K. Maj:tz Stadga 1697

Nedan följer endast delar av Stadga och förordning, kap 16, 17 och 18. Får jag tag i hela boka lägger jag ut den

Kongl. May:tz

Stadga och Förordning

Angående Fördelningen uppå samptel. Lootzarnes Börder och hwad Styrning dem hwar i synnerheet tillkommer/ med bifogad Taxa, huru Lootzpenningarne öfwer alt af de Traffiquerande betalas böre.

Dat. Stockholm den 20 Martii 1697.

XVI.

Stadz-Lootzarnes plicht i Marstrand är/at uppwachta och uthur Siön dijt i hambnen inlootza alle de Skepp och Fahrkåstar som willia dijt in/sammaledes derifrån uth til siös igen/ item de Skepp och Fahrkåstar som gå der ifrån til Kalfwesund/ hwarest Giötheborgz Lootzarne dem/såsom sagt är/ aflösa/ och ända fram til Giötheborg lootza/ sorterandes bem:te Lootzar under den der i Staden förordnade Uppsyningzmannen/ och betahlas Lootzpenningarne åth dem på fölliande sätt/ nämbl. för inlootzningen  uthur Siön in i Hambnen af en Fahrkåst  til 5 a 6 Foot/ in alles 1 D:r 16 öre Sölf:mt/ och för ett Skepp eller Fahrkåst som går deröfwer til 10 foot/ 8 öre S:rM:t/ och de deröfwer til 14 foot liggiande/ 10 öre Sölf:mt/ samt de diupare gående/ 12 öre S:mt för hwar foot/ och äfwen så mycket för utlootzningen derifrån til siös igen/ item för Lootzningen den indre Leeden ifrån Marstrand til Kalfwesund/ lijka som för Lootzandet emillan Giötheborg och Kalfwesund i föregående punct förmält är.

XVII.

Därnäst och hwad de övrige dehlarne af Boohuuslänske Cousterne anbelangar/ så äre fullan ännu inge flere ordinarie Lootzar på bem:te Couster förordnade/än i de näst åfwanbem:te orter wid Giötheborg och Marstrand; men som lijkwäl ibland händer/ at så wäl för Kongl. May:tz egne som privatorum Skepp och Fahrkåstar/ hwilke på desse Couster komma at segla/ erfordras någon ledsagning och adsistence, dy skole alle de på Boohuus Cousten boende Fiskare och Strandsittiare wara skylldige/ när som påfordras/ at bewijsa de Siöfarande igemeen wid nödfall/ all giörlig tienst och uppwachtning med Lootzande och elliest emoot en billig betalning/ som med omaket och Fahrwattnetz beskaffenhet enlig är; och som de icke mindre än andre Kongl. May:tz Undersåtare äro Kongl. May:t med troohet och lydno förbundne/ dy äro de och plichtige/ at willigt uppwachta och med ledsagning betiena Kongl. May:tz Skepp och Fahrkåstar/ enär så behöfwes/ som doch sällan skee plägar/ til hwilken ända dem äfwen åligger så mycket som möyeliget är/ at städze beflijta sig/ til giöra sig informerade och erfarne om Fahrwattnetz beskaffenhet med Grund/ Hambnar och annat mehra/ alldenstund dem och särdeles förmåner af Kongl. May:t derföre i nåder förundte äre/ i synnerhet de wid Klädzholmen/ Kiäringö/ Gullhollmen/ Sothehufwud/ Hafsteenssunds Klåster/ etc. skolandes elliest Uppsyningzmannen i Marstrand tijd efter annan skaffa sig godt besked derom/ hwilka af förbem:te orters åboer om Fahrwattnet bästa kundskapen och befarenheten hafwa/ at han må wetta wid förefallande tilfälle/ då de behöfwes/ at gifwa på dem förslag.

XVIII.

Sedan och beträffande lootsarne på den Finske Cousten, så er Lootsarnes plicht uppå den stora Åboleden wiijd Uthö/at instyra alle de uthur Sjiön kommande Fahrkåstar där in i hambnen och sedan derifrån til Korpoström och de wid Korspoström derifrån in til Staden Åbo/ hafvandes StadzLootsarne i Åboo åter at lootsa de derifrån utgående til Korspoström och de vid Korspoström derifrån til Uthön igen/ och de i Uthön alle derifrån til siös uthgående/ depederandes samtliga berörda lootsar under uppsyningsmannen i Åbo och niuta de sin betalning i Lootspenningar såsom efterföllier/ nembl. för inlotsandet ifrån siön in i hambnen eller på redden wid Uthö för en Fahrkåst til5 a 6 foot/ 24 öre S:mt/ och för de skepp eller fartyg/ som gå deröfwer till 10 foot/ 1 Dal Sölf:mt/ och de som liggia diupare/ 1 Dal.16 öre S:r-M:t inalles; men ifrån Uthön til Kosproström/ betales för en Fahrkåst til 5 a 6 foot inalles 2 Dal.16 öre Silf:mt/ och de som liggia deröfwer til 12 foot/12 öre Silf:mt/ och de deröfwer gående/ 14 öre Silf:mt för hwaar foot/ samma betahlning gifwes och för lootsningen af de  å den ena sidan derifrån Korpoström til Åbo gående och jembwäl å andre sidan derifrån til Uthön/ bekommandes jembwäl lootsarna i Åbo för deras styrning ifrån Staden til Korpoström samma betahlning; Men hwad den öfrige finske Skiären med Åhland och hela Norbottn samt Custerne af Finland/ Carelen och Ingermanland angår så finner Kongl. May:t skäligt/ at……..