Härnö(sand)Lotsplats

62° 38.545′ N 17° 57.494′ E

Fotografier lotsar Härnö

Lotsplatsen etablerades 1721 och lades ned 1/9 1969

1725: under Nils Strömcronas expedition lät han tillsätta följande lotsar:
I Härnösand: Lotsuppsyningsman Jöran Aurijn
Lotsarna Anders Mårtensson, Oloff Nordman och Gustaff Mathsson

På Hernön vid södra inloppet:
Lotsarna Johan Larsson, Peer Augustinsson och Johan Andersson

På Härnöklubb fanns 1768 lotsarna Per Persson och Johan Larsson. I Härnösand fanns Lars Hielte och Pehr Sjöberg

1799 redovisas endast tre lotsar i Härnösand:

För Hernösand Stad finnes borgaren och ordinarie lotsen Olof Hillberg af 50 års ålder och Borgaren och ordinarie lotsen Jan Åström af 30 års ålder, bägge för 2ne år sedan af magistraten antagne. De njuta af Staden i årlig lön 16 2/3 Rdr, hafva fria husrum och fiskerättigheter utan afgift inom Stadens område samt ungefär 2ne tunnland nyupptagen jord.

Lotsstället Hernöklubb och Cronoön Hernö donerad till Staden ligger ungefär ¾ mil därifrån söderut där de under seglationstiden vistas och där lotsa till Brämön c:a 7 mil till Ulfön c:a 7 mil.
Glasmästaren Nils Thunmarck är af 50 års ålder för femb år sedan antagen till lts ifrån Staden ut till sjöss vid Klubberget 1 mil”

Tillhörde Norra distriktet och Sundsvalls fördelning. Under lotsålderman i Härnö.

Enligt reglemente 1820: Lotsarna uppassa i staden och på Hernö östra udde. Lpl låg under lotsålderman på Ulvön med 2 mästerlotsar, 2 second lotsar och 2 lärlingar. Lotsning till Solum, Barsta, Lungösund till sjöss och från sjön. Lotsuppassa i staden och på Härnö östra udde.

62°37’02.1″N 18°03’30.1″E

Härnö lotsplats löd länge under Ulvö lpl åldermannaskap. I skrivelse 1830 från distriktschefen till lotsdirektören påtalas ”Uti min den 25 sistlidna septembris ingifne lotsvisitationsberättelse anmältes nödvändigheten af en lotsuppassningsbyggnad vid Hernö Lotsplats. Den därvarande byggnad var så förfallen att den knappast kunde begagnas utan farlighet. Uti nyss inkommen rapport är anmält att denna byggnad nedfallit hvarigenom därvarande lots är husvile, på denna trackt är inga hus att tilgå för att kunna af lotsar begagnas vid instundande tjänstgiöringstid”

Ur reglemente 1863: Lots uppassa i Härnösand och å Hernö nordöstra udde men vid nordlig och ostlig storm. På Lungö och emottaga ankommande fartyg i öppna sjön utanför inloppet till Härnösand. Vid lotsplatsen finns en däckad kronolotsbåt vars kryssningsområde är utanför Lungö och Härnöklubb. På Härnö NO udde finns en stång med lotskula.

Vid Lungö uppassningsställe byggdes 1886 ett lotsuppassningshus och en signalstång.

1902 sammanslogs Nyland och Härnö lotsplatser

1904 fick Härnösands lotsarna sig tilldelat en ny lotsbåt av kostertyp. Båten hade kostat 7000 kr.  Men lotsstyrelsen hade ett villkor. Härnösands lotsarna skulle varje månad avsätta en del av sin inkomst för underhåll av kuttern och för inköp av en ny då detta blev behövligt

1920 års båtbestånd:
1 däckad kutter byggd 1916 i furu, klink, 10,47×2,83 med 10 hk Avance
1 motorbåt byggd 1911 ek/furu, klink 7.3×2.3 med 5 hk Avance
1 motorbåt byggd 1911 i ek, klink, 6,5×2 med 8 hk Skandia
1 motorbåt byggd 1905 i ek/furu, 6.3×1.9 med 5 hk Skandia
1 segelbåt byggd 1915 i furu 6.4×2
1 segelbåt byggd 1910 i ek/furu 5.6×1.7
1 segelbåt byggd 1905 i furu 6×1.7
1 roddbåt byggd 1908 i ek 4.9×1.7

1925 levererades under vintern en motorkutter eller kanske rättare sagt en motorbåt, byggd helt i järn. Den var troligtvis den första järnbåt som levererats som lotsbåt. Byggd vid Härnösands varv. L=8m, B= 2,6m Djg= 1,4m med 15 hkr råoljemotor
1927 fick Röuddens lotsuppassning telefon
1934 1 aug ändrades namnet från Härnö (även tidigare Hernö) till Härnösands lotsplats
1942 ombyggdes och moderniserades lotsuppassningshuset på Röudden
1944 om- och tillbyggdes uppassningshuset på Härnö med installation av el belysning, vatten och avlopp och värme.

