Långedrag

Hela denna sida om Långedrags spännande historia är framtagen och bearbetad av Mats Lindau. Mats har även hämtat information från Lennart Berlin.

Långedrag finns inte upptagen såsom självständig lotsplats i Lotsverkets skrifter men som framgår nedan av Mats Lindaus efterforskningar har Långedrag bebotts av lotsar sedan flera sekler tillbaka.

Lotsning från havet in till Göteborg delades förr upp i två sträckor om cirka 6 M vardera och lotsbyte skedde på Rivöfjorden både på in och utgående. Vingalotsarna tog fartygen från norr och väst samt Brännö lotsarna de söderifrån kommande fartygen. Lotsarna i Långedrag var stationerade dels i Göteborg för “inomskärslotsningen” mellan Rivöfjorden och hamnen men de cirkulerade mellan de olika lotsplatserna efter behov och tjänstgjorde periodvis även ute på Vinga och Brännö.

Lotsarna i Långedrag av Mats Lindau

Långedrag var sedan gammalt samfälld Strandplats för Hinsholmen, Käringberget, Tranered, och en del andra hemman i Frölunda Socken. Namnet kommer av det sund eller drag som i forna dagar skar av strandplatsen från Skutskär, vilket var den lilla ö där Långedrags Restaurang numera ligger. Strandplatsgatan i det äldre Långedrag minner om var den gamla Strandplatsen låg, även om den numera slutar vid Talattagatan, och inte vid något vatten. Det långa draget fortsatte mot nuvarande Långedrags spårvagnshållplats, där namnet övergick i Ö-draget, där den större Vessingsö låg på andra sidan. Idag är alla dragen igenfyllda.

Det är inte lätt att säga när de första människorna bosatte sig ute vid Långedrag. Men vi kan i alla fall säga vem som var den förste som officiellt noterades under ortsnamnet. I mantalslängden för år 1771 omnämnes Anders Arfvidsson med familj under ”Långedraget” i Frölunda socken. I andra källor framgår att Anders var fiskare. I en tidigare mantalslängd (1765) är han skriven under Käringberget. Det är dock osäkert om han redan då bodde i Långedrag men var skriven under Käringberget, eller om han faktiskt flyttade.

Några år senare anläggs ett Sillsalteri i Långedrag, och ett fåtal personer relaterade till detta företag är skrivna på orten. År 1795 kan vi läsa om följande personer under Långedraget, förutom Anders Arfvidsson och Sillsalteriet:

Lotsdräng Lars Nilsson
Lotsdräng Jöns Börjesson
Lotsdräng Anders Nilsson
Lotsdräng Lars Bengtsson

Lars Nilsson och Lars Bengtsson finns med redan 1785, dock utan att deras yrke redovisats. De övriga har kommit efter hand, och det är nu tydligt att orten domineras av lotsarna. 

Tolv år senare, år 1807, är det fortfarande lotsdrängarna, Lars Nilsson, Jöns Börjesson, Anders Nilsson och Lars Bengtsson som är skrivna under Långedrag. Dock har det tillkommit ett par fiskare, Olle Bengtsson och Anders Jernstedt. Fördelningen mellan lotsar och övriga (fiskare, sjömän, etc) är nu ungefär hälften/hälften. År 1813 är de fyra ursprungliga lotsarna ej längre aktiva och nästa generation har tagit över. 

Efter Storskiftets genomförande fördelas den samfällda marken som Långedrag ligger på, på ägarna av de olika hemmansdelarna i Hinsholmen, Käringberget, Tranered mm. Det är alltså många som har del i den lega, eller hyra, som åligger Långedragsborna att betala. För att i viss mån råda bot på den röriga situationen, upprättar Lantmäteriet 1826 en karta över lotsarnas boplatser och vad var och en har att betala. Det hela ansågs tydligen så viktigt för lotsarna att ”Lotsdistriktchefens” tillstyrkan ansågs nödvändig.

