Mälarens lotsplats

Ur minnesalbum 1914-1924 Lotsverkets personal:

Bilder se länk

Omfattar hela insjön Mälaren, med lotskontor och lotsförmansexpedition i Södertälje, vaktrum och lotsuppassning i Stockholm samt en lots, bosatt i Köping, med uppassningsskyldighet därstädes.

Mälarens lotsplats har uppkommit genom sammanslagning av andra lotsplatser. Den första av dessa var ”Södertelge och Trosa lotsplats”, som inrättades 1759. Någon livligare sjöfart har tydligen icke varit i dessa farvatten, då ingen förbindelse fanns mellan Saltsjön och Mälaren, ty omkring år 1800 var platsen indragen.

När Södertälje kanal öppnades år 1891 blev platsen återupplivad under namn av ‘Södertelge lotsplats’ vars lotsar till en början endast lotsade i Saltsjön och till Stockholm. Behovet gjorde det dock nödvändigt att lotsar anställdes som kunde lotsa till och från andra platser i Mälaren.

På kanaldirektionens framställning tillsattes lotsar, som blev placerade i Strängnäs (1824), Västerås, Arboga m. fl. platser, varjämte Stockholms lotsar lotsade till Södertälje och troligen även till Strängnäs. När sedermera ångfartygen tillkom, samt järnvägarna, så att lotsarnas inställelse- och hemresor kunde försiggå fortare, indrogs samtliga lotsplatser i Mälarstäderna och uppgingo i den nya Mälarens lotsplats. Den sista sammanslagningen skedde 1903, då även Södertälje lotsplats ingick i Mälarens.

Den första lotsen, vars namn påträffas, tillhörde Södertelge och Trosa lotsplats och hette Anders Eriksson, antagen 1759. Då platsen blev indragen fanns en lots, Erik Söderman, på indragningsstat.

Åren 1820 – 1823 tillsattes vid den nya Södertelge lotsplats:

  • Åldermannen O. M. Åström med 30 riksdaler i lön.
  • Lotsarna C. P. Sundberg
    • Palmqvist
    • G. J. Öhman
    • P. Ekström senior
    • P. U. Ekström junior. (Den senare ålderman 1830 – 1863.)

Mästerlotsarna hade 20 och sekundlotsarna 10 riksdaler i lön.

För närvarande (1925) är personalen 7 ordinarie och 3 extra lotsar samt 3 lärlingar, fördelade med 3 lotsar i Södertälje, där lotskontoret är förlagt, 3 lotsar i Stockholm och 1 lots i Köping.

Lotsningsområdet är troligen ett av de största. Lotsledsförteckningen upptager 40 lotsleder, varav den längsta är 75 distansminuter. Till prickningsområdet hör 305 st. prickar.

År 1924 fullbordades ombyggnaden av Södertälje kanal.

År 1928 öppnades ännu en ny och djup infartsled till Mälaren, Hammarbyleden, från Danvikstull genom Hammarbysjön och med sluss mellan denna och Årstaviken, genom denna vik förbi Liljeholmen ut i Mälaren.

Fullt färdig för genomfart av större fartyg blir Hammarbyleden först då de nya sträckningarna och broarna för järnvägen bli färdiga och den gamla järnvägsbanken kan genombrytas till full bredd och djup. Detta är av den största betydelse, då tillfartslederna till Mälaren varit och utgöra betingelserna för lotsplatsens tillblivelse och fortbestånd.