Hanö Lotsplats

56° 0.588′ N 14° 50.189′ E

Fyren på Hanö (ur Minnesalbum)

Hanö Lpl taget ur CG Sundius anteckningar

Lotsplatsen anlades 1767, troligen på dess västra del av ön Lotsplatsen lades ner 1 augusti 1929 och flyttades till Åhus

Ur rulla 1774: Lots Nils Bergström, 53 år, 7 års tjänst, lön 10 rdr/ år, därmed förmodligen Hanös förste lots

Ur rulla 1817: Ordinarie lots J Thomasson, lotsdräng J Nordgren, lotslärling O Pehrsson

Enligt 1820 års reglemente skall Hanö bemannas med 1 mästerlots en sekondlots och 1 lotslärling

1889 den 25 januari hade lotsförmannen i Hanö lpl, åtföljd av fyra fiskare under svår storm med hög sjö utgått i en liten odäckad båt och med verklig livsfara lämnat lotsbiträde åt tyska barkskeppet MARIE EMILIE som inlotsades till Karlshamn och tilldelades båtlaget en belöning om tillsammans 100 kr.

1893 den 25 sep utgingo från Hanö lpl en lots, en lotslärling och fyra fiskare samt från Karlshamns lpl två mästerlotsar, en lots och tvålotslärlingar till sjöss i öppna båtar samt lämnade med livsfara lotsbiträde åt tyska ångaren STERN som därefter lotsades i hamn, och tilldelades var och en av de ombord i lotsbåtarna elva personer en belöning av 30 rdr eller tillsammans 330 rdr.

1895 den 7 dec utgick från Hanö lpl lotsförmannen, en lots, en lotslärling samt två fiskare under svår storm och hög sjö för att bistå barkskeppet AUSTRALIA samt satte under särdeles svåra omständigheter lots ombord å fartyget som inlotsades till Karlshamn. Var och en av de i företaget deltagande tilldelades för denna berömvärda handling 40 rdr.

1897 den 24 jan hade lotsförman och 1 lots vid Hanö lpl samt 3 fiskare under hård storm med snö och ostlig vind i öppen båt utgått från Hanö och lämnade lotsbiträde årt svenska skonerten ARIEL som därefter inlotsades till Åhus. För visad raskhet och självuppoffring tilldelades lotsförman 30 kr hvar och en av de övriga 20 kr.

1899 den 2 jan hade en lots och sex fiskare utgått från Hanö lpl samt under livsfarliga förhållanden lämnat lotsbiträde åt briggen CAROLINA som därefter inlotsades till Sölvesborg; och tillerkändes för denna berömvärda handling lotsen 40 kr samt envar av fiskarna 20 kr.

1899 den 22 sept. gick en lots en lotsson en kustroddare och två fiskare under hård storm i båt ut från Hanö lpl emot skonerten TVÅ BRÖDER. Lotsen lyckades under omständigheter som gjorde företaget förenat med verklig livsfara komma ombord å skonerten samt inlotsa densamma till Karlshamn. De i företaget deltagande erkändes såsom belöningar: lotsen 40 kr och envar av de övriga 20 kr.

1899 den 25 okt. Utgick från Hanö lpl en lots och tre fiskare under orkanlik storm emot tyska S/S Hogland vilken påkallade hjälp och lämnade med uppenbar livsfara lotsbiträde åt fartyget. Båtbesättningen tilldelades en belöning av tillsammans 100 kr.

1900 den 22 dec utgick lotsförman, en lots, och 4 andra personer från Hanö samt lämnade lotsbiträde åt skonerten CALEB som därefter inlotsades till Karlshamn. Lotsförman tilldelades 30 kr samt envar av de övriga 20 kr.

1903 den 24 mars utgick under hård storm och svår sjögång från Hanö lpl en lotsförman och 1 lots en kustroddare samt två fiskare och lämnade under verklig livsfara biträde åt svenska skonerten EMANUEL som därefter inlotsades till Karlskrona. Lotsförman tilldelades 30 kr, de övriga vardera 20 kr.

1906 den 5 dec lämnade lotsförman 1 mästerlots och 1 lotslärling alla vid Hanö lpl samt en fiskare från samma plats under hård storm med snötjocka samt hög brytande sjö lotsbiträde åt finska skeppet MARIE. För deras vid ifrågavarande tillfälle visade oförskräckthet och självuppoffring tilldelades de en belöning lotsförman av 15 kr och envar av de övriga 10 kr.

1909 den 13 nov hade tyska skonerten HAYNACH under svåra väderleksförhållanden erhållit lotsbiträde av lotsförman och en mästerlots vid Hanö lpl en fiskare och ett båt biträde. För vid berörda tillfälle visad raskhet och oförskräckthet tilldelades lotsförman 15 kr och var och en av de övriga 10 kr.

