Lotsarna i Stockholm en resa genom tiden

Denna sida börjar när Kungliga lotsverket bildades och fokuserar mycket på hur det var i Stockholm

1871 den 21 december skildes lots- och fyrväsendets angelägenheter från Förvaltningen av Sjöärendena som hade sitt kansli på Marinförvaltningen Birger Jarls torg 9-11 på Riddarholmen och lades under ett centralt ämbetsverk,

Amiralitetscollegium höll under 150 år till i denna byggnad, Per Sparres palats. Riksrådet Per Sparre fick tomten av drottning Kristina 1635. Det var en försoningsgåva för att Karl IX låtit avrätta Per Sparres far i Linköpings blodbad. Palatset utformades som ett litet fransk lantslott och stod klart 1647. Staten köpte det 1776 och Amiralitets collegium flyttade in

Lotsdirektören blir ensam ansvarig för allt som rör lotsningar och fyrinrättningar. Till detta fogas även de ekonomiska målen och ansvaret som tidigare handlagts av Förvaltningen af Sjöärendena.

1872 den 1 januari flyttades ansvaret för lotsning, utmärkning, kartering och sjöräddning för första gången till ett eget centralt och civilt ämbetsverk:  Kongl. Lotsverket med dess chef Lotsdirektören samt även Lotsstyrelsen med sitt kansli till huset i hörnet av lilla Nygatan och Kornhamnstorg.


Lotsverket bestod då av tre distrikt med tre distriktschefer om sammanlagt 15 lotsfördelningar, 63 lotsåldermannaskap, 153 lotsplatser och 175 lotsuppassningsställen.

Från 1888 30 november benämndes dess direktör Generallotsdirektör.

1890 Lotsstyrelsen flyttar till  på Skeppsbron 20

1904 organiserades genom lotsstyrelsens kungörelse den 11 oktober 1904 (SF 47/1904) sex lotsdistrikt, och Lotsverket inrättades som övergripande myndighet för de underlydande lotsdistrikten:

Övre norra, Nedre norra, Mellersta, Östra, Södra samt Västra Lotsdistriktet

Fram till 1920 lydde Lotsverket under Sjöfartsdepartementet men överflyttades därefter till Handelsdepartementet

1917-1925 1 april Lotsvaktrummet för Stockholms lotsplats huserar på Rosenvik

Rosenvik 1918

1925 1 april till 1965 huserar Lotsstyrelsen i gamla riksbankshuset med ingång från Järntorget 55. Lotsstyrelsen har till sitt förfogande de båda översta huvud våningarna med sammanlagt 40 rum jämte förrum och korridorer m.m. Entresolvåningen upptager åt Järntorget två vaktmästare bostäder, åt Norra Bancogränd vaktrum för Mälarens lotsplats, åt Skeppsbron expeditionslokaler för lotskaptenen i Mellersta distriktet samt åt Södra Bancogränd lokal för Lotsverkets enskilda pensionskassa.

Bottenvåningen upptager med ingång från Skeppsbron 42b vaktrum mm för Stockholms Lotsplats, överliggningsrum för lotsar från närliggande lotsplatser mm.

Gamla Riksbanken, Världens äldsta bankbyggnad från 1680

1937 den 4 juni utkom den sista lotsförordningen för Lotsverket

1956 Kungliga Sjöfartsstyrelsen bildades, ett resultat av SOU 1954:21. Generallotsdirektör blir istället Generaldirektör

1965 kom Kungliga Sjöfartsstyrelsen i Stockholm under ett tak med adress Sehlstedtsgatan på Gärdet.

1969 1 juli ombildades Sjöfartsstyrelsen till att heta Sjöfartsverket.

1975 flyttade huvudkontoret för Sjöfartsverket från Stockholm till Norrköping

1980 Månadsskiftet mars/april sker under några få dagar utbildning av de nya TIC-assistenterna som skall komma att bygga upp Sveriges första TIC (Trafik Informations Central) som senare blev VTS.

Kommentar: God stämning. Heterogen  personalsammansättning, varav 4 välmeriterade radiotelegrafister.

