Furusund Lotsplats

59° 39.543′ N 18° 55.510′ E

Furusunds lotsplats inrättades 1696 men lotsning har förekommit där så länge människor seglat. Lotsplatsen lades ned 1984 och lotsarna stationerades i Stockholm. Siste lotsplatschefen var Ingvar Orsvärn. Lotsstationen såldes 1990.

Från CG Sundius anteckningar

Mästerlotsen Olof Alfred Norman, 1867-1931, en eldsjäl när det gällde lotsarnas förhållanden samt under en tid ordförande för Lots

förbundet skrev nedanstående kåseri i Svensk Lots- och Fyrtidning nr 10 daterad den 15 maj 1917.

”Jaså- det är ej alla som veta var Furusunds lotsplats är belägen?”

Jo om man från Stockholm räknar 34 latitudsminuter och följer stora segel leden norrut, så är man precis vid Furusund, det är tillika en gammal badort, som om sommaren är ganska livligt besökt av sommargäster. Själva lotsplatsen är egentligen å Köpmanholm, som skiljes från Furusund genom den s.k. Furusundsströmmen. Trakten är under sommartiden mycket naturskön, med den för Stockholms skärgård särskilt utmärkande saftiga grönskan, blomsterängar och lövskogsnatur.

Vid Furusunds lotsplats finnes i vanliga fall anställda nio lotsar och en överlots, men under nuvarande säregna förhållanden har det varit dubbla antalet som tjänstgjort, dels från Stockholms, dels från Sandhamns lotsplats. Vad detta betyder av arbetsprestation kan blott den fatta, som är insatt i lotstjänstgöring, då man även måste taga med i beräkningen de långa och trånga lotslederna.

Mellan Furusund och Dalarö t.ex. är det 53 lat.-min, ett ständigt arbete natt och dag med minimum av sömn, här kan ej bli fråga om 8 timmars arbetsdag, nej i många fall måste arbetstiden räcka i 48 timmar i sträck och ofta över på det. Att människokraften kan tänjas ut så mycket är hart när otroligt, men det kan gå till en tid, i längden hämmar det sig nog, då det återkommer i ett uppslitet nervsystem.

Allmänheten har i de flesta fall ganska litet satt sig in uti vilka tjänster lotsarna gjort landet genom sitt oerhört ansträngande arbete men väl har man hört framhållas att de förtjänat grova penningar, och då ha alltid de mindre lotsplatserna, där under normala förhållanden sjöfarten varit liten och som haft höga taxor och liten personal men nu kommit upp till hög inkomst, lagts till grund för beräkningarna, och för övrigt med ganska försvarliga tillägg av vad en livlig fantasi kan åstadkomma.

Att lotsarnas inkomst under nuvarande tiden varit god äger ju sin riktighet, men om man beräknar det utförda arbetet får man kanske en annan syn på saken. Antag t.ex. att en yrkesarbetare skulle arbeta dag och natt i 8 á 9 månaders tid per år med blott 1 å 2 timmars sömn per dygn och i många fall ingen, visserligen skulle hans arbetsförtjänst bli mycket större under denna tid, men i förhållande till det presterade arbetet vore han väl värd sin lön.

Detta är förhållandet med lotsarna, men med den märkvärdiga skillnaden att staten tar 60 % av deras arbete, detta till följd av den nyligen genomförda löneregleringen, som redan genom vunna erfarenheter till fullo bevisat att den avsevärt behöver omregleras. Det bör ske särskilt genom höjning av procenten till minst 50, ävenså båtfrågans lösning på ett tillfredsställande sätt, antingen att staten helt övertager och underhåller all båtmateriel jämte driftkostnader, vilket undertecknad anser vara det fullt riktiga, ty lotsarna kunna ej under andra förhållanden erhålla tidsenlig båtmateriel i enlighet med den moderna sjöfartens krav av den enkla orsak att de å de flesta platser ej ha råd därtill och inlösen av sådana kuttrar etc. skulle på många platser för nytillträdande lotsar bli en odräglig skuldbörda.

