Ahr, Burgsvik, Capelshamn, Halshuk, Envik, Härvik Lpl

Ahrs lotsplats (Norra Gotland)
57° 54.948′ N 18° 56.752′ E

startade ca 1760 och lades ned 1877

Ur reglemente för lotsverket 1799

Under lotsuppsyningsman för Gotlands fördelning lyder Ahrs lotsplats med 1 ord lots, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling

Lotsplatsen lyder under lotsålderman i Fårösund. Samma gällde 1820.
Lotsningsområde: Lotsarna emottaga från sjön att inlotsa, utlotsa till sjöss även till Kappelshamn, till Fårösund norra gattet till Lutterhorn.

1820: Lotsa till Halshuk, Kappelshamn, Fårösund norra gattet Lutterhorn sjöss eller från. 1 kronolots och 1 lärling

Ahrs lotsplats finns inte med i regl. 1863.

Ur rulla 1774: Lotsålderman H. Hasselgren
Lots hans Persson, 52 år 14 tj år
Lotslärlingar Per Larsson, 10 tj år och Hans Larsson 7 tj år

Ur rulla 1818: Ord lots L. Ahlgren och lärling M. Broman

Burgsvik (Bursvik)
57° 01.997′ N 18° 15.419′ E

Upptogs som lotsplats ca 1740 och nedlades 1 juli 1962

Ur rulla 1774:

Lotsålderman Olof Wickberg
Lots Per Olofsson, 45 år, 26 tj år
lots Lars Olsson, 36 år 7 tj år
Utlärd lotsdräng Mårten Mårtensson Gisle, 35 år, 2 tj år

Ur reglemente 1799: Under lotsuppsyningsman för Gotlands fördelning lyder Burgsviks lotsplats. 1 lotsålderman, 1 ord lots, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling. Lotsningsområde: lotsarna emottaga från sjön att inlotsa, utlotsa till sjöss och dessutom till Klintö (Klintehamn) utom Näsrevet samt till Enevik söder om Hoburg.

Ur rulla 1818: Lotsålderman C. Lindberg
Ord lots A.A. Wicksten,
Lotslärlingarna A. Arfvidsson, H. Nilsson och N. Sörenson Sundel

Ur 1820 års förteckning: Till Klintehamn utom Näsrevet, Enevik, omkring Hoburg, sjöss eller från sjön. 1 Lotsålderman, 1 mästerlots, 1 secund lots, 2 lärlingar. Lotsuppassa vid hamnen och möta utanför grunden.

Ur den Svenske Lotsen 1853: Lots fås från nybroskans udde. I hård västlig blåst kan man icke påräkna att lotsen hinner ombord  förrän man är nära den yttre redden.

Ur regl. 1863: lotsningsområde: Från Burgsvik till Klintehamn utanför Näsrevet, till Enevik, till och från sjön.

1914 25 maj Lämnades under svår storm och regntjocka lotshjälp från Burgsviks lotsplats åt skonerten ELSA från Mollösund.  För det mod och den rådighet två lotsar vid bemälda tillfälle å tilldelas en belöning, den ene med 20 kr och den andre med 15 kr.

Enl. lotsledsförteckning 1916: lots uppassa vid Valars fyr och möta från sjön kommande fartyg utanför grunden

1920 års båtbestånd
1 motorbåt byggd 1916 i ek/furu, klink, 6.5×2, 5 hk motor
1 segelbåt byggd 1907 i furu klink, 6.3×1.8

1928 fick Valars lotsuppassning telefon

HÄNDELSER

1875 åtalades lotsen LJ Wigsten för grundstötning av S/S ARAB i Brugsvik. Lotsen frikändes.

1884 16 okt Under svår storm och hög sjö utgingo lotsförmannen med en kronolots samt vå biträden till den svenska skonerten FRITHIOF ehuru såsom fartygsbefälet intygat väderleksförhållandena voro så svåra  att han inte kunde hoppas att erhålla lotsbiträde, enär den oerhört höga sjön syntes trotsa även den modigaste sjöman att i öppen båt söka gå ut. Lotsarna som med uppenbar livsfara bordade fartyget medelst trossar som utkastades akterut, lyckades bärga fartyget i hamn Båtlaget tilldelades n belöning av 100 kr.

Capelshamn / Halshuk
57° 51.039′ N 18° 47.096′ E

Lotsplatsen anlades troligen 1748 och nedlades 1892

Under perioden 1878-1881 förenklades namnet till endast Hallshuks lotsplats

I reglemente för Lotsverket 1799. Under lotsuppsyningsman flr Golands fördelning lyder Capelshamn med Halshuks lotsplats: 1 lotsålderman, 1 ord lots, 2 utlärda reservlotsdrängar och 2 lotslärlingar

Lotsningsområde: Capelshamn/ Lotsarne wid Halshuk emottaga från sjön at inlotsa til Capelshamn til Arshamn, til Lutterhorn, til Fårösund, Lotsarne wid Capelshamn utlotsa til sjöβ wid Halshuk.

