Torekov / Hallands Väderö Lotsplats

56° 25.598′ N 12° 37.562′ E

Fotografi Torekov Lots

Inrättad ca 1750 och nedlagd 1 juli 1936

Torekov fanns inte med i 1744 års rulla

Tillhörde södra distriktet och Torekous fördelning 1799 men Landskronas fördelning någon gång under början av 1800 talet fram till 1880 därefter Malmös fördelning.

Nedanstånde ur reglemente för lotswerket 1799: Under lotsuppsyningsman för Torekovs fördelning lyder Hallands Väderö och Torekovs lotsplats med 1 lotsuppsyningsman, 1 lotsålderman, 1 ord lots, 1 utlärd lotsdräng, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling.
Lotsningsområdet: Lotsarna uppassa vid stationen emottaga från sjön att inlotsa, utlotsa till sjöss och till Helsingör även till Halsahamn enär så påfordras.

Ur rulla 1817: Lotsålderman Torkel Junker, ordinarie lots J. Bengtsson, lotslärling E. Sjöström

Lotsningsområde ur reglemente och förordning 1820: Från Torekovs eller Hallands Väderös lotsplats till sjöss eller från sjön samt till Helsingör respektive Halmstad, Halsahamn.

Följande har hämtats ur Sundius anteckningar som har erhållit mycket material 1993 från en viss Bo Bergström i Lund.

1821 12 mars Lotsålderman Carl Lindbom i Torekov har begärt dagbok och lotsböcker samt klagat att lotsbåt ej finnas i Torekov och att lotsarna inga äger. Svar ”det måste åligga lotsarna vid Torekov liksom lotsarna vid övriga platser inom Sverige, att själva med båtar vara försedda då det välja detta yrke och till lotsar låta sig antagas”

1822 C Linbom upprepar kravet från 1821 påpekar nödvändigheten av en lotsbåt. Svar ”Torekov skall nästa vår få lotsbåt av ek med 18 fots köl, segel, dragg och tåg.”

1832 Kronolotsbåt finns nu i Torekov

6 juli 1832 Angående secundlots T.M. Svensson förordnas han till mästerlots efter avgångne E.E. Sjöström

1835 fd coopfverdi skepparen Påhl Romare blir mästerlots

1839 Låm HJ Christophersson går i pension. P. Romare ansöker om att få bli Låm efter Chrisophersson men det avslås med motiveringen att ” sökande ej bör vara utfattig”

1841 OB Romare antages till mästerlots och ny lotsbåt färdig

1841 Gratifikation till lotsarna i Trelleborg och torekov

1842 JF de la Motte blir secundlots

1845 Förvaltningen för sjöärenden har beviljat 116 rdr 32 sh till understöd åt lotsar vid Torekov i och för deras utflyttning t hallands Väderö. Pengarna handhas av Låm Höök

1862 byggs lotsuppassningshus på Hallands Väderö

1863 Torekovs kronolotsbåt färdig och en av lotsarna i Torekov må förordnas att tillika med annan pålitlig person avsegla från Malmö till Torekov.

Lotsningsområde ur reglemente och förordning 1863: Helsingör, Halsahamn sjöss eller från sjön
1 lotsålderman, 2 mästerlotsar, 2 secund lotsar, 2 lotslärlingar

1866 befalldes att vanlig lotsflagg ” hälften vit och hälften blå” skall vara hissad istället för lotsgös då lots finns att tillgå

1869 Lotsstugan på Hallands Väderö skadat skadat vid storm 17 juni

1869 omkom tre lotsar under svår storm i september

1876 såldes lotsstugan på Hallands Väderö

1878 En ny lotsuppassningsstuga byggdes

1878 Åtal mot lotslärling Edvard Benedictus Pihl för våld mot lotsålderman Peter Gustav Pettersson. Dömd till 2½ års straffarbete och suspenderad från tjänst. ( Han slog mössan av Pettersson. Lång process med åtal, nådeansökningar mm)

1883 värdering av lotsbåt vid Torekov tillhör PG Peterssonvärde 50 kr. En annan ägd gemensamt värderas till 70 kr

1888 OB Romare rapporterat att lotsen HP Esbjörnsson ” förer ett onyktert leverne” samma år även rapport om ”lotsen JEW de la Mottes uppstudsighet”.
1891 den 31/8 inträffade att sedan Torekovs kronolotsbåt avlämnat lots till chefsfartyget DROTT, båten på hemfärden under mörker törnad på ett grund inne i hamnen och skadats. Lotsarna ansågs ej vållande.
1892 lots Esbjörnsson har lovat PH Höök att ” hädanefter ej begagna spritdrycker”
1892 OB Romare avlider
1893 Lots Esbjörnsson ”har åter börjat vara drucken”
1893 CL Wargren vill ej längre använda tillnamnet Carlsson utan endast Wargren

1897 Personalens löner
HP Wulff                                      344 kr
Carl Nilsson                                 946 kr
HP Esbjörnsson                          916 kr
Edward de la Motte                  916 kr
CL Wargren                                 916 kr

