Sandhamns Lotsplats

Ur minnesalbum 1914-1924 Lotsverkets personal:

Sandhamns fyrs byggnadsår är 1870. Årtalet för Sandhamn som lotsstation kan däremot ej anges exakt. En hållpunkt för det ungefärliga året då Sandhamn, från att ha varit en understation till Eknö, den tidigare huvudstationen, blev huvudorten, kan man få av den uppgift som lämnats år 1927 av änkefru Sjöblom (född år 1843), vars far, sedermera mästerlotsen Andreas Kjellström som år 1842 flyttade som nygift från Eknö till Sandhamn. Dennes far åter, även han lots, var under hela sin tjänstetid bosatt på Eknö.

Mästerlotsen Andreas Kjellström var, om ej den allra första så likvisst en bland de första lotsarna som definitivt flyttade sina pinaler från Eknö till Sandhamn. Åren 1830 – 1840 torde sålunda kunna fastslås som övergångsperioden. Hur länge Eknö åter varit lotsstation och bostadsort för lotsar har det ej varit möjligt att få uppgift om. Att lotsarna varit gamla i gården där är dock visst.

Nuvarande fyrmästaren vid Sandhamns fyr, Frans Alfred Sjöbergs farfarsfar Eric Sjöberg var lots på Eknö. Efterlämnade papper är bl. a. ett köpebrev på ett jordområde, som kronolotsen Sigfrid Eskilsson och hans hustru Maria Eriksdotter köpt av Eric Sjöberg. Vidare finnes ett testamente av Eric Sjöberg och en bouppteckning över hans kvarlåtenskap.

Långt innan Sandhamn blev lotsstation hade tullen redan där station, och dess tillvaro som visitationsort för inloppet till Stockholm pekar med all önskvärd tydlighet på åldern av Eknö som lotsstation. Enligt den Bok om Sandhamn av fru Lisa Bianchini, som år 1924 utgivits på C. E. Fritzes bokförlag, fanns redan år 1656 tullstationerna i Sandhamn.

En inventeringshandling av den 2 augusti 1779 uppger att Sandhamns stora Sjötullskammare sedan år 1749 hade ett vaktrum. Det nuvarande tullhuset, på orten kallat Stenhuset såsom varande det enda i sitt slag på platsen, byggdes åren 1750 – 1751 för en kostnad av 22,400 riksdaler riksmynt.

I en uppgift den 19 november 1719 (en rapport från A. Th. Floberg till överståthållaren Knut Posse beträffande inkvarteringsmöjligheterna för en mindre truppstyrka, avsett att avvärja ett befarat ryskt anfall) framskymtar Sandhamn som lotsplats. Rapporten säger att utom tre rum i Kronans hus finns på Sandhamn trenne stugor som äro lotsarna tillhöriga, hvaruti något manskap kunna sig behjelpa. Ytterligare finns, enligt denna rapport, en by med fyra gårdar. Dess läge är emellertid nutidens Sandhamnsbor obekant.

Av de ursprungliga husen på Sandhamn finns nog inget kvar. Byggnadssättet och byggnadsmaterialet var ej ägnat för varaktighet. De äldsta i behåll varande huset torde vara den Sjöblomska stugan, hugfäst för eftervärlden genom Snoilsky’s Skriften i berget. Den inskriften ”C.G. SJÖBLOM 22/6 1832” har man antagit vara stugans byggnadsår.

Enligt uppgift av den tidigare nämnda änkefru Sjöblom avser emellertid det datot och årtalet något helt annat, nämligen ägarens, fru Sjöbloms svärfars födelseår. Stugans ålder är betydligt större än år 1832, vilket ju ej behöver störa idyllen och illusionen, skapad av Snoilsky’s dikt.

Av lotsåldermän och överlotsar har man en rad namn sedan lotsstationens stabilisering på Sandhamn. Enligt uppgift i fru Bianchinis bok var det först två med namnet Sundström. Sen kommer i ordning

  • Gyllenspetz, löjtnant i Flottan, död i koleran 1835,
  • Wahlbeck, kapten i Flottan, död 1869,
  • Sundeman, som har hedern av att ha planterat träden i hamnen,
  • Rosenberg, vägröjare och vägbyggare,
  • Åström, 1884 – 1914,
  • R. Boman, 1915 – 1916, samt
  • A. Kronwall.