Eller ock att så stor båtlega beviljades att den är tillräcklig för anskaffning, amortering, underhåll och drift. Att av hemvägsersättningen avsätta till båtmateriel finnes ju ingen möjlighet då denna ersättning är otillräcklig för sitt egentliga ändamål. En vanlig praxis är väl det, om ett arbete skall utföras utom den ort man är bosatt, att då erhålla fri resa samt ersättning för tidsspillan även under resan till arbetsplatsen och därifrån åter till boningsorten, men då hemvägsersättningen är så liten att lotsarna till stor del av egna medel måste bekosta sig hem, kan den icke även avsättas till båtmateriel.

För övrigt måste det anses oriktigt att sammanblanda hemvägsersättning och båtmateriel.

Ja, på tal om taxor äro vi vid Furusund ganska misslottade, då vi har den lägsta taxan för lotsning av fartyg till öppen sjö. Vi går och inbillar oss att vi är de enda i hela Sveriges land som för så beskaffad lotsning är hänvisade till taxa Nr 1. Vi hoppas att missförhållandet för vår del i en icke allt för avlägsen framtid måtte bli rättat, således höjning av lotsningsprocenten till minst 50, båtfrågans lösning på ett fullt tillfredsställande sätt, samt taxornas omarbetning och tillämpning efter rättvisare grunder. Detta är kardinalpunkter, som förr eller senare måste ordnas, ju förr dess bättre, ja, vi tror att hulda makter är oss bevågna, och vi hoppas att riksdagen även måtte beakta detta när den efter den pågående utredningen i utskottet kommer att närmare ta hand om saken.

Javisst, vaktstugan är jämmerligt liten för sitt ändamål och mer än lovligt kall och dragig, så i det hänseendet är vi i stort behov av en bättre. Detta är nu några tankar och stämningar som vi går och filosoferar över.

Ja i vinter har vi vilat oss. Bore har varit ganska härskIysten, så nu kan vi börja arbetet igen med stärkta krafter, såvida ej världskriget sätter p för all sjöfart. Den som lever får väl se.

FÖRTECKNING ÖVER FURUSUNDSLOTSAR UNDER 1800-TALET I TIDSORDNING FR.O.M. NÄR DE ANTOGS TILL LOTSLÄRLING.

I denna förteckning är lotsåldermän, lotsförmän, överlotsar och lotsplatschefer undantagna.

Anders Olsson Wijkman, f. 7/6 1801, lotslärling 30/6 1812, sekundlots 30/1 1823, mästerlots 11/7 1853, bosatt i Kolsvik. (20/9 1858: 8 dygns arrest på vatten och bröd för grundstötning med norska skeppet SÖEBLOMSTER 21/5).

Axel Nordqvist, 6/10 1830 (bondeson), lotslärling 11/11 1842, styrsedel 29/7 1850, sekundlots 2/9 1852, mästerlots 8/7 1854, avsked 16/10 1885. Bosatt på Köpmanholm.

Jan Eric Söderman, f. 25/2 1845 (lotsson), lotslärling 10/9 18Gl, avsked 21/6 1867 p.g.a. bristande håg för lotsyrket. Bosatt Köpmanholm.

Carl Axel Öman, f. 29/9 1824, lotslärling 12/6 1846, styrsedel 14/7 1849, sekundlots 29/7 1850, mästerlots 8/7 1854, bosatt Köpmanholm

Johan Andersson Österman, f. 12/8 1831, lotslärling 12/6 1846, styrsedel 21/6 1851, sekundlots 2/9 1852, mästerlots 8/7 1854, avsked 16/11 1886, ej lotsat för sjukdom sedan våren 1875. Bosatt i Kolsvik

Jan Eric Österman, f. 11/9 1833 (lotsson), lotslärling 14/7 1849, styrsedel 1/9 1852, sekundlots 11/7 1853, mästerlots 29/7 1861. Bosatt på Köpmanholm.

Jan Eric Ersson eller Johan Erik Eriksson (båda namnen förekommer), f. 15/11 1831 (lotsson), lotslärling 14/7 1849, styrsedel 7/7 1854, sekundlots 16/8 1855, lön= 60 rdr, avsked 16/11 1886. Bosatt på Köpmanholm. På övergångsstat 7/3 1881. Enl. Kungl. Lotsstyrelsens skrivelse den 21/1 1887 överflyttad på indragningsstat med pension av 120 rdr/år och från lotsverket 380/år för återstående del av livstiden. (20/6 1859: ådömd 10 rdr böter för fylleri å ångkorvetten ORÄDD. 17/5 1872: 4 dygns arrest på vatten och bröd för försummat lotsuppdrag. 12/4 1878: ådömd 2 mån. straffarbete för uppbärande av för höga lotsumgälder. 3/7 1879: ådömd 100 kr böter för grundstötning med s/s TORNEÅ).

