Smögen/Kungshamn/ Hållö Lotsplats

SMÖGEN 58° 21.214′ N 11° 13.478′ E
KUNGSHAMN 58° 21.602′ N 11° 14.855′ E
HÅLLÖ 58° 20.033′ N 11° 12.967′ E

Bild: Smögens Hembygdsförening
Utkiken idag

Smögen/Kungshamn

Smögens lotsplats tillkom tidigt 1700-tal och den nedlades 1 sept 1969 och personalen flyttade till Lysekils lotsplats.

Enligt rulla 1729 Lotsar: Anders Larsson, Lars Larsson och Nils Pährsson.
Extra lotsar Jöns Jacobsson och Sven Larsson

Ur rulla 1736: ( Smögen och Kongshamn)

Lots Jöns Jacobsson i tjänst 1715
Lots Lars Olufsson i tjänst 1733
Lots Hans Andersson i tjänst 1735
Lotsdräng Lars Larsson i tjänst 1735
Lotsdräng Anders Jönsson i tjänst 1735

I reglemente för Lotsverket 5/4 1799 finns under rubriken Lotsplatsens namn nämnt Kongshamn eller Smögen och att personalen bestod av 1 lotsålderman 2 ord lotsar, 3 utlärda ordinarie lotsdrängar, 1 reservlotsdräng och 2 lärlingar.

I samma regl står: ”Lotsarna uppassa vid Hållö emottaga från sjön att inlotsa möta vid Kongshamn at utlotsa til sjöss, äfven til Lysekil til Dyngö”

”I rulla på lotsbetjäningen uti Västra lotschefs districkt år 1810-11-12. Lotsen Sven Persson född 1775. Boningsplats Smögen, strandsittare, blev lärling 1792, kronodräng 1870, ordinarie lots 1811. I övrigt framgår att denne Sven Persson är uppasslig, försvarlig kunskap, god fröjd”.

Enligt rulla 1817:
Lotsålderman O Andersson
Ord. Lots H Larsson
Ord. Lotsdräng P Pehrsson, P Bengtsson och H Andersson
Reserv lotsdräng H Andersson
Lotslärling M Andersson och Chr. Andersson

I rulla från 1838-1847 meddelas. ” Vid Kungshamns lpl där finns Hans Andersson född 1780 bor uti eget hus på Smögen, har ej fått någon bestraffning eller anmärkning, blev lärling 31/3 1812, second lots 28/9 1820, mästerlots 15/4 1831.”

En av de mest kända lotsarna i Smögens lpl historia var Lars Larsson född 16/9 1816 som blev secondlots 1845 och året därpå mästerlots. Larsson krönte sin bana med att bli utnämnd till lotsålderman vid Kungshamns lotsplats 1854. I vardagslag gick han dock under benämningen: ”Ålderman i Kilen” efter den plats där han bodde.

I den mån de ordinarie lotsarna inte hann med alla fartyg utnyttjade man ibland fiskare som ”reservlotsar”. I rullorna kan man läsa att fiskaren Olaus Gunnarsson (Gunnar anfader till skäkten Gunnarsson på Smögen) född på Käringön år 1827 har erhållit styrningssedel ½ 1845.

I 1838-1847 års rulla finns en anmärkning lydande ”Samteliga lotsar vid denna lotsplats hafva sitt torfbränne samt ett á två lass hö ifrån Hållö hvarför Gymnasie-Stipendie-Kassan i Göteborg erhåller 10 riksdaler banco årligen. Dessutom utbetalar lotsverket till denna lotsplats årligen uti jordskyld 7 RD sk Banco (Riksdaler skilling banco)

Lönen för en sekond lots var 1843 10 RD årligen.

Det är svårt att veta när lotsplatsen flyttades från Kungshamn till Smögen. Namnet på lotsstationen var nämligen Kungshamns ls ännu många år efter flytten till Smögen. Enligt tillgängliga uppgifter från rullorna är dock det troliga att en successiv övergång har skett. Det finns dock en obekräftad kort anteckning i Smögens havsbads broschyr år 1923 som anför ” Lotsstationen förlades år 1825 till Smögen. Lotsutkiken, de präktiga lotsarna och deras tre motorbåtar utgöra en stark dragningskraft på badgästerna och det är ej alldeles omöjligt att få medfölja som passagerare på en lotstur till havs eller inåt fjordarna”

I ett betänkande ” Om lotsväsendets tillstånd vid Västkusten i början av 1800-talet” skriven av professor Nathan Gerhard Schultén år 1805: Vid Smögens fiskeläge innanför Sälö båk äro trenne dålige lotsar på ett otjenligt ställe placerade. Kronan hyr emot en årlig avgift af Götheborgs Gymnasieum en någorlunda stor ö, Hållö som endast igenom ett smalt sund är afskilt ifrån båklandet. Derpå står ett af Kronan upbygt lotshus och där borde lotsarna bo. Där finnes den ypperligaste båthamn tillgång till friskt vatten och bete för några creatur. Ifrån Hållö kunna lotsarna komma ut i alla väder, Ifrån Smygen är det inte möjligt när vind och våg ligga på landet, omständigheter som precist inträffa när fartygen vilja söka hamn. När lotsarna flyttas till Hållö så blifva allra först Sälö Båk inloppen däromkring och den förträffelige Kungshamn för de sjöfarande så nyttiga som de böra och kunna vara ”.

1878 och 1879: Ett nytt lotsuppassningshus byggdes.

1884 Ny däckad lotsbåt

Natten mellan den 5 och 6 dec 1911 hade lotsförman, 1 lots och en extra lots vid Smögen lotsplats samt uppsyningsman och båtstyraren vid Smögens lifräddningsstation under då rådande orkanlik storm utgått och lämnat lotsbiträde till finska barkskeppet ESMERALDA. För vid ifrågavarande tillfälle å mod och framstående duglighet tillerkännes lotsförman som inlotsat fartyget till Hållö redd 40 kr och var och en av de övriga 30 kr.

Båtbestånd 1920:
2 däckade kuttrar
1 Byggd 1903, ek, kravell, 11×4.2, 16 hk Populär
2 Byggd 1901, ek,klink, 7.7×3,  6 Hk Populär

1 motorbåt byggd 1914, ek, klink, 6.4×2.9 4 hk Populär

Under år 1935 uppfördes en ny lotsutkik och året därpå ytterligare reparationsarbeten.

1948 ombyggdes lotsutkiken