Vanliga namn hos lotsarna voro Kjellström, Sjöberg, Ekberg och Wikberg, namn som ingen nuvarande lots bär.

Lotsåldermännen Gyllenspetz och Wahlbeck voro samtida med den Sandhamnsbo vars namn är bäst känd hos allmänheten, tullinspektören och skalden Elias Sehlstedt, som under 17 år 1852 – 1868, hade Sandhamn som sin verksamhetsplats och hem, residerandes i det förnämliga Stenhuset, och genom sitt ämbete en pamp, en kung i det lilla samhället, en blid och vänsäll kung förövrigt, vars visor och små dikter:

”Litet bo jag sätta vill”, ”Kula lilla vind”, ”Salig far min han var skeppare han”, ”Fyrtornet”

etc. fröjdat ett helt släktled och ännu läsas och sjungas.

Elias Sehlstedts egna skrifter, ord, visor och skildringar äro präglade av den blidhet som var hans väsens egenart, och då han talar om lots- och fyrfolk sker det med en uppriktig beundran, så mycket mer som han själv ej var någon frilufts/äventyrs natur, i stället sin tids typ av innelivs boklärd svensk. Vad hans historiegrafer sedan skrivit eller sagt eller yttrat kan ej läggas den blide Sehlstedt till last.

På 1850-talet uppges lotsarnas antal till 22 och under åren 1852 – 1868 till 28. Även med det senare antalet blev det ibland slut på lotsar, och kvinnorna ryckte då in och lotsade. Det nuvarande lotsantalet är 20, och platsen skötes, tack vare motorbåt och färdkommunikationer, måhända effektivare än i forna tider med detta minskade antal lotsar och med betydligt större sjöfart.

Lotsar vid Sandhamn sammanställda ur olika rullor

Digitaliserat från Mästerlots C-G Sundius anteckningar

Carl Edvard Wahlbeck: f. 10/3 1802, f.d. underkonstapel vid flottan, kapten i handelsflottan, lotsålderman 9/12 1853. Död 21/11 1869. Boende på Sandhamn.
1867: tilltalad för grov tjänsteförseelse, befriad från straff för ålder och sjuklighet).

Carl Wilhelm Walfrid Sundeman: f. 12/10 1829, lotsålderman 30/11 1869, examen 30/3 1870, t.f. lotsfördelningschef i Umeå 6/4 1875.
19/12 1874: varning för olovligt avlägsnande från stationen

Eric Sjöberg: f. 18/1 1814, lotslärling 20/11 1823, sek.-lots 10/10 1834, mästerlots 12/12 1851 1867: svensk guldmedalj för räddning av skeppsbrutna å skonerten SPEKULATION i okt. 1866. 1877: silvermedalj för långvarig tjänst och hedrande uppförande. Boende på Sandhamn.

Carl Johan Winberg: f. 28/2 1812, lotslärling 7/7 1824, sek.-lots 29/5 1837, mästerlots 12/12 1851, avsked 19/2 1868 med pension. Boende på Sandhamn.
19/11 1867: 4 dygns vaktarrest för försummat lotsuppdrag

Eric Gustaf Ericsson Wickberg: f. 10/9 1814, lotslärling 10/9 1826, sek.lots 29/5 1837, mästerlots 8/7 1854, avsked med pension 21/ 3 1877. Boende på Sandhamn.

Eric Gustaf Kjellström: f. 20/1 1819, lotslärling 3/8 1828, styrsedel 2/8 1836, sek.-lots 27/8 1844, mästerlots 4/7 1857. Boende på Sandhamn och Eknö.