Anders Gustaf Lännman, f. 3/8 1833 (lotsson), lotslärling 29/7 1850, styrsedel 4/7 1854, sekundlots 16/8 1855, mästerlots 29/7 1861, avsked 26/7 1877. Bosatt på Köpmanholm. 1852åtalad för grundstötning med svenska skonerten ”HEDVIG” men frikänd. 1863: 6 dygns arrest i eget hem för bristande tillsyn och ordning och skick bland underlydande

Anders Sjöblom, f. 9/6 1834 (lotsson), lotslärling 11/8 1853, styrsedel 7/7 1854, sekundlots 16/8 1855, mästerlots 14/4 1863, avsked 24/7 1873, utstruken för fylleri. Bosatt på Köpmanholm. (10/9 1863: 6 dygns vaktarrest för fylleri och oanständigt uppförande. 3/10 1866: 4 dygns arrest för fylleri och oljud. 3/9 1867: 6 dygns arrest på vatten och bröd för oskickligt beteende och fylleri i tjänsten).

Peter Johansson Blomqvist, f. 27/3 1821 (dräng), lotslärling 1/7 1854, styrsedel 4/8 1855, sekundlots 14/8 1856, avsked 19/4 1877. Bosatt på Köpmanholm. (19/8 1873: ,100 rdr böter för grundstötning med skeppet FÖRENINGEN. 12/10 1874: 3 dygns vaktarrest för fylleri i tjänsten).

Carl Olof Westerman, f. 3/11 1842 (lotsson), lotslärling 15/8 1855, styrsedel 6/7 1860, sekundlots 29/7 1861. Bosatt på Köpmanholm. Död 1/9 1870. (10/9 1863: 6 dygns vaktarrest för fylleri och oskickligt beteende. 15/10 1869: 2 dygns arrest för dito)

Carl Gustaf Österman, f. 25/10 1837 (lotsson), lotslärling 8/11 1855, styrsedel 1/7 1858, sekundlots 29/6 1859, mästerlots 11/10 1873, avsked 22/9 1885. Bosatt på Köpmanholm. Permission under sommaren 1856 för telegrafen vid Söderarm. Dito 1857. (8/9 1863: 6 dygns vaktarrest för fylleri och oanständigt uppförande. 28/8 1878: varning motsvarande l: a gr. bestraffning för förseelse i tjänsten. 3/7 1879: 10 dygns vaktarrest för tjänsteförseelse. 10/5 1884: disciplinstraff med 15 kr avdrag för tjänsteförseelse.)

Johan August Lindström, f. 13/5 1846 (lotsson), lotslärling 8/11 1855, styrsedel 18/6 1864, avsked 22/9 1868 för ovärdigt uppförande. Bosatt på Köpmanholm.

Johan Alfred Österman, f. 28/3 1849 (lotsson), lotslärling 28/7 1859, Bosatt på Köpmanholm.

Johan Westerman, f. 23/9 1848 (lotsson), lotslärling 19/7 1861, lots 21/8 1871, mästerlots 15/3 1889, avsked 19/10 1908. Permission 1867 att idka utrikes sjöfart. 1868 5 mån. dito.

Carl August Nordqvist, f. 1/1 1840 (sjöman), lotslärling 12/7 1862, sekundlots 10/9 1863, mästerlots 7/3 1881. Bosatt på Köpmanholm.

Gustaf Sjöblom, f. 7/11 1838 (f.d. telegrafist), lotslärling 1/6 1863, sekundlots 10/9 1863, mästerlots 21/12 1881. Bosatt på Köpmanholm. (5/7 1882: 15 kr avdrag å uppmuntr. pengar för olovligt avlägsnande från stationen. 15/11 1887: 30 kr avdrag å uppmuntr. pengar för oskickligt uppförande mot befälhavare å Pass.-båt. 22/5 1888: ådömd 150 kr böter för grundstötning med s/s BLIDÖ.).

