Kallsö Lotsplats

Kallsö

Lotsplatsen fanns före 1736 och drogs in 1808.

Den äldsta dokumenterade lotsen är Peder i Kallsö som lär varit lots mellan 1545 och 1565.

I  ”Kongl Maj:ts Stadga och förordning” daterad i Stockholm den 20 Mars 1697:

Wijd Bahresund taga Kättlö Lootsarne emot the utur Sjön dijt instyrrde Skeppen och Fahrkåstarne / Lootsandes dem til Gröntsöö / doch aflösas de ibland/utaf de i wägen boende Lootsane i Håskö / efter Förordning dem emellan / om Börderne / så med Kongl. Man:ts egne / som Coffardie Skeppens Lootsande giord är / hwarwijd och och de Lootsar som bo i Kallsöö / skole wara dem behielpelige / när Börden dem träffar / med Kongl. Man:ts egne Skepps lootsande / men intet någon Coffardie Lootsning ”

Det vill säga att lotsarna på Kallsö bara fick lotsa kronans skepp.

Vid indragningen fanns 1 lots, 3 utlärda lotsdrängar samt 2 lotsdrängar. En annan anledning till nedläggningen kan ha varit att lotsgården blivit reducerad till en så kallad hjälplotsgård som enbart lotsade kronans fartyg vilket medförde att man inte fick betalt för lotsningen.

Lotsarna på Kallsö bodde på sina egna hemman och några specifika lotsbyggnader har troligen aldrig existerat

Östligaste delen som tidigare varit avskild av ett sund kallas för husholmen. På toppen av berget på Husholmen var lotsutkiken.

Kallsölotsarna köpte ön med tillhörande holmar och fiskevatten för 250 riksdaler av lotsverket. (Omkr 1810)

Ur rulla 1736:
Lots Sunesson, Olof i tjänst 1725
Lotsdräng: Nilsson, Per i tjänst 1718
Lotsdräng: Jönsson, Peter i tjänst 1718

Ur rulla 1769:
Lots: Persson, Anders, 56 år i tj 1738
Lots Olsson, Hans, 33 år i tj 1747
Lotsdräng: Andersson, Olof 26 år i tj 1752

Ur rulla 1774:

Lots Persson Åkerman, Nils, 62 år
Lots Olsson Lindström, Måns, 39 år
Lots Andersson Österman, Olof, 31 år
Lotsdräng Bengtsson Asplund Pehr. 49 år
Lotsdräng Olsson Österman. Nils, 24 år
Lotslärling Andersson Söderman, Måns 21 år