Anders Kjellström: f. 16/1 1821, lotslärling 10/3 1832, styrsedel 13/6 1839, sek.-lots 11/9 1845, mästerlots 6/7 1858, avsked med pension 23/8 1876. Boende å Eknö och Sandhamn.
3/11 1847: 4 dygns arrest för vårdslöshet i tjänsten efter grundstötning med skonerten EOLUS. 27/8 1861: 3 rdr böter för underkända prickar. 17/7 1875: 100 kr böter för grundstötning med norska skon. NELLA

Carl Johan Kjellström: f. 24/2 1822, lotslärling 12/3 1832, styrsedel 13/6 1839, sek.-lots 18/10 1848, mästerlots 5/12 1862, avsked med pension 14/3 1877. Boende å Eknö.
19/11 1867: 4 dygns vaktarrest för försummat lotsuppdrag. 3/11 1875: varning för otillåtet tjänstgöringsbyte och invändning mot order
Marginalanm: Försupen.

Johan Eric Ekberg: f. 16/12 1822, lotslärling 12/3 1832, styrsedel 15/3 1834, sek.-lots 23/8 1849, mästerlots 5/12 1862, avsked 25/5 1869. Boende å Eknö och Sandhamn.
8/9 1866: 4 dygns vaktarrest för fylleri i tjänsten. 18/11 1867: 4 dygn på vatten och bröd för fylleri och försummad lotsuppassning.

Carl Johan Eklund: f. 13/1 1823, lotslärling 12/3 1832, styrsedel 13/6 1839, sek.-lots 8/7 1851, mästerlots 26/2 1864, avsked 20/9 1875. Boende å Eknö och Sandhamn.
1/10 1861: 10 rdr böter för fylleri.
1861: 3 rdr böter för underkända prickar.
16/8 1867: 2 dygns arrest för tjänsteförsummelse och fylleri.
20/6 1870; 4 dygn på vatten och bröd för fylleri i tjänsten.
Marginalanteckning: Försupen

Gabriel Gustaf Eklund: f. 5/10 1824, lotslärling 10/1 1835, styrsedel 20/7 1840, sek.-lots 12/12 1851, mästerlots 26/2 1864. Boende å Eknö och Sandhamn.
24/10 1862: 10 rdr böter för avfordran av för höga umgälder.
9/10 1864: 6 dygns vaktarrest för försummad lotsuppassning.
19/11 1867: 4 dygn på vatten och bröd för försummad lotsuppassning.
27/10 1876: 6 dygn på vatten och bröd för underlåtenhet att fullgöra order.
Marginalanteckning: Supig.

Carl Johan Lind: f. 29/2 1824, lotslärling 10/1 1835, styrsedel 22/7 1841, sek.-lots 12/12 1851, avsked 30/1 för oförmögenhet att bestrida lotsning. Boende på Sandhamn.
1866: 9 rdr böter för underkända prickar

Carl Johan Niklas Hagström: f. 16/-2 1825, lotslärling 10/1 1835, styrsedel 20/7 1840, sek-lots 8/7 1854, mästerlots 26/2 1864 drunknad 3/12 1874, Boende på Sandhamn
13/10 1862 6 dygns vaktarrest för försummat uppdrag

Anders Wickberg: f. 25/5 1826 (lotsson), lotslärling 24/4 1843, styrsedel 19/8 1843, sek.-lots 8/7 1854, mästerlots 26/2 1864. Boende å Eknö.
13/10 1862: 6 dygns arrest för försummat uppdrag.
8/12 1869: 4 dygns vaktarrest för fylleri i tjänsten. 
16/9 1870: 2 dygn på vatten och bröd för fel och fylleri i tjänsten.
31/7 1872: 75 rdr böter för grundstötning.

Marginalanteckning: utstruken 24/2 1873 såsom försupen och otjänstbar

Frans Ekberg: f. 15/7 1826 (lotsson), lotslärling 24/4 1843, styrsedel 19/8 1843, sek.-lots 8/7 1854, mästerlots 24/3 1S68. Boende å Eknö och Sandhamn.
27/8 1861: 3 rdr böter för underkända prickar
26/4 1869: 2 dygns vaktarrest för försummat uppdrag
27/10 1876: 2 dygns vaktarrest för underlåtenhet att fullgöra order
20/7 1877: 1:a gradens bestraffning för vårdslöshet under lotsning och grundstötning