Karta över Allmänningsplatsen Långedrag

Tillhörig 7 1/4 Hemman uti Frölunda Socken i Askims Härad och Göteborgs Län 
Upprättad år 1826 av Jon G Schalin 
Beskrivning:

Litt ATomtplatsen åt Lotsen Sven Pettersson                                               innehåller kvadratalnar  770
Litt BDito åt (Lotsen) Börje Jönsson780
Litt CDito åt (Lotsen) Elias Jönsson540
Litt DDito åt (Lotsen) Isaak Larsson med kålhage1150
Litt EDito åt (Lotsen) Elias Pettersson752
Litt FDito åt (Lotsen) Johannes Bengtsson, med kålhage  798
                                       Summa kvadratalnar4800

Litt X – Utvisar den tomtplatsen som av Jordägarna blivit åt Lotsen Isaak Larsson utan avgift överlämnad. Och om, efter Jordägarnas påstående samt Herrar Lotsdistriktschefens och Kronobefallningsmannens tillstyrkan, avse 4800 kvadratalnar skola med en årlig grundlega av Tre Rundstycken Banco för varje kvadratfamn Jordägarna ersättas, så bliver årliga grundlegan 25 Rd Banco.

Efter hand som Långedrag växer tillkommer nya yrken bland invånarna. Under första hälften av artonhundratalet är det nästan bara lotsar, fiskare och sjömän, men mot mitten av seklet tillkommer kustvakter, kustroddare, tulluppsyningsmän med mera. Mot slutet av seklet är det den tilltagande besöksnäringen som gör sig gällande. Härute bor nu Handlande, Restauratörer, Fabrikörer, Kaféidkerskor mm, men lotsar och fiskare är fortfarande en stor del av befolkningen.

Allmänningen Långedrag har efter storskiftet till slut köpts upp av kapitalstarka göteborgare. De som framför andra har kommit att förknippas med Långedrags utveckling och markköp är Maria Ludovica Micaéli Blomstrand, och hennes brorson Rudolf Aust. De bebyggda tomterna verkar dock ganska direkt ha sålts vidare till de boende, dvs lotsar, fiskare, sjömän mm.

Under 1890-talet blir det åter aktuellt att förtydliga var rågångarna mellan de olika fastigheterna i strandplatsen Långedrag går, och Lantmäteriet upprättar kartan nedan, där man också kan se vem som är ägare till de olika fastigheterna. Av någon anledning är dock inte Litt VIII, med ägaren lotsen Isak Lange med.

Karta över Strandplatsen Långedrag – uppritad år 1890

No ISkepparen Sven J Johansson, hans hustru Maria Christina Johansson  och Herr Rudolf Aust enligt fullmakt
No IISjömannen Johannes Pettersson
No IIIKronolotsen Axel Ahlberg
No IVfd Kronolotsen Abraham Eliasson
No Vfd Skepparen Anton Eriksson, hans hustru Anna och Herr Rudolf Aust enligt fullmakt
No VIfd Kronolotsen Peter Johansson
No VIISjömannen Carl Svensson
No IXKronolotsen Andreas Nilsson
No Xfd Kronolotsen Anders Petter Pettersson 
No XIÄnkan Johanna Pettersson 
No XIIfd Kustvakten A M Wijk
No XIIIFiskaren Niklas Eriksson
No XIVSkepparen J A Wijk
No XVFiskaren Carl Eriksson
No XVIFiskaren Anders Bernhard Eriksson
No XVIIIHerr Rudolf Aust

Så småningom kom Långedrag att utvecklas till en mycket populär bostadsort, och inte minst som ett centrum för båtsport och segling. Fina hamnar och en skärgård som lockar har hjälpt till. Numera går gränserna för vad som är Långedrag långt utanför den ursprungliga strandplatsen, åtminstone i mäklarnas annonser.

En som har ägnat mycket arbete åt att beskriva Långedrags utveckling är Lennart Berlin, som 1983 ställde samman ett kalendarium för Långedrag genom tiderna. Jag har därför saxat något av det han skrev om lotsarna: 

”….och platsen avsattes vid storskifte 1806 som gemensam tilläggs- och upphalningsplats för båtar, tillhöriga befolkningen på Hinsholmen, Käringberget, Hagen med flera hemman. Man skrev den gången, ”hamnen skall för evärdelig tid upplåtas åt lotsar och strandsittare”.”

