna erforderligt antal för att därav bygga två lotsbåtar. Det byggdes emellertid endast en båt, och då denna blev för liten, såldes den för 24 riksdaler banko, varefter lotsarna hållit sig med egna båtar. Nu vore det emellertid nästan omöjligt för de fattiga lotsarna att hålla båtar, varför lotschefen föreslog, att de tilldelades antingen två båtar eller årlig båthjälp.

Ur Rulla 1817:

Överålderman J Malmgren
Ordinarie lotsar: L Larsson, P Berg, J Nilsson, E Svensson, L Berg
Sekund lotsar: J Larsson, T Pettersson, A Nilsson, E Pettersson
Ordinarie lotsdrängar: A Larsson, P Olsson, Ol Larsson, J Larsson, E Larsson, E Pettersson
Reservlotsdräng: A Andersson, J Bengtsson, Börje Nilsson, B Jönsson, P Larsson, L Andersson, A Andersson

Ur 1820 års förteckning: Lotsa till Sjöss vid Vinga, Rifwefjorden, Känsösund, Vargöhåla, Kalvsund, Vrångö, sjöss vid Fotö.
Enligt 1820 års reglemente skall lotsplatsen bemannas med 1 lotsålderman, 8 mästerlotsar, 10 secind lotsar och 8 lotslärlingar.

1885 Åtal mot mästerlots Carl Edv. Johansson angående s/s AVENAS grundstötning å det OSO från St Varholmen belägna Kattskärsgrund den 3 november 1885. Straff 1 månads fängelse och ersättning till lotsverket med 27 kr.

1886: Åtal mot kronolotsen Anders Bertrand Johansson angående s/s KATIES grundstötning å Hunnebådan den7 januari 1886. Böter 100 kr

1896 fick Göteborgs lotsplats ny däckad lotskutter som såldes 1914 av lotsverket till lotsplatsen

1920 års båtbestånd:
1 däckad kutter byggs 1916, ek/furu, kravell, 11-9×4-4, 20 hk Populär
1 däckad kutter byggd 1896, ek/furu, kravell, 10.5×3.8, 10 hk Populär

1925 byggdes nytt lotsuppassningshus jämte ekonomibyggnader och inhägnader på Ängholmen samt ny båthamn med en 50 meter lång brygga.

1935 fick Göteborgs lpl en ny lotsbåt: L 14,5, Bredd 4,8. Den var galeasrigga och utrustad med värmeledningar, elektrisk belysning och strålkastare. Styrhytten var placerad långt akterut som på en trålare. Vid provturen gjorde hon 8,8 knop med en 80 hkr motor,

Den 1 juli 1958 sammanslogs Vinga och Göteborgs lotsplatser benämnd Göteborgs lotsplats med lotsuppassning på Vinga, Yttre Tistlarna och inne i Göteborg. Lotsuppassning äger ej rum under mörker vid Yttre Tistlarnas lotsuppassning.

Tistlarnas lotsuppassningsställe under Göteborgs lotsplats indrogs den 1 januari 1961