Johan August Ekberg: f. 30/7 1830 (lotsson), lotslärling 24/4 1843, styrscdel 27/8 1845, sek.-lots 7/7 1857, mästerlots 7/8 1869, avsked 29/8 1890. Boende å Eknö.
27/8 1861: 3 rdr böter för underkända prickar

Gabriel Eklund: f. 24/3 1829 (lotsson), lotslärling 27/8 1845, styrsedel 12/6 1846, sek.-lots 6/7 1858, avsked 26/7 1877. Boende å Eknö.
1867: svensk silvermedalj för räddning av skeppsbrutna.
27/8 1861: 3 rdr böter för underkända prickar
11/10 1869: 2 dygns vaktarrest för fylleri i tjänsten
12/10 1874: 5 dygns mörk arrest för fylleri i tjänsten

Georg Wilhelm Wass: f. 10/11 1832 (lotsson), lotslärling 14/7 1849, styrsedel 28/7 1850, sek.-lots 10/4 1860, död 28/3 1870. Boende på Sandhamn.
1866: grat. för räddning av skeppsbrutne
27/8 1861: 3 rdr böter för underk. Prickar
13/10 1862: dito.
22/10 1862: 6 dygns arrest för försummat uppdrag

Edvard Wass: f. 5/9 1834 (lotsson), lotslärling 14/4 1852, styrsedel 1/9 1852, sek.-lots 10/4 1860, mästerlots 11/10 1873, död 26/1 1892. Boende å Sandhamn.
Permission 18/7 1855 för att segla med briggen SWEA, återkom 24/4 1856.
Likaså en period under 1858.

Anders Ekberg: f. 11/9 1834 (lotsson), lotslärling 14/4 1852, styrsedel 1/9 1852, sek.-lots 10/4 1860, död 24/2 1862. Boende i Sandhamn.

Carl Anders Wickberg: f. 18/9 1834 (lotsson), lotslärling 14/4 1952, sek.-lots 29/7 1861, Mästerlots 19/12 1874. Boende å Eknö.
Grat. för räddning av liv 1866.
30/6 1876: 4 dygns vaktarrest för ordervägran
12/12 1881: 15 kr avdrag på lotspengarna
10/1 1883: offentlig varning för tjänsteförsummelse

Eric Gustaf Eklund: f. 18/6 1836 (lotsson), lotslärling 24/7 1854, styrsedel 2/8 1855, sek.-lots 30/8 1861, mästerlots 31/7 1877, död 1/10 1885. Boende å Sandhamn.
13/11 1862: 6 dygns arrest för försummat uppdrag
Grundstötning med ryska s/s BARON VON PAHLIN, frikänd

Johan Gustaf Winberg: f.3/4 1837 (lotsson), lotslärling 24/7 1854, styrsedel 2/8 1855, sek.-lots 30/8 1861. Boende å Sandhamn.
11/10 1862: 6 dygns arrest för sturskhet mot förman
12/11 1862: 6 dygns vaktarrest för försummad uppassning
Avskedad 13/11 1873 såsom otjänstbar sedan lång tid till följd av lamhet

Eric Ernfrid Sjöberg: f. 20/6 1837 (lotsson), lotslärling 24/7 1854, styrsedel 2/8 1855, sek.-lots 27/6 1862, mästerlots 31/7 1877, 1864: rysk guldmedalj för räddning av bes. å en slup från Riga vid Grå­ skär. Boende å Sandhamn.

Lorentz Theodor Wass: f. 5/7 1838 (lotsson), lotslärling 12/7 1857, styrsedel 1/7 1858.
3/12 1862: 10 rdr böter för fylleri i tjänsten
Avsked 31/10 1863 såsom olämplig till lots

Victor Bernhard Ekberg: f. 13/3 1841 (lotsson), lotslärling 1/7 1858, styrsedel 23/6 1859, sek.-lots 30/5 1863, Mästerlots 22/9 1881, Boende å Sandhamn.
Erhållit svensk silvermedalj för räddning av skeppsbrutna
3/12 1873: 3 mån. fängelse för grundstötning med finska skonerten JULIE
Drunknad under tjänsteutövning 8/12 1893