TIC börjar i befintliga lokaler på Rosenvik med enkel VHF , utan  dator, utan kopieringsmaskin och utan skrivmaskin…

1980 den 14 april flyttar TIC över till Skeppsbron 42B, på nedre våningen tillsammans med lotsplatsens kontor. Flytten gick med lotskutter till Skeppsbron kajen och så bars det över gatan. Lots Olle Pontán bidrog med sin gamla Volvo för att köra lite tyngre grejor

1987 Flyttar Stockholm lotsplats inklusive TIC från Skeppsbron 42b tillbaka till (nyrenoverade lokaler) på Rosenvik.…. utan assistans av Lotskutter och volontärer.

1987 Sjöfartsverket blir ett affärsverk. Affärsverksformen har sitt ursprung i 1911 års budgetreform

1988 Läggs lotsdistrikten ned och istället bildas 12 Sjötrafikområden. Titeln och funktionen Lotsplatschef och Lotsdirektör slås ihop till Sjötrafikområdeschef (CTO) Överlotsdirektör för samtliga distrikt blir Sjötrafikchef (CT) för allt som rör lotsning samt sjöräddning. Varje TO blir ansvarig för hela Sjöfartsverkets ansvarsområden inom sitt TO området och inte längre bara för lotsning. HK i Norrköping stöps om att få en mer stödjande och samordnande funktion så en tydlig bild för hela riket upprätthålls. (vilket kanske inte riktigt blev utfallet. Varje CTO drev sitt område efter lokala förutsättningar och krav från kunder vilket gjorde att mångfalden ökade i sån omfattning att helheten blev för spretig…..)

Bottenvikens TO, Norra Bottenhavets TO, Södra Bottenhavets TO, Stockholms TO, Mälarens TO, Gotlands TO, Bråvikens TO, Kalmarsunds TO, Hanöbuktens TO, Öresunds TO, Kattegatts TO, Skagerraks TO

1994 den 1 januari blir Trollhätte Kanalverk en del i Sjöfartsverket

2000 TIC döps om till VTS efter en utredning av B. Lager och C. Carlsson för att bättre matcha internationell standard

2001 Sammanslagningar av de 12 olika TO sker Södra och Norra Bottenhavet bildar Bottenhavets TO, Stockholm TO och Mälarens TO bildar Stockholm-Mälarens TO, Gotland, Bråviken och Kalmarsund TO bildar Ostkustens TO. Hanöbukten och Öresunds TO blir Sydkustens TO, Kattegatt och Skagerrak blir Västkustens TO

Återigen får Sverige sex områden som istället för distrikt heter sjötrafikområden: Bottenviken, Bottenhavet, Stockholm Mälaren, Ostkusten, Sydkusten och Västkustens TO

2003 bildades det sjunde TO : Vänerns TO

2006 13 februari kl 0900 sänds sista meddelandet från VTS Stockholm av VTS operatören Maria Hedlund och ansvaret fortsätter från den nyinstallerade VTS i Södertälje kanalkontor.

2007 Överförande av Handelsflottans Kultur- och Fritids-råd till Sjöfartsverket

2009 Flygräddningscentralen, ARCC, flyttar över till Sjöfartsverket

2009 1 januari flyttar Sjöfartsinspektionen ut från Sjöfartsverket och går upp i Transportstyrelsen. Myndighetsfrågor, föreskrifter, lotsdispenser och övriga beslut omhändertas därmed av en ny myndighet.

2010 Sjömätarnas bemanning tas över av Sjöfartsverket

2011 i november Förvärvas Sjöfartsverket Holding AB med två underliggande dotterbolag, SMA Helicopter Rescue AB och SMA Training AB förvärvas efter ett riksdagsbeslut om att säkerställa sjö- och flygräddningen.

2011 Sjöfartsverket blir därmed en koncern

2012 Långsiktig infrastrukturplanering och även finansiering av farledsprojekt, tas över av Trafikverket.

2009-10 Upphör sjötrafikområdena. Bildas nio Lotsområden: Luleå, Gävle, Stockholm, Södertälje, Kalmar, Malmö, Göteborg, Marstrand, Vänern

2017 Sjöfartens forsknings portfölj övertas av Trafikverket.