Johannes Norberg, f. 5/5 1847, lotslärling 7/5 1868, styrsedel 3/6 1870 lots 4/8 1874, drunknad 7/3 1887. Tidigare lotslärling på Tjockö.

August Österman, f. 30/10 1847, lotslärling 30/9 1871, lots 11/10 1873, död 11/3 1874.

Anders Reinhold Sjöblom, f. 5/10 1854, lotslärling 26/6 1876, extra lots 17/7 1877, lots 15/3 1887, mästerlots 18/10 1897. (20/8 1884: 5 kr avdrag på lotspeng. för ordervägran). Avsked 15/10 1915
17/12 1911: lotsexamen till Sandhamn, Dalarö och Gustavsberg, över Trälhavet och Husaröleden.

Knut Wilhelm Nordqvist, f. 15/7 1853, lotslärling 7/7 1876, extra lots 26/7 1877, lots 25/1 1886, mästerlots 15/8 1895, död 22/2 1914. Frånsade sig att göra lotsexamen i Husarö och Berghamns lotsningsområde. 1912: silvermedalj för nit och redlighet.

Anders Gustaf Sjöblom, f. 6/6 1859, lotslärling 14/6 1878, styrsedel 21/4 1880, extra lots 31/10 1891. (1884: 10 kr avdrag å lotspeng för förseelse i tjänsten. 9/1 1893: 10 kr avdrag för fylleri i tjänst. Förlorade sin lotsbåt 26/10 1884 vid lotsning av eng. s/s WOODLAND.

Axel Robert Öman, f. 2/8 1863, lotslärling 15/8 1882, styrsedel 30/6 1885, extra lots 27/6 1892, lots 10/2 1899, mästerlots 14/11 1901, avsked 10/9 1923 efter långa sjukperioder. 1886-1905 fyrvaktare vid Yxlans f.d. fyr. 1905 fyrvaktare vid Furusunds fyr. (21/6 1902: 15 kr avdrag för fylleri). 1921: silvermedalj för nit och redlighet.

Karl Edvard Nordqvist, f. 27/4 1863, lotslärling 24/3 1886, styrsedel 2/6 1894, extra lots 2/7 1894, lots 6/4 1901, mästerlots 8/12 1904, avsked 15/5 1923. Lotsexamen 1911 för Berghamns och Husarö lotsleder. 1921: tilldelad silvermedalj för nit och redlighet.

Frans Theodor Österman, f. 13/7 1863, lotslärling 18/4 1887, styrsedel 21/11 1893, extra lots 13/4 1894, lots 22/8 1902, mästerlots 23/4 1907, avsked 3/3 1916 p.g.a. sjukdom efter långa sjukdomsperioder. 1886: avlade Styrmansexamen. och ex. i ångmaskinslära. (25/9 1896: 75 kr i böter för grundstötning med s/s TRUE BRITON).

Olof Alfred Norman, f. 13/9 1867, lotslärling 30/8 1892, styrsedel 29/5 1895, extra lots 16/4 1901, lots 8/12 1905, mästerlots 2/6 1911, avsked 31/12 1927. (2/12 1898: 50 kr böter för grundstötning med s/s ADELE KÖPPER).

Johan Erhard Alfred (Sjöblom) Qvist, f. 15/10 1867, lotslärling 26/3 1892, full styrsedel 15/5 1899, extra lots 16/4 1902, full styrsedel 9/10 1908 för Berghamns och Husarö lotsplatser, lots 6/10 1908, långa sjukperioder under 20-talet, död 3/7 1926. (7/4 1922: ådömd 25 kr i böter för grundstötning med s/s REJN 7/11 1920. 10/11 1923 50 kr i böter för förseelse i tjänsten. 27/12 1910: 20 kr i böter för att i sitt ställe tillsatt inkompetent lotslärling. 10/3 1916: dömd för försummad lotsvakt till böter motsv. 15 dagars avlöning. Dömd till 25 kr i böter grundstötning med s/s MINERAL 17/11 1915 på grundet Engelsman. 26/9 1919: 125 kr i böter för att han otillbörligt fördröjt fullgörande av sin lotsningstjänst och vägrat lyda order)

Johan Edvard Sjöblom, f. 24/1 1870, lotslärling 10/5 1892, extra lots 1/4 1899, död 8/1 1903.