Fredrik Wilhelm Winberg: f. 3/10 1843 (lotsson), lotslärling 11/6 1860, styrsedel 18/7 1861, sek.-lots 28/4 1865, mästerlots 22/9 1881. Boende å Sandhamn.
1866 svensk guldmedalj för räddning av besättningen å skonerten SPEKULATION utanför Korsö i okt.
1867 Rysk silvermedalj för räddning av bes. i en slup från Riga vid Gråskär.
11/10 1876: 6 dygn på vatten och bröd för oskickligt beteende och ordervägran
8/8 1862: 6 dygns vaktarrest för vårdslöshet i tjänsten vid preussiska briggen WAHLFAST grundstötning

Gabriel Ernfrid Eklund: f. 25/11 1843 (lotsson), lotslärling 11/6 1860, styrsedel 18/7 1861, sek.-lots 20/2 1869, mästerlots 22/9 1881, död 29/1 1887
Rysk silvermedalj för räddning av skeppsbrutna
6/11 1876: 2 dygns vaktarrest för ordervägran
24/3 1883: 5 kr avdrag för dito

Samuel Axel Sundberg: f. 20/2 1844 (lotsson), lotslärling 11/6 1860, avsked på egen begäran 28/2 1863.

Carl Eric Ekberg: f. 12/1 1845 (lotsson), lotslärling 11/6 1860, styrsedel 18/7 1861, sek.-lots 29/4 1870
8 dygns vaktarrest för grovt tjänstefel och lögnaktighet, bortseglat Kodjupsbojen
6/11 1876: 2 dygns vaktarrest för underlåtenhet att fullgöra order

Eric Robert Ekberg: f. 20/10 1845 (lotsson), lotslärling 18/7 1861, styrsedel 28/8 1861.

Carl Johan Johansson Sundberg: F. 24/11 1838 (lotsson), lotslärling 1/4 1863, styrsedel 28/7 1864, lots 29/4 1870
14/8 1871: 2 dygns vaktarrest för försummelse att fullgöra order
5/9 1891: 15 kr avdrag för vanvördnad mot förman

Carl Otto Eklund: f. 20/8 1847 (lotsson), lotslärling 27/6 1862, syr­ sedel 11/10 1862, lots 10/12 1873.

Axel Conrad Winberg: f. 25/2 1849 (lotsson), lotslärling 27/4 1865
Avförd 30/6 1867 för bristande håg.

Gustaf Lindström: f. 7/10 1848, lotslärling 7/10 1870, styrsedel 25/6 1871, lots 10/12 1873. Transport från Stockholms lotsplats. Död 15/1 1890.
20/5 1878: 50 kr böter för grundstötning

Frans Wilhelm Westerberg: f. 16/9 1848, lotslärling 4/9 1872, styrsedel 4/9 1872, extralots 17/9 1877, lots 26/4 1881, mästerlots 14/7 1891.
Rysk silvermedalj för räddning av skeppsbrutna
28/8 1890: 20 kr böter för grundstötning med skeppet HUDIKSVALL

Anders Theodor Wickberg: f. 11/9 1851, lotslärling 4/9 1872, styrsedel 4/9 1872, extralots 17/7 1877, lots 26/4 1881
Straffad 4 gånger för fylleri i tjänsten
Avsked 23/7 1889 för fylla i tjänsten

Frans Wilhelm Rosenberg: f. 4/10 1836, lots 20/6 1864, lotsförman vid Vaxholms lotsplats 29/6 1864, lotsålderman vid Sandhamns lotsplats 13/14 1875, transport 22/4 1884 till Lilljungfruns lotsplats.
1865: 2 dygns arrest å eget rum

Bror Arvid Boman: f. 23/8 1855, lotslärling. 17/7 1877, styrsedel 16/8 1877, lots 4/10 1881.
23/4 1883: 5 kr avdr. för ordervägran

Fritz Wilhelm Ekberg: f. 20/3 1858, lotslärling 28/2 1878, styrsedel 10/6 1879, lots 4/11 1885
Rysk silvermedalj för räddning av skeppsbrutna

Johan August Ernfrid Wickberg: f. 27/12 1853, lotslärling 18/11 1881, styrsedel 30/12 1881, lots 11/4 1882
7/9 1885: 10 kr avdrag å lots­ peng. för förseelse i tjänsten
26/7 1888: 15 kr avdrag för försummelse att fullgöra givna order

Conrad Theodor Wickberg (antog namnet Roos 8/5 1890), f. 8/3 1859, lotslärling 31/10 1881, styrsedel 13/6 1882, extralots 27/5 1890, lots 22/3 1892.