Ur Minnesalbum 1914-1924 Lotsverkets personal:

Härnösands hamn är av naturen självdanad och väl skyddad med sitt läge på insidan av Härnön, med fri och öppen insegling och tillgänglig för de största fartyg samt med genomsegling söderöver genom sundet för mindre fartyg.

I Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna beskrives stadens bekväma läge på en insul i Bottniska Viken. Fortsättningen lyder:

”Som landen den tiden överflödar av allehanda nyttiga matvaror som smör, kött och fisk, hudar, pelteri och trävirke, därmed en del av dess inbyggare började driva en disproportionerad handel och landsköp, som icke kunde stå till att tåla, så blev Sveriges Konung, glorvördigst i åminnelse Konung Johan III år 1583 föranlåten på samma välsituerade ö till landets och rikets nytta låta fundera en köpstad. Och sedan denna anledning är given låter Konungen sina trogna undersåtar förstå att den som sätter sig emot hans välvilja och ej flyttar till den nya staden, skall i stället användas som nybyggare i från ryssen tagna orter.”

Med detta var man just ej belåten men måste foga sig. Härnösand, där vid Korsmässan i september en sorts marknad hållits, dit från rikets alla delar folk kommit för att sälja, köpa och byta varor med norrlänningarna, var Gustaf Wasa förklarad olaga hamn och den förbjudna frukten landsköpenskapen som smakade så väl, måste utbytas mot stadsprivilegier.

Carl IX och Gustaf II Adolf gav åt staden utvidgade handelsfriheter och seglationsrätt och med detta uppblomstrade Härnösand hastigt. Med välbehag kunde dessa sjöbodar spegla sig i det två bösskott breda sundet, där i en säker hamn skepp och skutor kunde läggas vid själva bryggorna staden runt, med bekväm väg till sjöss igen åt vilkendera sidan man ville.

År 1636 förlorade dock Härnösand sin stapelrätt, och en år 1672 given rätt att bygga ”monterade skepp och segla utrikes för att hämta spannmål, salt och nödtorftiga skeppsredskap”
gällde endast för 6 år och blev ej förnyad. Följden var att handeln avstannade, välmågan avtog och 1690 års stadsbeskrivning säger i bedrövlig ton ”att staden nu för tiden föga annorledes kan konsideras än en fiskarhamn”.

År 1700 hade Härnösand 200 borgare men 1719 endast 48. Förr hade det haft 11 fartyg, nu 1718 blott 1.

Första gången namnet lots möter en i gamla papper är 1721, då ryska galäreskadern under general Lacey’s befäl härjade och brände norrlandskusten från Gävle norröver. Till Härnösand anlände eskadern den 28 maj. De enda antecknade åtgärderna voro att en man satts att vakta vårdkasen samt att lotsar voro i beredskap på Härnöklubb, för vad ändamål uppgives ej.

Med sitt fåtal kunde de sannolikt ej avvisa fiendeflottan, och att direkt tillhandagå dem med lokalkunskap var väl ej meningen. Alla övriga hade flyktat till skogs, bondbyar och fiskelägen. År 1765 återfick staden stapelstadsrättighet, då handel och skeppsbyggeri åter hade uppblomstrat.

År 1825 den 15 juni och 22 juli hölls undersökning för reglering av dåvarande Härnösands lotsplats. Av Gångsviks byamän uppläts ett område vid den så kallade Månskroken å Gångsviks byastrand och Härnö östra udde.

Härnösands stad utfäste sig enligt upprättat kontrakt från förstnämnda dag att årligen utgiva 20 rdl banco till lotsarnas underhåll, varjämte lotsarna tillerkändes rätt till viss vedbrand å stadens skog, allt mot skyldighet från lotsarnas sida att bestrida utlotsning av stadens skepp så ofta sådant erfordrades.

Enligt nådiga förordningen och reglementet den 16 maj 1827 angående lots- och båkinrättningen blev huvudstationen för lotsarna flyttad från Härnösand till Härnö. I § 46 av 1827 års kungl. förordning bestämdes att lotsarnas antal vid Härnö till 1 mästerlots och 2 sekundlotsar.

Exakta året för lotsarnas första stationering vid platsen kan ej inhämtas av tillgängliga papper. Några av de första lotsarna voro enligt kyrkböckerna:

Lotsen Eric Hornberg, född 1755
Skeppstimmermannen, lotsen Hans Holmström, född 1757 drunknad 1830
Lotsen Hans Bäckström, född 1759
Kronolotsen (första gången denna benämning förekommer) Israel Ekman, född 1797
Lotsdräng Johan Holmström, född 1793

Någon förmanstitel återfinnes ej i kyrkböckerna, men det är rimligt att någon av de ovanstående varit förman. Av kyrkbokens anteckningar framgår att samtliga utom en regelbundet bevistat husförhör och nattvardsgång. Den försumlige. som tycks ha tagit dessa saker nonchalant, var Hornberg, som ej bevistat husförhör från 1812 till år 1821, då han blivit kallad att infinna sig.