Johan Erik Herman Westerberg, f. 15/5 1871, lotslärling, 29/9 1894, full styrsedel 24/4 1903, extra lots 26/5 1904, 1: a klass lots 13/10 1908, mästerlots 27/11 1923, avsked 16/5 1931. Styrmansex. 1895 och ångbåtsbefälhavarexamen 1901.

Anders Petter Almqvist, f. 28/9 1878, lotslärling 21/9 1898, full styr sedel 24/12 1903, extra lots 20/10 1908, 2: a kl. lots 30/1 1911, mästerlots 31/8 1926.

Joel Westerman, f. 1/4 1885, lotslärling 13/12 1899, full styrsedel 1910, 1: a kl. lots 21/4 1914, mästerlots 1/1 1930. Avlade styrmansex och ex. i ångmaskinslära 1906.

Johan Emanuel Konstantin Österman, f. 2/8 1870, lotslärling 23/6 1893 full styrsedel 19/10 1899, extra lots 27/1 1903, drunknad 15/5 1904

Axel Josef Sjöblom, f. 15/5 1887, lotslärling 6/7 1901, full styrsedel 8/9 1913, extra lots 1/1 1915, 1: a kl. lots 3/3 1916, mästerlots 1/1 1932. Styrmansex. 1908.

August Johannes Wikstrand, f. 4/5 1887, lotslärling 16/7 1901, avskedad 1/5 1906.

Karl Johan Georg Wijkander, f. 21/12 1882, lotslärling 21/12 1905, extra lots 1/1 1915, l:a kl. lots 19/6 1923. Styrmansex. 1902. (17/9 1918: ådömd böter motsv. 6 dgs avlön. för förseelse i tjänsten

Johan Robert Westerberg, f. 31/10 1883, lotslärling 2/12 1907, avlade styrm.-ex. 1900. Begärt avsked 8/6 1912. (tilldelad offentlig varning i kamraternas närvaro för vanvård av den aktning han av annan bör äga).

Anders Emil Gustafsson, f. 10/3 1883, lotslärling 22/9 1908, styrsedel 5/9 1913, extra lots 1/1 1915, 1: akl. lots 12/10 1923. Styrmansexamen 1910.

Sven Nordqvist, f. 7/12 1894, lotslärling 12/12 1910, order från lots styrelsen 1915 att han ej må beordras till lotsningstjänst p.g.a. fel på färgsinnet. Avsked 29/10 1917.

Josef Adolf Johansson, f. 19/12 1891, lotslärling 13/2 1915, full styrsedel 1/4 1917, extra lots 1/4 1917, 2:a kl. lots 15/4 1928.

Axel Botvid Jansson, f. 28/7 1891, lotslärling 18/8 1915, full styrsedel 15/5 1918, extra lots 15/5 1918, (Varning för oförstånd i tjänst i samband med grundstötning med s/s CORDELIA 20/12 1915).

Karl John Sjöblom, f. 21/9 1889, lotslärling 4/9 1915, transporterad 1/4 1917 till Sandhamns lotsplats.

Sven Ernfrid Pettersson, f. 26/1 1899, lotslärling 24/11 1923, död 26/3 1928 efter långa sjukperioder. Styrmansexamen 1923.

Ivar Nordqvist, f. 20/9 1903, lotslärling 1/10 1924, full styrsedel 1/11 1930, extra lots 1/1 1930, lots 1/9 1938. Styrmansexamen 1929.

Ture Gustaf Tage Wallentin, f. 23/2 1909, lotslärling 3/7 1925, full styrsedel 8/8 1933, extra lots 5/11 1933, Styrmansexamen 1932.

Olov Ludvig Gösta Lindström, f. 20/11 1906, lotslärling 10/9 1925, full styrsedel 23/5 1931, extra lots 23/5 1931, lots 1/11 1938. Styrmansexamen 1930.

Jan Robert Waldemar Söderman, f. 7/6 1910, lotslärling 23/7 1927,

Per Erik Rosenberg, f. 7/7 1912, lotslärling. 7/9 1927, sjök.-ex. 1933.

Sven Valdemar Wijkander, f. 18/7 1911, lotslärling 17/12 1928, styrm.­ex. 1934.