Johan Magnus Sjöberg: f. 10/5 1855, lotslärling 3/7 1882, lots 24/8 1888.

Carl Fredrik Åström: f. 4/2 1836, lotslärling vid Landsorts lotsplats 4/7 1849, kronolots vid Landsorts lps 14/8 1856, lotsålderman på Landsort 24/3 1863, transport 12/6 1880 till Lilljungfruns lotsplats, transport 22/4 1884 till Sandhamns lotsplats som överlots.
9/2 1887 Rysk guldmedalj för räddning av skeppsbrutna
1893: Guldmedalj av 5:e storlek för nit och redlighet

Robert Wilhelm Wass: f. 13/12 1864, lotslärling 5/9 1884, styrsedel 26/9 1885, lots 13/12 1889. Avlade styrm.-ex. 1891.
Rysk silvermedalj för räddning av skeppsbrutna

Karl Johan Alfred Jansson: (antog namnet Kronvall 29/7 1888), f. 6/6 1864, lotslärling 19/11 1884, styrsedel 23/7 1888, extralots 27/5 1890, transport från Berghamns lotsplats 4/3 1887.

Erik Conrad Wickberg: (antog namnet Kvist 30/9 1888), f. 4/7 1868, lotslärling 25/4 1887, styrsedel 30/9 1888, extra lots 25/9 1890.

John Edvard Wickberg: (antog namnet Brown 4/2 1889), f. 22/10 1860, lotslärling 22/ 1R87, styrsedel 16/5 1889, extralots 25/9 1890.

John Axel Bonifacius Wickberg: (antog namnet Berg 26/2 1890), f. 15/3 1870, lotslärling: 12/2 1890, styrsedel 17/6 1891, extralots 29/3 1892.

Carl Emanuel Ekström: f. 31/ 5 1864, lotslärling 29/ 8 1890, styrsedel 17/6 1891, extralots 27/3 1892, transport från Mälarens lotsplats 31/8 1890.

Alfred Axel Theodor Skog: f. 6/4 1870, lotslärling 3/10 1888, styrsedel 16/12 1892, transport från Arholma lotsplats 16/2 1891, avlade styrmansexamen 1891.

Ivar Hellenfrid Wickberg Björk: f. 17/11 1870, lotslärling 27/6 1891, styrsedel 16/11 1891

Ivar Theodor Pihl: f. 14/5 1871, lotslärling 25/11 1891. Carl Gustaf Lindström, f. 28/1 1874, lotslärling 27/6 1892.

Carl Viktor Felix Ekberg: f. 21/7 1872, lotslärling 27/6 1892

Sandhamns lotsplats 1751

Lotsålderman Jan Andersson.

Lotsar: Anders Gabrielsson, Anders Andersson, Anders Larsson, Eskil Sigfridsson och Olof Larsson.

Utlärda lotsdrängar: Gabriel Gabrielsson, Anders Ersson, Nils Ersson, Gabriel Andersson och Nils Jansson.

Lotslärlingar: Erich Jansson, Anders Andersson, Gustaf Erichsson och Staffan Jansson.

Sandhamns lotsplats 1816

Lotsålderman J. Sundberg.

Ord. lotsar: J. Gabrielsson, E.S. Sjöberg, G.E. Kjellström, J. Wass, J.O. Ekberg, C.E. Kjellström, och J. Kjellström

Ord. lotsdrängar: J.J. Eklund, E. Wickberg, N.N. Grafström, G.J. Eklund, E.E. Ljungberg, E.E. Lind och A.J. Eklund.

Reservlotsdrängar: J.J. Ekberg, C.J. Eklund och J.J. Wass.

Lotslärlingar: Samuel Sundberg, E. Ekberg, J.O. Lind, G. Grafström, S. Sandberg och C. Ljungberg.