Sjöfartsverkets Historia

Sjöfartsverkets gamla logotyp, Finns fortfarande på arbetsfartygen.

Sjöfartsverkets historia

Den 1 januari 1956 tillkom Sjöfartsstyrelsen som blev en helt ny organisation. 1969 formades Sjöfartsverket

De delar som helt eller delvis bildade det nya Sjöfartsverket var:

Lotsverket som löd under Lotsstyrelsen tillhörandes Handelsdepartementet

Sjökarteverket tillhörande Försvarsdepartementet

Väg och vattenbyggnadsverket tillhörandes Kommunikationsdepartementet

Fartygsinspektionsbyrån och sjöfartsbyrån tillhörandes Kommerskollegium under Handelsdepartementet

Övriga myndigheter som lämnade över handläggning av vissa frågor tillhörde samtliga Handelsdepartementet

Vi lever i ett ständigt föränderligt samhälle och alla myndigheter måste förändras i någorlunda samma takt för att på ett aktuellt sätt kunna tjäna sina kunder och regering samt vara en bra arbetsplats för de anställda.

Jag vill gärna citera en tidigare GD, Erik Severin från 1969 där han i förordet till en renskrivning av 1798 års lotsförordning säger:

”Historia ger perspektiv på dagens handlande. Utveckling och framåtskridande hänger samman med vad som skett i det förgångna.”

Kronologisk ordning sen 1956:

1956 Kungliga Sjöfartsstyrelsen bildades, ett resultat av SOU 1954:21.

Ladda hem “Inrättande av ett Sjöfartsverk, betänkande” https://weburn.kb.se/metadata/362/SOU_1448362.htm

Generallotsdirektör blir istället Generaldirektör

1965 kom Kungliga Sjöfartsstyrelsen i Stockholm under ett tak med adress Sehlstedtsgatan på Gärdet.

1969 1 juli ombildades Sjöfartsstyrelsen till att heta Sjöfartsverket.

1975 flyttade huvudkontoret för Sjöfartsverket från Stockholm till Norrköping

1987 Sjöfartsverket blir ett affärsverk. Affärsverksformen har sitt ursprung i 1911 års budgetreform

1988 Läggs lotsdistrikten ned och istället bildas 12 Sjötrafikområden. Titeln och funktionen Lotsplatschef och Lotsdirektör slås ihop till Sjötrafikområdeschef (CTO) Överlotsdirektör för samtliga distrikt blir Sjötrafikchef (CT) för allt som rör lotsning samt sjöräddning. Varje TO blir ansvarig för hela Sjöfartsverkets ansvarsområden inom sitt TO området och inte längre bara för lotsning. HK i Norrköping stöps om att få en mer stödjande och samordnande funktion så en tydlig bild för hela riket upprätthålls. (vilket kanske inte riktigt blev utfallet. Varje CTO drev sitt område efter lokala förutsättningar och krav från kunder vilket gjorde att mångfalden ökade i sån omfattning att helheten blev för spretig…..)

Bottenvikens TO, Norra Bottenhavets TO, Södra Bottenhavets TO, Stockholms TO, Mälarens TO, Gotlands TO, Bråvikens TO, Kalmarsunds TO, Hanöbuktens TO, Öresunds TO, Kattegatts TO, Skagerraks TO

1994 den 1 januari blir Trollhätte Kanalverk en del i Sjöfartsverket

2001 Sammanslagningar av de 12 olika TO sker Södra och Norra Bottenhavet bildar Bottenhavets TO, Stockholm TO och Mälarens TO bildar Stockholm-Mälarens TO, Gotland, Bråviken och Kalmarsund TO bildar Ostkustens TO. Hanöbukten och Öresunds TO blir Sydkustens TO, Kattegatt och Skagerrak blir Västkustens TO. Bottenvikens TO är det enda som inte ändras.

Återigen får Sverige sex områden som istället för distrikt heter sjötrafikområden: Bottenviken, Bottenhavet, Stockholm Mälaren, Ostkusten, Sydkusten och Västkustens TO

2003 bildades det sjunde TO : Vänerns TO

2007 Överförande av Handelsflottans Kultur- och Fritids-råd till Sjöfartsverket

2009 Flygräddningscentralen, ARCC, flyttar över till Sjöfartsverket

2009 1 januari flyttar Sjöfartsinspektionen ut från Sjöfartsverket och går upp i Transportstyrelsen. Myndighetsfrågor, föreskrifter, lotsdispenser och övriga beslut omhändertas därmed av en ny myndighet.

2010 Sjömätarnas bemanning tas över av Sjöfartsverket

2011 i november Förvärvas Sjöfartsverket Holding AB med två underliggande dotterbolag, SMA Helicopter Rescue AB och SMA Training AB förvärvas efter ett riksdagsbeslut om att säkerställa sjö- och flygräddningen.

2011 Sjöfartsverket blir därmed en koncern

2012 Långsiktig infrastrukturplanering och även finansiering av farledsprojekt, tas över av Trafikverket.

2009-10 Upphör sjötrafikområdena. Det bildas tio Lotsområden: Luleå, Gävle, Stockholm, Södertälje, Oxelösund, Kalmar, Malmö, Göteborg, Marstrand, Vänern.

Det var som det var
tills det blev som det blev.
Det blir som det blir
när det är som det är.
Det är som det är
tills det blir som det blir.
Faran är att det blir som det var.

Alf Henriksson