Samtliga lotsar vid Göteborgs lotsplats

Lotsplats ÖvrigaEfternamnFörnamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketAvskDöd
 Andersson/ RääfBengtX lo  1717  
 ChristopherssonAndersÅld  1717  
 ChristopherssonArvedLo  1717  
 AnderssonAndersLo  1721  
 TorbjörnssonAndersX lo  1721  
 AnderssonNilsX lo  1728  
 LarssonLarsLo  1728  
 ArvidssonJohan   1729  
 LarssonJanLd  1729  
 AnderssonLarsLd  1730  
 AnderssonJohnLo 17131736  
 LarssonJohnLo 17231744  
 LarssonErich   1744  
 ArfwidssonNilsLo 17251745  
 JonssonLarsLo 17251746  
 BergJMagnusÅld17301747  
 PehrssonSvenLo 17221750  
 AnderssonPehrLo 17171751  
 LarssonChristopherLo 17331757  
 LarssonAndersLo 17371757  
 NilssonLarsLo 17341758  
 OlssonNilsLo 17301767  
 JanssonLarsLo 17421771  
 LarssonLarsUld 17391771  
 PehrssonAndersUld 17431773  
 PerssonArfwidUld 17371773  
 LarssonBörgieUld 17481774  
 Alexandersson/ KjellbergAntonEdvard 18351848  
 JohanssonCarlJohan 18371853  
 DalströmAndersBernhard 18491862  
 Ahlberg/ JohanssonAxelBernhard 18491865  
 Palmqvist/ PetterssonJohanEdvard 18471865  
MarstrandOuchterlonyAugustFabian 183618661899 
 NilssonAndreas  18331867  
Uddevalla/ S:t AskerönGarlingAdalbertTheodor 18381871  
 Sjögren/ PeterssonJohnBernhard 18511872 1897
 Holmberg/ JohanssonJohanAugust 18521874  
 Eklund/ AlexanderssonGustafAlfred 18551875  
 Lindal/ AbrahamssonAxelNathanael 18551876  
 TaubeCarlGunnar 185318831921 
 BergEmanuel  18621890  
Marstrand/ GrönskärenSjöqvistJohnOscar 187118901931 
 NorrmanWilhelmAugust 18721891  
 PalmLudvigAlbinPontus18651891 1897
 SandénAndersPeter 18681891  
 SjöstrandAntonJohan 18591892  
BrännöPalmqvistCharlesJohnHarald18771893 1940
Sundsvall Lotsfördelning/ Västra LD LFStenbergOttoHerman 186218931927 
 AhlbergOskarIvarPatrik18761894 1908
 BjörkGustafAlbert 187018941898 
 LandinAugustHilmer 18781894 1938
 LindFransOscar 1872189419331933
 BerggrenAndersEvald 1873189819331933
 SjögrenJamesGottfridPeter18811898  
 SjögrenJonasPeter 18811898  
 SjögrenFrankRickardWerner18841899  
Göteborgs LotsfördelningSlånbergOttoHerman  1899  
 RödinBrorGeorg 18821905  
 SchermanCarlArtur 18791907  
 TaubeBrorGunnar 18911907  
BrännöCosterHansOskar 18841907  
Brännö/ VingaLorénAlbertHarald 18901908  
 SjögrenJohnSigfrid 18871908  
 UtbultCarlAlexius 18851908  
VingaBränningGeorgBotvid 187719081940 
Härnö / Härnö/ BrännöEkmanKarlBertil 18921908  
 NordemanOsvaldReinhold 18911909  
 BuggeErikBrynolf 18861910  
 KnapeNilsOlofRudolf18891910  
 SjögrenKnutGunnarAlbert18921910  
VingaVästingGunnar  18891910  
Vinga/ BrännöVästingGunnar  18891910  
 RödinGustafArmand 18901911  
Brännö/ Vinga/ KäringöTobinKnutOskar 18961912 1952
 SandénAsteMagnusAlexander18991913  
 TaubeAlbertVilhelm 18931913  
 SvenssonCharlesHenry 18941914  
 SeilingNilsDavidVerner18981916  
Uddevalla/ S:t AskerönSmålanderPerElisValdemar19021916  
Vinga/ BrännöHambergKarlHarry 19041918  
 LindTageHolger 19021919  
 WallerIvarOsvald 18951919  
Vinga/ Brännö/ HavstensundBenjaminssonEvertValentin 18991919  
Vinga/ BrännöFrimanTorsten  19041920  
Falkenberg/ VingaLiljaGunnar  19021923  
 TaubeGöstaHelmer 19031923  
 OlssonDavid  18981924  