1912 fick lotsplatsen en ny däckad motorbåt

Båtbestånd 1920:
1 däckad kutter byggd 1912, ek, kravell, 10.18×3.75, 12 hk Bolinder
1 segelbåt i furu, klink, 5.9×1.66
1 roddbåt byggd 1892, ek, klink, 3.82×1.41

1917 Generaldirektören medger att mästerlots Erich de la Motte p.g.a. att under tjänsten vid en kollision mellan två skjutsar Båstad-Torekov, ådragen kroppskada tilldelas 327:- i mistad lotslott

1930 Belöning om 50 kr var till lotslöjtnant Sven Gustav David Magnusson, lotsförman vid Torekovs lotsplats Georg Albin Romare samt lotsen Gustav Edvard de la Motte som belöning för att de under synnerligen svåra och riskfyllda förhållanden bärgat Stora Middelgrunds lys och ljudboj då denna den 9 juli 1930 under hård storm slitit sina förtöjningar.

PERSONALIA VID TOREKOVS LOTSPLATS

Hans Jacob Christophersson, född 1786, död 1859, fd lotsålderman

Christian Sjöberg född 1791, död 1879, fd lotsålderman. 1869 tilldelad varning för att ha försummat en lotsning av S/S FREJ i augusti månad. Inkomst 500 rdr per år

Edvard Benedictus Pihl, f 1845, lotslärling juni 1873, drunknat 1893 vid Amerikas kust

Philip August Eugen Höök, Sjökapten, f 1829, lotsålderman, död 1894

Peter Gustaf Petersson, lotsålderman 1884, fd fyrmästare f 1827, död 1894

Peter Nicolaus Svensson Pihl, fd kronolots, f 1811, lex 1845, lön 300 rdr, avsked 1881, död 1896

Hans Petter Wulff, f 1834, sjk, lotsålderman, lotsförman 1894, död 1898

Carl Magnus Wulff, f 1839, sjk, lotsålderman, död 1899

Hans Peter Esbjörnsson, kronolots, f 1839, död 1906, avsked 1901. 1890 olovligen i berusat tillstånd tagit sig en roddtur, fallit i sjön och räddats. Föreslås skiljas från tjänsten. 1891 dömd till offentlig varning för fylleri i tjänsten samt avdrag å lotspenning med 10 kr.

Carl Nilsson f 1853, död 1910, sjöman i segelfartyg lotslärling 1885, lots 1885 mästerlots 1899 lotsförman 1902. 1904 Ådrog sig ljumskbristning vid olyckshändelse i lotsbåten begär pension 1904.

Jacob Wilhelm André Bennet född 1836, lotsförman 1899, avsked 1901, död 1912

Carl Erich Valdemar de la Motte, kronolots, f 1893, lotsexamen 1918 men dog samma år

Johan Edward Werner de la Motte, kronolots, f 1858, död 1935, sjöman och befäl på segelfartyg, lots 1888, mls 1900 Lfm 1906, 1914 entledigad samt tilldelad offentlig varning, efter att ”illa motsvarar det förtroende som blivit honom anförtrott och missbrukat sin tjänsteställning, bör han avsättas”

Hans Erich Waldemar de la Motte, f 1893, Ll 1908, L 1918, död 1918 i Limhamn

Carl Emil de la Motte, lotslärling 1912 men avskedas av CL Wargren 1918 enär de la Mottes uppförande under tjänstetiden ej varit den bästa

Gustaf de la Motte blir lotsförman 1916 (450kr/år)

Carl Ludwig Wargren, f 1869, lotsförman, död 1947, sjöman i segelfartyg, lots 1893, mls 1907, Lfm 1914

Rasmus Olsson Wara, f 1727 ådrog sig svårt bråck som han efter attest undfått under det han lotsat ett fartyg till ankarplatsen vid Torekov och fick 1763 avsked, Död i Torekov 1799

Pål Nilsson, kronolots, f 1735, död i Torekov 1810

Georg Albin Romare, f 1878, sjöman å segelfartyg, i flottan, Ll 1894, lots 1907

Obertius Benedictus Romare, f 1815 l.ex. 1840, lön 1864 300 rdr. lotsförman 1884

John Perl. Sjölin, f 1881, sjöman I segelfartyg och ångfartyg, Ll 1900, lots 1901, tjg å S/S Malmö 1905-1907

Olof Bernhard Romare f 1855, lotslärling 1873

Ur Minnesalbum 1914-1924 lotsverkets personal

Lotsplatsen anlagd på det att fartyg som kommande från Nordsjön med västlig vind, tagit Hallandsåsen för Kullen och därför hållit för lågt och sedan ej kunde hålla högt nog i vind att ligga över Kullen, skulle få lots och kunna hålla i lä om Hallands Väderö och ankra där. Lotsuppassningen var därför förlagd till Kappelshamn på Väderön, en för alla vindar och all sjö skyddad naturlig hamn på öns sydostsida. Med säkerhetsanstalternas förbättrande avtog platsens betydelse och lotsuppassningen på Väderön indrogs åren 1850 -60. Lotsuppassningshuset borttogs någon gång på 1870-talet.

De första kända lotsarna var lotsåldermannen P. Höök och lotsen Paul Romare, båda i förra hälften av 1800-talet. Platsen är emellertid som lotsplats betydligt äldre än så.