Anders Gunnar Sjöblom, f. 14/4 1916, lotslärling 12/2 1932, lots 1/7 1947. Styrmansexamen.

Gustaf Otto William Kvist, f. 9/11 1912, lotslärling 15/6 1932, lots 1/1 1942. Styrmansexamen.

Lotsåldermän, lotsförmän, överlotsar och lotsplatschefer vid Furusunds lotsplats

År 1751 hette lotsåldermannen Anders Ersson, Oxhallsö.

År 1766 eller 1769 hette lotsåldermannen Nils Lind, 46 år, Köpmanholm och hade antagits i lotstjänst 1740.

År 1816 hette lotsåldermannen A.J. Lännman.

Anders August Lännman, f. 18/4 1823, lotslärling 12/1 1835, sekundlots 18/11 1842, mästerlots 16/3 1844, lotsålderman 27/8 1849, lön= 400 rd. Bosatt på Köpmanholm. Befriad från lotsning 26/7 1877. (28/10 1852: åtalad för grundstötning men frikänd. 18/8 1863: 6 dygns arrest i eget hem för bristande tillsyn av ordning och skick bland underlydande).

Carl Olof Odén, f. 4/11 1830, lotsexamen 1879, t.f. lotsålderman vid Vaxholms lotsplats 23/4 1875, t.f. lotsålderman vid Furusunds lotsplats 26/6 1878, lotsförman vid Furusunds lotsplats 26/4 1881.

Thure Wallentin, f. 27/12 1863, lotslärling 12/5 1887, lotslärling vid Svartklubbens lotsplats 29/4 1888, överlotsvid Furusunds lotsplats 10/10 1905, avsked 30/4 1929. Tjänstgjort å chefsångarna FREJ, STOCKHOLM och RESERV 1 åren 1887-1902. Fyrmästare å Almagrundets fyrskepp åren 1902-03. Dito 1903-04. T.f. överlots i Furusund 1/5 1904 – 10/10 1905. Styrmans- och ångbåtsbefälhavare. Medaljen i guld för nit och redlighet.

Petrus Hesekiel Rosenberg, f. 15/8 1881, lotslärling 3/6 1901, avlagt styrmans- och ångbåtsbef.-ex. 1901, full styrsedel 22/8 1910, extra lots 1/1 1915, 1: akl. lots 22/10 1915, överlots vid Furusunds lots­ plats 1/5 1929. Vik. lotslöjtnant vid flera distrikt.

Knut Abraham Wågström, f. 18/5 1891, lotslärling 1/12 1912, full styrsedel 23/5 1918, extra lots 23/5 1918, 1: akl. lots 16/6 1931, t.f. överlots 1930-31. Styrmansex. 1911. Sjökaptensex. 1913. Reservofficersex. 1914.

Axel Josef Sjöblom, f. 15/5 1887, lotslärling 6/7 1901, full styrsedel 8/9 1913, extra lots 1/1 1915, 1: akl.  lots 3/3 1916, mästerlots 1/1 1932, lotsförman 1/7 1939, Styrmansex. 1908.

Erik August Herbert Ingman, f. 31/1 1901, lotslärling 3/2 1917, full styrsedel 1927, ord. lots 1937, överlots 1/6 1947. Sjökaptensex.

Sven Ingvar Orsvärn, f. 5/10 1926,

PERSONAL VID FURUSUNDS LOTSPLATS 1751:

Lotsålderman:
Anders Ersson, Oxhallsö.
Lotsar:
Pähr Gustavsson, Oxhallsö,  Johan Nilsson, Oxhallsö
Olof Andersson, Oxhallsö,  Algut Nilsson, Köpmanholm
Nils Algutsson, Köpmanholm, Johan Algutsson, Köpmanholm
Johan Erichsson, Gräskö   Erich Erichsson, Gräskö
Olof Erichsson, Gräskö. (Slutat med lotsning och flyttat till Norröra)
Israel Larsson, Marö   Olof Larsson, Marö   Sven Olsson, Marö
Utlärda lotsdrängar:
Erich Andersson, Oxhallsö      Erich Larsson, Oxhallsö
Erich Ersson, Oxhallsö    Henrich Ersson, Oxhallsö
Lotslärlingar:
Anders Jansson på Gråskan? Anders Andersson Oxhallsö
Erich Andersson, Oxhallsö    Erich Andersson, Oxhallsö

