Skags Lotsplats

63° 11.429′ N 19° 00.724′ E

Fotografier Skag Lotsar

Örnsköldsviks och Skags lotsplats

Ö-viks lpl sammanslogs med Skags lotsplats 15 maj 1915

Tillhörde Norra distriktet under Umeå fördelning 1862-1880. Efter 1881 Sundsvall. Under Lotsålderman i Skagen 1868

Ur reglemente 1868: Lotsningsområde från Örnsköldsvik till Skagen respektive Ulvö, Näske till sjöss genom Malmösundet. Lots uppassa i köpingen och emottaga fartyg i hamnen.

Saknas i 1916 års förteckning

Skags lotsplats

Lotsplatsen grundades 1725 liksom de flesta norrlandsplatserna även om det dröjde flera årtionden innan verksamheten var tillfredsställande organiserad och kunde fungera.

 Nedlagd 1/9 1938

Lotsar på Skagen 1768
Bonden Olof Ericksson och bonden Olof Olofsson

Enligt 1820 års reglemente skulle uppassning ske wid hamnen och emottaga fartygen utanför Flasen. 1 mästerlots, 1 secundlots och 1 lotslärling. Lotsplatsen löd under Ulvö lpl åldermannaskap fram till 1854 då åldermanstjänsten flyttades över till Skag. Lotsning till Ulvö, Järnäs udde, Utåsviken, Bergön, Örnsund, till sjöss eller från sjön.

I en rapport från fördelningschefen till lotsdistriktschefen samma år: ”Wid Skagnes lotsplats skickliga lotsar uti sin tjenst men några af dem emellanåt begifne sig på starka drycker”

Första början till anordnande av Skags lotsplats skedde då Ällö byamän den 27 juli 1821 genom kontrakt till Lotsverket för all framtid upplät den så kallade Guldmyran jämte en skogbeväxt svedja, därjämte hustimmer och vedbrand för lotsarna samt boningsplatser for lotsarna i Skags hamn.

Detta kontrakt blev fastställt genom Kungl. Kammarkollegii laga kraftvunnet utslag den 26 november 1826.

I en skrivelse 1848 uttrycks” Sedan ett till utkik begagnat träd å ett berg beläget omkring 1000 alnar från lotsbostaden vid hamnen av okänd person blifvit nedhugget, saknar platsen tjenlig utkik hvarför nödigt blifver, att en sådan för lotsen upbygges medelst en 20 alnars lång stege upresande och stöttande på bemäldte berg.

1850 uppfördes nämnda stege. Den bestod av en 20 alnar lång stege som lutade mot marken i ca 55 gr vinkel och hölls uppe av fyra strävor, 11,5 och 15 alnar långa. När man nådde längst upp på stegen befann man sig 15 alnar (9m) över marken. Den togs bort 1869 såsom varande rutten och obehövlig. Sannolikt var den inte särskilt omtyckt.

1861 fick lotsplatsen en stuga på Harskäret vilken dock redan 1878 ersattes av ett nytt och större lotsuppassningshus. De första lotsarna hade sina bostäder i Skags hamn och utkik från hamnberget på norra sidan av hamnen.

Ur reglemente 1868: Lots uppassa å Harskäret vid inloppet till hamnen och emottaga fartygen utanför yttersta grunden. Vid lotsplatsen finns en däckad kronolotsbåt som möta fartygen på längre avstånd från kusten

1868 fick Skags lpl sin första kronolotsbåt. Innan dess användes endast lotsarnas egna segel och roddbåtar av varierande slag. Man fick överta en båt som tidigare varit stationerad på Rödkallens lpl.  Den var byggd av ek samt 33 fot lång och 13 fot bred

1878 Ny uppassningsstuga byggd 1878 och den äldre stugan ändrad till bagarstuga

Den för Lotsverket behövliga andelen av Harskär jämte hamnen därintill har år 1886 genom kontrakt med Ällö byamän för lotsverket förvärvats.

1920 års båtbestånd:
1 däckad kutter byggd 1917 i ek, kravell, 9.9×2.7 med 10 hk Avance
1 motorbåt byggd 1916 i furu, klink, 7×2 med 3 hk Solomarin
1 motorbåt byggd 1916 i furu, klink 7.1×1.7 8 hk Penta
1 motorbåt byggd 1917 i furu, klink 8.2×2.2 med 3 hk Solomarin
1 segelbåt byggd 1910 i furu, klink, 6.8×2

1923 Tillhörde nedre Norra distriktet fram till detta år därefter Övre Norra

1937 indrogs issignalering samt fyrbelysning i lotshamnen.

1 januari 1938 ändrades namnet till Örnsköldsviks Lotsplats

1942 anordnades nytt vaktrum på vinden i lotsuppassningshuset på Harskäret.

1953-54 Flyttning av, den till Örnsköldsviks lpl hörande, lotsuppassning vid Skags udde till Skeppsmalen
1957 Lotsuppassningen vid Skag, tillhörande Örnsköldsviks lotsplats hörande lotsuppassning, flyttas från Harskäret utanför Skags hamn till Skagsudde vid Skeppsmalen. Lotsplatsen benämnes Skagsudde.