1910 den 8 nov hade skonertskeppet FOMALHAUT under svåra väderleksförhållande erhållit lotsbiträde av en mästerlots och en lotslärling vid Hanö lpl samt 3 fiskare. För vi berättat tillfälle visat mod och rådighet tilldelades mästerlotsen som inlotsade fartyget till Karlshamn 20 kr och de övriga 15 kr vardera.

1912 den 8 nov lyckades en lotslärling vid Hanö lpl samt 4 fiskare å ön under svåra väderleksförhållanden och med fara för egna liv uppnå den å västra kusten av Hanö strandskonerten AXEL från Pukavik och därigenom rädda 2 man av besättningen. För härvid visat mod och rådighet tillerkännes envar av dem 40 kr samt en fiskare och en handlande vilka tagit del i räddningsföretaget respektive 20 och 10 kr.

1913 den 19 nov begav sig lotsförman, 1 mästerlots, 1 lotslärling samt 2 fiskare i öppen mindre roddbåt ut från Hanö lpl och lyckades trots svår storm och lågt vattenstånd lämna lotsbiträde åt tre mastade skonaren Alåne från Halmstad. För vid tillfället visat mod och rådighet tilldelades mästerlotsen som inlotsade fartyget till Karlshamn 30 kr och envar av de övriga 25 kr.

1916 den 11 okt lämnades under svåra väderleksförhållandenlotshjälp från Hanö lpl åt skonerten Jernavik från Landskrona. De i detta företag deltagande, lotsförman, 1 lots och ett båtbiträde erhöll belöning, lotsen 25 kr och de övriga 20 kr vardera.

1917 den 29 oktober begav sig under orkanartad storm och i synnerligen upprört hav en mästerlots från Aspö lpl jämte en lotslärling och två man från Hanö lpl i den senare platsens lotsbåt och lyckades trots upprepade motorfel på båten lämna lotsbiträde åt en ångare ALGERIA. För mod och rådighet tilldelades mästerlotsen som utförde lotsningen 30 kr och envar av de övriga 25 kr.

1920 den 15 nov begav sig lotsförman, en lots en fyrvaktare ett båtbiträde och en fiskare från Hanö ut i platsens lotsbåt och lyckades trots orkanlik storm och regntjocka ge lotshjälp åt svenska S/S Tor. För ådagalagt mod och självuppoffring erhöll envar 50 kr i belöning.

Båtbestånd 1920:
1 däckad kutter byggs 1912, ek, klink, 8,2×3,1 6 hk Skandia
1 segelbåt byggs 1900, ek, klink, 4,76×1,71
1 segelbåt byggd 1901, ek, klink, 6,3×2,36
1 segelbåt byggd 1917, ek, klink, 5,2×2,3

Ur minnesalbum 1914-1924

Första fyren byggdes år 1869. År 1905 byggdes en ny fyr, som tändes år 1906. Den gamla fyren, som var byggd på boningshuset, släcktes då den nya tändes. Under de första krigsåren var fyren släckt.

Hanö ö, belägen 4 distansminuter från fastlandet, är bebodd av en fiskarebefolkning på sammanlagt 250 personer. För cirka 35 år sedan var Hanö en härlig skogbevuxen ö med en sydländsk flora, men är nu renrakad, så att endast sten är synlig med några buskar här och var.

Fyrplatsen är belägen cirka 10 minuters gång från fiskeläget, har en vacker trädgård med många fruktträd osv. Boningshuset består av två lägenheter med vardera ett rum och kök samt ett litet vindsrum till fyrmästarebostaden. På grund av avståndet till sjön idkar fyrfolket själva inget fiske utan tillhandlar sig sitt behov av fisk från fiskarna.

År 1904 anlades på statens bekostnad och med bidrag från lotsverket en hamn på Hanö och fiskeläget inköptes av staten för bildandet av egna hem åt fiskarna. År 1901 utvidgades hamnen, men är redan för liten för dess stora ökning av fiskeflottan, och förslag är av bane att hamnen skall upprensas och fördjupas. Skola, missionshus och handelshus finns. Postgången tre gånger i veckan med postbåt Hanö – Hörviken. Trots kalhuggningen av ön kallar kyrkoherden Hanö för Lycksalighetens ö. Den infödda befolkningen utmärker sig för arbetsamhet, förnöjsamhet, glättighet och hjälpsamhet samt tackar Gud för lotten sin. Många Hanöbor ha varit i Förenta Staterna någon tid, men kommer regelbundet åter att bosätta sig på sin ö.

Lotsar vid Hanö Lpl

Lotsplats övrigaEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverket
 BergströmNils 17211767
 NordgrenJ  1817
 PehrssonO  1817
 ThomassonJ  1817
 ThornströmCarlJohan18531881
 Tomasson- HedbergJoel 18691889
 SvedbergPeterAugust18691891
 TornströmErnstBernhard18821897
 ThornströmJohnViktor18841906
Hanö/ KarlshamnÅmanPeterOla18881910
 DahlOttoAlexander/ Joel19001920
Hanöbukten TO/ KarlshamnLöfgrenSven-Erik 19451984