År 1903 den 21 augusti på aftonen under hård storm med orkanartade byar och hög brytande sjö förolyckades fyra lotsar under sin tjänstgöring. De förolyckade voro:

Per Gustaf Alexander Sjönborg
Hjalmar Johan Erland Sjönborg
Erik Ferdinand Hedberg
Per Wilhelm Sandberg
samtliga unga män i 30-årsåldern. Olyckan hände under länsning in från Härnö till Lingö. Efter den olyckan fick lotsplatsen en däckad lotskutter.

LotsplatsLotsplatsEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketAvskedDöd
Härnö AurijnJöranUppsyning 1725 
Härnö BäckströmHans 1759  
Härnö HolmströmHans 1757 18301830
Härnö HolmströmJohan 1793  
Härnö HornbergEric 1755  
Härnö MathssonGustaff  1725 
Härnö MårtenssonAnders  1725 
Härnö NordmanOloff  1725 
Härnö BergmanJohanEric18621885 
Härnö BjörlingPetrusWilhelm18691888 
Härnö BjörlingAlfRagnar19031922 
HärnöStockaBjörlingPetrusRune19081930 
Härnö BjörlingErikPeter18421858 
Härnö BjörlingCarlGustaf18711890 
Härnö BjörlingTureGustaf18971913 
Härnö BolundAlfRudolf19041924 
Härnö BomanKarlGustaf18951915 
Härnö BomanOlofHelmer18921919 
Härnö BomanLarsÅke19041923 
HärnöMälaren/ SödertäljeBorgströmKarlSigurd19101932 
Härnö Bruce/MattssonJohanClemens188118991938
Härnö BylundHampus 187819021938
Härnö DryseliusGustaf 18741897 
Härnö EkmanIsraelAlfred18341845 
Härnö EkmanErikAlfred18561882 
Härnö EkmanJonasEmanuel186118821923
Härnö EkmanAndreasTheodor18901903 
Härnö EkmanAugustHenry18901907 
Härnö EkmanIsrael 1797  
HärnöGöteborg/ Vinga/ BrännöEkmanKarlBertil18921908 
Härnö EkmanRobertEmanuel19061924 
Härnö HedbergErikFerdinand18701896 1903
Härnö LöfgrenWilhelmRuben18751892 
Härnö MelanderJoelLeo18901908 
Härnö MelanderPerOlof19051924 
Härnö NordlanderGustavEmanuel19061927 
Härnö NäsmanJohnBernhard19041920 
Härnö NäsmanCurtRoland19061923 
Härnö PetterssonFritzPetrus18871915 
Härnö PetterssonFritzHolger191019311970
Härnö RöstlundEdvardGustaf190619251969
Härnö SchjörlingJohanHjalmar18761906 
Härnö SjönborgPerGustaf18681891 1903
Härnö SjönborgHjalmarJohan18791895 1903
Härnö StrindinErik 18241860 
Härnö SundbergPerWilhelm18751896 
Härnö SundinErikThorvald19031922 
Härnö SundvallJohanAlfred18601882 
Härnö SundvallAlbertFredrik18691893 
Härnö SundvallKarlArnold19091926 
Härnö SundvallEjnarAlfred18911905 
Härnö SöderbergJohanHenning18901918 
Härnö ViklundKnutAlbert18911907 
HärnöÖrnsköldsvikWahlströmAxelArvid18921912 
Härnö WassbergJonasTheodor187919041939
Härnö WikbergAnders 183318581898
Härnöklubb HillbergOloff 17491797 
Härnöklubb PerssonPer  1768 
Härnöklubb ÅströmJan 17691797 
Härnön södra AnderssonJohan  1725 
Härnön södra AugustinssonPeer  1725 
Härnön södra LarssonJohan  1725 
Härnösand BjörlingRolfBertil19381964 
Härnösand BolinRolfHarald19361963 
HärnösandNedre norra lotsdistriktetErikssonLarsTorsten19131937 
HärnösandSundsvall/LilljungfrunHesserudYngvarErik19251951 
Härnösand HielteLars  1768 
Härnösand JanssonNilsEric19261949 
Härnösand NordbergGöstaValdemar19121939 
HärnösandSundsvallPetterssonSvenGeorg19261952 
Härnösand SjöbergPer  1768 
HärnösandRönnskärSundbergNilsOlof19361963 
Härnösand ThunmarckNilsGlasmästare17491794 
HärnösandLilljungfrunUlfsparreWilhelmMårten19341962 
Härnösand WahlströmBengtArne19241952 
Härnösand WallinCarlGunnar191219371969
HärnösandSundsvall/LuleåWikströmCurtFerdinand19161942 
Härnösand ÖstbergTordBirger19311957