”Det har ej kunnat fastställas när Långedrags Lotsstation inrättades, men det antages på goda grunder att så skedde redan på 1800-talets början.

År 1780 hade man tre bofasta lotsar, och 1800 hade antalet ökat till fyra.

En stadigvarande ökning av antalet lotsar tyder på att verksamheten efter hand erhöll en fast organisation och Långedrag var sedan lotsplats under långa tider.”

År 1856 – ”Lotsen Isak Lange har byggt en kallvattensbassäng vid Långedrags Strandplats där badet kostar 6 skilling, men där man mot tillägg också kan få avnjuta ett varmt karbad med saltvatten.”

År 1863 – ”Västra Lotsdistriktet hade vid denna tid tre ambulerande skolor. En lärarinna undervisade växelvis vid Kungshamns Lotsplats på Smögen i 3,5 månader, under tiden 18/5 – 17/9 undervisade hon 37 lotsbarn i Långedrag, och slutligen var hon på Rörö i 3,5 månader.”

År 1874 – ”Kommunalstämman beslutar att överta den skola som Lotsverket hållit under några år i Långedrag. Lotsarna som byggt skolan lovade att underhålla skolhuset och förse det med material.”

Avslutningsvis har jag listat de lotsar som enligt mantalslängder och husförhörslängder varit verksamma i Långedrag. En del lotsar har under sin verksamma tid flyttat till (eller från) t.ex. Hinsholmen och därför i verkligheten varit verksamma under längre tid än som framgår nedan. För de första lotsdrängarna har jag angivit året de först noteras under Långedraget, dock utan att sysselsättning angivits, inom parentes.

FöddFrånTilldöd
Lars NilssonLotsdräng17511791(1785)18101829
Jöns BörjessonLotsdräng1753179518101827
Anders NilssonLotsdräng17601792(1786)18091809
Lars BengtssonLotsdräng17531791(1785)18101829
Börje JönssonSekundlots1791181318341827
Isaak LarssonSekundlots1787181318341862
Niklas WallanderLotslärling1786181318201839
Sven PeterssonSekundlots1791182018341832
Elias JönssonLots1795182618311831
Elias PeterssonKronolots1790182018501867
Johannes BengtssonSekundlots1783182818401841
Anders SvenssonMästerlots1815183618501854
Benjamin JohanssonKronolots1820184018731894
Isak BörjessonKronolots1821184018601860
Johan Peter EliassonSekundlots182118401882
Johan Peter SvenssonLotslärling1821184018601885
Lorentz Peter JohanssonLotslärling1822184618551906
Johan Peter JohanssonLotslärling1826184618891909
Abraham EliassonSekundlots1830184618891911
Isak Johansson LangeSekundlots1830185218891911
Alexander PeterssonLots1832185018851885
Anders EliassonLots1836186018771901
Axel Bernhard Benjaminsson Johansson AhlbergMästerlots184918681880Efter 1925
Anders Peter PeterssonLots1836187418801912
Andreas NilssonLots1833187418991920
Bernhard Emanuel IsakssonLotslärling1848187818881888
John Bernhard Petersson SjögrenKronolots1851188018971897
Axel Natanael LindalLots1855189019041904
Anders Peter SandénLots1868189019041904
Frans Oskar LindMästerlots187218931914Efter 1925
Anders Evald BerggrenMästerlots187318981905Efter 1925
Ludvig Albin Pontus PalmKronolots1865189019051906
Oskar Ivar Patrik AhlbergKronolots1876190019081908
James Peter Gottfrid SjögrenKronolots1881190019151924
Frank Rickard Verner SjögrenKronolots188419001925Efter 1970
August Hilmer LandinKronolots187818991906Efter 1960
Charles Henry Svensson HenryzLotslärling189419141925Efter 1935
John Sigfrid SjögrenLotslärling188719061925Efter 1970
Knut Gunnar Albert SjögrenLotslärling189219121925Efter 1985