PERSONAL VID FURUSUNDS LOTSPLATS 1766 eller 1769:

Lotsålderman:
Nils Lind, 46 år, Köpmanholm, i tjänst sedan 1740

Lotsar:
Johan Ersson, 48 år, Oxhallsö, i tjänst sedan 1741.
Olof Andersson, 50 år, Oxhallsö, i tjänst sedan 1741
Johan  ? ,  49 år, Köpmanholm, i tjänst sedan 1741
Olof Ersson, 47 år, Gräskö, i tjänst sedan 1739
Eric Ersson, 56 år, Gräskö, i tjänst sedan 1738
Eric Andersson, 53 år, Oxhallsö, i tjänst sedan 1750
Anders Jansson, 30 år, Gräskö, i tjänst sedan 1750
Carl Ekman, 42 år, Kapellskär, i tjänst sedan 1759
Per Ersson, 36 år, Marö, i tjänst sedan 1755

Lotslärlingarna:
Jan Ersson, 22 år, Gräskö, i tjänst sedan 1758
Jan Jansson, 23 år, Gräskö, i tjänst sedan 1758.

PERSONAL VID FURUSUNDS LOTSPLATS 1816:

Lotsålderman A.J. Lännman.
Ordinarie lotsar:
J.J. Lännman    J.J. Sjöholm      J.O. Sjöholm     A.J. Lännman
O.O. Söderbom J.J. Österman  A.A. Sjöblom   E.C. Norman
J.A. Lännman
Ord. utlärda lotsdrängar:
A. Öman  E.O. Sjöblom   O. Olsson   A. Österman
Lotslärlingar:
J.J. Söderman   E.G. Strömberg   A. Andersson   A.O. Wickman
O.L. Södergren  O. Andersson   A. Olsson  O.O. Holm
A. Andersson

Bostadsorter: på Yxlö= 7, Söderöra= 3, Gräskö= 2, Kolsvik= 5, Oxhallsö= 3, Furusund= 1, Asken= 1, Norröra= 1.

PERSONAL VID FURUSUNDS LOTSPLATS 1897

Lotsförman Carl Olof Odén

Mästerlotsar:
Carl August Nordqvist
Gustaf Sjöblom
Johan Westerman
Knut Wilhelm Nordqvist

Lotsar:
Anders Reinhold Sjöblom
Anders Gustaf Sjöblom

Extra Lotsar:
Axel Robert Öhman
Karl Edvard Nordqvist
Frans Theodor Österman

Lotslärlingar:
Johan Erhard Alfred Qvist
Johan Edvard Sjöblom
Olof Alfred Norman
Johan Emil Konstantin Österman
Johan Erik Herman Westerberg
Carl August Öhman