 SjöstrandSvenGunnar 19041924  
 PlateCarlErnstSigvard18921925  
VingaKarlstenOsvaldLinneus 19061927  
Göteborg LPC ÖLSWickmanToreSixten 19121933  
VingaWestbergGunnarElofJohannes19071935  
VingaJulinKnutBotvid 190919371969 
 TärnbergBertil  19191937  
 PalmqvistHaraldGattulf 19151938  
VingaStahreCarlIvanIvar191019381971 
VingaHolmbergEjnarWallentin 191119391971 
MarstrandSjögrenOlofGeorg 19131939  
 KarlstenRudolfNilsAndreas19201943  
VingaLorénAsteSigvard 19161943  
VingaUtbultOlofGustafVerner19161943  
 PlateRuneBertilLennart192219451969 
VingaTärnbergStigAndersDaniel19211945  
KalmarSewerinsonLarsRagnar 19191945  
 PlateOlofKarlSigvard19191946  
VingaBergdénAlfredLennart 19181946  
VingaKristenssonKarlJosef 19191946  
HalmstadHögvik/ KarlssonOlofHenry 19201947  
KalmarSykfontKurtAllan 19221947  
KarlshamnRenströmIngolfOscar 19221947  
VingaTorstenssonGöstaBernhard 19191948  
VingaPlateRuneBertilLennart19221948  
VingaBlombergGöteEinarErling19241949  
 GyldénSvenOlofGunnar19341950  
VingaHagerlingAxelIngemar 19211950  
KarlshamnOlssonKurtAllan 192819501990 
VingaHambergBertilLennartViland19271950  
Göteborg LPC/ VingaÖbergBertil  19191950  
VingaEnockssonGöstaAxelEnok19231951  
VingaMagnussonThoreBertilMagnus19181951  
 MalmbergStureJohnGunnar19241951  
 NygrenNilsGunnar 19311951  
VingaWästerLarsErikLudvig19271951  
VingaAndreassonArnoldEvald 19251952  
 HanssonEvertPerEvert19221952  
VingaNilssonPerEric 19211952  
VingaOlssonSvenEvald 19201952  
VingaArvidssonSvenArnold 19211952  
VingaHanssonPerEvertMagnus19221952  
VingaKarlssonKarlLennart 19221952  
Söderhamn/ SundsvallDahlkvistStigYngve 19251953  
VingaMarmefeltFrankErikOlof19291953  
VingaEvemalmKarlAllanIngvar19251953  
Varberg/ MarstrandArboJan  193819541969 
Karlshamn/ Karlskrona/ AspöJönssonTageBirger 19271955  
 NilssonSuneJohnEvert19311956  
ArköOlssonEinarKarl 19261956  
HalmstadCallenbergArvidRobert 19281957  
 ErikssonErikHarry 19261957  
Stockholm/ Landsort/ DalaröGlimnertKnutEdvinArne19181957  
Kattegatt CTOSamuelssonLarsTorstenArvid19331957  
Landsort/ NynäshamnKjellbergAlfEgon 19321957  
FurusundHallengrenPer-Arne  19301959  
 ReinholdssonHerbertIngemar 19301959  
 OlofssonGustaf  19321960  
 NordmarkTryggveClas 19351961  
 JönssonKurtGunnar 19371963  
 LarssonLarsErikVolmar19341964  
 WallgrenEinarAndersLennart19401965  
 LindströmKarl-Erik  19411973  
 DahlGunnar  19471975  
 HanssonThomasNJ19441975  
 RokkaAllanMP19381976  
 HavedalIngemar  19451977  
 LillevarsFrans  19341979  
 BergdénLars-Henrik  19491981  
 CollianderLars  19471981  
 PlateBengt  19501981  
 RylanderHans  19391981  
 AxelssonJan  19421982  
 BenrothKlas  19451982  
 BergströmRolf  19391982  
 BorghChrister  19431982  
 DahlqvistChrister  19391982  
 EkelöfPer-Johan  19411982  
 ForsTage  19311982  
 HederströmHans-Olof  19491982  
 JacobssonMats  19391982  
 LafqvistPeder  19451982  
 LarssonCarl-Axel  19351982  
 LilljegrenBo  19321982  
 RosénIvar  19391982  
 WikströmKarl  19371982  
 ÅstedtWalter  19221982  
 BladSven  19421985  
 WallrothBilly  19501985  
 PetterssonClaes-Göran  19391986  
 RingborgKentÅR19421986  
 TholanderGunnar  19491990