Ur 1820 års förteckning: Halshuk från sjön: till Visby Kappelshamn, Ahrs hamn, Fårösund, Lutterhorn

Ur ”Den Svenske Lotsen 1853”: Lotstill Kappelshamn fås vid Hallshuk, där man drejar bi.

Ur reglemente 1863: Lotsningsområde: Från Kappelshamn och Hallshuk från sjön till Visby resp Kappelshamn, Ar hamn, Fårösund, Lutterhorn.

Ur rulla 1774:

Lotsålderman: H. Enequist
Lots: Jacob Norby, 55 år 26 tj år
Lots: Hans Mickelsson Hallberg, 42 år med 16 tj år
Lotslärlingar:
Johan Norby, 28 år, 10 tj år
Ola Jacob Norby, 21 år, 7 tj år
Joachim Hansson Hallberg, 17 år

Ur rulla 1817:
Lotsålderman: J Lixander
Ord Lots: C Lerberg
Reservlotsdräng: E Hallberg
Lotslärlingar: G. Wilk, J. Stenberg och H. Hallberg

Ur 1820 års reglemente: Capelshamn och Halshuk; 1 ålderman, 1 mästerlots, 2 secundlotsar och 2 lotslärlingar
1894 års rulla: Lotslärling Anders Peter Wilhelm Andersson född 1844, anställd 1873 på öfvergångsstat. Platsen indragen

De sista åren var det 10-20 lotsningar per år

Eneviks (Envik)
56° 56.864′ N 18° 18.391′ E

lotsplats fanns mellan 1750 och 1877

Ur reglemente 1799:

Under lotsuppsyningsman för Gotlands fördelning lyder Enviks lotsplats. 1 ord lots, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling. Lotsplatsen lyder under lotsålderman i Burgsvik. (Samma 1820)
Lotsningsområde: Lotsarna emottaga från sjön att inlotsa, utlotsa till sjöss samt till Burgsvik söder om Hoburg.

Ur reglemente 1863: lotsningsområde Från Envik till Ronehamn resp Burgsvik till och från sjön.

Ur rulla 1774
Lotsålderman Olof Wickberg, Burgsvik
Lots Jacob Nilsson, 48 år, 16 tj år
Utl lärd lotsdräng Nils Hansson, 33 år, 14 tj år

Ur rulla 1818:
Ord lots J.H. Salmunds
Utlärd reservlotsdräng N.H Salmunds
Lotslärling J. Söderling

Ur 1820 års förteckning: Till Ronehamn, Burgsvik omkring Hoburg, sjöss eller från.
1 mästerlots, 1 secundlots 1 lärling
Lotsuppassa vid hamnen och möta fartyg utanför grunden.

Ur ”Den Svenske Lotsen” 1853: Lots fås ifrån Envikens lotsplats Solmaunds udde

Härviks/ Östergarns
57° 25.334′ N 18° 54.736′ E

lotsplats upptogs som lotsplats cirka 1750 och nedlades 1 / 7 1929

Nedanstående ur reglemente 1799: Under lotsuppsyningsman för Gotlands fördelning lyder Härviks eller Östergarns lotsplats. 1 ord lots, 1 utlärd reservlotsdrän och 1 lotslärling. Lotsplatsen lyder under lotsålderman i Sandvik. Lotsningsområde: Lotsarn emottaga från sjön att inlotsa  genom sundet utlotsa till sjöss samt till Katthammarsvik och till Sandvik

Ur 1820 års förteckning: Till Katthammasrvik, Sandvik, sjöss eller från sjön genom Östergarns sund. Lots uppassa vid hamnen och emottaga så i södra som i norra gattet av sundet

Ur regl 1863: Lotsningsområde från Härvik till Ljugarn, till sjöss eller från sjön

1892 byggdes en lotsutkik i Härvik

Ur rulla 1774:

Lotsålderman N. Lundberg
Lots: Ol. Thomsson, 34 år, 18 tj år
Utlärd lotsdräng Per Olsson, 12 tj år

Ur rulla 1818:

Ord lots Th. Olsson och reservlotsdräng J. Jacobsson

HÄNDELSER:

1910 1 nov hade skonertskeppet SALMI under SO storm med brytande sjö inlotsats till Katthammarsvik av lotsförman och en lotslärling vid Härviks lotsplats samt en fiskare. För visat mod och rådighet tillerkännes lotsförman 20 kr och de bägge övriga 15 kr vardera

1911 9 sep Utgingo 2 lotsar vid Härviks lotsplats  och en fyrvaktare vid Östergarns fyrplats och räddade med risk för egna liv ur uppenbar livsfara tvp fiskare som urståndsatta att själva kunna ta sig i land befinna sig i en liten öppen fiskebåt på yttre sidan av Brittgrundet. För vid ber. tillf. Visat mod och rådighet tilldelades envar av de räddande en belöning av 20 kr.

1920 års båtbestånd:
1 motorbåt i ek, klink, 7×2 2 hk Standard
1 segelbåt byggd 1915 i ek, klink, 5.5×1.65