Samtliga lotsar vid Furusunds lotsplats sorterade efter anställningsår

Lotsplatser övrigaEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketAvskedDöd
 Ersson/ ErichssonEric 17101738 
 Ersson/ ErichssonOlof 17191739 
 LindNils 17201740 
 AlgutssonJohan 17171741 
 AnderssonOlof 17161741 
 Ersson/ ErichssonJohan 17181741 
 AnderssonEric 17131750 
 JansonAnders 17361750 
 AlgutssonNils  1751 
 AnderssonAnders  1751 
 AnderssonErich  1751 
 ErssonAnders  1751 
 ErssonErich  1751 
 ErssonHenrik  1751 
 GustavssonPähr  1751 
 LarssonErich  1751 
 LarssonIsrael  1751 
 LarssonOlof  1751 
 NilssonAlgut  1751 
 NilssonJohan  1751 
 OlssonSven  1751 
 ErssonPer 17301755 
 ErssonJan 17441758 
 JanssonJan 17431758 
 EkmanCarl 17241759 
 Wijkman/ OlssonAnders 18011812 
 AnderssonA  1816 
 AnderssonO  1816 
 HolmOO 1816 
 LännmanAJ 1816 
 LännmanJA 1816 
 LännmanJJ 1816 
 NormanEC 1816 
 OlssonA  1816 
 OlssonO  1816 
 SjöblomAA 1816 
 SjöblomEO 1816 
 SjöholmJJ 1816 
 SjöholmJO 1816 
 StrömbergEG 1816 
 SöderbomOO 1816 
 SödergrenOL 1816 
 SödermanJJ 1816 
 WickmanAO 1816 
 ÖmanA  1816 
 ÖstermanA  1816 
 ÖstermanJJ 1816 
 LännmanAndersAugust18231835 
 NordqvistAxel 183018421885
 ÖmanCarlAxel18241846 
 Österman/ AnderssonJohan 183118461886
 Ersson/ ErikssonJanEric183118491886
 ÖstermanJanEric18331849 
 LännmanAndersGustaf183318501877
 SjöblomAnders 183418531873
 Blomqvist/ JohanssonPeter 182118541877
 LindströmJohanAugust184618551868
 WestermanCarlOlof18421855 1870
 ÖstermanCarlGustaf183718551885
 ÖstermanJohanAlfred18491859 
 SödermanJanEric184518611867
 WestermanJohan 184818611908
 NordqvistCarlAugust18401862 
 SjöblomGustaf 18381863 
TjocköNorbergJohannes 18471868 1887
 ÖstermanAugust 18471871 1874
VaxholmOdénCarlOlof183018751899
 NordqvistKnutWilhelm18531876 1914
 SjöblomAndersReinhold185418761915
 SjöblomAndersGustaf18591878 
 ÖhmanAxelRobert186318821923
Berghamn/ HusaröNordqvistKarlEdvard186318861923
SvartklubbenWallentinThure 186318871929
 ÖstermanFransTheodor186318871916
 NormanOlofAlfred186718921927
 QvistJohanErhard18671892 
 SjöblomJohanEdvard18701892 1926
Berghamn/ HusaröSjöblom/ QvistJohanErhard18671892 1926
 ÖstermanJohanEmil18701893 1904
 WesterbergJohanErik187118941931
 ÖhmanCarlAugust18711894 
 AlmqvistAndersPetter18781898 
 WestermanJoel 18851899 
 SjöblomAxelJosef18871901 
 WikstrandAugustJohannes188719011906
StockholmRosenbergPetrusHesekiel18811901 
 WijkanderKarlJohan18821905 
 WesterbergJohanRobert188319071912
StockholmGustafssonAndersEmil18831908 
 NordqvistSven 189419101917
Örnsköldsvik/ SandhamnWågströmKnutAbraham18911912 
 JanssonAxelBotvid18911915 
 JohanssonJosefAdolf18911915 
Landsort/ SandhamnSjöblomKarlJohn1889191519491984
 IngmanAugustHerbert19011917 
 IngmanErikAugust19011917 
Söderarm/ StockholmSödermanValterHjalmar19061920 
 PetterssonSvenErnfrid18991923 1928
 NordqvistIvar 19031924 
StockholmLindströmOlovLudvig19061925 
 WallentinTureGustav19091925 
 RosenbergPerErik19121927 
 SödermanJimRobert19101927 
 WijkanderSvenValdemar19111928 
 KvistOttoGustav19121932 
StockholmSjöblomAndersGunnar19161932 
SöderarmNormanKarlErik19131932 
StockholmEklundPerErik19101938 
 SjöblomGustavLennart191819411964
 JanssonKarlOlof19191942
 GustavssonHarryEmil19171943 
Söderarm/ StockholmErikssonSuneKarl19161943 
 JanssonGunnarLars19311947 
Stockholm/ DalaröMalmströmPaulReinhold19191948 
StockholmSödermanBoHerbert19301948 
 JohanssonStureIngvar19211950 
 JanssonStigErik19251952 
StockholmWesterbergErikOskar19261952 
StockholmJohannessonKarlAxel19281953 
Furusund LPC ÖLSOrsvärnIngvarSven19261954 
StockholmJanssonLarsAxel19311956 
Oxelösund/ OskarshamnBogneHaraldRune19321957 
 NormanAlfGöran19311958 
StockholmNormanGöran 19311958 
Göteborg HallengrenPer-Arne 19301959 
GävleDahlstedtGustav 19301960 
ForsiusAlfJohan19321963
Landsort/ SödertäljeWidénJan-Erik 19351963 
Landsort/ SödertäljeWidéenJanErik19351963
 AnderssonAlfHilmer19381964
EricsonJohnLennart19331964